izulogo

Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi

T.C.
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – (1) Bu yönerge, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin genel esasları, başvuracak adaylarda aranacak nitelikleri, adayların başvuru, kayıt kabul şartları ve kayıt işlemlerine ilişkin hükümleri, kabul komisyonunun oluşumunu ve görevlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 – (1) Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 45/f maddesi ve Yükseköğretim Kurulu’nun “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar”ı dikkate alınarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4 – (1) Bu yönergede geçen;

a) Komisyon: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Komisyonu’nu,
b) Koordinatörlük: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü’nü,
c) Mütevelli Heyeti: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni,
ç) Ortaöğretim: Türkiye’deki liseler ve bunlara denkliği kabul edilen örgün eğitim kurumlarını,
d) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nı,
e) Rektörlük: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğü'nü,
f) Senato: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senatosu’nu,
g) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’ni,
ğ) Yabancı Diller Yüksekokulu: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Koordinatörlük, Komisyon, Kontenjan ve Ücretler

Koordinatörlük ve Görevleri

Madde 5 – (1) Koordinatörlük Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Genel Koordinatörlüğü’ne bağlı görev yapar.

(2) Koordinatörlüğün görevleri şu şekildedir;

a) Yurt dışından öğrenci başvurularını almak,
b) Yurt dışından öğrenci başvurularını ön değerlendirmeye tabi tutmak,
c) Ön değerlendirme sonunda başvuru şartlarına uymayan öğrencilerin reddedilmesi için, kabul şartlarına uyan öğrencilerin kabul edilmesi için ve yüksek oranlı öğrenim bursu şartlarına uyan öğrencilerin burslarının kararlaştırılması için komisyona önermek,
ç) Başvuruları yapan aday öğrencileri başvuru-kabul sürecinde bilgilendirmek ve komisyon tarafından başvuruları karara bağlanan öğrencilerin başvuru sonuçlarını tebliğ etmek,
d) Uluslararası Öğrenci Sınavı (UÖS) organize etmek ve sonuçlarını ilan etmek,
e) Başvuruda sunulan belgelerin gerçekliğini teyit etmek,
e) Yurt içi veya yurt dışı sivil toplum kuruluşları ile uluslararası öğrenci temini ve üniversitenin tanıtımı alanlarında işbirliği yapmak,
f) Üniversiteye yurt dışından öğrenci kazandırmak amacıyla; yurt içi veya yurt dışı eğitim kurumları, danışmanlık firmaları ve tanıtım ajanslarıyla işbirliği yapmak,
g) Yurt dışı eğitim fuarlarına katılarak tanıtım faaliyetlerinde bulunmak,
ğ) Yurt dışında tanıtım faaliyetleri için üniversiteyi tanıtıcı dokümanların hazırlanmasını sağlamak.

Komisyon ve Görevleri

Madde 6 – (1) Yurt Dışından Öğrenci Kabul Komisyonu Senato tarafından seçilir. Komisyon Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Genel Koordinatörlüğünden sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlığında, üç öğretim üyesinden, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan ve Koordinatörlükten birer temsilciden oluşur.

(2) Komisyonunun görev, yetki ve sorumlulukları şu şekildedir;

a) Yurt dışından öğrenci kabul edecek her bir program için ücretli, tam ve kısmi burslu öğrenci kontenjanlarını ilgili birimlerin görüşünü alarak belirlemek ve Rektörlüğe önermek,
b) Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak yıllık öğrenim ücretleri ile bu öğrencilerin ülkemizdeki öğrenimlerini sürdürmeye yetecek yıllık güvence miktarını belirlemek ve Rektörlüğe önermek,
c) Başvuru tarihlerini belirlemek ve ilan etmek,
ç) Başvuran adayları değerlendirmek,
d) Her bir program için, başvuruları olumlu değerlendirilen öğrencileri Üniversiteye kabul etmek,
e) UÖS sonucu ve muadil sınavların sonuçlarına göre kabul edilen öğrencilerin öğrenim bursu oranlarını belirlemek,

Alt Komisyon ve Görevleri

Madde 7 – (1)Alt Komisyon, Komisyon üyeleri arasından Komisyon tarafından oy çokluğu ile seçilen 3 asil ve 1 yedek üyeden oluşur.

