izulogo

Burs Yönergesi

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
BURS YÖNERGESİ

Senato Kararı : 17.12.2019 tarih ve 2019/23 sayılı kararı

Amaç

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin vereceği burslarla öğrencileri daha fazla çalışmaya ve başarılı olmaya özendirmek, seçkinliklerini ödüllendirmek, sosyal alanlarda da üstünlük sağlamaları için spor, sanat gibi dallardaki başarılarını desteklemek amacı ile verilecek bursları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin lisans ve lisansüstü programlardaki öğrencilerine ÖSYM bursları ile akademik başarı, spor ve sanatı teşvik ve diğer burslar hakkındaki ortak hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönerge 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmenliği ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Burs: Öğrenim ücretlerinden yapılan indirim ile ayni veya nakdi yapılan yardımı,

b) Mütevelli Heyet: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

c) Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,

ifade eder.

Burslardan Yararlanma

Madde 5- (1) Bir öğrenci ancak bir burstan yararlanır. Birden fazla burs veya indirim (kardeş indirimi, nakit veya ayni olarak verilen burslar vb. hariç) almaya hak kazanan öğrenci, yalnızca miktar olarak en yüksek olanından ve tek bir burstan yararlanır. Ancak burs komisyon kararı ile verilen burslarda bu hüküm uygulanmaz. Üniversitenin burslarından yararlanacak öğrencilerin belirlenmesinde her hangi bir fakülte veya bölüm/programa öncelik verilmez.

ÖSYS Burs ve İndirimleri

Madde 6- (1) ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınav sonucuna göre YKS Kılavuzu’nda yer alan kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere verilen burs ve indirimlerdir.

Tam Burs: öğrenim ücretinin tamamını;

%75 Burs: öğrenim ücretinin dörtte üçünü;

%50 Burs: öğrenim ücretinin yarısını ve

%25 Burs: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsar. Burslar öğrenim ücreti üzerinden indirim yapılarak uygulanır.

(2) Üniversitemizde ÖSYM burs ve indirimlerinin süresi; yabancı dil hazırlık sınıfı okuyacak öğrenciler için altı yıl, diğer öğrenciler için beş yıldır.

(3) ÖSYM burs ve indirimleri karşılıksız olup, lisans programının normal öğrenim süresince ve ilave bir yıl süreyle verilir ve ders geçme veya genel not ortalaması gibi başarı şartları aranmaksızın devam eder.

(4) ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavına girip Üniversitemizi yeniden kazanan burslu öğrencilerimiz, Üniversitemiz lisans programlarına yeniden kayıt yaptırdıkları takdirde önceki burs haklarını kaybeder.

YKS Derece Bursları

Madde 7- (1) ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavı sonucuna göre (Ek yerleştirme ve ek puanla yerleştirilenler hariç); bu maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirlenen başarı dilimleri içerisinde yer alan ve Üniversitemizin ilgili puan türündeki lisans programlarına yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere yılda dokuz ay süreyle verilen burstur. Derece bursları zorunlu yabancı dil hazırlık öğretimi için bir yıl, lisans öğretimi için dört yıl boyunca, programının normal öğrenim süresince verilir.

(2) SÖZEL puan türlerinde; ilk 100’e girenlere 3.000 TL, 101-500’e girenlere 2.500 TL, 501-1000’e girenlere 2.000 TL, 1001-2500’e girenlere 1.500 TL, 2501-5000’e girenlere 1.000 TL nakit burs ve KONAKLAMA BURSU, 5001-10000 arasına KONAKLAMA BURSU ve SKS nakit bursu, 10001-15000 arasına girenlere ise SKS nakit bursu verilir.

(3) SAYISAL puan türlerinde; ilk 1000’e girenlere 3.000 TL, 1001-5000 arasına 2.500 TL, 5001-10000 arasına 2.000 TL, 10001-15000 arasına 1.500 TL, 15001-20000 arasına 1.000 TL nakit burs ve KONAKLAMA BURSU, 20001-40000 arasına KONAKLAMA BURSU ve SKS nakit bursu, 40001-50000 arasına girenlere ise SKS nakit bursu verilir.

