izulogo

İstanbul Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSAR) Yönetmeliği

10.03.2014 Tarih ve 2014-05 Sayılı Senato Kararının 2 Nolu karar ekidir.

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul Araştırmaları Merkezi’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine, çalışma şekillerine ilişkin usul ve esaslarını  düzenler.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul Araştırmaları Merkezi’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7.inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14.üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  1. Danışma Kurulu: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul Araştırmaları Merkezi Danışma Kurulunu,
  2. Merkez: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul Araştırmaları Merkezini,
  3. Müdür: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul Araştırmaları Merkezinin Müdürünü,
  4. Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,
  5. Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,
  6. Yönetim Kurulu: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul Araştırmaları Merkezi Yönetim Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı, kadim medeniyetlerin başkenti,  dünya kültürünün en önemli varislerinden olan İstanbul’un kurulduğu günden bugüne tarihsel süreç içindeki sosyal, kültürel, ekonomik, finansal, siyasal, dini vb.  alanlardaki tecrübe, birikim, gelişmeler, kurumlar ve yapılarla ilgili akademik çalışmalar yapmak ve şehrin geleceği ile ilgili araştırmalar gerçekleştirmektir. Üniversite içinde ve dışında bu alanda çalışan kişiler ve kurumlar arasında iletişim ve işbirliği sağlamak, ulusal ve uluslararası akademik düzeyde alana katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5.inci maddesinde belirtilen amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Merkezin araştırma faaliyetlerini desteklemek,

b) Alanla ilgili panel, konferans, sempozyum, kongre  ve benzeri faaliyetleri düzenlemek,

c) Alanla ilgili eğitim çalışmaları ve akademik yayınlar yapmak,

ç) Alanda ulusal ve uluslararası düzeyde çalışan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

d) Merkezin amaçları çerçevesindeki diğer çalışmalara katılmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin Yönetim Organları

MADDE 7 - (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 - (1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Rektör, Müdürün teklifiyle Üniversitenin öğretim üyeleri arasından bir müdür yardımcısı atar. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, Müdür Yardımcısı Müdüre vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması durumunda görevi kendiliğinden sona erer ve yeni müdür görevlendirilir.

(2)   Müdürün görevleri şunlardır:

a)    Merkezi temsil etmek,

b)    Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c)  Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç)    Danışma Kurulunu gerekli durumlarda toplantıya çağırmak,

d)   Her yıl sonunda ve istendiğinde Merkez’in genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor sunmak.

Yönetim Kurulu,

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve konuyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektörün görevlendireceği üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Bu üyeler Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulunun görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan üyenin yerine ve onun süresini tamamlamak üzere yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Yönetim Kurulu kararları Danışma Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur. Ayrıca, bu kararların birer nüshası Rektörlüğe ve ilgili akademik birimlere gönderilir.

(3) Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak,

c) Araştırma, yayın ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 10- (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yürüten veya çalışmalarıyla Merkez’e katkısı olacağı düşünülen, Üniversite ile diğer kurum ve kuruluşların temsilcilerinden olmak üzere en az beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle ve Müdürün başkanlığında, yılda bir defa olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu; Müdürün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına uygun tavsiye kararları alır, Merkez’in faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11- (1) Merkez’in akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13.üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilerek karşılanır.

Yönetmelikte bulunmayan haller

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü yürütür.