izulogo

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (Değişik:RG-7/8/2021-31561)

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-7/8/2021-31561)

(1) Bu Yönetmelik; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) (Değişik:RG-7/8/2021-31561) Anabilim dalı: Enstitünün ilgili anabilim dalını,

ç) (Değişik:RG-7/8/2021-31561) Anabilim dalı başkanlığı: Enstitü anabilim dalı başkanlığını,

d) (Değişik:RG-7/8/2021-31561) Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

e) (Değişik:RG-7/8/2021-31561) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve Enstitüde eğitim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

f) (Değişik:RG-7/8/2021-31561) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve Enstitü Müdürünün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

g) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

ğ) Mütevelli Heyeti: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ı) Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,

k) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. (Değişik ikinci cümle:RG-7/8/2021-31561) Bu programların Enstitü anabilim dallarında nasıl yürütüleceği Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(2) YÖK kararı üzerine Üniversite; öğretim üyesi ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar YÖK tarafından belirlenir.

(3) (Değişik birinci cümle:RG-7/8/2021-31561) Enstitüde yürütülen lisansüstü programların öğretim dili Türkçedir. Lisansüstü öğretim, enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato kararı ile kısmen veya tamamen yabancı bir dilde yapılabilir.

(4) Bir yükseköğretim kurumunun lisans programına kayıtlı öğrencilerin, aşağıdaki şartları sağlamaları halinde lisansüstü programlarında sunulan derslere kayıt yaptırmaları ve bu dersleri, ilgili yüksek lisans programındaki ders yüküne saydırabilmeleri mümkündür:

a) İzlediği lisans programının son sınıfında kayıtlı olması.

b) Lisansüstü programından en fazla üç ders alması ve bu derslerden herhangi birisinin, lisans veya yüksek lisans programlarından sadece birinde değerlendirilmesi.

Başvuru ve kabul

MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak şartıyla enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına veya ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlara sahip olmaları gerekir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(3) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirme esasları şunlardır:

a) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; başvuran adayların ALES puanları ile lisans ağırlıklı genel not ortalamaları ve bilim değerlendirme sınavı sonuçları değerlendirmeye alınır. ALES’ten alınan puanlar değerlendirilirken başvurulan programın standart puan türü esas alınır. Kabul için yapılacak değerlendirmede adaylar aldıkları genel başarı notuna göre sıralanır. Genel başarı notu; ALES puanının %50’sinin, lisans ağırlıklı genel not ortalamasının %25’inin ve bilim değerlendirme sınavında alınan notun %25’inin toplamından oluşur. Bu değerlendirmeye ilişkin esaslara uygun başvuru için adayların sağlaması gereken diğer şartlar anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü kurulu tarafından belirlenir. Ancak enstitü, yalnız ALES puanı ile de değerlendirme yaparak tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir.

b) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; başvuran adayların lisans ağırlıklı genel not ortalamaları ile bilim değerlendirme sınavı sonuçları değerlendirmeye alınır. Kabul için yapılacak değerlendirmede adaylar aldıkları genel başarı notuna göre sıralanır. Genel başarı notu; lisans ağırlıklı genel not ortalamasının %50’si ile bilim değerlendirme sınavında alınan notun %50’sinin toplamından oluşur. Bu değerlendirmeye ilişkin esaslar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer şartlar, anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü kurulu tarafından belirlenir. Ancak enstitü, yalnız lisans ağırlıklı genel not ortalaması ile de değerlendirme yaparak tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavından (YÖKDİL) en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almaları gerekmektedir. Anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü kurulu kararı ile bu puanlar değiştirilebilir. Lisans eğitimini ilgili yabancı dilde alan adaylar yabancı dil şartını yerine getirmiş sayılırlar.

Sonuçların ilanı ve kayıt

MADDE 7 – (1) Anabilim dalı başkanlığının görüşü çerçevesinde, enstitü yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adayların sayısı ilan edilen kontenjandan fazla ise, en yüksek notu alandan başlayarak aşağıya doğru sıralama yapılır ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı sayılır. Sonuçlar, enstitü yönetim kurulu tarafından kesinleştirilerek ilan edilir.

