BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ TEŞVİK YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

AMAÇ

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantılara katılım ile bilimsel yayınları teşvik esaslarını, yararlanacakları ve yararlanma biçimlerini belirlemektir.

KAPSAM

 

MADDE 2-(1) Bu yönerge; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi adresli, yurtiçi ve/veya yurtdışı bilimsel toplantılarda sunulan bildirileri, araştırma makalelerini, vaka takdimlerini, patentleri, Türkçe veya yabancı dilde kitap, kitap bölümleri veya kitap çevirilerini kapsar.

 

DAYANAK

 

MADDE 3- (1) Bu Yönerge 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmenliği ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

 

TANIMLAR

 

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen tanımlar aşağıdaki anlamları ifade eder:

a) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,

b) Komisyon: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Bilimsel Etkinlikleri Teşvik Komisyonunu (BETEK), 

c) Öğretim Elemanı: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde görev yapan tam zamanlı Prof., Doç., Dr. Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisini,

d) Akademik Birim: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde bulunan Fakülte, Enstitü,  Yüksekokul, Fakülte ve Yüksekokullarda bulunan Bölüm, Anabilim/Ana Sanat Dalı,

e) Dekanlık: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İlgili Fakülte Dekanlığını,

f) Müdürlük: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İlgili Enstitü/Yüksekokul Müdürlüğünü, 

g) Mütevelli Heyet: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 

h) Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü, 

i) Senato: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senatosunu, 

j) Toplantı: Ulusal veya Uluslararası Konferans, Sempozyum veya Kongreyi,

k) UBYT: TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programını, 

 

Komisyonun Oluşumu ve Görevleri

 

MADDE 5- (1) Rektör tarafından biri başkan olmak üzere görevlendirilen beş öğretim üyesinden ve bir raportörden oluşur; üyelerin görev süresi üç yıldır. 

(2) Komisyon üyelerinden birinin ayrılması halinde yerine Rektör tarafından yeni üye atanır. 

(3) Komisyon en az ayda bir olmak üzere Komisyon başkanının çağrısı ile toplanır. 

(4) Komisyon, gerektiğinde gönderilen çalışmalar ile ilgili olarak uzman görüşü alabilir veya çalışmayı bir alt komisyona inceletebilir.

(5) Komisyonun sekretaryasını yürütmek üzere bir idari çalışan görevlendirilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yayın Teşvikleri

Teşvik Miktarı

 

MADDE 6- (1) UBYT kapsamındaki dergilerde yayımlanan eserlere ödenecek teşvik miktarı UBYT tarafından belirlenen teşvik miktarları kadardır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrası dışındaki yayınlar için UBYT tarafından belirlenen teşvik miktarı Tablo -1’de verilen oranlar ile çarpımından elde edilen miktardır.

 

Tablo -1

SIRA

YAYINLAR

Teşvik Katsayısı (%)

 

I. Dergilerde Yayınlanan Eserler

 

1

UBYT kapsamındaki dergilerde yayımlanan eserler

%100

1.1.

UBYT kapsamında verilen teşviklerin alt sınırı madde 2’de belirtilen sınırın altında olamaz.

UBYT Alt sınırın iki katı

2

UBYT kapsamında yer almayan diğer SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, Emerging Citiation Index (ESCI) ve Scopus kapsamında taranan dergilerde yayınlanan makaleler

UBYT alt sınırının iki katı

3

Alan indeksleri (Tablo-3’te verilen) kapsamındaki dergilerde yayımlanan makaleler ile İZÜ dergilerinde yayınlanan makaleler

UBYT alt sınırının %80’i

4

Ulusal (TR dizin, hakemli üniversite dergileri) ve Uluslararası hakemli dergiler

UBYT alt sınırının %50’i

5

Alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanan diğer yayınlar (Yayınlanmış Çeviri Makale, Kitap Kritiği, Editöre Mektup)

UBYT alt sınırının %20’si

 

II. Yayımlanan Kitap, Kitap Bölümü veya Kitap Çevirisi (Tablo-4.’te verilen)

 

6

Uluslararası düzeyde yayımlanmış yabancı dilde bilimsel kitap veya ders kitabı (lisans veya lisansüstü)

UBYT üst sınırının %60’ı

6

Ulusal düzeyde yayımlanmış bilimsel kitap veya ders kitabı (lisans veya lisansüstü)

UBYT üst sınırının %30’u

7

Uluslararası düzeyde yayımlanmış yabancı dilde bilimsel kitapta bölüm (Aynı kitapta en çok iki bölüm için ödeme yapılır)

