izulogo

Üniversitemiz lisans programlarına ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme sınavı sonucu yerleşen öğrencilerin kayıt tarihleri ve yerleri ÖSYM sonuç belgelerinde yazmaktadır.

Üniversitemize kesin kayıt işlemleri ÖSYM sonuç belgesinde yazan tarihler arasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversite E-Kayıt Sistemi üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit) yapılmaktadır.

Bu hizmetten faydalanmak için e-Devlet Şifresi, Elektronik İmza, Mobil İmza veya İnternet Bankacılığı ile giriş yöntemlerinden birini kullanarak e-Devlet Kapısı Sistemine giriş yapabiliyor olmalısınız.

Üniversitemizce ÖSYM Kılavuzunda belirtilen kayıt belgeleri dışında belge istenebilir Kayıt için istenilen evraklar ve kayıt bilgilerine www.izu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

ÖSYM tarafından ilan edilen kayıt tarihleri arasında kesin kayıt işlemlerini yaptırmayan öğrenci, kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.

Öğrencilerin, her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğrenim ücretlerini ödemeleri, kayıtlarını yenilemeleri ve danışman desteği ile ders kayıt işlemlerini yapmaları gerekir. Öğrenci, ilgili yarıyıl için kampüs bilgi sistemi üzerinden ders seçimini yaparak ve danışmanının onayını alarak kesin ders kaydını yaptırır. 

Öğrenciler kayıtlı bulundukları programların ders programlarında belirlenen sıraya göre derslerine yazılmakla yükümlüdür. Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan başarısız oldukları ve daha önce almadıkları derslere kaydolmak zorundadır. Bu derslerin verilmesine alt yarıyıllardan başlanır, öğretim programından çıkartılan ve açılmayan derslerin yerine ise, belirlenen diğer dersler alınır.

Derslerin ekleme-bırakma işlemleri danışman onayıyla her yarıyılın başlangıcından itibaren iki hafta içerisinde yapılır. Öğrenciler bu süre içinde daha önce yazıldıkları derslerin bir kısmını bırakabilir veya yenilerini ekleyebilir. Ekleme işleminde haftalık ders programında çakışmayan derslerin seçilmesi gerekir.

Öğrenciler yedinci hafta sonuna kadar kayıtlı oldukları bir veya daha fazla dersten danışmanlarının onayı ile çekilebilir. Bu durumda yarıyıl öğretim ücretinden herhangi bir iade yapılmaz. Öğrenciler, lisans öğrenimleri süresince en fazla dört dersten çekilebilir.

Öğrencilerin aşağıdaki derslerden çekilemezler;
a) İlk iki yarıyıla ait derslerden,
b) İlgili yarıyılda  kayıt yaptırmış olduğu tek dersten,
c) Daha önceki yarıyıllarda  alınması gerektiği halde alınmayan veya alınıp başarısız olunan dersten,
ç) Normal öğrenim süresinde alınması gerektiği halde alınmayan dersten.

Bir dersten FF, FD, DZ, YZ veya ÇK notları alan öğrenciler bu dersleri, verildiği ilk yarıyılda tekrar alırlar.

Öğrenciler öğrenim ücretini ödemek koşuluyla, haklı ve geçerli sebeplerle, ilgili yönetim kurulu kararı ile lisans programlarında bir kerede iki yarıyılı geçmemek üzere en çok dört yarıyıl kayıt dondurma isteğinde bulunabilir.

Üniversitemiz Lisans Eğitim - Öğretim Yönetmeliği uyarınca kayıt dondurmak mümkündür. Öğrencinin Üniversitemiz Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen nedenlerin haklı ve geçerli bulunması ve bunun belgelenmesi durumunda en geç derslerin başlamasını takip eden ilk iki hafta içinde doğrudan ilgili sekreterliğe yapması gerekir. Zorunlu haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılan kayıt dondurma başvuruları kabul edilmez. 

Öğrenim ücretleri, TEFE-TÜFE oranları ve maliyet artışları dikkate alınarak her akademik yıl başında Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenerek Üniversitemizin resmi web sitesinden ilan edilir.

(1) ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme veya özel yetenek sınav sonuçlarına göre YKS Kılavuzu’nda yer alan kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere verilen burs ve indirimlerdir. Özel yetenek sınavı ile lisans programlarına öğrenci kabulünde sıralama ve yerleştirme işlemleri ile öğrencilerin burs/indirim oranlarının belirlenmesi Üniversite tarafından yapılan özel yetenek sınavlarındaki genel başarı notları dikkate alınarak yapılır. Bu Yönergede geçen;

a) Burs: Öğrenim ücretinin tamamını,
b) %50 İndirim: Öğrenim ücretinin yarısını,
c) %25 İndirim: Öğrenim ücretinin dörtte birini,
ifade eder.

