izulogo

İZÜTEM (Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi) Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 17.06.2015İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ

VE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanları, yönetim organları ve yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (İZÜTEM): İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İZÜTEM’in Faaliyet Alanları

Faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) İZÜTEM’in faaliyet alanları aşağıda belirtilmiştir.

a) Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında birimler oluşturmak.

b) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, staj yaptırmak, görev yapacağı ülke ile ilgili tanıtıcı rehber yayınlar hazırlamak.

c) Üniversitelerdeki Türkçe öğretimi bölümlerinde uygulanan dil öğretimi yöntemlerini geliştirmek için çalışmalarda bulunmak, dil öğretimi yöntemleri ile ilgili araştırma ve uygulamalar yapmak.

ç) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, ilgili materyal ve ölçme-değerlendirme araçları geliştirmek.

d) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçe kursları düzenlemek.

e) Yurt dışında Türkçe öğretimi yapan veya bünyesinde ilgili bölümler bulunan üniversitelerle ve diğer akademik kuruluşlarla işbirliği yapmak.

f) Üniversitelerarası işbirliği protokolleri kapsamında gelen öğrenci ve akademisyenlere Türkçe öğretmek.

g) Türkiye’nin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde üniversitelerin ilgili birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

ğ) Dil öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

h) Avrupa Ortak Dil Kriterlerine (AODK) uygun sertifika vermek.

ı) Avrupa Birliği projeleri kapsamında gelen yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek.

i) Üniversitede öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilere, akademisyen ve çalışanlara Türkçe öğretmek.

j) Üniversitelerdeki Türkçe öğretimi ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına dil öğretimine yönelik uygulama programları düzenlemek.

k) Kurumlarla yapılan protokoller çerçevesinde gruplara ve kişilere Türkçe öğretmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Organları

Yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları aşağıda belirtilmiştir;

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin ilgili bölümlerinin öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, müdür yardımcısı vekâlet eder.  Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması durumunda Müdürlük görevi kendiliğinden sona erer. Rektör, Müdürün teklifiyle Üniversitenin öğretim elemanları arasından bir müdür yardımcısı görevlendirir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim kuruluna başkanlık etmek.

c) İZÜTEM’in faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak.

ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları Rektörün onayına sunmak.

d) İZÜTEM çalışmalarının gerektirdiği görev dağılımını yapmak.

e) Her öğretim yılı sonunda İZÜTEM’in genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve konuyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektörün görevlendireceği üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya üç aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1)Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İZÜTEM’in faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) İZÜTEM’de görevlendirilecek personelin tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek.

c) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı raporu görüşmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

ç) İZÜTEM’e alınacak öğrenci sayısını her yıl belirlemek.

d) Araştırma, yayın ve öğretimle ilgili konularda görüş bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıt İşlemleriyle İlgili Esaslar

Öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) İZÜTEM’e; Üniversiteye yurt dışından başvurup, Yönetim Kurulu kararı ile kabul alanlar, üniversitelerarası işbirliği protokolleri kapsamında gelen öğrenci ve akademisyenler, Üniversiteye gelen yabancı uyruklu öğrenciler, yurt içi ve yurt dışındaki yabancılar, yurt dışındaki Türk ailelerinin çocukları ile Türkçe öğrenmek isteyen diğer kişiler öğrenci olarak kayıt yaptırabilir. Kurslara kayıt yaptırmış olan kursiyer, İZÜTEM’deki bütün uygulama ve şartları kabul etmiş olur.

Kayıt

MADDE 12 – (1) Yapılacak başvuruların şartları, kayıt tarihleri, kayıt için istenen belgeler ve uyulacak esaslar, İZÜTEM tarafından belirlenerek ilan edilir.

Öğretim ücreti

MADDE 13 – (1) İZÜTEM’de öğretim ücretlidir ve yıllık olarak belirlenir. Yıllık ve/veya ders/kredi başına düşen öğretim ücretleri her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenip Rektör onayına sunulur ve onaydan sonra ödeme şekliyle birlikte ilan edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Kurlar, derslerin yürütülmesi ve sertifika

MADDE 14 – (1) İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İZÜTEM’de dersler kur sistemine göre yürütülür. Kur seviyeleri Avrupa Ortak Dil Kriterleri (AODK) doğrultusunda belirlenir.

(2) Hafta içi ve/veya hafta sonu olmak üzere yürütülen kurlar; Temel Dil Kullanımı (A1, A2), Bağımsız Dil Kullanımı (B1, B2), Yetkin Dil Kullanımı (C1, C2) seviyeleri olup,  her kur asgari 140 (yüzkırk) ders saatidir.

(3) Derslere devam zorunluluğu  % 80 (yüzde seksen)’dir. Devamı eksik olan öğrenci kur bitirme sınavına alınmaz ve o kurdan başarısız olmuş sayılır. Kursa devam edilmeyen gün ve saatler için kurs ücreti iadesi yapılmaz.

(4) Kurları başarı ile bitirenlere sertifika verilir.

Yabancı öğrencilerin programlara başlaması

MADDE 15 – (1) Üniversitemizin herhangi bir lisans veya lisansüstü programına kayıtlı olan ve İZÜTEM’den Bağımsız Dil Kullanımı (B2) sertifikasını alan öğrenciler, kayıtlı bulundukları bölüme başlar.

Başarı ve değerlendirme

MADDE 16 – (1) Öğrencilerin başarısının ölçülmesi; derse devam, yarıyıl içi çalışmalar, kısa sınav ve kur bitirme sınavı sonuçlarına göre yapılır. Değerlendirmede; dinleme, okuma, karşılıklı konuşma, sözlü anlatım ve yazılı anlatım esas alınır. Bunların ağırlıkları Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü yürütür.