izulogo

Kişisel Verileriniz Hakkında

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi olarak kişisel verilerinizin korunması konusunda gereken hassasiyeti göstermekte ve “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca hukuka uygun olarak toplanmış olan kişisel verileriniz aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Bu konuda Veri Sorumlusu Temsilcisi görevlendirilmiş ve bu bilgilendirme metni tüm paydaşlara ilan edilmiştir. Aydınlatma Metninde “Kişisel Veriler” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Verileri” de kapsar.

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Kişisel verileriniz, Üniversitemiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak başta eğitim ve öğretim olmak üzere Kurum faaliyetlerinin yürütülmesi ve Üniversitemizin sözleşmeler ve yasalardan doğan mesuliyetlerinin eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirilmesi amacıyla toplanmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz;

• Eğitim- öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi, ölçme değerlendirme ve başarı takibi yapılabilmesi,

• Çevrim içi eğitim, sınav, seminer vb. organizasyonların yapılabilmesi,

• Sınav değerlendirme sürecinin objektif yapıldığını ortaya koyabilecek şeffaflığın sağlanması,

• Öğrencilerin barınma, sosyal, mali ve özlük haklarının yerine getirilebilmesi,

• Üniversite bünyesindeki tüm çalışanların mali ve özlük haklarının yürütülebilmesi,

• Personel ve öğrencilerin ilgili mevzuat gereği tutulması gereken kayıtlarının yapılabilmesi,

• Üniversitenin tanıtımı ve yürütülen etkinliklerin kamuoyu ile paylaşılabilmesi,

• İhale süreçlerinin yürütülebilmesi, alınan mal ve hizmetlerden kaynaklanan ödemelerin yapılabilmesi,

• Üniversite ile ilişkisi bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilerin (öğrenciler, çalışanlar, mezunlar, personel adayları, öğrenci adayları, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları vb.) Üniversite ve/veya Üniversiteye bağlı birimlerce sağlanan hizmetlerden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,

• Üniversite ve/veya Üniversiteye bağlı birimlerde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilerin (öğrenciler, çalışanlar, mezunlar, personel adayları, öğrenci adayları, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları vb.) can ve mal güvenliği ile hukuki, ticari, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi,

• İlgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilebilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,

• Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülebilmesi,

• Öğrenciler ile akademik ve idari personel hakkında açılan/açılabilecek disiplin soruşturma süreçlerinin yönetilebilmesi,

• Üniversitede eğitim alan öğrencilere ve personele sağlık hizmeti sunulabilmesi,

• Kariyer planlamasında mezunlara destek olunabilmesi, mezun başarısının izlenmesi, mezunlar ağı oluşturulabilmesi,

• Spor faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve Üniversite öğrenci topluluğa üye olunabilmesi, kulüp çatısı altında yapılan çalışma, etkinlik ve organizasyonlardan yararlanılabilmesi,

• Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilebilmesi,

• Üniversite ve/veya Üniversiteye bağlı tüm birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, memnuniyetin artırılabilmesi, bu kapsamda gerekli değişiklerin yapılabilmesi ile istatistiki ve bilimsel bilgiler üretilebilmesi,

• Ürün ve hizmetlere ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmenin yapılabilmesi, şikayet ve önerilerin değerlendirilebilmesi için Üniversite ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan irtibata geçilebilmesi,

• Akademik eğitimler, bilimsel araştırmalar, proje başvuruları, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki haklara ilişkin başvuru, devir vb. her türlü faaliyetin sürdürülebilmesi,

• Üniversitenin insan kaynakları süreç ve politikalarının yürütülebilmesi,

• Üniversitenin stratejilerinin yasal uyum süreçlerinin belirlenebilmesi, geliştirilebilmesi ve uygulanabilmesi,

• Üniversite ile Üniversiteye bağlı birimlerin akreditasyon ve değerlendirme çalışmalarının yapılabilmesi,

• Eğitim, seminer vb. organizasyonlara katılım taleplerinin yerine getirilebilmesi,

