izulogo

Etik Kurulu Başvurusu

Tüm insan ve toplum merkezli araştırmalar, örneğin insan üzerinde beden bütünlüğüne müdahale içermeyen tecrübi ve betimsel nitelikte araştırmalar (ölçek/skala çalışmaları, anketler, sistem-model geliştirme çalışmaları, veri kaynakları taraması, web üzerinden yapılan anketler, vb) ve biyolojik materyal (kan, idrar vb. biyolojik sıvılar ve numuneler) kullanılmayan insan ve toplum araştırmaları İZÜ Etik Kurulu tarafından incelenmektedir.

Etik Kurul Araştırma onay başvuruları Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerimiz için Enstitü Sekreterliği, Akademisyenlerimiz için ise, bağlı oldukları Fakülte Sekreterliği aracılığıyla alınmaktadır. Başvuru formları ve örnek dilekçeler aşağıda yer almaktadır. Güncel olmayan, eksik ve yanlış formlar işleme konulmayacaktır. Başvurularınızın doğru ve sağlıklı bir şekilde yapılması için gerekli detaylı bilgiler ve Etik Kurul Başvurusu Bilgilendirme Formu aşağıda yer almaktadır.

Revizyon Tarihi: Şubat.2021

Etik Kurul Başvurularında Sıkça Yapılan Yanlışlıkları Gidermek İçin Öneriler

BAŞVURU BELGELERİ

  • Başvuru Dilekçesi öğrenciler için Enstitü Müdürlüğüne, Akademisyenler için Dekanlığa yazılan Etik Kurul Onay Talebi dilekçesini ifade eder.
  • Başvuru Formu başvurucu tarafından doldurulması istenen alanlar eksiksiz olarak doldurulmalıdır ve her sayfası paraflı, son sayfası ise ıslak imzalı olarak iletilmelidir.Form doldurulurken bu alandaki ve bilgilendirme formundaki yönlendirmeler esas alınmalıdır. Etik Kurul Başvuru Formu’ndaki araştırma başlığı ve başvuru dilekçenizdeki başlık aynı olmalıdır.

    Araştırma ekibine ait bilgiler “Araştırmacı/lar Bilgisi”nde yer almalıdır. Başvuru araştırma yürütücüsü tarafından yapılmalıdır. Araştırmaya en çok katkısı olandan en az katkısı olacak şekilde bir sıralamayla varsa diğer araştırmacılar dahil edilmelidir.  Araştırma yürütücüsü olmayan kişilerin yürütücü olarak gösterilmesi ve/veya araştırmaya katkısı olmayan kişilerin araştırmaya dahil edilmesinin etik ihlal olarak kabul edildiğinin bilinmesi gerekir.

  • Araştırmacı Etik Taahhütnamesi Başvurucu üstte, diğer araştırmacı/danışman alta olacak şekilde ad soyad ıslak imza atılarak iletilmelidir.Kopya imza ve imzasız evraklar geçersiz sayılmaktadır.
  • Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu Araştırmacı tarafından örneklem için ortaya konulan uygulama, yöntemleri ve bunlarla ilgili riskler bilgilendirilmiş gönüllü olur formu ile karşı tarafa bildirilir. Bu form, bir nevi örneklemin bilgi eksikliğinin giderilmesi ve araştırma- uygulama süreci ile alakalı rızasının alınması için hazırlanır.
  • Ölçme Araçları, Araştırmada kullanılması planlanan tüm anketler, ölçekler, mülakat soruları paraflı (danışman varsa danışman onaylı) olarak sunulmalıdır.


DİLEKÇE ve FORMLAR

İZÜ - Ek Başvuru Formu (TR)

İZÜ - Ek Araştırmacı Etik Taahhütnamesi

Etik Kurul Başvurusu Bilgilendirme Formu

Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu

Başvuru Dilekçesi Enstitü (Öğrenciler için)

Başvuru Dilekçesi Örneği (Akademisyen için)

2020/02 sayılı MEB Genelgesi

MEB Başvurusu Dilekçesi

COVİD-19 Konulu Araştırmalar için Sağlık Bakanlığı Başvuru Sayfası

İZÜ Etik Kurul Yönergesi