(4) EŞİT AĞIRLIK puan türlerinde; ilk 1000’e girenlere 3.000 TL, 1001-2500 arasına 2.500 TL, 2501-5000 arasına 2.000 TL, 5001-7500 arasına 1.500 TL, 7501-10000 arasına 1.000 TL nakit burs ve KONAKLAMA BURSU, 10001-30000 arasına KONAKLAMA BURSU ve SKS nakit bursu, 30001-40000 arasına girenlere ise SKS nakit bursu verilir.

(5) DİL puan türünde; ilk 50’ye girenlere 3.000 TL, 51-100’e girenlere 2.500 TL, 101-250’e girenlere 2.000 TL, 251-500’e girenlere 1.500 TL, 501-1000’e girenlere 1.000 TL, nakit burs ve KONAKLAMA BURSU, 1001-2500 arasına KONAKLAMA BURSU ve SKS nakit bursu, 2501-5000 arasına girenlere ise SKS nakit bursu verilir.

(6) Bu burslar; Öğrencinin,

a) Ağırlıklı not ortalamasının üst üste iki yarıyıl 2.00’nin altına düşmesi,

b) Yasal mazereti bulunmadan bir dönem kayıt yenilememesi, (Konaklama Bursu almaya hak kazanan  öğrencilerin yasal mazereti  bulunmadan Yurda kayıt yaptırmaması veya Yurt kaydını yenilememesi.)

c) Uyarma ve kınama cezası haricinde disiplin cezası almış olması,

ç) Kurum içi veya kurum dışı yatay geçiş yapması,

d) Üniversiteden ilişiğinin kesilmesi,

halinde kesilir ve yeniden verilmez.

(7) Kaydını donduran öğrenci, kaydını dondurduğu süre içerisinde bu burstan yararlanamaz.

(8) Bu burstan, Üniversitemizin herhangi bir lisans programında okumakta iken yeniden sınava girerek ÖSYM tarafından lisans programlarımızdan birine yerleştirilen öğrenciler ile daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans derecesi ile mezun olan öğrenciler yararlanamaz.

Tanımı

Madde 8-(1) Öğrencilere, Üniversitemizde  kayıtlı oldukları programın normal öğrenim süresi içinde akademik başarı durumlarına göre bir sonraki eğitim-öğretim yılı için verilen burstur.

(2) Akademik başarı bursu için öğrencinin yazılı başvurusuna gerek yoktur. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı burs almaya hak kazanan öğrencileri her akademik yılsonunda belirler ve yazılı olarak Rektörlüğe bildirir.

Kapsamı

Madde 9- (1) Her akademik yıl sonunda, akademik başarı notu hesaplanan yıla kadar kayıtlı olduğu programın öğretim planında gösterilen tüm zorunlu ve seçmeli dersleri alıp başaran, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.40 olan ve sınıfında ilk üçe giren öğrencilere (Tam burslu öğrenciler dahil), sadece izleyen akademik yılda Üniversiteye ödemleri gereken öğrenim ücreti üzerinden; birinciye %100, ikinciye %75 ve üçüncüye %50 oranında ilave indirim yapılır.

Akademik Başarı Bursu Verme Kriterleri

Madde 10- (1) Akademik başarı bursu verme kriterleri şunlardır;

a) Akademik başarı bursu yalnızca normal öğrenim süresi içerisinde verilir,

b) Akademik başarı bursu azami süreler ile yabancı dil hazırlık sınıflarında verilmez,

c) Akademik başarı notu hesaplanan yılda muafiyet dersi olan öğrenciler bu burstan yararlanamaz, ancak başarı sıralamasına dahil edilir. (Üniversite tarafından muafiyet sınavı yapılan dersler ile ulusal veya uluslararası değişim programlarında alınan dersler hariç),

ç) Akademik başarı notu hesaplanan yılda kayıt donduran, izinli sayılan ve kayıt yenilemeyen öğrenciler akademik başarı bursundan faydalanamaz.

d) İlgili akademik yılın yaz okulunda alınan notlar akademik başarı notu hesaplamasında dikkate alınmaz,

e) Disiplin cezası alan öğrenciler bu burstan yararlanamaz (Uyarma ve kınama cezası hariç),

f) Not ortalamasının eşit olması halinde öğrencilerden başarılan AKTS kredisi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması halinde ÖSYS merkezi yerleştirme sınav puanı yüksek olan öğrenciye, bu öğrencilerin Üniversiteye kayıt yıllarının veya kayıt türlerinin farklı olması durumunda ise yaşı küçük olana öncelik verilir.

g) Kurum içerisinde başka bir lisans programına yatay geçiş yapan öğrencilerin  akademik başarı bursu kesilir.

h)  Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans derecesi ile mezun olan öğrenciler bu burstan yararlanamaz, ancak bu öğrenciler başarı sırlamasına dahil edilir.