• Yurtdışında faaliyet gösteren benzer kurumlarla geliştirilen eğitim ve araştırma amaçlı iş birlikleri, eğitim programları, personel değişimleri, yabancı ülke menşeili çalışanların ülkeleri ve ülke temsilcilikleri ile ortak etkinliklerin ve faaliyetlerin yürütülebilmesi,

• Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınabilmesi,

amaçlarıyla sınırlı olmak üzere,

• Kimlik ve iletişim verileri

•  IP adresi, e-posta adresi, ses kayıtları, fotoğraflar, kamera görüntüleri, sorulara verilmiş sesli, görüntülü, yazılı cevaplar, erişim log kayıtları,

• Kimliğinizi belirleyebilecek resimler ve/veya videolar,

• Finansal veriler,

• Eğitim verileri,

• Hukuki işlem ve uyum verisi,

• Tedarikçi veriler,

KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işlenme şartları dahilinde toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz Üniversitemizle ilişkiniz devam ettiği müddetçe güncellenecek; ilgili mevzuatta öngörülen ve/veya Üniversitemizce ilan edilen politikalarda belirtilen sürelerde saklanacaktır.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz gerekli güvenlik tedbirleri ve hukuki önlemler alınarak bilgi işlem veya bulut sistemlerine aktarılabilir, arşivlenebilir. Toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme amaçları ve şartları çerçevesinde;

 • Üniversitemiz hizmetlerinden yararlanabilmeniz için ilgili birimlere,
 • Kanunen yetkili kurum ve kişilere,
 • Üniversitemizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Üniversitemizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza,
 • Üniversitemizin ve Üniversitemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini için ilgili kişilere,
 • Mevzuatın izin verdiği hallerde Üniversitemizin işbirliği yaptığı danışmanlara ve anlaşmalı kuruluşlara,
 • Üniversitemiz öğrenci kulüplerine üye olmanız durumunda, kanunlarda ön görülen kayıtların tutulması ve kulübün bağlantılı olduğu yetkili kamu kurumu ve özel kişilere,
 • Hizmetleri yürütmek üzere hizmet aldığımız ya da herhangi bir alanda işbirliği yaptığımız, yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilere,

aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda elden, veri sahiplerinin irtibat kurabileceği Üniversite’ye ait diğer fiziki ortamlarda  ya da elektronik ortamda toplanabileceği gibi sözlü, yazılı, sosyal medya mecraları, internet sitesi, İnternet Sitesi ziyaretlerinde kullanılan çerezler (cookies), mobil uygulamalar aracılığı ile de toplanabilecektir.

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla toplanmakta, işlenmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin KVK Kanunu’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvurular

Yukarıda sayılana haklarınıza ilişkin başvurunuzu Üniversitemize ait ‘www.izu.edu.tr’ adresinde yer alan ‘Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’ doldurulduktan sonra, aşağıda yer alan yöntemlerle yazılı veya elektronik ortamda yapabilirsiniz.

 Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

Veri Sahibi Başvuru Formu’nun ıslak imzalı bir nüshasını, Halkalı Merkez Mah. Halkalı Cad. No:281 Küçükçekmece İstanbul adresindeki Üniversitemiz Yazı İşleri Birimine kimliğini tespit edici bir belge ile şahsen teslim edecek veya 11 inci madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli bir vekâletname ile vekâleten teslim edecek ya da noter aracılığıyla Üniversitemize gönderecektir.

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, “Üniversitemizin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan “izü@hs01.kep.tr”adresini kullanarak gönderebilir veya veri sahibi tarafından Üniversitemize daha önce bildirmiş olduğunuz ve Üniversitemizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilecektir.

Üniversitemize iletilen talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, 10/03/2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7 inci maddesinde belirlenen işlem ücreti karşılığında, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metnini okudum, bilgi edindim.

Adı Soyadı:

TC Kimlik No: (Zorunlu Değil)

Telefonu: (Zorunlu Değil)

E-mail: (Zorunlu Değil)

Tarih: