izulogo

Yayın Komisyonu Çalışma Yönergesi

T.C.

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

YAYIN KOMİSYONU

ÇALIŞMA İLKELERİ YÖNERGESİ

 

I. AMAÇ ve KAPSAM:

Madde 1- Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Yasasına göre düzenlenen Üniversiteler Yayın Yönetmeliği çerçevesinde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından basılacak ve öncelikle ders aracı olarak kullanılacak olan yayınlara içerik ve biçim bakımından bir standart getirilmesi ve basımı ile ilgili esasları düzenleyen hükümleri içerir.

Madde 2- Üniversiteye bağlı birimlerde yapılacak her türlü yayının planlanması, yayın kurallarına uygunluğunun sağlanması, yayınların denetlenmesi, basımı için sıra vb. her türlü işlemler Üniversite Yayın Komisyonu ile her birimde oluşturulacak yayın alt komisyonlar tarafından gerçekleştirilir.

 

II. ÜNİVERSİTE YAYIN KOMİSYONU:

Madde 3- Yayın Komisyonu, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin Rektörü başkanlığında Üniversite Yönetim Kurulu’nun kendi içindeki üyeleri arasından seçeceği iki asil ve bir yedek öğretim üyesinden oluşur. Basılmak üzere sunulan taslakta yayın Komisyonu başkanı ya da asil üyelerinden biri yazar ya da editör olarak yer alıyorsa; yedek öğretim üyesi karar toplantılarına katılır. Başkanın ayrılması halinde toplantı en kıdemli üyenin başkanlığında yapılır. Belirlenen üyelerin görev süreleri, Yönetim Kurulundaki üyelikleri ile sınırlıdır. Yayın Komisyonunun kararları Üniversite Yönetim Kurulu’nun onayı ile kesinleşir.

Madde 4- Yayın Komisyonu’nun Görev ve Yetkileri

a) Kurumlarda yapılan eğitim öğretim programları esas alınmak suretiyle öğrencilerin bu gruba giren yayınlara ilişkin ihtiyacını karşılamak esastır. Bölümlere / Anabilim dallarına bu ihtiyacın ne şekilde karşılandığı ve karşılanacağı sorularak, bölüm / anabilim dalı bazında ders kitabı ihtiyacı varsa, bu ihtiyacın karşılanmasının programlanmasını ister ve özendirici tedbirler alır.

b) Basıma hazır olarak gelen eserleri inceleyerek nitelik ve eğitim-öğretim ihtiyaçları yönünden yayına uygun olup olmadığına karar verir, ilgili gerekli düzenleme ve planlama çalışmalarını yapar, eserin hukuki durumunu, basım sırası, baskı adedi ve basılma şekli hakkında Üniversite Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

c) Giderleri ne şekilde karşılanırsa karşılansın ‘’İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları’’ ifadesini taşıyan tüm yayınların telif ücreti, maliyeti, öğrenci satış fiyatı ve dışarıya satış fiyatı ilgili birim yayın komitesi tarafından hesaplanarak, yönetim Komisyonu kararı olarak Üniversite Yayın  Komisyonuna gönderilir, Üniversite Yayın Komisyonunun kararı Üniversite Yönetim Kurulunun onayından sonra kesinleşir.

d)  Basılan eserlerin yönetmelikte belirlenen kurum ve Komisyonlara dağıtımını yapar veya yaptırır.

e) Yayın Komisyonu gerek gördüğü durumlarda, basımına karar verdiği eserlerin Üniversite basın ünitelerinin kapasitesini aşan kısımlarının başka yollarla basılmasına izin verebilir.

f)  Öğretim üyelerince üniversite dışında basımı gerçekleştirilecek yayınlara izin verir.

g). Çeviri yayın (lar) için çevirmen (ler) in yayın hakkına sahip kişi ve / veya kurum / Komisyondan izin alması gerekir. Bu iş için gerekli ücretin üniversite bütçesinden ödenmesine Yayın Komisyonunun önerisi ile Üniversite Yönetim Kuruluna karar verir.

 

III. YAYIN  ALT KOMİSYONLARI

Madde 5- Her fakültede dekan veya dekan tarafından görevlendirilecek bir dekan yardımcısının başkanlığında ilgili birimin yönetim Komisyonu tarafından ve kendi üyeleri arasından seçilecek iki asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yayın için yapılan müracaatı takiben 10 gün içinde toplanır. Basımına karar verilecek olan taslakta başkan ya da asil üyelerinden biri yazar yada editör olarak yer alıyorsa yayın alt Komisyonu toplantısında yerine yedek üye hazır bulunur. Yayın alt komisyonları hazırlanan taslak metnin basılması konusundan kanaat belirtir ve bunu Üniversite Yayın Komisyonuna sunar.