(2) Üniversitede ÖSYM burs ve indirimleri isteğe bağlı yabancı dil hazırlık öğretimi için bir yıl, zorunlu yabancı dil hazırlık öğretimi için iki yıl, lisans öğretimi için ise dört yıl boyunca, programların normal öğrenim süresince verilir.

(3) ÖSYM burs ve indirimleri karşılıksız olup lisans programının normal öğrenim süresince ders geçme veya ağırlıklı genel not ortalaması gibi başarı şartları aranmaksızın devam eder.

(4) Üniversite lisans programlarında okumakta iken ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavına girip Üniversiteyi yeniden kazanan burslu/indirimli öğrenciler, Üniversite lisans programlarına yeniden kayıt yaptırdıkları takdirde önceki burs/indirim haklarını kaybeder.

(5) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunun örgün lisans programından mezun olan ve YKS sonuçlarına göre İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin burslu veya indirimli lisans programlarına yerleşen öğrenciler ÖSYM burs ve indirimlerinden yararlanamazlar. Bu öğrencilerin kayıtları ücretli programa yapılır.

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerden, daha önce Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olanlar, o yükseköğretim kurumunda alıp başarılı oldukları dersler için, ilgili fakülteye not belgesinin aslı ve ders içerikleriyle birlikte, üniversiteye kaydını yaptırdığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde bir dilekçe ile müracaat ederek muafiyet talep edebilir.

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından (KKTC Üniversiteleri hariç) alınan belgelerin apostil tasdikinin yaptırılması zorunludur. Öğrenci apostil tastiki yaptırılmayan belge ile muafiyet talebinde bulunamaz.

 

Üniversite’ye ilk defa kayıt olan öğrencinin başka bir üniversitenin yabancı dil hazırlık sınıfından almış olduğu yabancı dil hazırlık sınıfı notları ve başarı durumunu gösteren belgesine istinaden, hazırlık sınıfı muafiyeti, ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim veren lisans  programına kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olan programdan ilişiği kesilen lisans öğrencileri  Üniversitemizde öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibariyle, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilirler.

Üniversitemizde öğrencilerin tüm derslere, ders kapsamında olan tüm faaliyetlere, projelere, atölyelere, laboratuvar çalışmalarına, uygulamalara, seminerlere devamı zorunludur. Öğrenciler  yabancı dil hazırlık sınıfı derslerine bir modülde % 85,  lisans programlarında bir yarıyıl içinde teorik derslere %70, uygulamalı derslere %80 oranında devam etmekle yükümlüdür.

Üçüncü yarıyıl başından itibaren alt yarıyıllardaki bütün derslerini başaran ve AGNO’ları 4.00 üzerinden en az 3.00 olan öğrenciler akademik danışmanın onayı ile bu şartı sağladığı her yarıyıl için üst yarıyıllardan en fazla iki ders, AGNO'ları 3.50 ve üzeri olan öğrenciler ise üç ders alabilir.

Sınav sonuçlarına itiraz öğrenci tarafından sınav notlarının ilanını takip eden beş iş günü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe yapılır.

Mazereti nedeniyle ara  sınavlara giremeyen öğrenciler için yapılan sınavdır. Ara sınavlara mazeretleri nedeni ile giremeyen öğrenciler mazeretlerini belirten belgeyi bir dilekçe ekinde sınav tarihinden itibaren en geç beş gün içinde ilgili sekreterliğe teslim ederler. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilere sınavların bitiminden itibaren on beş iş günü içerisinde mazeret sınavı yapılır

Mezuniyet için başarısız iki dersi kalan veya en fazla iki dersin sınavına girerek, mezun olabilecek durumda olan öğrenciye, ilgili dekanlığa/müdürlüğe bir dilekçe ile başvurması halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile yarıyıl sonu sınavlarını takip eden, 15 gün içerisinde mezuniyet sınavı yapılır. Öğrencinin mezuniyet sınavına gireceği dersi, daha önce almış ve devam şartını yerine getirmiş olması gerekir. Mezuniyet sınavında başarısız olan öğrenci, takip eden yarıyıl sonu sınav dönemlerinde bu haktan tekrar yararlanabilir.  Mezuniyet sınavında alınan not, öğretim elemanı tarafından 100’lük sistemdeki not aralıklarına göre doğrudan harf notuna dönüştürülür.

Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenciler,  İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından onaylanan "ilişik kesme formu" ve "ilişki kesme dilekçesi" ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ na başvururlar. Ders yılı başında yeni kayıt yapan veya kayıt yenileyen öğrencilerden, bir süre sonra ayrılmak isteyenler; önceki yıllar dâhil, ayrılmak istedikleri tarihe kadar olan mali taahhütlerini yerine getirmek zorundadır. Kayıt sildirme işlemi posta yoluyla yapılmaz. Öğrencinin bizzat yazılı müracaatı gerekir. Ancak, öğrenci özel hallerde mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olması koşuluyla noter kanalı ile belirleyeceği bir vekil aracılığıyla Üniversiteden kaydını sildirilebilir.

Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programdır. 

Üniversitemizde öğrenciler kayıtlı oldukları çift anadal programının normal öğrenim süresince tam burslu olarak öğrenim görürler. Çift anadal programından normal öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrenciler sonraki yarıyıllarda kaydolacakları çift anadal derslerinin AKTS kredi ücretini öderler.

Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında başvurabilir. Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden en az 3.00 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler. Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programının öğretim planındaki tüm dersleri almış ve başarmış olması gerekir.

 

Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programdır.

Üniversitemizde öğrenciler anadal programının normal öğrenim süresince kayıtlı oldukları yandal programında tam burslu olarak öğrenim görürler. Anadal programının normal öğrenim süresi sonunda yandal programını başarı ile tamamlayamayan öğrenciler sonraki yarıyıllarda kaydolacakları yandal derslerinin AKTS kredi ücretini öderler.

Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir. Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programının öğretim planındaki tüm dersleri almış ve başarmış öğrenciler başvurabilir. Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.5 olması gerekir.

Her akademik yıl sonunda, akademik başarı notu hesaplanan yıla kadar kayıtlı olduğu programın öğretim planında gösterilen tüm zorunlu ve seçmeli dersleri alıp başaran, ağırlıklı genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 olan ve sınıfında ilk üçe giren öğrencilere (Tam burslu öğrenciler dahil), sadece izleyen akademik yılda Üniversiteye ödemleri gereken öğrenim ücreti üzerinden; birinciye %100, ikinciye %75 ve üçüncüye %50 oranında ilave indirim yapılır.

 

Öğrenimleri süresince disiplin cezası almayan ve öğrenimlerini AGNO’su en az 3.50 ile tamamlayan öğrencilere yüksek onur belgesi, 3.00-3.49 arasında tamamlayan öğrencilere ise onur belgesi verilir. Lisans eğitiminin sonunda AGNO’su ile onur veya yüksek onur belgesi alabilecek durumda olan öğrencilerin diplomalarının arka yüzüne ve diploma ekine onur veya yüksek onur öğrencisi olduğu yazılır ve diplomasıyla beraber belgesi de verilir.

Her öğrenci için ilgili bölüm/program başkanlığı tarafından tam zamanlı bir öğretim üyesi veya öğretim görevlisi danışman olarak görevlendirilir. Danışman; öğrenciyi öğrenimi süresince izler, lisans öğretimi, ilgili mevzuat ve akademik performansı hakkında bilgilendirir ve yönlendirir.

Askerlik sevk tehir işlemleri 1111 Sayılı Askerlik Kanununa http://www.asal.msb.gov.tr göre yapılır. Lisans Programında okuyan öğrencilerin askerlik tecili 29 yaşına kadar yapılmaktadır. 30 ve üzeri yaşta olan öğrenciler için askerlik tecil işlemi yapılmaz. Mezuniyet, kendi isteği ile kayıt sildirme, başarısızlık nedeniyle ilişik kesilme nedenleri ile öğrenciliğin sona ermesi durumunda, sevk tehiri iptal edilir. İkinci Üniversite okuyan öğrencilerin sevk tehir işlemi yapılmaz.

2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan ortak zorunlu dersler ile kayıtlı olduğu lisans programının öğretim planının ilk dört yarıyılındaki tüm dersleri başarmış olup AGNO’sunu en az 2.00’ye çıkarmış olan bir öğrenciye ilgili Fakülte/Yüksekokul Sekreterliğine bir dilekçe ile müracaatı halinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, ilgili yönetim kurulunun kararı ile ön lisans diploması verilir.

Kayıtlı olduğu lisans programının öğretim planındaki zorunlu ve seçmeli dersleri başarı ile tamamlayan ve AGNO’su 4.00 üzerinden en az 2.00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrencilere, kayıtlı oldukları programın lisans diploması ile akademik ve mesleki yeterliliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan diploma eki verilir. Kurumlararası yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin lisans diploması alabilmeleri için en az 60 AKTS kredilik dersi Üniversitede alıp başarması gerekir.

Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçişler ve Üniversite içinde fakülte, yüksekokul ve bölümler/programlar arasındaki yatay geçişler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.