izulogo

Özel Yetenekli Çocuklar Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 26.04.2015İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Özel Yetenekli Çocuklar Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Özel Yetenekli Çocuklar Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

 MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Özel Yetenekli Çocuklar Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Özel Yetenekli Çocuk: Zeka, yaratıcılık, sanat, spor, liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlarda akranlarına göre yüksek düzeyde performans ve motivasyon gösteren ve uzmanlar tarafından belirlenen çocuğu,

ç) Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, aileler ile öğretmenleri özel yetenekli çocukların özellikleri konusunda bilgilendirmek, özel yetenekli olarak tanılanmalarına yönelik testler uygulamak, özel yetenekli olarak tanılanmış bu çocukların akademik, sosyal ve duyuşsal alanlarda gelişimlerini desteklemek için kendileri, aileleri ve öğretmenlerine yönelik programlar düzenlemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Üniversitenin bulunduğu bölge başta olmak üzere diğer bölgelerdeki çocukların aile ve öğretmenlerini özel yetenekli bireyin özellikleri konusunda bilgilendirmek.

b) Özel yetenekli olarak tanılanmış çocukların akademik, sosyal ve duyuşsal alanlarda gelişimlerini destekleme doğrultusunda kendileri, aileleri ve öğretmenlerine yönelik programlar düzenlemek.

c) Çocukların üst düzey düşünme becerilerini tespit ederek bu becerilerini geliştirmeye yönelik programlar uygulamak.

ç) Merkezin amacına yönelik çalışmaları takip ederek, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek.

d) Özel yetenekli öğrencilerin öğretmenlerine, farklılaştırılmış öğretim programı hazırlama eğitimleri vermek.

e) Merkezin çalışma konuları ile ilgili bilim adamları ve kurumlarla işbirliği yapmak.

f) Konu ile ilgili telif ve çeviri eserler yayınlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak seçer. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından en çok üç yıl için görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi kendiliğinden sona erer. Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisi vekâlet eder. Müdürlük görevine vekâlet altı ayı aştığı takdirde aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün görevleri şunlardır;

a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi oluşturmak, toplantıya başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapmak ve idari işleri yürütmek.

c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir önceki yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak.

ç) Her yılsonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.

d) Merkezin yıllık plan ve programına göre ödenek kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit etmek ve Merkezin bütçesini Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkezi temsil etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile birlikte beş kişiden oluşur. Müdür haricindeki diğer üyeler Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.

b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.

c) Proje grupları ve benzeri alt birimlerin oluşturulmasına ilişkin kararları almak.

ç) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmalar için işbirliği esaslarını belirlemek, hazırlanan protokolleri incelemek ve karara bağlamak.

d) Yıllık çalışma programını ve bütçeyi Rektörün onayına sunmak.

e) Proje gruplarının ve Merkezin personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörün onayına sunmak.

f) İhtiyaç halinde Üniversite dışından uzman çalıştırma kararını almak ve Rektörün onayına sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Proje grupları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Merkezin çalışmalarını yürütmek için Yönetim Kurulu kararıyla proje grupları oluşturulur. Proje gruplarının kurulması, çalışma usul ve esasları, proje grupları arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması Yönetim Kurulunca belirlenir. Proje grubu proje hakkındaki raporları, projenin süresine bağlı olarak Müdür tarafından belirlenen zaman aralıklarında Yönetim Kuruluna sunar. Raporlarına göre projeler gerekçeli olarak sonlandırılabilir, devam ettirilebilir veya devam eden başka bir proje ile birleştirilebilir.

(2) Projeyle ilgili ortaya çıkan her türlü problem proje yöneticisi tarafından giderilir. Proje yöneticisi tarafından giderilemeyen problemler, Müdür tarafından çözümlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Müdürün talebi üzerine Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Rektörlük tarafından karşılanır.

Mali hükümler

MADDE 12 – (1) Rektör, Yönetim Kurulu tarafından kendisine sunulan Merkez bütçesini onaylar ve bütçe onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

(2) Merkezin gelirleri; Üniversite bütçesinden ayrılan paylar, düzenlenen kurs, seminer gibi faaliyetlerle testlerden sağlanan gelirler ve diğer gelirlerdir.

(3) Merkezin giderleri; Merkezde kullanılan her türlü ekipman, yayın-araştırma ve kırtasiye giderleri, personel maaşları, eğiticilere yapılan ödemeler, bilimsel toplantı, panel, kurs, seminer ve benzeri diğer harcamalardır.

Değerlendirici ve eğitmenlerin ödemeleri

MADDE 13 – (1) Merkezin düzenlediği eğitim ve uyguladığı testlerden gelir elde edilmesi durumunda eğitimi veren veya testleri değerlendiren kişilere yapılacak ödeme ve oranı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, diğer ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü yürütür.