 

Madde 6- Yayın alt komisyonlarının görevleri

1. Yayın alt Komisyonu Üyeleri, taslağı inceler, gerekli olduğunda uzmanlık yardımı almak üzere bir alt komisyon tarafından incelenip incelenmemesine karar verir ve inceletir.

2. Yayın alt komisyonları, birimler bünyesinde basımı yapılan her türlü kitap, dergi ve inceleme / araştırma yayınları ile ilgili işlemlerinin düzenlenmesinden sorumludur.

3. Birimlerce hazırlanan taslak halindeki yayınların dil, güncellik, nitelik ve eğitim – öğretim ihtiyaçları bakımından ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayın Yönergesine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda Üniversite Yayın Komisyonuna görüş bildirir.

 

IV. YAYIN TÜRLERİ:

Madde 7- Bu yönergeye göre İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından yayınlanacak eserler öncelik sırasıyla; ders kitapları, yardımcı ders kitapları, bilimsel dergiler ile bilimsel toplantı bildirilerini içeren yayınlar ve bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanan akademik kitapçık, broşür ve benzeri yayınlardır.

a) Ders kitabı: Üniversitemizde eğitim ve öğrenimini sürdüren bir ön lisans / lisans / lisansüstü eğitim programında zorunlu ders olarak okutulan ve ilgili kurallarca  belirlenmiş eğitim programının tümünü kapsayan telif veya tercüme özgün eserlerdir. Bu kitapların adları, genel olarak ilişkili oldukları derslerin  adlarıyla örtüşmelidir.

b) Yardımcı ders kitabı: Üniversitemizde eğitim ve öğrenimini sürdüren ön lisans / lisans / lisansüstü öğrencilerinin aldıkları zorunlu veya seçmeli olarak saptanan ders programlarının tümünü veya bir kısmını doğrudan veya dolaylı olarak kapsayan, eğitim-öğretim programlarında yer alan derslerde kullanılmaya uygun, eğitim amacıyla hazırlanmış ve esas olarak literatürde mevcut bilgilerin aktarımını amaçlayan özgün kitaplardır.

c) Dergiler: Üniversite birimlerince hazırlanan bilimsel araştırma ve incelemeleri yansıtan süreli yayınlardır.

d) Bildiriler:  Üniversite birimlerince gerçekleştirilen ya da katılım sağlanan, kongre, sempozyum, çalıştay, panel gibi bilimsel toplantıların sunu metinlerini içeren yayınlardır.

e) Bilgilendirici Yayınlar: Topluma ve kamuoyuna bilgi vermek amacıyla akademik nitelikte hazırlanan kitapçık, broşür ve benzeri yayınlardır.

f) İnceleme/Araştırma Yayını: Üniversitemizin çeşitli birimlerinde yapılan tez, bilimsel inceleme ve araştırma sonuçlarını (ulusal ve/veya uluslararası proje veya denemeler vb.) içeren yayınlar.

 

V. YAYIN BAŞVURULARI:

Madde 8- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından yayımlanması istenilen ders kitabı, ders notu, yardımcı ders kitabı ve bilgilendirici yayınların yazarları, yayımlanması istenilen eserin (4) kopyası ve yazar tarafından düzenlenip imzalanmış “Yayın Öneri Formu” yla görevli bulundukları bölüm başkanlarına  veya enstitü / yüksekokul müdürlüklerine başvururlar. Çeviri eserlerde; telif yasası gereğince yazardan ya da yayım hakkına sahip kişi ve kurumdan yazılı yayım izni alınması ve bu izin belgesinin başvuru evraklarına eklenmesi gereklidir.

Madde 9- İlgili birim alt komitesinde görüşülen yayın taslakları hakkında verilen kanaat kararları dekanlıklar tarafından “Yayın Komisyonu” na iletilmek üzere düzenlenen “Yayın Önerisi Değerlendirme Formu” ve diğer evrak ile birlikte Rektörlüğe gönderilir. Müdürlüklere yapılan müracaatlarda ise müracaat formuyla birlikte yayın taslakları doğrudan Üniversite yayın Komisyonuna ulaştırılmak üzere rektörlüğe iletilir.

