izulogo

Öğrenci Danışmanlık Yönergesi

T.C.

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİDANIŞMANLIK YÖNERGESİ

(2012/6 Sayılı 19.03.2012 tarihli 2 Nolu Senato Kararı)

BİRİNCİBÖLÜM

Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencilerine verilecek her türlü öğrenci danışmanlık hizmetinin faaliyet alanlarına, işleyişine, yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu yönerge, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencilerine verilecek her türlü öğrenci danışmanlık hizmetlerini ve bu hizmetlerin uygulama esaslarının tamamınıkapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu yönerge 2547 Sayılı Kanunun 22 inci maddesinin (c) bendi ve 14. maddesi ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu yönergede geçen,

a)Danışman: Bölümün/programın öğretim elemanları arasından, ilgili bölüm/program başkanı tarafından (öncelikle öğretim üyeleri ile öğretim görevlileri arasından seçilmek kaydıile) görevlendirilen, öğretim elemanlarını,

b)Bölüm/Program: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi fakülte/yüksekokul, bölüm/programlarını,

c)Bölüm/Program Başkanı: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi fakülte/yüksekokul bölüm/program başkanlarını,

ç)Danışmanlar Kurulu: Bölüm başkanının başkanlığında, bölümdeki danışmanlardan oluşan kurulu,

d)Dekan/Müdür: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi fakültelerinin dekanlarını ve yüksekokul müdürlerini,

e)Fakülte/yüksekokul: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi fakültelerini, yüksekokullarını,

f)Öğrenci: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kapsamında olan öğrencileri,

g)Rektörlük: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünü,

h) Senato : İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senatosunu

i)Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,

j)Yönerge: Öğrenci Danışmanlık Yönergesi’ni

ifade eder.

İKİNCİBÖLÜM

Danışmanlık Hizmetlerinin Yürütülmesi

Öğrenci Danışmanlığının Tanımı

Madde 5- (1) Öğrenci Danışmanlığı; öğrencilere kendi eğitim-öğretimlerini planlayabilmeleri konusunda yardımcı olmak, akademik, sosyal ve kültürel konularda yol göstermek, zihinsel, sosyal ve duygusal yönleriyle öğrencinin kişiliğinin bir bütün olarak gelişebilmesi için uygun ortamın hazırlanmasına yardımcı olmak vb. görev ve hizmetlerdir.

Fakülte Dekanı/Yüksekokul Müdürlerinin Görevleri

Madde 6-

(1) Danışmanlıkla ilgili sorunları çözmek için gerekli çalışmaları yapmak ve tedbirleri almak.

(2) Her eğitim-öğretim yılısonunda, bölüm/program başkanlıkları tarafından iletilen, “Danışmanlar Kurulu Raporu”ndaki sonuçları, fakülte akademik kurulunda değerlendirmek ve sonucu Rektörlüğe bildirmek.

Bölüm/Program Başkanlarının Görevleri

Madde 7- (1) Her eğitim-öğretim yılı başında, danışmanları atamak

(2) Bölümde danışmanlar tarafından iletilen problemleri çözmek,

(3) Danışmanlık hizmetlerinin Yönerge gereğince yerine getirilmesi için danışmanların çalışmalarını denetlemek ve danışmanlık hizmetinin işlerliğini sağlamak,

(4) Danışmanlar Kuruluna başkanlık yapmak ve Danışmanlar Kurulu tarafından saptanan sorunların giderilmesi için hazırlanan raporu, fakülte/yüksekokul yönetimine bildirmek,

(5) Danışmanlar tarafından belirlenen görüşme saatlerinin öğrencilere duyurulmasını sağlamak

Danışmanlar Kurulunun Görevleri

Madde 8- (1) Danışmanlar Kurulu fakültelerde, bölüm başkanının, yüksekokulda müdür başkanlığında, bölümdeki/programdaki danışmanlardan oluşur, her yıl/yarıyıl ders kayıtlarından önce en az bir kez toplanır ve danışmanlık hizmetiyle ilgili bilgi alışverişinde bulunur.

(2) Her eğitim-öğretim yılısonunda, danışmanlık hizmetleriyle ilgili sorunlar ve önerileri içeren raporu fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne iletmek üzere hazırlar.

Danışmaların Görevlendirilmesi ve Görev Süresi

Madde 9- (1) Danışman, en geç öğrencilerin ders kayıt tarihlerinden bir hafta önce, fakülteler ve yüksekokullarda ilgili bölüm/program başkanı tarafından görevlendirilir. Gerekli durumlarda, danışman görevlendirmesi aynı usulle değiştirilebilir.

