izulogo

İpekyolu Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

17 Ağustos 2014  PAZAR         Resmî Gazete               Sayı : 29091  

İPEKYOLU MEDENİYETLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine bağlı olarak kurulan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İpekyolu Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine, çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İpek Yolu Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu:  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İpek Yolu Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Merkez:  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İpek Yolu Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür:  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İpek Yolu Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürünü,

ç) Rektör:  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin Rektörünü,

d) Üniversite:  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu:  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İpek Yolu Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, İpek Yolu güzergahı üzerindeki ülkelerde kurulmuş medeniyetler üzerine akademik çalışmalar yapmak, Üniversite içinde ve dışında bu alanda çalışan akademisyenler arasında iletişim ve işbirliği sağlamak, ulusal ve uluslararası akademik çevrede alana katkı sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Araştırma faaliyetlerini desteklemek.

b) Panel, konferans, sempozyum, kongre ve benzeri faaliyetleri düzenlemek.

c) Akademik yayınlar yapmak.

ç) Alanda çalışan başka merkezler, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Merkezin amaçları çerçevesindeki diğer çalışmalara katılmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin Yönetim Organları

 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve Müdür Yardımcısı

b) Yönetim Kurulu

c) Danışma Kurulu

 

Müdür ve Müdür Yardımcısı

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üçyıl süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Rektör, Müdürün teklifiyleÜniversitenin öğretim üyeleri arasından bir Müdür Yardımcısı atar. Müdürün görevi başında bulunamaması durumunda, Müdür Yardımcısı Müdüre vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması durumunda görevi kendiliğinden sona erer ve yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Gerekli durumlarda Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

d) Her yıl sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu;  Müdür, Müdür Yardımcısı ve konuyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektörün görevlendireceği üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Bu üyeler Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulunun görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan üyenin yerine, onun süresini tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Yönetim Kurulu kararları Danışma Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur. Ayrıca, bu kararların birer nüshası Rektörlüğe ve ilgili akademik birimlere gönderilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yürüten veyaçalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite ile diğer kurum ve kuruluşların temsilcilerinden olmak üzere en az yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle ve Müdürün başkanlığında, yılda bir defa olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu; Müdürün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına uygun tavsiye kararları alır, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş veönerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yönetmelikte bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü yürütür.