Madde 10- Üniversitemizce kısmen veya tamamen organize edilen kongre, sempozyum, çalıştay ve panellerde organizasyon komitesinde bulunan öğretim üyeleri ve elemanları bu bilimsel toplantıda sunulan panel ve bildiri metinlerini basılı hale getirmek için en geç 1 ay içinde doğrudan üniversite yayın Komisyonuna başvururlar.

Madde 11- Üniversitemizde yapılan tez ve araştırma projelerini basılı hale getirmek için danışmanın yazılı onayıyla birlikte üniversite yayın Komisyonuna başvurulması yeterlidir.

Madde 12-  Bilimsel faaliyetleri yansıtan dergi türünden eserler için oluşturulmuş bir Dergi Editör Komisyonu, üniversite yayın Komisyonuna derginin yayın amaçları, vizyonu ve misyonu ile birlikte bir rapor sunarak başvuruda bulunur. Üniversite Yönetim Kurulu tarafından derginin çıkmasına onay verildikten sonra ‘’Dergi editörler Komisyonu’’ tarafından bir hakem Komisyonu oluşturulur. Türkçe yayımlanan dergilerde hakem listesinin Üniversitemiz ve diğer ulusal Üniversitelerinden üyelerden oluşturulması, yabancı dilde yayımlanan dergilerin hakem listesinde yurt dışından üyelerin de bulunması gerekir. Yayıma kabul edilen ve basılması için gönderilen makalelerin ekinde hakem raporları da bulunmalıdır.

 

VI. ESERLERİN İNCELENMESİ:

Madde 13- Eserlerin ‘’İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayını” olarak basılması ve eğitim-öğretim amacıyla kullanılıp kullanılamayacakları konusunda gerekli değerlendirmeyi yapmak için Üniversite Yayın Komisyonu, 10 gün içinde toplanır. Gerektiğinde bir başka üniversite veya araştırma kurumundan, söz konusu eserin ilgili olduğu bilim alanında, yazarın üstündeki unvanlarda bulunan bir veya daha fazla sayıda öğretim üyesi belirleyerek yazılı görüşlerini bildirmelerini ister. Bu durumda Yayın Komisyonu, bilimsel hakemlerin değerlendirmelerini esas alarak başvuruyu sonuçlandırır.

Madde 14- Yayınlanması uygun görülen eserlerin üç kopyası, eseri inceleyen öğretim üyeleri tarafından önerilen değişikliklerin dikkate alınması için yazar(lar) ına verilir. Yazar (lar) varsa düzenlemeler hakkındaki görüşlerini de ekleyerek eserin düzeltilmiş iki kopyasını Yayın Komisyonuna geri gönderir.

Madde 15- Basılmasında sakınca görülen eserlerin birer kopyası Rektörlükte tutulur, diğer kopyaları yazar(lar)a geri verilir.

Madde 16- Eserlerin yayımlanması ya da yayımlanmamasına ilişkin son karar, Üniversiteler Yayın Yönetmeliğinin 3. maddesinin (a) ve (b) fıkralarına göre Üniversite Yayın Komisyonunca verilir ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.

Madde 17- Yayın Komisyonu Başkanlığı, yayının değerlendirme sonucunu en geç üç ay içerisinde yazar(lar)a bildirir.

VII. YAYINLARDA BİÇİM BAKIMINDAN ARANAN NİTELİKLER

Madde 18- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi yayını olarak basılan tüm yayınların kapağı aşağıdaki gibi hazırlanacaktır

a) Ön ve iç kapak: Yayının ön kapağı ve ilk sayfanın ön yüzünde sol üst kısımda İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi amblemi ve devamında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları No: … yazısı, ortada kapak düzenlenmesine göre de yayının adı, altında yazar(lar)ın unvanı, adı soyadı, en altta ise yer ve basım yılı bulunmalıdır.

b) Arka kapak: Yayının arka kapağının dış yüzünde yazar(lar)ın 100 kelimeyi geçmeyen özgeçmiş(ler)i, fotoğraf(lar)ı ve diğer eserlerinin listesi bulunabilir. ISBN numarası sağ alt köşeye yazılır.

c)  Sırt: Yayının sırtında, kalınlık yeterli olduğu takdirde, yukarıdan aşağıya doğru okunacak biçimde, yayının adı, yazar(lar)ın adının baş harfi ve soyadı ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi amblemi bulunur.

d)  Ön ve arka kapakların iç yüzleri boş bırakılır.

e)  İlk sayfanın arka yüzünde (Ek-2)’de örneği verilen metin yer alır.

f) Yayın,  20x28 cm veya 16x24 cm. veya Yayın Komisyonunun uygun göreceği boyutlarda  olabilir.

g)Yayının yazım kuralları ve iç düzenlemeleri, ilgili bilim dalının ulusal / uluslararası geleneklerine göre yazar(lar) tarafından düzenlenir.

