izulogo

Kalite Yönetim Sistemleri Komisyonu

Kuruluş ve İşleyişi

a) Başkan; Komisyonun başkanlığını, İZÜ Rektörü, rektörün bulunmadığı zamanlarda ise Kalite Yönetim Temsilcisi yapar.

b) Komisyon üyeleri, Kalite Yönetim Temsilcisi, Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter, Fakülte Dekanları, Enstitü Müdürleri, Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Projeler Koordinatörü, Kalite Yönetim Koordinatörü ve Öğrenci Temsilcisi’nden oluşur.

c) Üyeler ve komisyonun çalışma usul ve esasları Senato’nun onayıyla www.izu.edu.tr adresinden kamuoyu ile paylaşılır.

d) Öğrenci temsilcisi, üniversite senatoları tarafından belirlenecek ilke ve esaslar dahilinde belirlenir ve görev süresi bir yıldır.

Görevleri

a) Kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,

b) İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve senatoya, senato bulunmayan kurumlarda yönetim kuruluna sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu kurumun internet ortamında ana sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşmak,

c) Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek

d) Komisyon ofis ve personel destek hizmetleri, ilgili yükseköğretim kurumunun strateji geliştirme daire başkanlığı veya ilgili birimi tarafından yürütülür.

e) Komisyon; üyelerden birinin talebiyle ya da Rektör’ün talimatıyla toplanabilir.

 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KOMİSYONU ÜYELERİ

 

Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR

Komisyon Başkanı /Rektör

Prof. Dr. İbrahim GÜNEY

Üye (Yönetim Sistemleri Koordinatörü)

Prof. Dr. Ayşe Nefise BAHÇECİK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Emine Elif NEBATİ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇAKIR

Üye

Yasin UĞRAŞ

Üye (Genel Sekreter)

Şerafettin BAŞ

Raportör

Salih Büşra YILMAZ

Üye/Kalite Kurulu Öğrenci Temsilcisi