(2) Alt Komisyonun görev ve sorumlulukları şu şekildedir;

a) Uluslararası öğrenci aday başvurularının ön değerlendirmesini yapmak,
b) Ön değerlendirme sonuçlarını Komisyona sunmak,

Kontenjan ve Ücretler

Madde 8 – (1) Komisyon tarafından her bir program için önerilen ücretli, tam ve kısmi burslu öğrenci kontenjanları, Senatonun kararı ve Mütevelli Heyetinin oluru ile Yükseköğretim Kuruluna sunulur. Yükseköğretim Kurulu’nun onayından sonra yürürlüğe girer.

(2) Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri ile bu öğrencilerin ülkemizdeki öğrenimlerini sürdürmeye yetecek güvence miktarı komisyonun teklifi üzerine her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru Şartları, Şekli, Belgeler, Sınavlar ve Değerlendirme

Başvuru Şartları

Madde 9 – Yükseköğretim Kurulu’nun ilgili yıl için belirlediği Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar’ında belirtilen şartları sağlayan adaylar başvurabilirler.

Başvuru Şekli

Madde 10 – Başvurulara ilişkin açıklamalar üniversitenin internet sitesinden duyurulur. Başvurular, komisyonun belirlediği ve Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında üniversitenin internet sitesinden online başvuru formu doldurularak yapılabilir.

Başvuru Belgeleri

Madde 11 – (1) Adayların aşağıda sıralanan belgeleri online başvuru formuna yüklemeleri gerekir;

a) Başvuru formu (Üniversite web sayfasından online başvuru formu doldurulmalıdır),
b) Lise diplomasının noter veya konsolosluk onaylı İngilizce veya Türkçe tercümesi (Lise diplomasının aslı ve Türk diplomalarına denkliğini gösteren belge kayıt esnasında istenecektir),
c) Transkript (Adayın lisede aldığı dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren, ilgili okul yönetimi tarafından onaylanmış, Türkçe veya İngilizce değilse bu dillerden birine tercüme edilmiş, noter veya T.C. Dış Temsilciliklerinden onaylanmış belge),
ç) Varsa pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfası,
d) Lise bitirme sınavı statüsünde olan ulusal veya uluslararası sınavların sonuç belgesi (Abitur, International Baccalaureate, Tawjihi vs.) (Bu sınavlar ve puanlar EK-1’de belirtilmiştir.),
e) Üniversite giriş sınavı statüsünde olan ulusal veya uluslararası sınavların sonuç belgesi (SAT, ACT, TCS vs.)(Bu sınavlar ve puanlar EK-1’de belirtilmiştir.),
f) Bir adet vesikalık fotoğraf,
g) Varsa EK-1’de sıralanan lise bitirme statüsünde olan ulusal veya uluslararası sınavlardan birine ait sınav sonuç belgesinin veya lise bitirme belgesinin fotokopisi.

Sınavlar ve Geçerlilik Süreleri

Madde 12 – (1) Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (General Secondary Education Certification, Abitur, International Baccalaureate, Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerinde bir sınırlama bulunmamaktadır.

(2) Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, ACT, TCS vs.) sonuçları üç yıl için geçerlidir.

Uluslararası Öğrenci Sınavı

Madde 13 – (1) Üniversitemize, kendi imkanlarıyla eğitim almak için yurt dışından başvuran adaylar, Komisyon tarafından elektronik ortamda veya yüz yüze, yazılı/sözlü sınava tabi tutulabilir.

(2) UÖS, komisyon tarafından üniversitemize yurt dışından başvuran uluslararası öğrenci adaylarına kabul edilme ve öğrenim bursu kazanma şansı sağlayan sınavdır. Bu sınavda uluslararası öğrenci adayları başvurduğu akademik bölüme göre ilgili test bölümlerini çözer ve ilgili puan türüne göre değerlendirilir. Sınav tarihi her sene komisyon tarafından belirlenir. Sınavın geçerlik süresi üç yıldır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Madde 14 – (1) Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların programlara yerleştirilmesi tamamen Komisyon takdirindedir. Başvuru şartlarını sağlamış olmak, üniversiteye kabul edilmeyi gerektirmez.