(2) Lisansüstü programlara kabul edilen adaylar, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihler arasında, istenen belgelerle birlikte enstitü müdürlüğüne başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kayıt işlemini yaptırmayan aday, bu hakkını kaybeder. İlgili enstitü yönetim kurulu, süresi içinde kayıt yaptıramayan, ancak uygun görülecek bir mazerete sahip adayların kesin kayıt yaptırmalarına karar verebilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Bir lisansüstü programına kabul edilen adayların sayısı beş veya daha az ise, enstitü yönetim kurulu, anabilim dalı başkanlığının görüşünü aldıktan sonra, o yarıyıl veya yılda o programın açılmamasına karar verebilir.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak şartıyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak şartıyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, danışman atanmasını izleyen yarıyıldan itibaren her yarıyıl tez için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

Süre

MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı şartlarını yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrencilerin durumu, danışmanının yazılı talebi ve gerekçesi, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile karara bağlanır.

Tez danışmanı ve tez konusunun belirlenmesi (Değişik başlık:RG-7/8/2021-31561)

MADDE 10 – (1) (Değişik:RG-7/8/2021-31561) Tezli yüksek lisans programında, anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan veya ihtiyaç halinde diğer yükseköğretim kurumları kadrosundan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez önerisini/konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Üniversitede yüksek lisans tezi yönetebilecek niteliklere sahip olan öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede, belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan da öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Öğrencinin ve/veya danışmanın enstitüye yazılı başvurusu üzerine anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği için yeni danışmanın onayının alınması gerekir.

(4) (Ek:RG-7/8/2021-31561) Öğrencinin ve danışmanın talebi, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tez konusu değişikliği yapılabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 11 – (1) Öğrenci, enstitü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazılan ve danışmanı tarafından onaylanan tezini sınav jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına ve sınav jüri üyelerine sunar. Danışman, tezi ve intihal raporunu, tezin savunulabilir olduğuna ve enstitü tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazıldığına dair yazılı görüşü ile birlikte enstitüye sunar. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde, gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez sınav jürisi, tez danışmanı ve anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Sınav jürisi, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Sınav jürisinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı sınav jüri üyesi olamaz. En fazla bir sınav jüri üyesi Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan ilgili konuda doktora unvanına sahip uzmanlardan seçilebilir. Tez danışmanının başka bir yükseköğretim kurumundan olması durumunda diğer sınav jüri üyelerinin Üniversite içerisinden seçilmesi gerekir. 

(4) Sınav jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken 15 gün, en geç bir ayda toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

 (5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra sınav jürisi tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığı tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı sınav jürisi önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak şartıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 12 – (1) Derslerini başarı ile tamamlamak, ağırlıklı genel not ortalaması 2,50 ve üzeri olmak ve tez sınavında başarılı olmak şartıyla; ciltlenmiş tezin iki kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep edilmesi halinde teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenci şartları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Öğrencinin mezuniyet tarihi tezin sınav jürisi tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak şartıyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü kurulu kararıyla yeterlik sınavı yapılabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Süre

MADDE 14 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Proje danışmanı ve proje konusunun belirlenmesi (Değişik başlık:RG-7/8/2021-31561)

MADDE 15 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi danışmanı ile birlikte belirlediği proje konusunu, ikinci yarıyıl derslerinin başladığı tarihten itibaren en geç on beş gün içinde enstitüye bildirir.

(3) Öğrencinin ve/veya danışmanın enstitüye yazılı başvurusu üzerine anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile danışman ve/veya proje konusu değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği için yeni danışmanın onayının alınması gerekir.

Diploma

MADDE 16 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve ağırlıklı genel not ortalaması 2,50 ve üzeri olan öğrenciye, tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Üniversite tarafından tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirdikleri takdirde, tezli yüksek lisans programına geçiş için başvuru yapabilirler. Geçiş yapan öğrencilerin tezsiz yüksek lisans programında aldıkları ve başarılı oldukları dersleri enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 17 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak şartıyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul

MADDE 18 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak şartıyla, enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenecek ALES puanına veya ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlara sahip olmaları,

b) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,0 üzerinden en az 3,0 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünden 80 puandan az olmamak şartıyla, enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları

gerekir.