ı) Düzensiz öğrenciler, düzenli öğrenci oldukları akademik yıla kadar bu burstan faydalanamaz.

Dereceye giren öğrencilere verilen başarı bursu

Madde 11- (1) Üniversitemiz lisans programlarından ilk üç dereceye girerek mezun olan ve Üniversitemiz lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerden mezuniyet genel not ortalamaları 3.50 ve üzerinde olmak şartı ile öğrenim ücreti üzerinden; bölüm birincilerine %100, bölüm ikincilerine %80, bölüm üçüncülerine %60 oranında indirim yapılır.

(2) Üniversitemiz lisans programlarından ilk üç dereceye girerek mezun olan ve Üniversitemiz lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerden mezuniyet genel not ortalamalarına bakılmaksızın bölüm birincilerine, ikincilerine ve üçüncülerine öğrenim ücreti üzerinden %60 oranında indirim yapılır.

(3) Üniversitemizin lisans programlarından mezun olan ve Üniversitemiz lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilere mezuniyet genel not ortalamalarına ve mezuniyet derecelerine bakılmaksızın öğrenim ücreti üzerinden %50 oranında indirim yapılır.

Doktora Bursu

Madde 11A- (1) Üniversitenin en az 10 ve üzeri kontenjanı olan doktora programlarına başvuran ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerden burs başvuru şartlarını sağlayanlara (nakit bursu için öğrencinin araştırma görevliliği hariç herhangi bir işte çalışmıyor olması gerekir) ilgili programın normal öğrenim süresince;

a) 1. ve 2. ye %100 Öğrenim Bursu + 2.000 TL Nakit Burs,

b) 3. ve 4. ye %100 Öğrenim Bursu,

c) Diğer öğrencilere ise ilgili Anabilim Dalı Bilim Değerlendirme Kurulu tarafından %50’ye kadar öğrenim bursu verilebilir.

(2) Adayın Doktora Bursu başvurusu yapabilmesi için;

a) ALES’ten en az 80 ve üzeri puana sahip olması (veya GRE’den 156 veya GMAT’tan 590 ve üzeri puana sahip olması) gerekir.

b) Lisans Mezuniyet Not Ortalamasının (AGNO) 4.00 üzerinden en az 3.00, Yüksek Lisans Mezuniyet Not Ortalamasının (AGNO) ise 4.00 üzerinden en az 3.50 olması gerekir.

c) Programın öğretim dili Türkçe ise; adayın ilgili yabancı dilden YDS/YÖKDİL en az 70 puan ve üzerinde puana sahip olması (veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil puanına sahip olması), programın öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dilde ise; adayın ilgili yabancı dilden YDS/YÖKDİL en az 80 puan ve üzerinde puana sahip olması (veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil puanına sahip olması), gerekir.

(3) Adayın Genel Başarı Notu hesaplanırken; ilgili puan türündeki ALES Puanının %30’u, Lisans Mezuniyet Not Ortalamasının %15’i, Yüksek Lisans Mezuniyet Not Ortalamasının %15’i, Yabancı Dil Puanının %10’u ve Bilim Sınav Notunun %30’u değerlendirmeye alınır. Adayın Genel Başarı Değerlendirme Notunun 100 üzerinden en az 85 puan olması gerekir.

(4) Kurucu Vakıf Akademisyon Yetiştirme Burs Programı öğrencilerinden öğrenim ücreti ve İZÜ yurtlarında kalanlardan yurt ücreti alınmaz. Öğrencinin yurtta kalmayı tercih etmemesi veya yurtta yer kalmaması durumunda öğrenciye yurt ücreti ödenmez.

Tezli Yüksek Lisans Bursu

Madde 11B- (1) Üniversitenin en az 15 ve üzeri kontenjanı olan tezli yüksek lisans programlarına başvuran ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerden burs başvuru şartlarını sağlayanlara (nakit bursu için öğrencinin araştırma görevliliği hariç herhangi bir işte çalışmıyor olması gerekir) ilgili programın normal öğrenim süresince;

a) 1. ve 2. ye %100 Öğrenim Bursu + 1.500 TL Nakit Burs,

b) 3. ve 4. ye %100 Öğrenim Bursu,

c) Diğer öğrencilere ise ilgili Anabilim Dalı Bilim Değerlendirme Kurulu tarafından %50’ye kadar öğrenim bursu verilebilir.