(2) Adayların üniversiteye yerleştirilmelerinde;

a) Ortaöğretim mezuniyet diploması, not dökümü ve not ortalaması,
b) Uluslararası Öğrenci Sınavı (UÖS) veya muadil kabul edilen sınavlardan alınan puanlar,
d) Varsa başvuruyu destekleyici diğer belgeler (niyet mektubu, tavsiye mektubu vb.)

esas alınır.

(3) Not dökümü, lise bitirme sınavı ve uluslararası öğrenci kabul sınavlarından alınan puanlar, adayın başvurduğu bölümün gerektirdiği bilgi ve birikime uygunluğuna göre değerlendirilir

(4) Komisyon kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.

(5) Başvuru şartlarına sahip olan adaylar komisyon tarafından değerlendirilir, başvuru şartlarına sahip olmayan adayların başvuruları reddedilir.

(6) Adaylar değerlendirme sonuçlarına göre lisans programlarına kabulü komisyon tarafından yapılır.

(7) Bir programa başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan veya başvuru olmayan kontenjanlar, komisyonun önerisi ve Senato kararı ile diğer programların kontenjanlarına eklenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sonuçların İlanı, Kayıt İşlemleri ve Dil Yeterliği

Kabul Mektubu

Madde 15 – (1) Başvurusu kabul edilen adaylara Komisyon tarafından “Kabul Mektubu” veya eşdeğer belge düzenlenir. Bu belge Rektörlük tarafından ilgili adaylara gönderilir.

Kayıt İşlemleri

Madde 16 – (1) Kesin kayıtlar her yıl akademik takvimde belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

(2) Kesin kayıt sırasında aşağıdaki belgeler istenir;

a) Lise Diplomasının (kayıt tarihinde diploması henüz hazırlanmamış yeni mezun öğrenciler için geçici mezuniyet belgesinin) aslı, lise diploması İngilizce değilse kendi ülkesindeki noter ya da T.C. Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,
b) Lise diplomasının, Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı’ndan veya ülkelerindeki T.C. Dış Temsilciliklerinden alınacak "Denklik Belgesi" veya onaylı örneği,
c) Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile belge İngilizce değilse Türkçe tercümesinin kendi ülkesindeki noter ya da T.C. Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
ç) Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylanmış örneği,
d) İkamet izni (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde öğrenci işlerine teslim edilmesi gerekir),
e) Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil veya Türkçe Yeterlik Belgesinin ülkelerindeki T.C. Dış Temsilciliklerinden tarafından onaylanmış aslı,
f) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,
g) Dört adet vesikalık fotoğraf,
ğ) Başvuruda sunduğu evrakların hepsinin gerçek ve orijinal olduğunu ve kaydını silmesi halinde ödediği öğrenim ücretini veya ücretinin bir kısmını alamayacağına dair taahhütname,
h) Akademik takvimde ilan edilmiş derslerin başlama tarihinden önce kaydını silmesi halinde yıllık öğrenim ücretinin %15’ini, derslerin başladığı tarihten itibaren ilk 2 hafta içinde kaydını silmesi halinde %30’unu ve derslerin başladığı tarihten 2 hafta sonrasında kaydını silmesi halinde ilk yarıyıl ücretinin tamamını iade alamaz

(3) Kesin kayıtlar tamamlandıktan sonra, kayıt yaptıran öğrenciler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirilir.

Yabancı Dil Yeterliği

Madde 17 – (1) Üniversitenin yabancı dilde eğitim yapılan programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil yeterliği, Üniversite tarafından yapılacak “Yabancı Dil Yeterlik Sınavı” ile belirlenir. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler ile uluslararası geçerliliği olan ve üniversite tarafından kabul edilen bir Yabancı Dil Yeterlik belgesi ibraz eden öğrenciler yabancı dil hazırlık programından muaf tutulurlar.