(2) Doktora programlarına öğrenci kabulünde; başvuran adayların ALES puanları ile lisans ve/veya tezli yüksek lisans ağırlıklı genel not ortalamaları, bilim değerlendirme sınavı sonuçları ve yabancı dil düzeyleri değerlendirmeye alınır. ALES’te alınan puanlar değerlendirilirken başvurulan programın standart puan türü esas alınır. Kabul için yapılacak değerlendirmede adaylar aldıkları genel başarı notuna göre sıralanır. Genel başarı notu; ALES puanının %50’sinin, lisans ve/veya tezli yüksek lisans ağırlıklı genel not ortalamasının %20’sinin, bilim değerlendirme sınavında alınan notun %20’sinin ve yabancı dil puanının %10’unun toplamından oluşur. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer şartlar anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü kurulu tarafından belirlenir. Ancak enstitü, yalnız ALES puanı ile de değerlendirme yaparak doktora programlarına öğrenci kabul edebilir.

(3) Hazırlık sınıfları hariç, normal süresi on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(4) ALES puanının % 50'den az olmamak şartıyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. ALES'e eşdeğer kabul edilen ve YÖK’çe ilan edilen eşdeğer puanlar enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato kararı ile yükseltilebilir.

(5) (Değişik:RG-7/8/2021-31561) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine anabilim dalının talebi ile Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karar verilir.

Süre

MADDE 19 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya ağırlıklı genel not ortalaması 4,0 üzerinden en az 3,0 olmayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları şartıyla talep etmeleri durumunda tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 20 – (1) Anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci için bir tez danışmanı ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusunu tez başlığı ile birlikte enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, Üniversitede doktora tezi yönetebilecek niteliklere sahip olan öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede, belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan da öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Öğrencinin ve/veya danışmanın enstitüye yazılı başvurusu üzerine anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği için yeni danışmanın onayının alınması gerekir.

Yeterlik sınavı

MADDE 21 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup, olmadığını ölçen bir sınavdır. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Sınav jürisi danışmanın başka bir yükseköğretim kurumundan olması durumunda Üniversite dışından bir, Üniversite içerisinden üç öğretim üyesinden oluşmak zorundadır.  Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda sınav jürisi danışman dâhil altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasındaki kurallar anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci varsa doktora programına uygun, yoksa enstitü kurulu tarafından belirlenen alana yakın bir yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme şartları enstitü kurulu tarafından belirlenir.

Tez izleme komitesi

MADDE 22 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 23 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya ret kararını salt çoğunlukla verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu aşamalarda geçen süreler öğrencinin doktora eğitim süresinden sayılır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 24 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini sınav jürisi önünde sözlü olarak savunur.

 (2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezi ve intihal raporunu, tezin savunulabilir olduğuna ve enstitü tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazıldığına dair yazılı görüşü ile birlikte enstitüye sunar. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en fazla altı ay aralıklarla en az her birinden başarılı üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir. Tez izleme işlemlerinin zamanında yapılmaması durumunda öğrenci o döneme ait tez izleme sonucundan başarısız sayılır.

(4) Doktora tez sınav jürisi, danışman ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Sınav jürisi, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın başka bir yükseköğretim kurumundan olması durumunda sınav jürisi Üniversite dışından bir, Üniversite içerisinden dört öğretim üyesinden oluşmak zorundadır. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda sınav jürisi altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın sınav jürisinde yer alabilir.

(5) Sınav jürisi üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken on beş gün, en geç bir ayda toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra sınav jürisi dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı sınav jürisi önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlara talep etmeleri halinde 16 ncı maddenin birinci fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 25 – (1) Derslerini ve seminerini başarı ile tamamlamak, ağırlıklı genel not ortalaması 3,0 ve üzeri olmak ve tez sınavında başarılı olmak şartıyla; ciltlenmiş tezin en az iki kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu talep edilmesi halinde tez teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir. Bu fıkradaki  şartları yerine getirmeyen öğrenci şartları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Doktora diploması üzerinde anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Öğrencinin mezuniyet tarihi tezin sınav jürisi tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. 

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Lisansüstü programlarda yazılan tezlerin dili

MADDE 26 – (Değişik:RG-7/8/2021-31561)

(1) Lisansüstü programlarda tezler, Türkçe programlarda Türkçe, İngilizce veya Arapça; kısmen yabancı dilde olan programlarda Türkçe veya ilgili dilde ve tamamen yabancı dilde olan programlarda programın dilinde yazılır.

