izulogo

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Ana Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 25.10.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27740
 
T.C.
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, idarî ve akademik organlarına, öğretim elemanlarına, görevlerine ve malî konulara ilişkin hükümleri kapsar.
 
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 123 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
b) Başkan vekili: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin Mütevelli Heyet Başkan vekilini,
c) Dekan: Üniversitedeki ilgili fakültelerin dekanlarını,
ç) Genel Sekreter: Üniversitenin Genel Sekreterini,
d) Müdür: Üniversite bünyesindeki enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezleri ile yabancı diller hazırlık okulu, dil eğitim merkezi müdürlerini,
e) Mütevelli Heyet: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
f) Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: Üniversite Senatosunu,
ğ) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,
h) Vakıf: İlim Yayma Vakfını,
ı) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu ifade eder.  
 
İKİNCİ BÖLÜM
Mütevelli Heyet ve Görevleri
Mütevelli heyet
MADDE 5 - (1) Mütevelli Heyet, Üniversitenin en yüksek karar organı olup, Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder. Mütevelli Heyet; Vakıf yönetim organı tarafından, ilgili mevzuatta öngörülen şart ve niteliklere uygun olarak dört yıl süreyle seçilen en az yedi, en fazla on altı kişiden oluşur. Rektör, Mütevelli Heyetin tabii üyesi olup, başkanlığa ve başkan vekilliğine seçilemez ve kendisi ile ilgili konulardaki toplantılara katılamaz. Mütevelli Heyet toplantılarının raportörlüğünü Genel Sekreter yapar.
(2) Mütevelli Heyet üyeleri, kendi aralarından bir başkan seçer. Mütevelli Heyet üyelerinden biri görevinden ayrıldığında, ayrılan üyenin görev süresini tamamlamak üzere yeni bir üye seçilir. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Başkan ve üyeler ile bunların birinci derece kan ve kayın hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyette görev alacakların sayısı ikiyi geçemez. Rektör dışındaki Üniversite mensupları Mütevelli Heyet üyeliğine seçilemez.
(3) Seçilen Mütevelli Heyet üyeleri Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bildirilir. Mütevelli heyet üyeliği fahridir.
(4) Mütevelli Heyet, ilgili mevzuat hükümlerine göre yılda en az dört defa toplanır ve kararlar alır.
 
Mütevelli heyetin görevleri
MADDE 6 - (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:
 
a) Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil etmek,
b) Üniversitenin geliştirilmesi yönünde hedefleri belirlemek, gerekli yatırımları planlamak ve uygulamak,
c) Üniversitenin verimli çalışabilmesini sağlamak amacı ile akademik kurulca hazırlanan gerekli düzenleyici işlemlerin taslaklarını inceleyerek karara bağlamak,
ç) YÖK’ün onayıyla Üniversitenin Rektörünü seçmek ve bu Yönetmelik hükümlerine göre atamasını yapmak,
d) Üniversitede akademik birimler kurulmasına, birleştirilmesine veya kapatılmasına ilişkin YÖK’e sunulacak Senato önerilerini inceleyerek karara bağlamak,
e) Üniversitede görevlendirilecek yönetici, öğretim elemanları ve diğer personelin sözleşmelerini yapmak, atamalarını, öğretim elemanı dışındaki personelin terfilerini ve görevden alınmalarını onaylamak,
f) Üniversite bütçesini kabul etmek ve uygulamasını izlemek,
g) Üniversiteye ait menkul ve gayrimenkulleri denetlemek ve yönetmek,
ğ) Üniversitenin çeşitli organları arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde son kararı vermek,
h) Üniversite yetkili kurullarınca Üniversiteye alınması önerilecek öğrenci sayılarını ve öğrenci kontenjanlarını belirleyerek YÖK’e sunmak,
ı) Üniversitenin yurt içi ve yurt dışı diğer yüksek öğretim kurumları ile yapılacak ve YÖK’ün onayına sunulacak işbirliği protokollerini değerlendirmek,
i) Öğrencilerden alınacak ücretleri ve ödeme şekillerini belirlemek,
j) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
 
(2) Mütevelli Heyet, uygun gördüğü ölçü ve sürede, yetkilerinden bir kısmını Başkana, Rektöre ve Üniversitenin diğer organlarına devredebilir.
(3) Mütevelli Heyet, akademik çalışmaların en üst düzeyde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır. Akademik yönden en üst düzeydeki öğretim elemanlarının belirlenmesi, seçimi ve atanması; Devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarında aranan niteliklere ek olarak, Mütevelli Heyet tarafından kabul edilebilecek diğer şartlara göre yapılır.
 
Başkan, başkan vekilleri ve görevleri
MADDE 7 - (1) Mütevelli Heyet üyeleri, kendi içinden en fazla dört yıl için bir başkan ve iki başkan vekili seçer. Süresi dolan başkan ve başkan vekilleri yeniden seçilebilir.
(2) Başkan, Mütevelli Heyeti temsil eder. Üniversitenin harcama yetkilisi olup, Mütevelli Heyetin kendisine verdiği yetkileri kullanır ve bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen görevleri yürütür. Başkan, yokluğunda başkan vekillerinden birini yerine vekil olarak görevlendirir ve gerekli görürse yetkilerinden bir bölümünü vekillerine devredebilir. Başkan, Mütevelli Heyet üyeleri arasında çeşitli alanlarda ihtisas komisyonları kurabilir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akademik Organlar, İdari Organlar, Öğretim Elemanları ve Görevleri
Senato ve görevleri
MADDE 8 - (1) Senato; Rektörün başkanlığında, Rektör yardımcıları, dekanlar, Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürleri ile her fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilen birer öğretim üyesinden oluşur.
(2) Senatonun görevleri; Üniversitenin akademik faaliyetleri ile ilgili konularda karar vermek, Mütevelli Heyet tarafından getirilen konularda görüş bildirmek, bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlarla ilgili önerilerini Mütevelli Heyetin onayına sunmak ve verilen diğer görevleri yapmak, 2547 sayılı Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmektir.
(3) Senato, biri öğretim yılı başında, biri de öğretim yılı sonunda olmak üzere yılda iki defa olağan olarak toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde Senatoyu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Senatonun raportörü Genel Sekreterdir.
 