(2) Yabancı dil hazırlık programından muaf olduğu halde Fakülte tarafından dil becerisi yetersiz görülen öğrencilere seçmeli dil derslerini almak ve başarıyla tamamlamak, tekrar yeterlik sınavına girmek zorunlu tutulabilir veya bu öğrencilerin durumu ilgili fakültenin dekanının görüşüyle komisyona sevk edilebilir. Komisyon gerekli gördüğü takdirde öğrenciyi hazırlık sınıfı okumak zorunda tutabilir.

(3) Yabancı dil ile ilgili diğer hususlarda üniversitenin “Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi” hükümleri uygulanır.

Türkçe Dil Yeterliği

Madde 18 – (1) Üniversitenin Türkçe eğitim yapılan programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin Türkçe yeterliği, üniversite tarafından yapılacak “Türkçe Yeterlik Sınavı” ile belirlenir. Bu sınavdan başarılı olan öğrenciler ile uluslararası geçerliliği olan ve üniversite tarafından kabul edilen bir Türkçe Yeterlik belgesi ibraz eden öğrenciler, Türkçe hazırlık programından muaf tutulurlar.

(2) Türkçe hazırlık programından muaf tutulmak için gerekli olan dil yeterlik seviyesi Avrupa Ortak Diller Çerçevesi tarafından belirlenmiş C1 seviyesidir. İZÜTEM tarafından verilen B2 seviyesindeki dil yeterliği veya üniversitenin Türkçe hazırlık sınıfında B2 seviyesini bitirmiş olmak Türkçe dil hazırlığından muafiyet için kabul edilebilir.

(3) Türkçe Yeterliği olmayan öğrenciler, Türkçe hazırlık öğrenimi almak zorundadır. Üniversite bünyesinde Türkçe hazırlık öğrenimi verilmediği takdirde bu alanda sertifika vermeye yetkili kurumlarda Türkçe hazırlık öğrenimi alınabilir. Türkçe hazırlık öğrenimi sonunda muafiyet için yeterli puanı alamayan öğrenciler, iki yarıyıl daha Türkçe hazırlık öğrenimi aldıktan sonra da başarısız olurlarsa Üniversite ile ilişikleri kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Yükümlülükler ve Kayıt Hakkının Kaybedilmesi

Madde 19 – (1) Öğrencinin, bu Yönerge hükümlerine ve Üniversitenin ilan edeceği diğer esaslara uymaması veya bunun daha sonradan anlaşılması halinde üniversiteye kaydı yapılmaz veya üniversiteden kaydı silinir.

(2) Üniversiteye yurt dışından kabul edilen öğrenciler için İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencilerine uygulanan tüm mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Öğrenciler; ikamet ve pasaport bilgilerindeki değişiklikleri üniversiteye bildirmekle yükümlüdürler.

(4) Öğrenimi amacıyla Türkiye`ye gelen yabancı uyruklu öğrenciler, 5682 sayılı Pasaport Kanununa, 5683 sayılı Yabancıların Türkiye`de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun ve bu Yönergenin dayanağını oluşturan mevzuat ve esaslar ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle uğrayacakları hak kayıplarından Üniversite sorumlu değildir.

Hüküm Bulunmayan Haller ve Karar Değişiklikleri

Madde 20 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan haller ve karar değişikliklerinde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

Madde 21 – (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22 – (1) Bu yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.

EK-1: Başvuru için “Sınav veya Lise Bitirme Belgelerinin Asgari Başarı Şartları” Listesi

İZÜ Uluslararası Öğrenci Sınavı

Başarılı olmak

Türkiye’deki liselerden mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler için lise diploması

Lise diploması not ortalaması en 100 üzerinden 60

Uluslararası Bilim Olimpiyatları

TÜBİTAK’ın tanıdığı veya katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalyasına sahip olmak

Uluslararası Bakalorya (IB)

28

Avrupa Bakaloryası (European Baccalaureate)

0,6

SAT

1000 puan

GCE (General Certificate Examination) A Level

2 courses

GCE (General Certificate Examination) O Level

4 courses

ACT (American College Test)

21

AfganistanBakaloryası

0,55

AfganistanKonkurs General State Examination

250

AlmanyaAbitur

5 üzerinden 4

Amerika Birleşik DevletleriLise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip Olmak