UBYT üst sınırının %15’i

8

Ulusal düzeyde yayımlanmış bilimsel kitapta bölüm (Aynı kitapta en çok iki bölüm için ödeme yapılır)

UBYT üst sınırının %10’u

9

Tercüme kitaplar (lisans veya lisansüstü bilimsel ders kitabı)

UBYT üst sınırının %10’u

 

III. Patentler

 

10

Uluslararası patentler

UBYT üst sınırının %200’ü

11

Ulusal patentler

UBYT üst sınırının %100’ü

 

(3)

a) Türkçe yazılan kitaplar, ulusal kitap olarak kabul edilecektir. 

b) Kitap editörlüğü, kitap bölüm yazarlığına eş değer olarak kabul edilecektir. 

c) Teşvik için başvurulan kitap bölümü 8.000 kelimeden veya 10 sayfadan az olmamalıdır.

d) Herhangi bir indeks tarafından taranmayan bildiri kitabında yer alan yayınlar kitap bölümü olarak değerlendirilmez ve teşvik verilmez.

e) Teşvik verilecek kitapların her yıl Ocak ayında güncellenen yayınevi listesinde yer alması gerekir.

f) Teşvik verilecek kitapların dış ve/veya iç kapağında veya önsözünde veya yazarın biyografisinde, kitap bölümlerinin ise içindekiler kısmında veya bölüm başında veya bölüm sonunda İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin adı yer almalıdır.

g) Teşvik verilecek makalelerde yazar adının altına veya dipnota İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin adının adres olarak yazılması gerekir.

h) Alan indeksli dergi listesi ile ulusal ve uluslararası yayınevi listesi her yıl Ocak ayı içerisinde güncellenir.

 

 Teşviklerin Paylaştırılması 

 MADDE 7- (1) Teşvik miktarı, yayında adı geçen Üniversitemiz öğretim elemanına ödenir.  Tek yazarlı çalışmalarda yazar, ödenecek olan teşvik miktarının tamamını alır. Başlıca yazarın belirtildiği iki yazarlı eserlerde başlıca yazar teşvik miktarının yüzde 60'ını, ikinci yazar yüzde 40'ını alır. Üç ve daha fazla yazarlı başlıca yazarın belirtildiği eserlerde, başlıca yazar belirlenen teşvik miktarının yarısını alır, diğer yazarlar ise diğer yarısını eşit olarak paylaşır. Başlıca yazarın belirtilmediği iki veya daha fazla yazarlı makalelerde her bir yazar için teşvik miktarı yazar sayısına bölünür.

Başlıca yazarın belirlenmesinde Üniversiteler Arası Kurul kriterleri esas alınır.

 (2) Alan indekslerinde ve İZÜ dergilerinde yayınlanan makaleler için UBYT kapsamındaki dergilere verilecek teşvik miktarının alt sınırının %80’i, TR dizin ve diğer üniversite hakemli dergilerinde yayınlanacak makaleler için UBYT kapsamındaki dergilere verilecek teşvik miktarının alt sınırının %50’si ödenecektir.

 

Teşvik Başvurusu

 

MADDE 8- (1) Öğretim elemanı, son bir yıl içerisinde yayınlanmış çalışmasını Yayın Teşviki Başvuru Formu (Tam metin ve künyesi ekinde olmak üzere) ile Komisyon’a iletir. Komisyon gerekli değerlendirmeyi yapar ve sonucu Rektörlüğe sunar. Rektörlük tarafından, yayın sahibine iletilmek üzere ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe sonuç yazılı olarak bildirilir. Uygun görüş halinde teşvik ödemesi, usulüne göre yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bilimsel Toplantılara Katılım Teşvikleri

 

MADDE 9- (1) Öğretim elemanları, her akademik takvim yılında iki yurtiçi ve/veya bir yurtdışı bilimsel toplantıya katılacaklarını belgelemeleri halinde teşvik başvurusunda bulunabilir.

 

 

MADDE 10- (1) Tam metni sunulmuş sözlü bildiri veya sanat çalışması için sadece bildiriyi sunan katılımcıya destek verilir.

 

(2) Bilimsel toplantılarda ya da sanat çalışmalarında oturum başkanı, panelist, hakem vb. olarak davet edilenlere Komisyon oluru ile ulaşım masrafı desteği verilebilir.

 

(3) Teşvik verilecek bildirilerin bilimsel toplantıdan sonraki 1 ay içerisinde bildirinin yayın olarak hakemli bir dergiye sunulacağının beyan edilmesi veya bildirilerin indeksli (WOS, Scopus) veya alan indeksli dergilerde yayınlanacak bilimsel toplantılara sunulmuş olması gerekir.

