izulogo

Nükleer Algılayıcılar ve Robotik UAM

Prof. Dr. Mustafa Nizamettin ERDURAN
Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Oktay DOĞANGÜN        Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ERDEMİR
Müdür Yardımcısı                                      Müdür Yardımcısı
Türkiye’de nükleer algılayıcıların ve robotik sistemlerin bir arada kullanılacağı sistemlerin geliştirilmesini sağlamak, araştırma, uygulama ve geliştirme çalışmaları yürütmek üzere İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bünyesinde Nükleer Algılayıcılar ve Robotik Uygulama ve Araştırma Merkezi (NAR) kurudu. Merkez yönetmeliği Resmî Gazete’nin 13 Temmuz 2020 tarih ve 31184 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girdi. NAR, yüksek radyasyon alanında ve aşırı şartlar altında çalışabilir nükleer radyasyon algılayıcıları sistemleri, algılayıcılarda kullanılan kristallerin üretilmesi ve robotik alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve bu alanda çalışacak gerekli iş gücünü yetiştirmeyi hedeflemekte.

                NAR’ın, farklılığı, nükleer teknoloji ve radyasyon fiziği alanlarında temel ve uygulamalı çalışmaların da yürütülecek olmasıdır. NAR geniş bir ilgi spektrumunda, Türkiye’deki robotik, akıllı sistemler ve bu sistemlerin nükleer algılayıcılar ile birleştirilmesi konusunda araştırma ve geliştirmeler yapacak, bu konularda uzman personelin yetiştirilmesi, uluslararası gelişmeler ve birikimlerden de yararlanarak belirlenen yeni çalışma alanlarında robotik ve akıllı sistemler konusunda çalışmaları teşvik edecek ve destekleyecek.

                NARaracılığı ile üniversitemizin öğretim elemanlarının, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin daha fazla bilimsel çalışmaya doğrudan katkıda bulunulması özellikle ülkemizin yaşam boyu eğitim politikalarının belirlenmesine somut katkılar sağlanması hedeflenmekte. Ayrıca NAR’ın proje bazlı kurum dışı ve uluslararası katkıları da bünyesine dahil etmesi beklenmekte. Yerli-yabancı uzman bilim adamlarının bilimsel katkıları ile gerçekleştirilecek ortak çalışmalarla, uluslararası düzeyde kabul edilebilirliği yüksek veriler elde edilecek.

                Ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde robotlarla ilgili birçok çalışma yürütülmektedir bununla  birlikte, nükleer bilimler ve teknolojilerin robot teknolojileri ile birlikte kullanımı çok yeni bir alan olup, nükleer enerji üretimi teknolojisine çok kısa bir süre içinde geçilmesi gerekli. Yüksek teknolojiyi satın almaktansa üretmek, onu işler hale getirecek uzmanları yetiştirmek, ekonomik ve bilimsel açıdan ulaşmak istediğimiz hedefler. Gerekli teknik donanımları ve alt yapıları oluşturacak uzman kişileri yetiştirmek ve dünyada yapılmakta olan çalışmalara entegre olabilmek için uluslararası iş birliğine gidilmesi yadsınamaz bir gereklilik.

NAR’ın kurulması, bölgemizde ileri teknoloji üretebilecek alt yapının oluşturulması, güncel bilgiyi takip eden, kendini yenileyen sanayi kuruluşlarının ve bireylerin teşvik edilmesi, gençlerinin AR-GE faaliyetlerine yönlendirilerek nitelikli iş gücünün ülkemize kazandırılmasını sağlayacak.

NAR bünyesinde;

 • Yeni robot sistemlerinin tasarlanması,
 • Mevcut robot sistemlerinin incelenmesi,
 • Sürü robot sistemlerinin tasarlanması,
 • Otonom robot sistemlerinin tasarlanması,
 • Medikal robotik uygulamaları,
 • Sektörel robotik uygulamaları ve eğitimleri,
 • Özel denetleyici tasarımı ve uygulamaları,
 • Yeni nükleer algılayıcı teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanması,
 • Nükleer atıkların karakterizasyonu için yeni kuşak sistemlerin geliştirilmesi,
 • Nükleer atıkların deteksiyonu ve etiketlendirilmesi için sistemler geliştirilmesi,
 • Uzaktan komutalı veya otonom nitelikte nükleer algılayıcı sualtı/su üstü/kara/hava robotlarının geliştirilmesi,
 • Otonom radyoaktivite tespit ve takip sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması,

konularında bilimsel araştırmaların yapılması ve eğitimlerin organize edilmesi amaçlanmakta.

Müdür V.

Prof. Dr. M. Nizametten ERDURAN

Merkezin Yönetim Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. M. Nizamettin ERDURAN
Prof. Dr. İsmail KÜÇÜK
Prof. Dr. Turan EROL
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ERDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Oktay DOĞANGÜN