AngolaLise Diploması

Diplomaya Sahip Olmak

ArjantinBakaloryası

0,5

ArnavutlukMatura Diploması

Diplomaya Sahip Olmak

AvustralyaLise Diploması

Diplomaya Sahip olmak

AvusturyaMatura Diploması

5 üzerinden 4

AzerbaycanUlusal Üniversite Testi (TQDK)

200

BangladeşHigher Secondary School Certificate (HSC)

5 üzerinden 3

BelçikaLise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

BeninBakaloryası

11

Beyaz RusyaDiplom O Srednom Obrazavaniitestat/ Atestat

5 üzerinden 4 veya 10 üzerinden 6

Beyaz RusyaBelorussian Central Testing Results

Central Testing konularından 100 üzerinden 30 olmak üzere, toplam 600 üzerinden 300 puan

BolivyaDiploma Grado/ Titulo de Bachiller en Humanidades

7 üzerinden 4

Bosna-HersekLise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

BrezilyaLise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

BulgaristanLise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Burkine FasoBakaloryası

11

CezayirBakaloryası

10

CibutiBakaloryası

10

ÇadBakaloryası

11

Çek CumhuriyetiMatura Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Çin Halk CumhuriyetiGaokoa

480

DanimarkaLise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Dominik CumhuriyetiBakaloryası

0,5

EkvatorBachillerato Título de Bachiller en Arte Ciencias/ Bachillerato Título de Bachiller Unico Integral

10 üzerinden 5 veya 20 üzerinden 12

ErmenistanHasunutian vkaiakan (attestat)

5 üzerinden 3

EndonezyaUjian Akhir Naitonal

33

EndonezyaIJAZAH Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah

Cukup Average 10 üzerinden 6 (enam)

EtopyaEthiopianHigher Education Entrance Examination

0,6

EstonyaGümnaasiumi Lõputunnistus/ Riigieksamenitunnistus

5 üzerinden 3

FasBakaloryası

20 üzerinden 12

FilipinlerLise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

FilistinTawjihi

70

FinlandiyaYlioppilastutkintotodistus /studentexamensbetyg

Cum Laude Approbatur 7 üzerinden 4

FransaBakaloryası

10

GambiyaWest African Senior School Certificate Examination (WASSCE)

Biri İngilizce olmak üzere, en az 5 konuda C6 veya daha iyi not

GambiyaGeneral Certificate of Education (GCE)

En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere, en az 3 konuda A seviyesinde puan

GanaWest African Senior School Certificate Examination (WASSCE)

Biri İngilizce olmak üzere, en az 5 konuda c6 veya daha iyi not

GineBakaloryası

0,5

GuatemalaDiploma de Bachiller en Ciencias y Letras

0,7

Güney AfrikaSenior Certificate, Matrix Test

7 konudan en az 6’sını geçmek

Güney KoreCSAT

500

Güney KoreIlbankye Kodung Hakkyo (Academic High School Diploma/ Graduation Certificate)

4 üzerinden 2

GürcistanUlusal Sınavı

250

GürcistanSashualo Skolis Atestati/ Attestat o Srednem Obrazovanii

5 üzerinden 3

HaitiBakaloryası

0,5

HırvatistanMaturalna svjedodzba / Svjedodzba o zavrsenom srednjem obrazovanju /Svjedodzba o zavrsnom ispitu-maturi

5 üzerinden 3

HindistanAll India Senior School Certificate (AISSC)

0,6

HindistanIndian School Certificate (ISC)

0,6

HollandaLise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

HondurasBachillerato Titulo de Bachiller en Ciencias y Letras

5 üzerinden 3 veya %61

Hong KongCertificate of Education Examination (HKCEE) + Hong Kong Advanced Level Examination (HKALE)

Matematik ve İngilizce zorunlu olmak üzere en az 3 konuda A-B seviyesinde puan veya 6 konuda A-D seviyesinde puan

Hong KongCertificate of Education Examination (HKCEE) + Hong Kong Advanced Supplementary Certificate (HKASC)

Matematik ve İngilizce zorunlu olmak üzere en az 3 konuda A-B seviyesinde puan veya 6 konuda A-D seviyesinde puan

