izulogo

Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ LİSANS
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
(10 Ağustos 2019 tarihli ve 30858 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır)


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi lisans programları ile yabancı dil hazırlık programlarında yürütülen eğitim-öğretim, kayıt ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin lisans programlarına öğrenci kabulü, eğitim-öğretim, sınav, başarı değerlendirme, kayıt dondurma, diploma ve kayıt sildirme işlemleri ile yabancı dil hazırlık programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 43 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ANO: Ağırlıklı not ortalamasını,
ç) Dekan: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin ilgili fakülte dekanını,
d) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,
e) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,
f) Lisans: Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir diploma programını kapsayan yükseköğretimi,
g) Müdür: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin ilgili yüksekokul müdürünü,
ğ) Mütevelli Heyet: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
h) Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,
ı) Senato: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senatosunu,
i) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,
j) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabul ve Kayıt İşlemleriyle İlgili Esaslar

Lisans programları ve kontenjanlar

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı fakülteler ve yüksekokullarda açılacak lisans programları ve bu programlara alınacak öğrenci sayıları, her yıl ilgili birimlerin görüşü alınarak Senatonun önerisi, Mütevelli Heyetin onayı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararı ile belirlenir.

Öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Üniversiteye öğrenci kabulünde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Açık ve uzaktan eğitim yapılan programlar hariç, başka bir yükseköğretim kurumunun herhangi bir örgün lisans programında kayıtlı olmamak.
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonucunda İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine yerleştirilmiş olmak.
c) ÖSYM tarafından belirlenen özel yetenek sınavına girme şartını haiz olup Üniversite tarafından yapılan özel yetenek sınavını başarmış ve programa yerleştirilmiş olmak.
ç) ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine yerleştirilmiş olmak.
d) 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olmak.
e) Üniversitenin yurt dışından öğrenci kabulü için belirlediği kabul şartlarını sağlamış olmak veya yabancı uyruklu öğrenciler için Üniversite tarafından yapılan sınavda başarılı olmak.

Üniversiteye kayıt

MADDE 7 – (1) Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan yeni öğrencilerin kayıtları, YÖK veya Üniversite tarafından ilan edilen tarihler arasında, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavla Üniversiteye yerleştirilen adayların kayıtları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversite e-Kayıt Sistemi üzerinden yapılabilir.

(2) Yeni öğrencilerin kayıt tarihleri, kayıt için istenen belgeler ve uyulacak esaslar, Üniversite tarafından belirlenerek ilan edilir.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(4) Mazereti bulunan adaylar kayıt işlemlerini, yukarıdaki hükümlere uymak şartı ile noter onaylı vekâletname ile belirledikleri vekilleri vasıtasıyla yaptırabilir.

(5) Başka bir yükseköğretim kurumunun herhangi bir örgün lisans programında kayıtlı olan öğrencilerin Üniversiteye kayıtları yapılmaz, yapılmış ise kayıtları silinir ve bu kayıt nedeniyle kazanmış oldukları tüm hakları iptal edilir. Ayrıca; yanlış bilgi ve beyan, sahte veya eksik belge ile kayıt yaptırmış olanların durumu ortaya çıktığında kayıtları silinir, bu kayıt nedeniyle kazanmış oldukları tüm hakları iptal edilir ve haklarında yasal işlem başlatılır.

(6) Yükseköğretim kurumlarından çıkarılma cezası almış olanlar ve belgelerinde tahrifat bulunanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gideremeyenlerin Üniversiteye kayıtları yapılmaz; yapılmış ise kayıtları silinir ve bu kayıt nedeniyle kazanmış oldukları tüm hakları iptal edilir.

(7) YÖK veya Üniversite tarafından ilan edilen kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayan öğrenciler, Üniversitenin öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Öğrenim ücreti

MADDE 8 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir ve yıllık olarak tahakkuk ettirilir. Yıllık öğrenim ücretleri ile AKTS kredi ücretleri her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte ilan edilir.

(2) Kayıtlı oldukları lisans programından normal öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda mezun olamayan öğrenciler sonraki yarıyıllarda kaydolacakları derslerin AKTS kredi ücretini öder.

(3) Yıllık öğrenim ücreti, yaz okulu ücretlerini kapsamaz.

(4) Yaz okulunda ders alan öğrenciler ile özel öğrenciler kaydolacakları derslerin AKTS kredi ücretini öder.

(5) Üniversite tarafından sunulabilecek barınma, beslenme, ulaşım, kitap, yurt dışında eğitim giderleri ve benzeri ek hizmetlerin bedeli yıllık öğrenim ücretine dahil değildir. Bu ücretler Mütevelli Heyet tarafından ayrıca belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte ilan edilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Yurt içi ve yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü ve Üniversite içinde fakülte, yüksekokul ve lisans programları arasındaki geçiş işlemleri, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(2) Üniversiteye yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulüne ilgili yönetim kurulu tarafından karar verilir. Bu öğrencilere, ilgili bölüm başkanlığı tarafından önerilen ve ilgili yönetim kurulu tarafından onaylanan intibak programları uygulanır.

(3) Yatay geçiş yoluyla öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dilde olan lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilere 25 inci madde hükümleri uygulanır.

Dikey geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Meslek yüksekokulu mezunlarının Üniversiteye bağlı lisans programlarına dikey geçiş yoluyla kabul işlemleri; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(2) Dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilere, ilgili bölüm başkanlığı tarafından önerilen ve ilgili yönetim kurulu tarafından onaylanan intibak programları uygulanır.

(3) Dikey geçiş yoluyla öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dilde olan lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilere 25 inci madde hükümleri uygulanır.

Öğrenci değişimi

MADDE 11 – (1) YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerle yapılacak anlaşmalar çerçevesinde öğrenci değişimi kapsamında Üniversite tarafından bir veya iki yarıyıl süreyle yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir ve bu üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir.