Yönetim kurulu ve görevleri
MADDE 9 - (1) Üniversite Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında dekanlar ve Senato tarafından, Üniversite birimlerini temsil edecek şekilde dört yıl için seçilen üç profesörden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu; Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar alır ve önerilerde bulunur, fakülte, enstitü, yüksekokul ve diğer akademik birimlerin yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlar ve ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapar.
 
Rektör ve görevleri
MADDE 10 - (1) Rektör; Üniversite içinden veya dışından, YÖK’ün olumlu görüşü alındıktan sonra, Mütevelli Heyet tarafından dört yıl için atanır. Süresi dolan Rektör, aynı usulle yeniden atanabilir. Mütevelli Heyet, yeni Rektör seçilinceye kadar eski Rektörün görevine devam etmesine veya görevin vekaleten yürütülmesine karar verir. Görevin vekaleten yürütülmesi durumunda Rektörlüğe vekalet edecek kişi ile ilgili YÖK’ün olumlu görüşü alınır. Vekalet süresi, altı aydan fazla olamaz.
(2) Rektör, ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyet tarafından verilen görevleri yapar ve yetkileri kullanır. Rektör, Üniversitenin öngörülen sürede öğretime açılması, planlanmış eğitim faaliyetlerinin en üst düzeyde yürütülmesi, ileriye dönük gelişmelerin sağlanması, eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılması konularında Mütevelli Heyete karşı sorumludur ve Mütevelli Heyet tarafından belirlenen stratejilerin ve alınan kararların uygulamasını sağlamakla görevlidir.
(3) Rektöre, Mütevelli Heyetin onayı ile harcama yetkisi verilebilir. Rektör, bu yetkisini kullanır veya bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde dekan veya enstitü müdürlerine devredebilir.
(4) Rektör, 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatla verilen görevleri yapar.
 
Rektör yardımcıları ve görevleri
MADDE 11 - (1) Rektöre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişi Rektör yardımcısı olarak, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından atanır. Rektör yardımcıları aynı usul ile değiştirilebilir. Rektörün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer. Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil olarak bırakır.
(2) Rektör yardımcıları, Rektörün kendilerine verdiği görevleri yürütür.
 
Dekan ve enstitü müdürleri
MADDE 12 - (1) Dekanlar, Rektörün önerisi üzerine YÖK’ün olumlu görüşü alınarak Mütevelli Heyet tarafından atanır.
(2) Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürleri, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından atanır. Fakülteye bağlı enstitü müdürleri ise bağlı olduğu dekanın önerisi ile Rektör tarafından atanır.
(3) Dekanın ve enstitü müdürlerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan dekan ve enstitü müdürleri aynı usulle yeniden atanabilir.
(4) Dekanlar ve enstitü müdürleri, birimlerinin temsilcisidir ve birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir biçimde kullanılması ve geliştirilmesinden, eğitim ve öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden ve öğrencilere gerekli hizmetlerin sağlanmasından Rektöre karşı sorumludur.
(5) Dekanlar ve enstitü müdürleri, 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatla verilen görevleri yapar.
 
Genel sekreter
MADDE 13 - (1) Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve Üniversitenin tüm idari işlerinden sorumludur. Genel Sekreterin atanması ve görevden alınması Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin kararı ile olur.
(2) Genel Sekreter, 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatla verilen görevleri yapar.
 
Öğretim elemanları
MADDE 14 - (1) Öğretim elemanları; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarından oluşur.
(2) Öğretim üyeleri, bütün çalışmalarını Üniversiteye veren tam zamanlı profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir. Öğretim üyelerinin atanmaları ve terfilerinde, Devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının atanmalarında aranan şartlara ilave olarak aranacak şartlar, Senato tarafından belirlenir.
(3) Öğretim elemanları, 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatla verilen görevleri yapar.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Araştırma ve geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri
MADDE 15 - (1) Üniversitenin eğitim ve araştırma projelerinin bulunması, seçilmesi, öğretim elemanlarının danışmanlık yapmaları, proje ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirler ve telif haklarından öğretim elemanlarının yararlanmaları konusunda uygulanacak esaslar Senato tarafından belirlenir ve Rektör tarafından Mütevelli Heyetin onayına sunulur.
 
Gelir kaynakları
MADDE 16 - (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:
a) Öğrencilerden alınacak ücretler,
b) Üniversitenin yatırım ve işletmelerinden elde edilecek ücretler,
c) Araştırma-geliştirme ve danışmanlık projelerinden elde edilecek gelirler,
ç) Üniversite dışına verilecek danışmanlık hizmetlerinden sağlanan gelirler,
d) Devlet bütçesi, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve kurucu vakıfça yapılacak yardımlar,
e) Bağışlar, vasiyetler, kira ve diğer gelirler.
 
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Mütevelli Heyet ve Senato kararları uygulanır.
 
Yürürlük
MADDE 18 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 19 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.