IrakAl-Edadiyah / Al-Idadiyah

100 üzerinden 70

İngiltereGeneral Certificate of Education Advanced Level

Diplomaya Sahip olmak

İranDiploma Debirestan ve Pişdaneşgahi

20 üzerinden 15

İrlandaLeaving Certificate (Established)

En az 2’si Higher Level konularından olmak üzere en az 6 konu (Higher Level konuları için en az C3, diğer konular için en az D3)

İskoçyaScottish Certificate of Secondary Education/ Scottish Qualifications Certificate

Matematik ve bir dil konusu olmak üzere en az 5 Scottish Higher Level konusundan en az C; en az 4 Scottish Higher Level konusundan A veya B (zorunlu)

İspanyaBakaloryası

10 üzerinden 5 veya %50

İsrailTeudat Bagrut

0,5

İsveçSlutbetyg from Gymnasieskolan/ Avgångsbetyg from Gymnasieskolan

4 üzerinden 2 (G)

İsviçreMatura Diploması

0,5

İtalyaMatura Diploması

Diplomaya Sahip olmak

İzlandaStúdentspróf

10 üzerinden 5

JaponyaLise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

KamboyaBakaloryası

0,5

KamerunBakaloryası Baccalaureate Cameroon GCE Ordinary Level Examination/ Cameroon GCE Advanced Level Exam.

20 üzerinden 11

KamerunCameroon GCE Ordinary Level Examination/ Cameroon GCE Advanced Level Examinations

En az 4 konudan 4 üzerinden 2

KanadaLise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

KaradağDiploma Record of Study

Diplomaya Sahip olmak

KatarAl-Thanawiya Aama Qatari

0,6

KazakistanUlusal Üniversite Testi

100 üzerinden en az 60

KazakistanOrta bilim turaly attestat/ Attestat o (obschem) Srednem Obrazovanii

5 üzerinden 3

KenyaCertificate of Education

C+

KırgızistanKyrgyzstan National Scholarship Test

Math, critical thinking, reading and understanding, ve grammar analyzing konularından oluşan main testing sonucu 241 üzerinden en az 114

KırgızistanAttestat o Srednem (Polnom) Obshchem Obrazovanii

5 üzerinden 3

KolombiyaBakaloryası

0,5

KosovaÜniversite Giriş (Olgunluk) sınavı

0,4

KuveytShahadat-al-thanawia-al-a'ama

100 üzerinden 60

Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiGCE AL

En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere, en az 2 “A Level”

KübaDiploma de Técnico de Segundo Grau

0,5

LetonyaAtestäts par visparejo vidëjo izglïtïbu

10 üzerinden 6

LibyaAl-Shahada-Al-Thanawiyya Sınavı

Mühendislik bölümleri için 180 diğer bölümler için 170

LibyaGeneral Secondary Education Certificate

0,7

LitvanyaBrandos Atestatas

10 üzerinden 7

LübnanBakaloryası

13

LüksemburgDiplôme / Certificat de Fin d'Etudes Secondaires

Diplomaya sahip olmak

MacaristanLise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

MadagaskarBakaloryası

11

MakedonyaÜniversite Giriş (Olgunluk) Sınavı

0,5

MalezyaSijil Tinggi Persekolahan Malaysia

C 5- 6

MaliBakaloryası

11

MaltaMatriculation Certificate

100 üzerinden 64

MeksikaBakaloryası

0,5

MısırThanaweya Amma General Public Examination

100 üzerinden 50

MoğolistanKonkurs General State Examination

650

MoğolistanUlusal Sınavı (Gerchilgee)

5 üzerinden 3 veya %75

MoldovaDiploma de absolvire a invatamintului mediu general/ Atestat de studii medii de cultura generala/ Atestat de maturitate/ Diploma de Bacalaureat

10 üzerinden en az 7

MozambikLise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

MyanmarBasic Education Standart Exam. (Matriculation)

0,6

NepalLise Bitirme Diploması

0,6

NijerBakaloryası

11

NijeryaWaec

En az 6 dersten başarılı olmak ve en az 3 kredi (C) almak

NijeryaJamb

185

NorveçVitnemål videregående opplæring

6 üzerinden 3

Orta AfrikaBakaloryası

11

ÖzbekistanAttestat o srednem brazovanii / O'rta ma'lumot to'g'risida shahodatnoma