(2) Bu süre içinde yurt içine veya yurt dışına giden öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder, bu süre öğrencinin azami öğrenim süresinden sayılır. Değişim programı kapsamında giden öğrenciler ilgili yarıyılların öğrenim ücretini Üniversiteye öderler. Değişim programı kapsamında Üniversiteye gelen öğrencilerin öğrenim ücreti ile ilgili hususlar ilgili anlaşmada öngörüldüğü şekilde yürütülür.

(3) Yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerden öğrencinin aldığı dersler ve bu derslerin başarı notlarının yansıtılması için gerekli işlemler, ilgili yönetim kurulu tarafından alınan intibak kararlarına göre Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Değişim programı kapsamında gelen öğrencilere diploma veya unvan verilmez; ancak, aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.

(4) Öğrenci değişimi programlarına ve diğer yükseköğretim kurumlarıyla yapılan anlaşmalar çerçevesinde Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere; 18/2/2009 tarihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Çift anadal ve yandal

MADDE 12 – (1) Üniversitede çift anadal ve yan dal programlarına ilişkin hususlar; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

(2) Çift anadal programını başarı ile tamamlayan öğrencilere o dala ait lisans diploması, yandal programını başarı ile tamamlayan öğrencilere o dal ile ilgili bir sertifika verilir.

Özel öğrenci

MADDE 13 – (1) Özel öğrenciler; yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup Üniversitede okutulan bazı dersleri almalarına izin verilen öğrencilerdir.

(2) Özel öğrencilerin başvuruları, ilgili bölüm başkanlığının görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.

(3) Özel öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, kayıtlı oldukları dersleri ve varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

(5) Özel öğrenciler ilgili yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenen AKTS kredi ücretini veya öğrenim ücretini öder.

(6) Özel öğrenci olarak Üniversiteden ders alan öğrencilerden, daha sonra yatay geçiş yoluyla veya ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavla Üniversiteye kesin kayıt yaptıranlar, özel öğrenci statüsünde aldıkları lisans programının öğretim planında yer alan eşdeğer derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf sayılabilir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim dili

MADDE 14 – (1) Üniversitede lisans programlarının öğretim dili, Türkçe öğretim yapılan programlarda Türkçe, yabancı dilde öğretim yapılan programlarda ise kısmen veya tamamen Arapça veya İngilizcedir. Öğretim dili kısmen yabancı dilde olan lisans programlarında kayıtlı öğrenciler; lisans öğrenimleri süresince öğrencisi bulundukları lisans programının öğretim planında bulunan derslerin en az %30’unu ilgili yabancı dilden, öğretim dili tamamen yabancı dilde olan lisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler ise 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan dersler hariç, lisans öğrenimleri süresince öğrencisi oldukları lisans programının öğretim planında bulunan derslerin tamamını ilgili yabancı dilde verilen derslerden almak zorundadır.

(2) Senatonun önerisi, Mütevelli Heyetin onayı ve YÖK’ün kararı ile bu diller dışında bir dil ile öğretim yapılan programlar açılabilir.

Öğrenim süresi

MADDE 15 – (1) Öğrenciler; yabancı dil hazırlık programı hariç, kaydoldukları lisans programının derslerinin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yeniletip yeniletmediklerine bakılmaksızın öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadır.

(2) Azami öğrenim süresi, ek sınavlar, öğrencilik haklarından yararlanma ve öğrenim süresiyle ilgili diğer hususlarda 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(3) Yabancı dil hazırlık programının normal öğrenim süresi bir yıl, azami öğrenim süresi iki yıldır.

(4) Üniversite içinde programlar arası geçiş yapan öğrencilerin önceki programlarında geçirdikleri süre, yeni kaydoldukları lisans programının azami öğrenim süresine dahil edilir.

(5) Kayıtlı oldukları lisans programından normal öğrenim süresi içinde mezun olamayanlar uzatmalı öğrenci olarak adlandırılır.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 16 – (1) Eğitim-öğretim yılı, yarıyıl sonu sınavları hariç her biri en az on dört haftadan oluşan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. YÖK’ün uygun görüşü alınarak Senato kararı ile yaz okulu açılabilir.

(2) Eğitim-öğretim yılı, ilgili kurulun önerisi ve Senato kararıyla fakülte/yüksekokul bazında yıllık sistem şeklinde belirlenebilir.

(3) Üniversitede eğitim-öğretim, Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yapılır. Yaz öğretimi, ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Senato gerekli gördüğü hallerde akademik takvimde değişiklik yapabilir.

(4) Resmi tatil günlerinde eğitim-öğretim ve sınav yapılmaz. Ayrıca, resmi tatil günlerine denk gelen derslerin telafisi de yapılmaz. Ancak, dersi veren birimlerce önerilen ve ilgili yönetim kurulu tarafından uygun görülen ders ve sınavlar hafta içi mesai saatlerinden sonra ve/veya Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

Öğretim planları ve derslerin yürütülmesi

MADDE 17 – (1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan ortak zorunlu dersler ile lisans programının asgari eğitim-öğretim çalışmalarını ihtiva eden ve başarıldığında diploma almaya hak kazandıran eğitim-öğretim çalışmalarının tamamı öğretim planlarında gösterilir. Öğretim planları her yarıyıl toplam 30 AKTS olacak şekilde, dört yıllık lisans programları için toplam 240 AKTS kredisi, beş yıllık lisans programları için toplam 300 AKTS kredisi, altı yıllık lisans programları için toplam 360 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir. Öğretim planlarında dersin teori, uygulama, laboratuvar ve haftalık toplam ders saatleri ile Üniversite ve AKTS kredileri belirtilir.

(2) Öğretim planları, her bir lisans programı için diploma alacak kişiye kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinlikleri sağlayacak şekilde iş yükü esas alınarak hazırlanır ve bölüm kurulunun teklifi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer. Öğretim planlarının öğrencilere uygulanmasında oluşabilecek intibak ve benzeri sorunların çözümü ilgili yönetim kurullarının yetki ve sorumluluğundadır.