Bilim değerlendirme kurulu ve sınavı

MADDE 27 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü için, anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından her program için üç asıl ve bir yedek üyeden oluşan bilim değerlendirme kurulu oluşturulur.

(2) Lisansüstü programlarına başvuran adayların bilim konularındaki bilgi ve başarı düzeyleri, bilim değerlendirme kurulu tarafından yapılan sınav ve/veya mülakat sonucuna göre değerlendirilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 28 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri programdan farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini başka bir yükseköğretim kurumundan almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Yüksek lisans öğrencileri bilimsel hazırlık derslerini lisans derslerinden, doktora öğrencileri ise lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden alırlar.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derse devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma şartları ve diğer esaslarda öğrencinin ders aldığı programın mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre kayıt dondurma dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 29 – (Mülga:RG-7/8/2021-31561)

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 30 – (1) Üniversitedeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programda en az bir yarıyılı tamamlamış öğrenci, ilgili mevzuat ve enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yatay geçiş yoluyla Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilebilir.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe ilişkin esaslar enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 31 – (Değişik:RG-7/8/2021-31561)

(1) Üniversitenin lisansüstü programlarına uluslararası öğrencilerin alımına ilişkin başvuru, kayıt, kabul ve mali hükümlerle ilgili işlemler; 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda Senato tarafından kabul edilen ilgili yönergedeki esaslar çerçevesinde yapılır.

Öğrenci değişimi

MADDE 32 – (1) YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki ve yurt içindeki üniversiteler arasında yapılacak anlaşmalara göre, öğrenci değişimi çerçevesinde Üniversite tarafından bir veya iki yarıyıl süreyle yurt içindeki veya dışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir ve bu üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir.

(2) Bu süre içinde yurt içine veya yurt dışına giden öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğrenim süresinden sayılır.

(3) (Değişik:RG-7/8/2021-31561) Yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerden öğrencinin aldığı dersler ve bu derslerin başarı notlarının yansıtılması ile muafiyet kararları, ilgili anabilim dalının talebi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile Enstitü Sekreterliği tarafından uygulanır.

(4) Öğrenci değişimi programlarına ve üniversiteler arasındaki anlaşmalara göre Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere; bu Yönetmelik hükümleri ile 18/2/2009 tarihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Seminer dersi

MADDE 33 – (1) Bu dersin amacı, tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, tezleriyle ilgili literatürü araştırarak, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde bir çalışmayı ortaya koymalarına ve bu çalışmayı topluluk önünde anlatabilme ve tartışabilme yeteneğini geliştirmelerine katkı sağlamaktır.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 34 – (1) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, kontenjanlar, başvuru şartları ve lisansüstü programlarına kabul için adaylarda aranacak nitelikler anabilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

Öğrenim ücretleri

MADDE 35 – (1) Üniversitede lisansüstü eğitim-öğretim ücrete tabidir. Lisansüstü programların öğrenim ücretleri ile bu programlarda ders, tez/proje veya kredi başına düşen öğrenim ücretleri her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte ilan edilir.

(2) Öğrenim ücretini veya Üniversitenin imkânlarından yararlanmak için ödenmesi gereken diğer ücretleri zamanında ödemeyenlerin kayıtları yenilenmez ve bunlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 36 – (1) Lisansüstü programların öğretim planları, bu programlardan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez/proje, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarından oluşur.

(2) Lisansüstü programların öğretim planları anabilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(3) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(4) Lisansüstü programların diploma düzeyinin ve ilgili alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığının, öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak belirlenen AKTS kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak AKTS ders kredileri hesaplanır.

(5) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitimi sırasında verilmesi zorunludur.

(6) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

(7) Üniversite, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programa devam edebilmesi için gerekli ek başarı şartları belirleyebilir.

(8) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler YÖK tarafından belirlenir.

Kayıt yenileme, kayıt dondurma ve kayıt sildirme

MADDE 37 – (1) Lisansüstü programlarında kayıtlı öğrenciler, her yarıyılın başında enstitü tarafından belirlenerek ilan edilen usule uygun olarak kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür. Aksi takdirde, enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti olmaksızın süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl başarısız sayılır ve söz konusu yarıyıl, öğrencinin toplam eğitim-öğretim süresine dâhil edilir. Öğrenim ücretinin ödenmemiş olması mazeret sayılmaz. Ancak ilan edilen tarihlerde kayıt yaptıramayan ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülecek bir mazereti olan öğrenciler belirlenen tarihlerde kayıtlarını yenileyebilir.