 (2) Adayın Tezli Yüksek Lisans Bursu başvurusu yapabilmesi için;

a) ALES’ten en az 80 ve üzeri puana sahip olması (veya GRE’den 156 veya GMAT’tan 590 ve üzeri puana sahip olması) gerekir.

b) Lisans Mezuniyet Not Ortalamasının (AGNO) 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekir.

c) Programın öğretim dili Türkçe ise; adayın ilgili yabancı dilden YDS/YÖKDİL en az 70 puan ve üzerinde puana sahip olması (veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil puanına sahip olması), programın öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dilde ise; adayın ilgili yabancı dilden YDS/YÖKDİL en az 80 puan ve üzerinde puana sahip olması (veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil puanına sahip olması) gerekir.

(3) Adayın Genel Başarı Notu hesaplanırken; adayın ilgili puan türündeki ALES Puanının %40’ı, Lisans Mezuniyet Not Ortalamasının %20’si, Yabancı Dil Puanının %15’i ve Bilim Sınav Notunun %25’i değerlendirmeye alınır. Adayın Genel Başarı Değerlendirme Notunun 100 üzerinden en az 80 puan olması gerekir.

(4) İslam İktisadı ve Hukuku ve Psikoloji lisansüstü programları Tezli Yüksek Lisans Bursu kapsamı dışındadır.

Bursun Devam Şartları

Madde 11C- (1) Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Burslarının devamı için öğrencilerin sağlaması gereken asgari şartlar;

a) Kayıt yenilememek, kayıtlı olduğu derslerin asgari devam şartını yerine getirmemek veya derslerini ilk 2 (iki) yarıyıl içerisinde başarı ile tamamlayamamak,

b) Bir dersten DZ, YZ, FF harf notu alarak başarısız olmak veya yarıyıl sonundaki ağırlıklı genel not ortalamasının 3.00’ün altında olması,

c) Yüksek lisans tezini en geç 4. (dördüncü) yarıyıl sonuna kadar başarı ile tamamlayamamak,

ç) Doktora yeterlik sınavına 3. (üçüncü) yarıyılda girmemek veya doktora yeterlilik sınavından başarısız olmak,

d) Doktora yeterlik sınavını takip eden altı ay içerisinde tez önerisi savunması yapmamak veya öğrencinin tez önerisinin Tez İzleme Komitesi tarafından ret edilmesi,

e) Doktora Tez İzleme Komitesine rapor sunmamak, tez izleme toplantısına katılmamak veya tez izleme raporunun ret edilmesi,

g) Doktora tezini en geç 8. (sekizinci) yarıyıl sonuna kadar başarı ile tamamlayamamak,

ğ) Nakit bursu alan öğrencinin Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair alacağı belgeyi her yarıyıl başında Enstitü Sekreterliğine teslim etmesi gerekir. Bu belgeyi teslim etmeyen öğrenciye ilgili yarıyılda nakit bursu ödemesi yapılmaz.

h) Nakit bursu alan öğrencinin kayıt dondurması/izinli sayılması halinde ilgili yarıyıl/yıl için nakit bursu ödemesi yapılmaz.

ı) Nakit bursu alan öğrencinin herhangi bir kurum kuruluşta işe başladığı tarih itibariyle nakit bursu kesilir. Öğrenciye işe başladığı tarihten sonra nakit bursu verilmişse, bu tutar Üniversiteye iade edilir.
i) Nakit Burslar Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı ile Bilimsel Hazırlık Programında verilmez.

j) Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Bursları yalnızca ilgili programın normal öğrenim süresi içerisinde verilir.

(2) Disiplin cezası almak (uyarı ve kınama hariç), kayıt sildirmek veya mezuniyet vb. nedenlerle Üniversiteden ilişiğinin kesilmesi halinde Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Bursları sona erer.

Kurum Çalışanlarına Uygulanan Burslar

Madde 12- (1) Anlaşmalı kamu veya özel kurum veya kuruluşlarda çalışan ve lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilere öğrenim ücreti üzerinden %40’a varan oranlarda indirim yapılabilir. En az 10 kişilik grup kayıtlarında ilave %10 indirim yapılabilir.