(3) Üniversitede eğitim-öğretim; teorik dersler, seminerler, uygulamalar, projeler, stüdyo, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi üzerinde uygulama, lisans bitirme çalışması ve/veya projesi ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(4) Dersler yarıyıl veya yıl esasına göre yapılır. Bir dersin haftalık ders saati, o dersin teorik saatleri ile uygulama ve laboratuvar saatlerinin toplamından oluşur.

(5) Senato tarafından kabul edilmiş öğretim planına uygun haftalık ders programları, her eğitim-öğretim yarıyılı başında, akademik takvimde belirtilen tarihte ilgili dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilir.

(6) Staj, öğrencinin edindiği bilgileri uygulama alanına aktarma kabiliyetini geliştirmeyi amaçlayan, Üniversite içi ve/veya dışı çalışmalardır. Staj yapılması zorunlu olan lisans programlarının staj uygulama esasları bölüm kurulunun teklifi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer. Stajlar, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri doğrultusunda AKTS kredisi ile kredilendirilir.

(7) Lisans bitirme çalışması veya projesi; öğrencinin, istenen mesleki bilgi ve beceri düzeyine eriştiğini gösteren ve danışman öğretim elemanları nezaretinde yürütülen kişisel veya grup halinde yapılan çalışmalardır. Lisans bitirme çalışması veya projesinin yürütülmesine ilişkin hususlar bölüm kurulunun teklifi ve ilgili kurulun kararı ile belirlenir.

(8) Bazı dersler ilgili birimlerin önerisi ve Senato onayı ile YÖK tarafından belirlenen ilgili mevzuata uygun olarak uzaktan eğitim yoluyla verilebilir.

Akademik danışman

MADDE 18 – (1) Her öğrenci için ilgili bölüm başkanlığı tarafından tam zamanlı bir öğretim elemanı danışman olarak görevlendirilir. Akademik danışman; öğrenciyi öğrenimi süresince izler; lisans eğitim-öğretimi, ilgili mevzuat ve akademik performansı hakkında bilgilendirir, yönlendirir ve öğrencinin diğer sorunlarıyla ilgilenir. Gerekli durumlarda, ilgili bölüm başkanlığı tarafından aynı usulle danışman değişikliği yapılabilir.

(2) Öğrencinin derslere kaydolma, ders ekleme, bırakma ve dersten çekilme işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde danışman onayı ile yapılır.

(3) Akademik danışmanın görevde bulunmadığı sürede yerine bakacak öğretim elemanı ilgili bölüm başkanlığı tarafından belirlenir.

(4) Akademik danışman tarafından onaylanan ders kayıt ve ders ekleme-bırakma gibi işlemler, Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılır ve bu işlemlere ilişkin sistem kayıtları yasal süreleri boyunca saklanır.

Dersler

MADDE 19 – (1) Dersler zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. Seçmeli dersler ise öğrencinin önerilen dersler içinden seçerek alabileceği derslerdir.

(2) Seçmeli dersler, ilgili kurulun belirlediği esaslara göre her lisans programının öğretim planında tek tekveya grup olarak tanımlanmış derslerdir.

(3) Alınabilmesi daha önce bir veya daha fazla dersin başarılması koşuluna bağlı olan derslere ön koşullu dersler denir. Ön koşullu dersler ve varsa diğer şartlar lisans programlarının öğretim planlarında gösterilir. Ön koşullu dersler ve ön koşulları bölüm kurulunun teklifi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.

(4) Dersin bir AKTS kredisi, öğrencinin yirmi beş saatlik iş yüküne karşılık gelir. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, işyeri eğitimi ve benzeri eğitim-öğretim faaliyetlerinde harcanan zamanları ifade eder.

Ortak zorunlu dersler

MADDE 20 – (1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan ortak zorunlu derslerden, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, yabancı dil ve 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde/yüksekokullarda iş sağlığı ve güvenliği; zorunlu ve AKTS kredili ders olarak en az iki yarıyıl okutulur.

Derse devam zorunluluğu

MADDE 21 – (1) Üniversitede öğrenciler; bir yarıyıl içinde, teorik derslere %70, uygulamalı derslere %80 oranında devam etmekle yükümlüdür. Her öğretim elemanı, derslere devam mecburiyetini bu esaslara göre kontrol eder.

(2) Dersi veren öğretim elemanı, derse devam mecburiyetini yerine getirememiş öğrencilere ait listeyi, akademik takvimde belirtilen derslerin bitiş tarihinde Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ilan eder. Bu öğrenciler, belirtilen dersten devamsız sayılır ve o dersin dönem sonu sınavı ile bütünleme sınavına giremez. Başarısız sayılan bu öğrencilere dersi veren öğretim elemanı tarafından DZ notu verilir. Bir dersten DZ notu alarak başarısız olan öğrencilerin ders tekrarında derse devamları zorunludur. Öğrenciler, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda ders, uygulama, laboratuvar çalışmalarına devam etmek ve dersi veren öğretim elemanının yapacağı diğer yarıyıl içi sınav ve çalışmalara katılmak zorundadır.

(3) Milli takım ve üniversitelerarası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde Üniversite yönetimi tarafından görevlendirilen sporcu ve öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları sebebiyle öğrenimlerine devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; öğrenciler bu süreler içinde giremedikleri sınavlara, dersi veren öğretim elemanı tarafından ilan edilen gün ve saatte girer.

(4) Ders tekrarı durumunda, daha önce devam şartı yerine getirilmiş olan teorik derslere devam şartı aranmaz. Ancak; ders tekrarı yapan öğrenci, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenen diğer şartlara uymak zorundadır.