(2) Haklı ve geçerli sebeplerin varlığı halinde, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenim süresi boyunca, yüksek lisans öğrencileri en fazla iki yarıyıl, doktora öğrencileri ise en fazla dört yarıyıl kayıt dondurabilir. Haklı ve geçerli sebebin kabul edilebilmesi, bu sebebin ortaya çıkmasından itibaren en geç bir ay içinde enstitü müdürlüğüne bildirilmesi şartına bağlıdır. Kayıt dondurma başvuruları, yarıyıl başında ve kayıt işlemlerinin tamamlanmasından itibaren en geç bir ay içinde yapılabilir. Kaydı dondurulan öğrencinin, o yarıyıl, öğrenim süresine dâhil edilmez. Aynı usulle kayıt dondurma işlemi tekrar edilebilir.

(3) Kendi isteği ile Üniversiteden kaydını sildirmek isteyen öğrenci, bir dilekçe ve ilişik kesme formu ile birlikte ilgili enstitü müdürlüğüne müracaat eder. Öğrencinin kaydı silinerek  ilgili birimlere bildirilir. Kayıt sildirme işlemi posta yoluyla yapılamaz. Öğrencinin bizzat yazılı müracaatı gerekir. Ancak, özel hallerde ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması şartıyla, öğrencinin noter kanalı ile belirlediği bir vekil Üniversiteden kaydını sildirebilir. Kaydı silinen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Kayıt sildirme işlemlerine ilişkin diğer usul ve esaslar Üniversite Senatosu tarafından düzenlenir.

Dersler

MADDE 38 – (1) Her programda öğrencinin almakla yükümlü olduğu zorunlu ve/veya seçmeli dersler ve kredileri, bu Yönetmelik hükümlerine göre anabilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(2) (Ek:RG-7/8/2021-31561)  Bir lisansüstü programda kayıtlı olan öğrencilerin her ders yılı başında yapılan ders seçim işlemleri anabilim dalı başkanlıkları tarafından atanan bir koordinatör/danışman tarafından onaylanır.

Derslere devam

MADDE 39 – (1) Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için, derslerin %70’ine devam etmiş olmaları gerekir. Her öğretim üyesi, derslere devam mecburiyetini bu esaslara göre kontrol eder.

(2) Derslere devam mecburiyetini yerine getirmemiş öğrencilere ait her ders için bir liste, akademik takvimde belirtilen derslerin bittiği gün dersin öğretim üyesi tarafından sınavlardan önce ilan edilir. Bu öğrenciler, belirtilen dersten devamsız sayılır ve o dersin sınavına kabul edilmezler. Başarısız sayılan bu öğrencilere “DZ” harf notu verilir.

(3) Ders tekrarı durumunda, daha önce devam şartı yerine getirilmiş olan teorik derslere devam şartı aranmaz. Ancak; ders tekrarı yapan öğrenci, dersi veren öğretim üyesinin belirleyeceği diğer şartlara uymak zorundadır.

Sınavlar

MADDE 40 – (1) Her ders için yarıyıl esasına göre en az bir ara ve bir final sınav notu verilir. Sınavlar yazılı olarak yapılabileceği gibi ödevlerin değerlendirilmesi suretiyle de yapılabilir.

(2) Yarıyıl sonu sınavları, enstitünün akademik takviminde belirlenen süre içinde yapılır.

(3) (Ek:RG-7/8/2021-31561)  Mazeret sınavı, geçerli mazereti sebebiyle ara sınavlara giremeyen öğrenciler için yapılan sınavdır. Ara sınavlara mazeretleri sebebiyle giremeyen öğrenciler mazeretlerini belirten belgeyi bir dilekçe ekinde sınav tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Enstitü Sekreterliğine verir. Mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrencilere ara sınavların bitiminden itibaren on beş iş günü içinde ilgili anabilim dalı tarafından ilan edilen gün ve saatte dersi veren öğretim elemanınca mazeret sınavı yapılır. Sağlıkla ilgili mazeretlerin, sağlık kurumlarından alınmış sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

Değerlendirme

MADDE 41 – (1) Lisansüstü programlarında, öğrencinin kredili bir dersten başarılı sayılabilmesi için; dersin yarıyıl sonu notunun en az “CC” olması gerekir.

