izulogo

Sanat Bursu

SANAT


Güzel Sanatlar Bursları ve İndirimleri

Madde 17 - (1) Güzel Sanatlar Bursu, aşağıda belirtilen şartlardan en az birini sağlayan ve Üniversitenin Müzik Öğretmenliği lisans programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilere, durumlarını belgelendirmeleri ve varsa ilgili branşlarda Üniversiteyi temsil etmeleri şartıyla, özel yetenek sınav sonucu ve ilgili belgeler değerlendirilerek, Özel Yetenek Sınavı Komisyonunun önerisi ve ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla verilir.

(2) Bursluluğa ilişkin belgelerin Üniversiteye başvuru esnasında ibraz edilmesi gerekir. Bu burs öğrencinin kayıtlı olduğu lisans programının normal öğrenim süresince verilir.

(3) Güzel Sanatlar Liseleri’nin müzik ile ilgili alanlarından birincilikle mezun olan ve Üniversitenin Müzik Öğretmenliği lisans programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilere ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %50; yine aynı liselerin müzik ile ilgili alanlarından mezun olan diğer öğrencilere ise %25 indirim yapılır.

(4) Üniversitenin Müzik Öğretmenliği lisans programına kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylardan, başvuru dosyaları uygun bulunanlara Özel Yetenek Sınavı Komisyonunun önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %50’ye kadar indirim yapılır.

(5) Sanat Bursu, aşağıda belirtilen hallerde Müzik Öğretmenliği lisans programına kayıtlı öğrencileri için Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla, sona erdirilir ve yeniden verilmez.

a) Akademik yılsonunda ağırlıklı genel not ortalamasının 2.00’nin altına düşmesi.
b) Disiplin cezası almış olması.

Destek Bursu

Madde 18 - (1) Destek Bursları öğrencilerin ihtiyaç ve başarı durumları değerlendirilerek Üniversite Burs Komisyonu tarafından belirlenir.

(2) Destek Bursu nakdi olup, yalnızca bir akademik yıl için geçerlidir ve dokuz ay süreyle verilir.

(3) Destek Bursu başvuruları her akademik yıl güz yarıyılının ilk haftası içinde yenilenir.

(4) Destek Bursu başvuru ve değerlendirme şartları Üniversite Burs Komisyonu tarafından belirlenir.

(5) İlgili akademik yılda kayıt donduran, kayıt yenilemeyen, uzaklaştırma cezası alan veya Üniversiteden ilişiği kesilen öğrencinin Destek Bursu kesilir.

Üniversitemiz tarafından verilen tüm burs ve indirimler hakkında detaylı bilgi için Üniversitemiz Burs Yönergesini inceleyiniz >>>