Kayıt yenileme ve ders kaydı

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin; azami öğrenim süresi bitimine kadar her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğrenim ücretini ödemeleri, kayıtlarını yenilemeleri ve akademik danışman desteği ile ders kayıt işlemlerini yapmaları gerekir. Kayıt yenileme ve ders kayıt işlemi yapmasına rağmen derslere devam etmeyen öğrencilerin ödemiş oldukları öğrenim ücreti iade edilmez ve sonraki yarıyılın/yılın öğrenim ücretinden mahsup edilmez.

(2) Öğrencinin devam edeceği yarıyıla ait öğretim planındaki AKTS kredili derslere normal ders yükü, kaydolduğu AKTS kredili derslerin tamamına yarıyıl ders yükü denir. Öğrencinin bir yarıyıldaki normal ders yükü 30 AKTS’dir. Bir yarıyıla ait ders yükü en fazla 45 AKTS olabilir. Tekrarlanan dersler normal ders yüküne sayılır. Öğrenci, çift anadal dersleri ile birlikte bir yarıyılda en fazla 50 AKTS kredi ders alabilir.

(3) Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan başarısız oldukları ve daha önce almadıkları derslere kaydolmak zorundadır. Bu kural yaz öğretimi ders seçimi için de uygulanır. Öğretim planından kaldırılan ve yerine eşdeğer yeni bir ders konulmayan herhangi bir dersten başarısız olan veya kaldırılan dersi hiç almayan öğrenci, gerekli AKTS kredi yükünü tamamlamak şartıyla o dersten muaf sayılır.

(4) Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde kayıt yenileme ve ders kaydı yapmayan öğrenci, o yarıyılda derslere ve sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süre, öğrencinin azami öğrenim süresinden sayılır.

(5) Mazeretleri ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıt yenileme ve ders kayıt işlemleri en geç ilgili yarıyılın ilk iki haftası içerisinde yapılabilir.

(6) Öğretim planında gösterilen zorunlu ve seçmeli dersleri başarı ile tamamlamış, ancak staj, lisans bitirme çalışması veya projesini tamamlayamamış öğrenciler, sonraki yarıyıllarda AKTS kredi ücretini ödeyerek bu derslere kaydolmak zorundadır.

(7) Üçüncü yarıyıl başından itibaren alt yarıyıllardaki tüm derslerini başaran ve AGNO’ları en az 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler; akademik danışmanlarının onayı ile bu şartı sağladıkları her yarıyıl için bir üst sınıftan en fazla iki ders, AGNO’ları 3.50 ve üzerinde olan öğrenciler ise en fazla üç ders alabilir. Bu kural yaz öğretimi ders seçimi için de uygulanır.

(8) Ön koşul dersini başaramamış olmak, üniversitelerarası değişim programlarına katılmış olmak ve benzeri sebeplerle normal ders yükünü tamamlayamayan öğrencilere akademik danışmanın onayı ile bir üst sınıftan ders verilebilir.
(9) Ders seçimlerinde daha önce devam şartı yerine getirilmiş olan teorik derslere hariç haftalık ders programında çakışan dersler seçilemez.

Ders ekleme-bırakma ve dersten çekilme

MADDE 23 – (1) Derslerin ekleme-bırakma işlemleri danışman onayıyla her yarıyılın ilk haftası içerisinde yapılır. Öğrenciler bu hafta içerisinde kayıtlı oldukları derslerin bir kısmını bırakabilir veya yenilerini ekleyebilir. Ders ekleme işleminde haftalık ders programında çakışmayan derslerin seçilmesi zorunludur.

(2) Öğrenciler onuncu hafta sonuna kadar kayıtlı oldukları bir dersten akademik danışman onayı ile çekilebilir. Bu durumda öğrenim ücretinden herhangi bir iade ve mahsup yapılmaz. Öğrenciler, lisans programının normal öğrenim süresince en fazla dört dersten çekilebilir.

(3) Öğrencilerin bırakamayacakları ve çekilemeyecekleri dersler şunlardır:

a) İlk iki yarıyıla ait dersler.
b) Öğrencinin kayıt yaptırmış olduğu tek ders.
c) Daha önceki yarıyıllarda alınması gerektiği halde alınmayan veya alınıp başarısız olunan ders.
ç) Normal öğrenim süresinde alınması gerektiği halde alınmayan ders.
(4) Öğrencilere, çekildikleri dersler için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ÇK harf notu verilir. Dersten çekilme işlemlerinin iptaline yönelik talepler kabul edilmez.

Ders muafiyeti

MADDE 24 – (1) YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda daha önce öğrenim görmüş olan öğrenci, o yükseköğretim kurumunda alıp başarılı olduğu dersler için, ilgili sekreterliğe not durum belgesinin aslı ve ders içerikleriyle birlikte bir dilekçe ile müracaat ederek muafiyet talep edebilir. Öğrenci, muafiyet talebini Üniversiteye kaydını yaptırdığı tarihten itibaren en geç beş işgünü içinde yapmak zorundadır. Sonraki tarihlerde yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik talepler kabul edilmez. Öğrencinin muafiyet talebi ilgili dekanlık/müdürlük tarafından oluşturulacak intibak komisyonu tarafından değerlendirilir ve ilgili yönetim kurulu tarafından intibakı yapılarak karara bağlanır.

(2) Ders muafiyeti verilen öğrenciler, akademik danışmanın onayı ile ders alma kurallarına uygun olarak muaf oldukları AKTS kredisi kadar ders yükünü karşılayacak şekilde bir üst sınıftan ders alabilir. Bu kural yaz öğretimi ders seçimi için de uygulanır.

(3) YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda daha önce öğrenim görmüş öğrenci, önceki diploma programında aldığı ve başarılı olduğu derslerden Senato tarafından belirlenen esaslara göre muaf tutulur ve bu durum transkripte işlenir.

(4) YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda daha önce öğrenim görmüş öğrencilerin, ağırlıklı genel not ortalamaları ve başarı dereceleri muafiyet verilen dersler ile Üniversitede alınan dersler üzerinden hesaplanır.