(2) Öğrenci, başarısız olduğu dersi en fazla bir defa tekrarlayabilir veya açılırsa yaz öğretiminde aynı dersi alabilir. Öğrenci, seçmeli bir dersten başarısız olursa, danışmanının onayı ile bir sonraki yarıyıl başka bir dersi seçebilir.

(3) Bir öğrenciye; aldığı her ders için öğretim elemanları tarafından aşağıda belirtilen başarı puanları, başarı puanlarının karşılığı harf notları ve katsayıları verilir:

Puan       Harf Notu (Başarı Notu)      Dört Üzerinden Katsayısı

90-100                         AA                                                4,0

85-89                            BA                                                3,5

80-84                            BB                                                 3,0

75-79                            CB                                                 2,5

70-74                            CC                                                 2,0

00-69                            FF                                                 0,0

00-00                            DZ                                                 0,0

 (4) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:

a) EK (eksik) notu; yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli başka bir sebeple ders için gerekli şartları tamamlayamayan öğrencilere öğretim üyesi tarafından takdir olunur. Öğrenci, herhangi bir dersten (EK) notu aldığı takdirde, notun ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (EK) notu kendiliğinden (FF) haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından (EK) notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

b) YT (yeterli) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

c) YZ (yetersiz) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden, lisans programına hazırlık programında alınan derslerden veya öğrenci değişim programı çerçevesinde alınan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

ç) DV (devam ediyor) notu; kredisiz dersleri bitirmemiş, ancak başarılı olarak sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

d) DZ (devamsız) notu; derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. (DZ) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.

e) TR (transfer) notu; daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gören öğrencilerin o yükseköğretim kurumunda aldıkları ve denkliği Üniversitenin enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen derslere verilir. Transfer notu ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması hesabına katılmaz.

f) GM (girmedi) notu; öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Sınavlarda (GM) notu alan öğrenci mazeret sınavlarına girerse, (GM) notu sayısal nota dönüştürülür. Mazeret sınavlarına girmezse (GM) notu sıfıra dönüştürülür.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 42 – (1) Sınav notlarına itiraz, öğrenci tarafından sınav notlarının ilanını takip eden beş gün içinde enstitü müdürlüğüne yapılır. İtiraz, maddi hata yönünden ilgili öğretim üyesi tarafından incelenir, herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme talebi, öğretim üyesinin başvurusu üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Yeniden kayıtta muafiyet

MADDE 43 – (1) Daha önce YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olan öğrenci, o yükseköğretim kurumunda alıp başarılı olduğu dersler için, enstitüye not belgesinin aslı ve ders içerikleriyle birlikte bir dilekçe ile müracaat ederek muafiyet talep edebilir. Öğrenci, muafiyet talebini Üniversiteye kaydını yaptırdığı ilk yarıyılda derslerin başladığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde yapmak zorundadır. Sonraki yarıyıllarda yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik talepler kabul edilmez. Öğrencinin muafiyet talebi anabilim dalı başkanlığı tarafından oluşturulacak intibak komisyonu tarafından değerlendirilir, enstitü yönetim kurulu tarafından intibakı yapılarak karara bağlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat

MADDE 44 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt esnasında bildirdiği daimi adrese posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek, bu adrese tebligat yapılmasını isteyen öğrenciye elektronik yolla da tebligat yapılabilir.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresi yanlış veya eksik olarak bildirmiş olan veya adreslerini değiştirdikleri halde bunu enstitüye bir dilekçe ile bildirmemiş olan öğrencilerin, bildirdikleri adrese yapılacak tebligatlar geçerlidir.

Diğer hükümler

MADDE 45 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü kurulu kararı üzerine Senato tarafından belirlenmekle birlikte gerek görülmesi durumunda Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak YÖK kararı ile belirlenebilir.

(2) Üniversite öğrenci kabul edeceği lisansüstü programların adlarını, başvurma şartlarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Disiplin işleri

MADDE 46 – (1) Lisansüstü programında okuyan öğrenciler hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 48 – (1) 18/1/2013 tarihli ve 28532 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü yürütür.