Üniversite Burs Komisyonu

Madde 13- (1) Bu bölümde yer alan burslarla ilgili değerlendirmeleri yapmak ve gerekli kararları almak üzere, Mütevelli Heyeti tarafından Üniversite Burs Komisyonu oluşturulur. Komisyon, başkan haricinde en az üç üye ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanından oluşur.

Burs Başvuruları

Madde 14- (1) Burslara müracaat etmek isteyen öğrenciler, Burs Başvuru Formunu doldurarak ve komisyon tarafından istenen diğer belgeleri de başvuru formuna ekleyerek Sağlık, Kültür ve Spor Başkanlığı’na verir.

(2) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, öğrencilerin burs taleplerini ve bu taleplere dayanak teşkil eden belge ve bilgileri de toplayarak incelenmek üzere Üniversite Burs Komisyonuna gönderir. Komisyon, başvuruları inceleyerek değerlendirir ve aldığı kararları onay için Rektörlüğe gönderir.

(3)  Onaylanan kararlar gereği için Mali İşler Daire Başkanlığına; bilgi için Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

Spor Bursu

Madde 15- (1) Spor bursu, aşağıda belirtilen şartlardan en az birini sağlayan Üniversitemiz öğrencilerine verilir. Spor Burs oranı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının önerisi üzerine Üniversite Burs Komisyonu tarafından karara bağlanır.

(2) Spor bursu verme kriterleri şunlardır; Üniversitemiz öğrencilerinden;

a) Olimpiyat oyunlarında, Paralimpik Oyunları ve Gençlik Olimpiyatlarına katılan sporculara, ilgili dalda aktif lisanslı sporculuğu devam ettiği sürece ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %100 oranında indirim yapılabilir.

b) Olimpik ve Paralimpik spor dallarının Büyükler, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde düzenlenen Avrupa ve Dünya Şampiyonası finalleri ile Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerindeki Dünya ve Avrupa Kupası finallerine katılan sporculara, ilgili dalda aktif lisanslı sporculuğa devam ettiği sürece ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden % 100 oranında indirim yapılabilir.

c) FISU (Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu) ve EUSA (Avrupa Üniversite Sporları Birliği) tarafından organize edilen Üniversite Yaz Oyunlarında (Universiade), Dünya Kış Oyunlarında (Universiade), Dünya Şampiyonalarında ve Avrupa Üniversite Oyunlarında veya ISF (Uluslararası Okul Sporları Federasyonu) tarafından organize edilen Şampiyonalarda madalya alan sporculara, ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %100 oranında indirim yapılabilir.

ç) Akdeniz Oyunları, İslam Oyunları, Balkan Şampiyonaları, ferdi spor dallarında en az 15 ülke sporcusunun, takım sporlarında en az 8 ülke takımının katıldığı uluslararası yarışma ve turnuvalarda madalya alan sporculara, ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden % 100 oranında indirim yapılabilir.

d) Son üç yıl içerisinde milli takım kadrosunda yer alıp, resmi müsabakalara katılmış olan ve ilgili dalda aktif lisanslı sporculuğu devam edenlere, milli oldukları dalda Üniversitemizin okul takımında yer aldıkları sürece ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden A Sınıfı ve B Sınıfı Millilik belgesine sahip sporculara %100’e kadar, C Sınıfı Millilik belgesine sahip sporculara %90’a kadar indirim yapılabilir.

e) Süper lig, 1. veya 2. lig takımlarının A takım veya Paf/Genç takımlarında yer alan ve lisansı devam eden, resmi müsabakalarda yer alanlara, ilgili dalda Üniversitemizin okul takımında yer aldıkları sürece ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %50 oranında ilaveten Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden ve spor lisansı devam eden, resmi müsabakalarda yer alanlara, ilgili dalda Üniversitemizin okul takımında yer aldıkları sürece ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %25 oranında indirim yapılabilir.

f) Türkiye Kulüplerarası Şampiyonalarda ve Türkiye Liselerarası Şampiyonalarda, ferdi ve takım olarak son üç yıl içerisinde ülke çapında ilk üçte yer alanlara, ilgili dalda Üniversitemizin okul takımında yer aldıkları sürece ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden;

Birincilik almış sporculara %50,

İkincilik almış sporculara %40,

Üçüncülük almış sporculara %30 oranlarına kadar indirim yapılabilir.

g) Üniversitemizin okul takımlarında yer alıp Üniversitelerarası Spor Federasyonu tarafından koordine edilen Üniversitelerarası şampiyonaların en üst kategorisinde ferdi veya takım olarak şampiyon olanlara, ödemeleri gereken öğrenim ücretinin %30’una kadar indirim yapılabilir.

 (3) Spor Bursu bir yıl için verilir, bursun sonraki yıllarda devam edip etmeyeceği ve oranı öğrencinin burs alma şartlarını devam ettirmesi ve başarısı dikkate alınarak Üniversite Burs Komisyonu tarafından karara bağlanır. Burslar, gerekli şartların sağlanması halinde takip eden akademik yıl için verilir. Bu burs öğrencilerin normal öğrenimi süresince devam eder. 

(4) Spor bursu, aşağıda belirtilen hallerde sona erer;

a) Öğrencinin ilgili akademik yılda ağırlıklı genel not ortalamasının 2.00’nin altına düşmesi,

b) Disiplin cezası almış olması, (Uyarı ve kınama cezası hariç)

c) Öğrencinin kendi isteği ile Üniversite takımından ayrılması veya Üniversite takımının teknik direktörü ya da antrenörü tarafından disiplinsizlik, performans yetersizliği veya daimi sakatlık nedenlerinden takımdan çıkarılması,

ç) Bursu almaya hak kazandıran başarının devam ettirilememesi ,

d) Kurumiçi veya Kurumdışı yatay geçiş yapması durumunda,

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının önerisi ve Rektörlüğün onayı ile sona erer.

Sanat Bursu

Madde 16- (1) Güzel sanat dallarında uluslararası yarışmalarda birincilik alan öğrencilere verilir.

(2) Sanat Bursunun hangi sanat dalları için ve hangi miktar/oranda verileceği ve bir sonraki yıl devam edip etmeyeceği Üniversite Burs Komisyonunun teklifi ve Mütevelli Heyeti onayı ile belirlenir.
Bu burs, öğrencinin Kurumiçi veya Kurumdışı yatay geçiş yapması durumunda kesilir.

Konukevi Bursu

Madde 17- (1) Konukevi bursu, ihtiyacı ve başarısına bağlı olarak öğrenciye Üniversitenin konukevlerinde ücretsiz veya kısmi ücretli olarak kalma imkânı sağlar. Konukevi bursuna müracaat etmek isteyen öğrenciler, Burs Başvuru Formunu doldurarak ve Konukevleri Müdürlüğü tarafından istenen diğer belgeleri de başvuru formuna ekleyerek Konukevleri Müdürlüğü’ne verir. Başvurular Konukevleri Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve kararını Rektörlüğe sunar.

2) Üniversitemiz lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerden (Ek yerleştirme ve ek puanla yerleşenler hariç); bu Yönergenin 7 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirlenen başarı dilimleri içerisinde yer alanlara Üniversitemiz konukevlerinde yemek ve kahvaltı hariç ücretsiz konaklama imkânı sağlanır. Üniversitemiz konukevlerine Kampüs Bilgi Sistemi üzerinden Konukevleri Yönetimi tarafından ilan edilen tarihlerde başvuru yapmayanlar bu haktan yararlanamazlar.

3) Konaklama bursundan yararlananlardan konukevleri yönergesi uyarınca Geçici Uzaklaştırma veya Kesin Çıkarma cezası alan öğrenciler disiplin cezası aldığı tarihten itibaren bu haklarını kaybederler.

(4) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans derecesi ile mezun olanlar YKS Derece Bursundan yararlanamaz.

(5) Bu burs, öğrencinin Kurumiçi veya Kurumdışı yatay geçiş yapması durumunda kesilir.

Destek Bursu

Madde 18- (1) Üniversite Burs Komisyonu, her akademik yılbaşında burs başvurusu yapan öğrencilerin maddi durumlarını inceleyerek destek bursu verebilir. Destek bursu nakdi olup, yalnızca bir akademik yıl için geçerlidir ve öğrenciye dokuz ay boyunca aylık olarak verilir. Destek bursu başvuruları her akademik yılbaşında yenilenebilir.

Tercih Bursu
Madde 19- (1) Üniversitemiz lisans programlarının Ücretli, %25 veya %50 İndirimli programlarını ilk beş (5) tercihi arasında yapan ve ÖSYM tarafından bu tercihlerinden birine yerleştirilen öğrencilere ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %20 oranında indirim yapılır, birinci sıradaki tercihine yerleşenlere bu oran %25 olarak uygulanır. Bu bursun süresi; zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı okuyacak öğrenciler için altı (6) yıl, diğer öğrenciler için beş (5) yıldır.

(2) Tercih bursundan, Üniversitemizin herhangi bir lisans programında okumakta iken yeniden sınava girerek ÖSYM tarafından lisans programlarımızdan birine yerleştirilen öğrenciler ile daha önce herhangi bir örgün yükseköğretim kurumundan lisans derecesi ile mezun olan öğrenciler yararlanamaz.

(3) Bu burs, öğrencinin Kurum içi veya dışı yatay geçiş yapması durumunda kesilir.

Yatay Geçiş Bursu

Madde 20- (1)  Üniversitemiz lisans programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin önceki lisans programına kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, Üniversitemizde geçiş yapmak istediği lisans programının aynı yıldaki burslu veya indirimli programının taban puanına eşit veya yüksek ise; öğrenci “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ile “Yükseköğretim Yürütme Kurulu Tarafından Tespit Edilen Usul ve Esaslar” çerçevesinde, Üniversitemizde geçiş yapmak istediği lisans programının ilgili yıldaki YKS puanının karşılık geldiği burslu veya indirimli programa ilgili burs/indirim oranıyla yerleştirilir. Ayrıca YKS puanı ücretli programa karşılık gelen öğrenci de %25 İndirimli olarak yerleştirilir, bu kural Üniversitemiz öğrencileri için uygulanmaz.

a) Yatay geçiş yapan öğrenciye verilen burs ve indirimler kayıt olunan lisans programının normal öğrenim süresince ve ilave bir yıl süreyle devam eder. 

b) Eşdeğer bir programa yatay geçiş yapan öğrencinin öğrenim ve bursluluk süreleri hesaplanırken, öğrencinin önceki programında geçirmiş olduğu süreler bu hesaplamalara dahil edilir.

c) Farklı bir programa yatay geçiş yapan öğrencinin öğrenim ve bursluluk süreleri, öğrencinin kabul edildiği yeni programın azami öğrenim süresinden intibakının yapıldığı sınıf çıkartılarak yeniden hesaplanır.

(2) Programlar arası geçiş yapan öğrenciler, ÖSYS yerleştirme bursu, destek bursu, kardeş, eş ve personel İndirimi haricindeki diğer burslardan ve indirimlerden (YKS Derece Bursu, Konukevi Bursu, Akademik Başarı Bursu, Kültür Bursu, Sanat Bursu, Spor Bursu, Şehit ve Gazi Bursu, Kurucu Vakıf Bursu, Tercih İndirimi vb. ) yararlanamaz. Aynı bölümün farklı dilde öğretim yapılan programına (tamamen veya kısmen Türkçe, İngilizce, Arapça) programlar arası geçiş yapan öğrencilerin burs ve indirimleri kesilmez.

(3) Üniversitemize merkezi yerleştirme sınav sonucu (YKS/DGS sınav sonucu) yerleşen ve kayıt yaptıran öğrenciler kayıtlı olduğu programın burs ve indirimi oranı ile programlar arası geçiş yapabilir. Diğer kayıt türleri ile (Kurumlar Arası veya Ek Madde 1 ile Yatay Geçiş) kayıt yaptıranlar ise ilgili yıldaki merkezi yerleştirme puanının karşılık geldiği burs ve indirim oranı ile programlar arası geçiş yapabilir.

(4) Üniversitemize Kurumlar Arası Yatay Geçiş ile kayıt yaptıran öğrenci,  programlar arası geçiş yapmak istediği lisans programına, öğrencinin merkezi yerleştirme puanının geçiş yapmak istediği programın ilgili yıldaki ÖSYS puanına karşılık gelen burs oranı ile yerleştirilir.

Kardeş ve Eş Bursları

Madde 21- (1) Üniversitemizde aynı düzey anadal diploma programlarında öğrenim görmekte olan her bir kardeşe ve eşe ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %10 oranında indirim yapılır. Bu indirim öğrencilerin aynı anda aktif öğrenci olarak öğrenim gördüğü yıl/yarıyıl için uygulanır.

(2) Aynı anda hem kardeş hem de eş bursu almaya hak kazanan öğrenciler, bu bursların yalnızca birinden  yararlanabilir.