Yabancı dil muafiyeti ve öğretimi

MADDE 25 – (1) Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi, yabancı dil hazırlık programı derslerine devam şartları, sınavlar, yabancı dil başarı şartları ve yabancı dilden muafiyet işlemleri 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başarının Ölçülmesi, Sınavlar ve Diploma

Ders başarısı ve değerlendirme

MADDE 26 – (1) Öğrencilerin derslerdeki başarısının ölçülmesinde; derse devam durumları, yarıyıl içi çalışmaları, kısa sınavlar, ara sınavlar, dönem sonu ve bütünleme sınavları değerlendirmeye katılır. Öğrencinin ders geçme ve ham başarı notuna bu faktörlerin hangi oranda etki edeceği ve ölçme-değerlendirme yöntemi ilgili dersin ders bilgi formunda belirtilir ve her yarıyıl akademik takvimde belirtilen ders kayıtları haftasından önce dersi veren öğretim elemanı tarafından ilan edilir.

(2) Ders başarı notları, dersi veren öğretim elemanları tarafından akademik takvimde belirtilen tarihlerde verilir ve Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrencilere ilan edilir.

Sınavlar ve yarıyıl içi çalışmalar

MADDE 27 – (1) Sınavlar; kısa sınav, ara sınav, dönem sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, mezuniyet sınavı ve ek sınavlardan oluşur. Bunlardan;

a) Kısa sınavlar, yarıyıl içinde yapılan kısa süreli sınavlardır. Kısa sınavların, öğrencilere önceden duyurulması zorunluluğu yoktur.
b) Ara sınavlar, yarıyıl içinde, akademik takvimde belirlenen süre içerisinde en az bir kez yapılan sınavlardır.
c) Dönem sonu sınavı, yarıyıl/yıl sonunda, akademik takvimde belirlenen süre içerisinde yapılan sınavdır.
ç) Bütünleme sınavı, dersin okutulduğu yarıyıl/yıl sonunda, dönem sonu sınavına girmek için bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirdiği halde, herhangi bir sebeple dönem sonu sınavına girmeyen öğrenciler ile dönem sonu sınavı sonucunda başarısız olmuş öğrenciler için yapılan sınavdır. Dönem sonu sınavında geçerli olan başarı notu hesaplama usulü bütünleme sınavında da uygulanır ve bütünleme sınav notu dönem sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı için ve yaz okulunda alınan dersler için mazeret sınavı yapılmaz.
d) Mazeret sınavı, geçerli mazereti sebebiyle ara sınavlara giremeyen öğrenciler için yapılan sınavdır. Ara sınavlara mazeretleri sebebiyle giremeyen öğrenciler mazeretlerini belirten belgeyi bir dilekçe ekinde sınav tarihinden itibaren en geç beş işgünü içinde ilgili sekreterliğe verir. Mazeretleri ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilere ara sınavların bitiminden itibaren on beş işgünü içinde ilgili dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilen gün ve saatte dersi veren öğretim elemanınca mazeret sınavı yapılır. Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere de ilgili birime bir dilekçeyle başvurmaları halinde, giremedikleri ara sınavlar için mazeret sınav hakkı tanınır. Mazeret sınavına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
e) Mezuniyet sınavı, normal öğrenim süresi sonunda mezuniyet için en fazla başarısız iki dersi kalan veya en fazla iki dersin sınavına girerek mezun olabilecek durumda olan öğrenciye, ilgili sekreterliğe bir dilekçe ile başvurması halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile yarıyıl sonu sınavlarını takip eden on beş işgünü içinde mezuniyet sınavı yapılır. Öğrencinin mezuniyet sınavına gireceği dersleri daha önce almış ve devam şartını yerine getirmiş olması gerekir. Mezuniyet sınavlarında ara sınav ve benzeri yarıyıl içi değerlendirme kriterleri dikkate alınmaz. Başarı değerlendirmesi belli bir sürece bağlı olan proje ve benzeri dersler için mezuniyet sınavı yapılmaz. Mezuniyet sınavında alınan not, öğretim elemanı tarafından 100’lük sistemdeki not aralıklarına göre doğrudan harf notuna dönüştürülür.
f) Yarıyıl içi çalışmaları, yarıyıl içinde yapılan ders, laboratuvar ve atölye uygulaması, arazi çalışması, ödev, proje, seminer, staj ve benzeri çalışmalardır.
g) Ek sınav, azami öğrenim süresi sonunda kayıtlı oldukları lisans programından mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine; başarısız oldukları ve sınava girme şartını sağladıkları tüm dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli tüm derslerden geçer not aldıkları halde başarılı sayılabilmeleri için gerekli not ortalamasını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son yarıyıl öğrencilerine, not ortalamalarını yükseltmek üzere, istedikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu sınavlardan alınan not, öğretim elemanı tarafından 100’lük sistemdeki not aralıklarına göre doğrudan harf notuna dönüştürülür.

Sınav programları ve yeri

MADDE 28 – (1) Akademik takvimde tarihleri belirlenmiş olan sınavların yeri, günü ve saatleri, ilgili dekanlık/müdürlük tarafından sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir.

(2) Sınavlar, Üniversite binalarında yapılır. Ancak arazi üzerinde yapılan ders ve uygulamaların sınavları, arazi üzerinde ve Üniversite binaları dışında da yapılabilir.

Sınav dönemi

MADDE 29 – (1) Her yarıyıl derslerinin bitiminde bir sınav dönemi vardır. Sınav dönemlerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu lisans programının ilgili yarıyılına ait derslerinden aynı gün içinde en fazla üç sınav yapılabilir.

(2) Lisans bitirme çalışması veya projesi sınavı, en geç bütünleme sınavlarının not ilanına kadar ilgili bölüm başkanlığı tarafından belirlenen tarihte yapılır. Laboratuvar, uygulama ve arazi üzerinde yapılması gereken derslerle, sınava girme hakkı bu çalışmaların sonucuna bağlı olan derslerin sınavları bu çalışmaların bitiminde yapılabilir.

Sınav şekli

MADDE 30 – (1) Sınavlar, yazılı olarak yapılır. Ancak, dersi veren öğretim elemanının talebi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile öğretim elemanı tarafından ders bilgi formunda da belirtilmek şartıyla sınav; sözlü, proje veya ödev olarak yapılabilir.

(2) Sınavları, dersi veren öğretim elemanları düzenler ve yürütür. Dersi veren öğretim elemanının sınav günü Üniversitede bulunamaması halinde, sınavı kimin yapacağına dersi veren öğretim elemanının önerisi üzerine ilgili bölüm başkanlığı tarafından karar verilir.

Sınav notlarına itiraz ve not düzeltme

MADDE 31 – (1) Sınav notlarına itiraz, sınav notlarının ilanını takip eden beş işgünü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe bir dilekçe ile yapılır. İtiraz, maddi hata ve içerik yönünden ilgili öğretim elemanı tarafından incelenir; herhangi bir hatanın yapılmış olduğunun tespiti halinde düzeltme talebi, öğretim elemanının başvurusu üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından sonuçlandırılarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

(2) Öğretim elemanı; dersin sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren beş işgünü içinde ilgili sekreterliğe hatalı not girişi, eksik ve/veya yanlış hesaplama ve benzeri sebepleri belirten bir dilekçe ile başvurarak not düzeltme talep edebilir. Not düzeltme talepleri ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve karar bir üst yazı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 32 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl/yıl sonu harf notu olarak takdir olunur. Not ortalaması hesaplarına katılan puanlar ile bu puanların harf notu karşılıkları, katsayıları ve başarı durumları aşağıda gösterilmiştir:

Üniversite Harf Notu Karşılığı

AKTS Harf Notu
Karşılığı

Harf Notunun
4’lü Sistemdeki
Ağırlık
Katsayıları

Harf Notunun
100’lü
Sistemindeki
Not Aralıkları

Başarı Durumu

AA

A

4,00

90-100

Başarılı

BA

B

3,50

85-89

Başarılı

BB

C

3,00

80-84

Başarılı

CB

D

2,50

75-79

Başarılı

CC

E

2,00

70-74

Başarılı

DC

-

1,50

60-69

Şartlı Başarılı

DD

-

1,00

50-59

Şartlı Başarılı

FD

FX

0,50

40-49

Başarısız

FF

F

0,00

00-39

Başarısız

DZ

F

0,00

00-00

Devamsız-Başarısız

(2) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:

a) EK (eksik) notu, yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli başka bir sebeple ders için gerekli şartları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. Öğrenci, herhangi bir dersten EK notu aldığı takdirde, notun ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde EK notu kendiliğinden FF haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayıyla EK notunun süresi bir sonraki kayıt yenileme ve ders kayıt haftasına kadar uzatılabilir.
b) YT (yeterli) notu, öğretim planlarında bulunan haftalık teorik, uygulama veya laboratuvar saati olmayan; staj, seminer, lisans bitirme çalışması veya projesi gibi derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.
c) YZ (yetersiz) notu, öğretim planlarında bulunan haftalık teorik, uygulama veya laboratuvar saati olmayan; staj, seminer, lisans bitirme çalışması veya projesi gibi derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.
ç) DV (devam ediyor) notu, öğretim planlarında bulunan haftalık teorik, uygulama veya laboratuvar saati olmayan; staj, seminer, lisans bitirme çalışması veya projesi gibi dersleri bitirmemiş; ancak, başarılı olarak sürdürmekte olan öğrencilere verilir.
d) DZ (devamsız) notu, derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. DZ notu, not ortalaması hesabında FF notu olarak işlem görür.
e) TR (transfer) notu, YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda daha önce öğrenim gören öğrencilerin, o yükseköğretim kurumunda aldıkları ve başarılı oldukları derslerden eşdeğerliliği ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen, ancak başarı notu bu maddede tanımlanan harf notlarından birine doğrudan dönüştürülemeyen dersler için verilir. Transfer notu ANO ve AGNO hesabına katılmaz.
f) ÇK (çekildi) notu, öğrencinin her yarıyılın başlangıcından itibaren onuncu hafta sonuna kadar danışmanın onayı ile çekilmesine izin verilen ders için verilir.
g) GM (girmedi) notu, öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Sınavlarda GM notu alan öğrenci bütünleme sınavlarına girerse GM notu sayısal nota dönüştürülür. Bütünleme sınavlarına girmezse GM notu sıfıra dönüşür.

Başarı durumu

MADDE 33 – (1) Bir dersten YT, TR, DD ve daha yukarı not alan öğrenciler, o dersten başarılı sayılır.

(2) Bir dersten FF, FD, YZ ve DZ notu alan öğrenciler o dersten başarısız sayılır.

(3) AGNO’su 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler başarılı sayılır. AGNO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler ise başarısız sayılır.

(4) Lisans programındaki öğreniminin dördüncü yarıyılı sonunda AGNO’su 2.00’ın altında kalan öğrenci sınamalı statüye geçirilir. Bu öğrenci, sınamalı statüden çıkmak için öncelikle FF, FD, DZ, YZ veya ÇK notu aldığı dersleri tekrar etmek zorundadır. Ders yükünün dolmaması durumunda ise daha önce DD veya DC notu aldığı dersleri isteğe bağlı olarak tekrar edebilir. Sınamalı statüdeki öğrenci, sınamalı statüden çıkana kadar beşinci ve daha sonraki yarıyıllara ait dersleri danışman onayı olmadan alamaz.

(5) Öğrencilerin; Üniversite, fakülte/yüksekokul ve bölüm/program bazında akademik başarı dereceleri ağırlıklı genel not ortalamalarına göre belirlenir. Derece sıralaması; ilgili yarıyıla kadar öğretim planındaki zorunlu/seçmeli tüm derslerini alan ve AKTS kredi yüklerini tamamlayan, yatay geçiş, dikey geçiş ve çift anadal programı öğrencileri de dahil olmak üzere tüm öğrenciler arasında yapılır. Sıralama yapılırken ağırlıklı genel not ortalaması en yüksek olan öğrenciye öncelik verilir. Derece sıralamasının yapıldığı yarıyıl ve/veya alt yarıyıllardan eksik dersi veya AKTS kredisi olan öğrenciler ile uzatmalı öğrenciler sıralamaya dahil edilmez. Öğrencilerin akademik başarı derece sıralamasına ilişkin diğer hususlar Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(6) Bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi sınavlar, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, laboratuvar, staj ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarından, devam durumundan ve yarıyıl sonu sınavından alınan notlar ile o dersin başarı değerlendirme sistemine göre dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir. Açılacak derslere ait başarı değerlendirme sistemi her yarıyıl en geç akademik takvimde belirtilen ders kayıtları haftasından önce ilgili öğretim elemanı tarafından ders bilgi formuna işlenerek Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrencilere ilan edilir.

(7) Öğretim elemanı dersin başarı notunu, her yarıyıl sonunda akademik takvimde belirtilen süre içinde ilan ederek sınav kağıtları ve diğer dokümanlarla birlikte ilgili sekreterliğe teslim eder.

Ders tekrarı ile ilgili esaslar

MADDE 34 – (1) Bir dersten FF, FD, DZ, YZ veya ÇK notu alan öğrenciler; bu dersi, verildiği ilk yarıyılda tekrar alır.

(2) Daha önce alınan bir seçmeli dersin tekrarında, aynı dersin alınması zorunlu değildir; bunun yerine aynı seçmeli gruptan başka bir ders alınabilir.

(3) Öğrenciler, AGNO’sunu yükseltmek amacı ile daha önce DD ve DC harf notu almış oldukları dersleri, söz konusu derslerde kontenjan bulunması şartıyla danışman onayı ile tekrar alabilir. Öğrencinin not belgesinde almış olduğu son not geçerli sayılır ve ders tekrarı yapılan yarıyılın ANO ve AGNO’sunu etkiler. Öğrenciler, daha önce CC ve üstü harf notu aldığı dersleri tekrar alamaz.

(4) Normal öğrenim süresini tamamladığı halde ders tekrarı yapması gereken öğrenciler, akademik takvime uygun olarak kayıt yenilemek ve ders kaydı yaptırmakla yükümlüdür.

Ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması

MADDE 35 – (1) Ağırlıklı not ortalaması (ANO) ve ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO) hesaplanması aşağıdaki şekildedir:

a) Ağırlıklı not ortalaması hesabında, öğrencinin ilgili yarıyılda aldığı derslerin başarı notu ağırlık katsayıları ile bu derslere ait AKTS kredileri çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve bu toplam, AKTS kredilerinin toplamına bölünür.
b) Ağırlıklı genel not ortalaması hesabında, ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayıları ile bu derslere ait AKTS kredileri çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve bu toplam, AKTS kredileri toplamına bölünür.
c) ANO, AGNO ve sınav notu virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir. ANO, AGNO ve sınav notunun virgülden sonraki üçüncü hanesi 5 veya daha fazla ise yukarıya, 4 veya daha az ise aşağıya yuvarlanır.

Ön lisans diploması

MADDE 36 – (1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan ortak zorunlu dersler ile kayıtlı olduğu lisans programının öğretim planının ilk dört yarıyılındaki tüm dersleri başarmış olup AGNO’sunu en az 2.00’ye çıkarmış olan bir öğrenciye müracaatı halinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, ilgili yönetim kurulunun kararı ile ön lisans diploması verilir.

Lisans diploması

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen sınav ve değerlendirme esasları çerçevesinde, kayıtlı olduğu lisans programının öğretim planındaki zorunlu ve seçmeli dersleri başarı ile tamamlayan ve AGNO’su 4.00 üzerinden en az 2.00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrencilere, kayıtlı oldukları programın lisans diploması ile akademik ve mesleki yeterliliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan diploma eki verilir. Kurumlararasıyatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin lisans diploması alabilmeleri için en az 60 AKTS kredilik dersi Üniversitede alıp başarması gerekir.

(2) Öğrencilerin mezuniyetine ilgili yönetim kurulunda karar verilir. Mezuniyet tarihi, ilgili yönetim kurulunun mezuniyete karar verdiği tarihtir. Diplomaya mezuniyet tarihi olarak ilgili yönetim kurulunun onay tarihi yazılır.

(3) Diploma tarihi; diploma ve eklerinin düzenlendiği tarihtir.

(4) Diplomalar ilgili dekan/müdür ve Rektör tarafından imzalanır.

(5) Diploma eki; diploma alan her öğrenciye, YÖK tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir ve verilir.

(6) Diploma hazırlanıncaya kadar öğrencinin isteği üzerine geçici mezuniyet belgesi verilir.


BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt Dondurma, Kayıt Sildirme ve İlişik Kesilmesi

Kayıt dondurma

MADDE 38 – (1) Öğrencinin kaydı; varsa önceki yıllara ve kayıt dondurulan yıla ait öğrenim ücretini ödemek şartıyla ve haklı ve geçerli sebeplerle, ilgili yönetim kurulu kararı ile yabancı dil hazırlık programında toplam en çok iki yarıyıl, lisans programlarında bir kerede iki yarıyılı geçmemek üzere en çok dört yarıyıl dondurulabilir. Bu süreler zorunlu hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile uzatılabilir. Kayıt dondurulan yıl/yarıyıl için ödenen öğrenim ücreti iade edilmez, ancak bu tutar bir sonraki yılın öğrenim ücretinden mahsup edilir. Kayıt dondurmaya ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencinin; hastalık, tabii afet, yurt dışında öğrenim görme, askerlik tecilinin iptali ve benzeri haklı ve geçerli mazeretinin bulunması ve bunu belgelendirmesi halinde kendisinin veya vekilinin başvurusu üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile kaydı dondurulabilir.
b) Öğrencinin kayıt dondurma talebini bir dilekçe ile en geç derslerin başlamasını takip eden ilk iki hafta içinde doğrudan ilgili sekreterliğe yapması gerekir. Zorunlu haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılan kayıt dondurma başvuruları kabul edilmez. Öğrenci dilekçesine kayıt dondurma sebebine göre; sağlık raporunu, askerlik belgesini, mülki amirden alınacak afet belgesini, yurt dışında öğrenim göreceğine dair belgeyi veya benzeri belgeleri ekler.
c) İlgili yönetim kurulu kararında öğrencinin kayıt dondurma süresi belirtilir. Kayıt donduran öğrenci, kayıt dondurduğu süre içinde eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz ve sınavlara giremez. Bu süre, öğrencinin azami öğrenim süresinden sayılmaz.
ç) Kayıt dondurmayı gerekli kılan zorlayıcı bir sebebin yarıyıl ortasında meydana gelmesi halinde öğrenci, o yarıyılın başından itibaren kaydını dondurmuş sayılır.

Kayıt sildirme

MADDE 39 – (1) Kayıt sildirmeye ilişkin esaslar şunlardır:

a) Kendi isteği ile Üniversiteden kaydını sildirmek isteyen öğrenci, bir dilekçe ve "İlişik Kesme Formu" ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat eder. Öğrencinin kaydı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından silinerek ilgili birimlere bildirilir.
b) Yeni kayıt yaptıran veya kayıt yenileten öğrenci, Üniversiteden ayrılmak isterse ayrılmak istedikleri tarihe kadar olan mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.
c) Kayıt sildirme işlemi öğrencinin şahsen ve yazılı müracaatı ile gerçekleştirilir. Ancak, özel hallerde ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması şartıyla, öğrencinin noter kanalı ile belirlediği bir vekil Üniversiteden kaydını sildirebilir. Kaydı silinen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir ve varsa dosyasındaki diploma kendisine iade edilir.
ç) Kayıt sildirme işlemlerine ilişkin diğer hususlar Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
d) Bu Yönetmelikte yer almayan diğer sebeplerle kaydı silinme durumuna gelmiş öğrenciler hakkında da bu maddedeki hükümler uygulanır.
e) Başka bir yükseköğretim kurumuna Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yatay geçiş yapan öğrencinin kaydı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından silinerek ilgili birimlere bildirilir.

İlişik kesilmesi

MADDE 40 – (1) Aşağıda durumu belirtilen öğrencilerin ilgili yönetim kurulu tarafından Üniversite ile ilişiği kesilir ve ilgili birimlere bildirilir:

a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarılma cezası alan öğrenciler.
b) Ölüm sebebiyle veya sağlık raporu ile belgelenen hastalıkları sebebiyle öğrenimine devam edemeyeceği anlaşılan öğrenciler.
c) Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve YÖK’ün onayı ile; dört yıl üst üste öğrenim ücreti ödemeyen ve/veya kayıt yenilemeyen öğrenciler.


ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yüksek onur ve onur öğrencileri

MADDE 41 – (1) Lisans öğrenimleri süresince disiplin cezası almayan ve öğrenimlerini en az 3.50 AGNO ile tamamlayan öğrenciler yüksek onur, 3.00-3.49 arasında AGNO ile tamamlayan öğrenciler ise onur öğrencisi olur.

(2) Yüksek onur veya onur öğrencilerinin diplomalarının arka yüzüne ve diploma ekine yüksek onur veya onur öğrencisi olduğu yazılır.

Disiplin

MADDE 42 – (1) Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(2) Disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilere uzaklaştırma aldıkları sürelerin öğrenim ücreti iade edilmez ve sonraki yarıyılın/yılın öğrenim ücretinden mahsup edilmez.

(3) Disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, ilgili yarıyılda/yılda kaydoldukları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez. Devamsızlık nedeniyle derslerden başarısız sayılan bu öğrencilere dersin öğretim elemanları tarafından DZ notu verilir.

Burslar

MADDE 43 – (1) Üniversitenin burslu ve indirimli lisans programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs ve indirimler sadece öğrenim ücretini veya öğrenim ücreti üzerinden yapılacak indirimleri kapsar. Bunun dışında kalan barınma, beslenme, ulaşım, kitap, yaz öğretimi, özel öğrencilik, yurt dışında eğitim ve benzeri giderler burs kapsamı dışındadır.

(2) Burs ve indirimler karşılıksız olup öğrencinin kayıtlı olduğu lisans programının normal öğrenim süresince ve ilave bir yıl süreyle, not ortalaması veya ders geçme gibi başarı şartları aranmaksızın devam eder ve yabancı dil hazırlık sınıfının bir yılını da kapsar.

(3) Üniversite tarafından öğrencilere sağlanan diğer burs ve indirimler ile ilgili esaslar Mütevelli Heyet tarafından belirlenen bir yönerge ile ilan edilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 44 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt esnasında bildirdiği daimi adrese posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen öğrenciye elektronik yolla da tebligat yapılabilir.

(2) Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri adresi yanlış veya eksik olarak bildirmiş olan veya ikamet adreslerini değiştirdikleri halde bunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile bildirmemiş olan öğrencilerin bildirdikleri adrese yapılacak tebligatlar kendilerine ulaşmış sayılır.

Kimlik kartı

MADDE 45 – (1) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran her öğrenciye, öğrenci kimlik kartı verilir.

(2) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin Üniversiteden ilişiklerinin kesildiği bilgisi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Yükseköğretim Bilgi Sistemine işlenerek öğrencilik hakları sonlandırılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 47 – (1) 17/1/2013 tarihli ve 28531 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü yürütür.