(2) Danışman olarak görevlendirilen öğretim elemanının görevleri, danışmanı olduğu öğrenciler mezun oluncaya kadar devam eder. Danışman, öğrencinin mezuniyeti veya ilişiğinin kesilmesi durumunda bu dosyaları Bölüm/Program Başkanlığına teslim eder.

(3) Danışmanlık görevi sona eren Danışman, öğrenci dosyasını bir sonraki atanan Danışmana teslim etmek zorundadır.

Danışmanın Görevleri

Madde 10- (1) Her akademik yıl/yarıyıl başında ders kayıt ve ders ekleme-bırakma, dersten çekilme tarihleri boyunca ofisinde hazır bulunmak, geçerli mazereti nedeniyle hazır bulunamayacağı zamanlarda, bölüm/program başkanının onayı ile görevini bir başka öğretim elemanına devretmek ve durumu öğrencilere en geç o yıl/yarıyıl ders kayıt ders ekleme-bırakma, dersten çekilme tarihlerinden en az bir gün önce duyurmak,

(2) Öğrencileri, Üniversite, fakülte/yüksekokul ve bölüm/program hakkında bilgilendirmek,

(3) Öğrencilere kendi bölümlerinden mezun olunca yapabilecekleri alternatif meslek ve kariyer planlaması konusunda rehberlik etmek,

(4) Dersler hakkında öğrencileri bilgilendirmek, ders seçimine yardımcı olmak,

(5) Öğrencileri Üniversitenin ilgili yönetmelikleri ve yönergeleri hakkında bilgilendirmek,

(6) Öğrencilerin ders başarıdurumlarını izlemek, başarısızlık durumunda, başarısızlığa yol açan sebepleri araştırmak ve çözüm getirmeye çalışmak,

(7) Öğrencilerin çözülemeyen sorunları hakkında, bölüm/program başkanlarını bilgilendirmek,

(8) Gerekli görülen hallerde öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri almaları için öğrencileri Üniversite bünyesindeki Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezi’ne yönlendirmek,

(9) Danışmanlar Kuruluna katılmak,

(10) Her eğitim-öğretim yılı/yarıyılı, ders kayıtları, ders ekleme- bırakma, dersten çekilme tarihlerinde, öğrencilerin kayıt oldukları, ekledikleri, bıraktıkları,çekildikleri dersleri, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine uygun olması halinde ders kayıtlarını onaylayarak kesinleştirmek, ilgili dokümanları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve öğrenciye yazılı olarak vererek, kendi öğrenci dosyasında muhafaza etmek.

(11) Danışmanlar, her öğrenci için bir dosya oluştururlar. Bu dosya içinde öğrenci ile ilgili bilgiler, akademik durum takip formu, transkript ve her dönem danışmanların rehberliğinde yazıldığı dersleri gösteren ders yazılım formları bulunur. Öğrencinin bilgilerinde bir değişiklik olması durumunda dosyadaki bilgiler güncellenir.

(12) Üniversitenin ilgili birimleriyle işbirliği içinde öğrencilere hayat boyu öğrenme alışkanlığıkazandırmaya, zihni ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmaya ve buna yönelik imkânları ve ortamları hazırlamaya çalışır.

(13) Staj gerektiren bölümlerde, öğrencilerin staj yeri bulmalarına yardımcı olmak. Öğrenciyi değişim programları ve yurt dışı eğitim imkânlarıhakkında bilgilendirmek.

Öğrencilerin Görevleri

Madde 11- (1) Hak ve sorumluluklarıyla ilgili Üniversitenin ilgili yönetmelik ve yönergeleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bunlara uygun davranmak,

(2) İlân edilen görüşme gün ve saatlerine uymak, belirlenen saatler arasında sorunlarını danışmanı ile paylaşmak,

(3) Her eğitim-öğretim yılı/yarıyılı, ders kayıt, ders bırakma-ekleme, dersten çekilme tarihlerinde, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak ders seçmek, eklemek-bırakmak, dersten çekilmek ve seçilen, eklenip-bırakılan, çekilen dersleri, bizzat (yüz yüze) danışman ile birlikte belirleyerek kesinleştirilmesini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 12- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

Madde 13- (1) Bu yönerge, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14- (1) Bu yönerge hükümlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü yürütür.