(3) Öğrencilerin bu burslardan yararlanabilmesi için yeni kayıt veya kayıt yenileme tarihleri içerisinde Üniversite Yazı İşleri Müdürlüğüne ıslak imzalı bir dilekçe ve ekleri ile birlikte başvuru yapılması gerekir.

Şehit ve Gazi Bursu

Madde 22- (1) Üniversitemiz lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilerden; şehit eşi ve çocuklarına %100 öğrenim bursu verilir, gazinin kendisi eşi ve çocuklarına ise ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %50 oranında indirim yapılır.

(2) Şehit veya gazi belgesinin E-Devlet Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğünden alınmış olması gerekir.

(3) Bu burs öğrencilerin normal öğrenimi süresince devam eder. 

(4) Bu burs, öğrencinin Kurumiçi veya Kurumdışı yatay geçiş yapması durumunda kesilir.

Personel Bursları

Madde 23- (1) Üniversitemizde çalışan personele, Üniversitemizin lisansüstü programına kayıt yaptırmaları halinde ödemeleri gereken  öğrenim ücreti üzerinden %60 oranında ilave indirim yapılır.

(2) Üniversitemizde çalışan ve bir yılını doldurmuş personelin eş ve çocuklarına, Üniversitemiz öğrencileri olmaları halinde ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %40 oranında ilave indirim yapılır.

(3)
Bu burs personelin Üniversitemizde çalışmaya devam ettiği sürece uygulanır.

Kurucu Vakıf Bursu

Madde 24- (1) İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti idari kadrolarında veya bunlara bağlı eğitim kurumlarında çalışan personele, Üniversitemiz lisansüstü programlarına kayıt yaptırmaları halinde, ilgili Kurumun Genel Merkezinden/Müdürlüğünden alınan çalışma belgesi ile E-Devlet sisteminden alınan SGK hizmet dökümü ibraz etmeleri şartıyla öğrenim ücreti üzerinden %50 oranında indirim yapılır.

(2) İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti idari kadrolarında veya bunlara bağlı eğitim kurumlarında çalışan ve bir yılını doldurmuş kişilerin eş ve çocuklarına Üniversitemiz öğrencileri olmaları halinde, ilgili Kurumun Genel Merkezinden/Müdürlüğünden alınan çalışma belgesi ve E-Devlet sisteminden alınan SGK hizmet dökümü ibraz etmeleri şartıyla  öğrenim ücreti üzerinden %25 oranında ilave indirim yapılır.

(3) İlim Yayma Vakfı’na bağlı okul mezunlarından, bu okullarda 3 tam yıl okuyanlara öğrenim ücreti üzerinden %15, 6 tam yıl okuyanlara %25 ve 8 tam yıl okuyanlara %30 oranında ilave indirim yapılır.

(4) İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti'nin "Orta Öğrenim" veya "Üniversiteye Hazırlık" yurtlarında 1 tam yıl barınanlara Üniversitemiz öğrencileri olmaları halinde, ilgili Kurumun Genel Merkezi/Genel Müdürlüğünden alınan üst yazıyla belgelendirmeleri durumunda öğrenim ücreti üzerinden %25 oranında ilave indirim yapılır.

(5) Bu maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında tanımlanan bursların süresi; zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı okuyacak öğrenciler için altı (6) yıl, diğer öğrenciler için beş (5) yıldır.

(6) Bu burs, öğrencinin kurumiçi yatay geçiş yapması durumunda kesilir.

Özel Burslar

Madde 25- (1) İsteyen özel ve tüzel kişiler, Üniversitemize bağışta bulunarak kendilerinin, yaşayan veya vefat etmiş yakınlarının adına şartlı veya şartsız burs verebilirler. Bu bursların verileceği öğrenciler, Üniversite Burs Komisyonu kararı ile belirlenir.

(2) Uluslararası Bakalorya (IB) diploma notu 34 ve üzeri olanlara Üniversitemize ilk beş tercihi arasında yerleştiği takdirde mevcut indirimlere ek olarak %25 indirim uygulanır.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 26- (1) Üniversite Senatosunun 24.06.2015 tarih ve 2015/12 sayılı kararı ile kabul edilen yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 27- (1) Bu yönerge, Üniversite Senatosu kararı ve Mütevelli Heyeti onayından sonra, 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 28- (1) Bu yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.