izulogo

Yönetim, Girişimcilik ve Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 25.10.2016İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM, GİRİŞİMCİLİK VE

LİDERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yönetim, Girişimcilik ve Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine, çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yönetim, Girişimcilik ve Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yönetim, Girişimcilik ve Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yönetim, Girişimcilik ve Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yönetim, Girişimcilik ve Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yönetim, Girişimcilik ve Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, günümüzde en büyük ihtiyaç konusu olan yönetim, liderlik ve girişimcilik alanındaki boşluğu doldurmak, öğrencilere teori ile uygulamayı birleştirerek eğitim vermek, araştırmalar yapmak, akademik çalışmalar gerçekleştirmek, ilmi yayınlar yapmak ve ulusal/uluslararası akademik düzeyde katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Yönetim, girişimcilik ve liderlik ile ilgili panel, konferans, sempozyum, kongre ve benzeri faaliyetleri düzenlemek.

b) Yönetim, girişimcilik ve liderlik konularında eğitim çalışmaları ve akademik yayınlar yapmak.

c) Yönetim, girişimcilik ve liderlik konularında ulusal ve uluslararası düzeyde çalışan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ç) Merkezin amaçları çerçevesindeki diğer çalışmalara katılmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Rektör, Müdürün teklifiyle Üniversitenin öğretim üyeleri arasından bir Müdür Yardımcısı görevlendirir. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, Müdür Yardımcısı Müdüre vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması durumunda görevi kendiliğinden sona erer ve yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Her yıl sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve konuyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektörün görevlendireceği üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Bu üyeler Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulunun görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Yönetim Kurulu kararları Danışma Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur. Ayrıca, bu kararların birer nüshası Rektörlüğe ve ilgili akademik birimlere gönderilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yürüten veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite ile diğer kurum ve kuruluşların temsilcilerinden olmak üzere en az beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, yılda bir defa olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu; Müdürün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına uygun tavsiye kararları alır, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur.

Proje grupları ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkezin çalışmalarını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu kararıyla proje grupları oluşturulur. Proje gruplarının kurulması, çalışma usul ve esasları, proje grupları arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması Yönetim Kurulunca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Mali hükümler

MADDE 13 – (1) Merkez bütçesi Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra Rektör tarafından Mütevelli Heyetine sunulur. Mütevelli Heyetinin onayından sonra kesinlik kazanır.

(2) Merkezin gelirleri; Üniversite bütçesinden ayrılan paylar, Merkeze yapılan bağış ve yardımlar, proje, kurs, rapor hazırlama, yayın ve araştırmalardan sağlanan gelirler ile diğer gelirlerdir.

(3) Merkezin giderleri; Merkezde kullanılan her türlü donanım, bakım-onarım, yayın ve araştırma giderleri, personel maaşları, eğiticilere yapılan ödemeler, projelerde görev alan öğrencilere verilen ödüller, bilimsel toplantı, panel, kurs, seminer ve benzeri harcamalardır.

(4) Gelirlerin giderlerden fazla olması durumunda oluşan gelir fazlası, bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere, Mütevelli Heyetinin kararı ile bir sonraki yılın bütçesine aktarılır.

Demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü yürütür.