5 üzerinden 3

PakistanHigher Secondary School Certificate (HSSC)

Notu başvurulan programla ilgili dalda en az % 60

PanamaBakaloryası

0,5

PeruBakaloryası

0,5

PeruCertificado Oficial de Estudios/ Certificado de Educación Secundaria Común Completa (quinto)

20 üzerinden 12

PolonyaMatura Diploması

Diplomaya Sahip olmak

PortekizLise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

RomanyaBakaloryası

6

RusyaNational Final School Exam – EGE

42

RusyaAttestat o Srednem Obrazovanii / Attestat o Srednem (Polnom) Obshchem Obrazovanii

5 üzerinden 3

SenegalBakaloryası

20 üzerinden 11

SırbistanDiploma o polozenom zavrsnom spitu/Diploma o Završenoj Srednjoj Školi/Diploma o polozenom maturskom ispitu/Diploma o stecenom srednem obrazovanju

5 üzerinden 3

SingapurCambridge GCE A-level examination

En az 2 konuda A-seviyesinde puan + 2 AO-seviyesi veya 3 A-seviyesi konu + 1 AO-seviyesinde konu

SlovakyaVysvedcenie o Maturitní Zkousce/ Maturitní zkouška/ Maturita from gymnazium

5 üzerinden 3 (en iyi not 1, en düşük geçer not 4)

SlovenyaMatura Diploması

5 üzerinden 3

SomaliLise Bitirme Diploması

Notu başvurulan programla ilgili dalda en az % 60

Sri LankaGeneral Certificate of Education Advanced Level (A level)

Diplomaya Sahip olmak

SudanSchool Certificate

0,6

SuriyeAl-Shahada-Al-Thanawiyya

Notu başvurulan programla ilgili dalda en az % 60

Suudi ArabistanTawjihiya

0,6

ŞiliLicencia de Educación Media/ Licencia de Enseñanza Media

7 üzerinden 5

ŞiliPrueba de Selección Universitaria (PSU)

850 üzerinden 600

TacikistanLise Bitirme Diploması

3

TanzanyaLise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

TayvanLise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

TaylandLise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

TogoBakaloryası

11

TunusBakaloryası

11

TürkmenistanLise Bitirme Diploması

3

UgandaCertificate of Education - UCE

Matematik ve İngilizce zorunlu olmak üzere 6 konudan en az 8 not

UmmanTawjihi

80

UkraynaZNO (External Independent Testing)

150

UkraynaAtestat pro povnu zagal'nu srednju osvitu/ Attestat o Srednem (Polnom) Obshchem Obrazovanii

12 üzerinden 7

ÜrdünTawjihi

70

VenezuelaBakaloryası

20 üzerinden 13 – 15

VietnamBakaloryası

6

Yemenİhtibar Vizari Sanevi Sınavı

60

Yeni ZelandaNational Certificate Educational Achievement

En az 5 konudan 4 üzerinden 3 (Konuların 4’ü İngilizce, Matematik, Doğa/Fizik Bilimleri ve Sosyal Bilimler konularından olmalı)

YugoslavyaLise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

YunanistanÜniversite Giriş Sınavı

20 üzerinden 8

ZambiyaSchool Certificate

İngilizce zorunlu olmak üzere 6 konudan "satisfactory" ve en az 1 konudan "credit" almak; veya İngilizce zorunlu olmak üzere 5 konudan "satisfactory" ve en az 2 konudan "credit" almak

Yukarıda Adı Geçen Ülkeler ve Mevcut Sınavlar

Yukarıda adı geçen ülkelerin mevcut sınavları ile ilgili hükümlerde ilgili mevzuatlarda yapılacak son değişiklikler geçerli olur.

Yukarıda Adı Geçmeyen Sınavlar

Yukarıda adı geçmeyen sınavlar hakkında Yurt Dışından Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından onaylanan hükümler geçerli olur.

Diğer Ülkeler


Bu tabloda belirtilen ulusal veya uluslararası sınavlardan herhangi birine ait istenen sınav sonucu olmayan adayların ortaöğretim mezuniyet notunun en az %60