izulogo

Nükleer Algılayıcılar ve Robotik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 13.07.2020İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER

ALGILAYICILAR VE ROBOTİK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Nükleer Algılayıcılar ve Robotik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Nükleer Algılayıcılar ve Robotik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Nükleer Algılayıcılar ve Robotik Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (NAR): İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Nükleer Algılayıcılar ve Robotik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’de nükleer algılayıcıların ve robotik sistemlerin bir arada kullanılacağı sistemlerin geliştirilmesini sağlamak, araştırma, uygulama ve geliştirme çalışmaları yürütmek.

b) Türkiye’de robotik ve akıllı sistemler konusunda araştırmalar yapmak ve AR-GE faaliyetleri yürütmek.

c) Nükleer radyasyon algılayıcıları ve uygulamaları alanında araştırma, uygulama ve geliştirme çalışmaları yürütmek.

ç) Radyasyon algılayıcıları için milli ve yerli ileri teknolojiler geliştirmek.

d) Gerekli bilgi birikimini ve altyapıyı oluşturarak özel sektör ve sanayi kuruluşlarının bu alandaki ihtiyaçlarına yardımcı olmak ve yatırım yapmalarını cesaretlendirmek, yatırım yapanlara gerekli AR-GE desteği sağlamak.

e) Ulusal ve uluslararası projelere katılarak Merkez altyapısını güçlendirmek.

f) Nükleer algılayıcılar ve robotik sistemler konusunda gerek duyulan uzman personel yetiştirmek ve bu alanda eğitim vermek.

g) Nükleer enerji ve teknolojileri için güvenliği arttırmaya ve radyasyon içerikli tehdit ve tehlikeleri önlemeye yönelik sistemler geliştirmek.

ğ) Uluslararası gelişmeler ve birikimlerden yararlanarak yeni çalışma alanlarının belirlenmesi ve geliştirilmesine öncülük etmek.

h) Nükleer algılayıcılar ve robotik sistemler konusunda kritik teknolojilerin geliştirilmesine öncülük etmek.

ı) Nükleer teknoloji, robotik ve akıllı sistemler konusunda bilimsel çalışmalar yapmak, AR-GE faaliyetleri gerçekleştirmek ve yapılan ulusal/uluslararası çalışmaları takip etmek.

i) Algılayıcı yapımında kullanılan kristallerin ülkemizde üretilmesi için gerekli kristal büyütme ekipmanlarını tasarlamak ve geliştirmek.

j) Ülke kaynaklarını değerlendiren, ulusal çıkarlara uygun yüksek teknoloji politikalarının oluşumu ve sürdürülmesi için araştırmalar yapmak ve/veya desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Rektör, Müdürün teklifiyle Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki müdür yardımcısı görevlendirir. Müdür yardımcısı Müdürün verdiği görevleri üstlenir. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, müdür yardımcısı Müdüre vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması durumunda görevi kendiliğinden sona erer ve yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Gerekli durumlarda Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

d) Her yıl sonunda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve konuyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektörün görevlendireceği iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Bu üyeler Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulunun görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan üyenin yerine, onun süresini tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az iki defa toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yönetim Kurulu kararları Danışma Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur. Ayrıca, bu kararların birer nüshası Rektöre ve ilgili birimlere gönderilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yürüten veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite ile diğer kurum ve kuruluşların temsilcilerinden olmak üzere en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle ve Müdürün başkanlığında, yılda bir defa olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu; Müdürün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına uygun tavsiye kararları alır, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü yürütür.