 

(4) Bir sonraki dönemde verilecek teşvikler, bir önceki uluslararası bildirinin yayın sürecindeki durumu dikkate alınarak değerlendirilecektir. Yayınlanmadıysa veya yayın sürecinde değilse en az bir dönem destek verilmeyecektir.

 

(5) Öğretim elemanlarının katılacağı bilimsel toplantıların (sempozyum, kongre ve benzeri) dekanlık/ müdürlük tarafından onaylanması gerekmektedir.

Başvuru Şekli Ve Süreç

MADDE 11- (1) Toplantıya katılacak öğretim elemanı, Bilimsel Toplantılara Katılım Teşviği Başvuru Formunu, bildirinin özetini veya tam metnini, davet veya kabul yazısını da ekleyerek elektronik ortamda ilgili bölüm başkanlığına teslim eder. 

(2) En az 30 gün önceden bölüm başkanlığına başvuru yapılmalıdır.

(3) Bölüm başkanlığı onayı alan başvuru ilgili Dekanın/Müdürün değerlendirmesine sunulur. 

(4) Dekan/Müdür tarafından onanan başvuru Komisyon’a iletilir. 

(5) Komisyon tarafından onaylanan başvuru Rektörlük makamına arz olunur. 

(6) Karar Rektörlük yoluyla başvuru sahibine, ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe ve Personel Daire Başkanlığı’na bildirilir. 

(7) Başvurunun kabulü halinde başvuru evrakı Komisyon tarafından arşivlenir.

 

ÖDEME ŞARTLARI VE USULÜ

 

MADDE 12- (1) Yurtiçi toplantılarda toplantı süresi artı bir gün ve yurtdışı toplantılarda toplantı süresi artı iki gün için destek verilir fakat bu süre toplamda beş günü geçemez.

(2) Yurtdışında yapılan bilimsel toplantılar için kayıt/katılım bedeli, vize, ulaşım masrafları (uçak, tren, otobüs, toplu taşıma, araç kiralama, yakıt, otoyol, köprü, otopark) ve harcırah teşvik kapsamında karşılanır.

(3) Yurtiçinde yapılan bilimsel toplantılar için kayıt/katılım bedeli, ulaşım masrafları (uçak, tren, otobüs, toplu taşıma, araç kiralama, kendi aracı için yakıt-yıpranma, otoyol, köprü, otopark) ve harcırah teşvik kapsamında karşılanır.

(4) Yurtiçi harcamalarda günlük harcırah miktarı  6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesine göre hesaplanır (Ek Gösterge 7000 ve üstü esas alınır). 

(5) Avrupa ülkeleri için harcırah miktarı Erasmus+ programınca belirlenen tutarlardır.  Yurtdışı harcamalarda günlük harcırah miktarı  6245 sayılı Harcırah Kanununun 34 üncü maddesine göre hesaplanır. (Ek Gösterge 7000 ve üstü esas alınır).

(6) Bilimsel toplantıdan dönüş yapan öğretim elemanı en geç bir ay içerisinde bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen harcırah dışında kalan harcama belgelerinin asıllarını ve katılım belgesini Komisyon’a teslim eder.

 DESTEK MİKTARLARI

MADDE 13- (1) Verilecek teşvik miktarının üst sınırı Tablo-2’de belirtilmiştir. Yabancı para cinsinden belirlenen teşvik miktarları harcama tarihindeki Merkez Bankası Döviz Alış Kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir.

 Tablo -2

ÜLKELER

TEŞVİK ÜST SINIRI

Türkiye

1.250-TL

Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler, Yakın Avrupa ve Kuzey Afrika Ülkeleri

900 €

Orta ve Batı Avrupa ve Orta Afrika Ülkeleri

1.100 €

ABD ve Kanada, Orta ve Güney Amerika, Atlantik Ada, Güney Afrika Ülkeleri ve Güney Asya Ülkeleri

1.500 €

Avustralya, Japonya, Çin, Tayvan, Filipinler, Sri Lanka, Güney Kore, Yeni Zelanda, Endonezya

2.000 €

 

 TABLOLARIN GÜNCELLENMESİ

 MADDE 14- (1) Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4  Komisyonun önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından en geç iki yılda bir güncellenir.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNERGE

 

MADDE 16- (1) 02/01/2018 tarih ve 2018/01 sayılı Senato kararıyla kabul edilen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Bilimsel Faaliyetleri Teşvik Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

YÜRÜRLÜK 

MADDE 17- (1) Bu yönerge Senatonun kabulünden sonra yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME 

MADDE 18- (1) Bu yönergeyi Rektör yürütür.