VIII. BASIM VE SATIŞ

Madde 19. Yayın Komisyonunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile basılması uygun bulunan eserin yazar(lar)ı  ile “İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayın Sözleşmesi Formu” (Ek-4)   imzalanır. Eserin basılmasından sonra “İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayın Devir Formu” (Ek-5) ile yazar(lar) telif haklarını devreder(ler). Basılan eserlerden yazarına ücretsiz olarak verilecek kitap sayısı, baskı adedi dikkate alınarak sözleşme yapılırken belirlenir.

Madde 20- Editörlü kitaplarda, basım ve dağıtım sırasındaki tüm ilişkiler editörlerce yürütülür. Kitabın sorumluluğu editörlerdedir. Ancak editör veya editörlerin, kitabın bölüm yazarlarından vekalet ve yetkilerini kabul eden imzalı birer belge alması zorunludur.

Madde 21- Yayının basımı ile ilgili giderler, bütçe olanakları ölçüsünde ve bu yönergenin 7. maddesindeki öncelik sırasına göre İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğü tarafından karşılanır. Bütçe olanaklarının yetersiz olduğu durumlarda giderlerin bir kısmı veya tamamı yazarlar, ya da  sponsorlar tarafından karşılanabilir.

Madde 22- Basılan ve Birim Yayın Numarası almış bir eser, yeni bir satış düzenlemesi yapılmadığı takdirde, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesinde satışa sunulur. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınlarının başka bir yayınevi ya da şahıs tarafından satılması Üniversite Yayın Komisyonunun izni ile mümkündür.

Madde 23- Baskısı tükenen ve değiştirme yapılmaksızın aynen basımı planlanan kitapların yazarı/yazarları veya editörü/editörleri tarafından tekrar basımı için Üniversite Yayın Komisyonuna Dekanlık/Müdürlük  tarafından başvurulması gerekir. Değişiklik ve/veya ilave yapılarak tekrar basımı düşünülen yayınlar, yazar tarafından değişiklik yapıldıktan sonra, birim yayın komitesinin görüşü ile birlikte dekanlık veya müdürlükler tarafından Üniversite Yayın Komisyonuna bildirilir.

IX. DİĞER HÜKÜMLER

Madde 24- Yayımlanacak eserlerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlara aittir.

Madde 25- Bu yönerge kurallarına uygun olarak yayınlanmayan ders kitaplarının üzerine ‘’İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları’’ yazılamaz.

Madde 26- Üniversitemizde ders aracı olarak önerilecek kitap ve her türlü materyali öğretim elemanları kendi hesaplarına bastıramaz ve çoğaltamazlar.

Madde 27- Üniversitemiz tarafından bastırılamayacağı, Üniversite Yönetim Kurulu’nca yazılı olarak bildirilen kitapları, yazar(lar)ın kendilerinin bastırma hakları saklıdır. 

Madde 28- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayın Komisyonu, Tübitak Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonunun bir çalışmanın hazırlanma ve yayımlanma aşamasında etiğe aykırı kabul edilecek aşağıdaki davranış tanımlarını aynen benimsemiştir;

- Uydurma (Fabrication): Araştırmada bulunmayan verileri üretmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak,

- Çarpıtma (Falsification): Değişik sonuç verebilecek şekilde araştırma materyalleri, cihazlar, işlemler ve araştırma kayıtlarında değişiklik yapmak veya sonuçlarını değiştirmek,

- Aşırma (intihal) (Plagiarism): Başkalarının fikirlerini, metodlarını, verilerini, yazılarını ve şekillerini sahiplerine atıf yapmadan kullanmak,

- Duplikasyon (Duplication): Aynı araştırma sonuçlarını, birden fazla dergiye yayım için göndermek veya yayımlamak,

- Dilimleme (Least Publishable Units): Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalar ayırarak çok sayıda yayın yapmak,

- Desteklenerek yürütülen çalışmaların sonuçlarını içeren sunum ve yayınlarda destek veren kurum veya Komisyonu desteğini belirtmemek,

- Araştırma ve makalede ortak araştırıcı ve yazarların yazılı görüş birliği olmadan, araştırmada ve makalede aktif katkısı bulunanların isimlerini çıkartmak veya yazarlıkla bağdaşmayacak katkı nedeniyle yeni yazar(lar) eklemek veya yazar sıralamasını değiştirmek.

 

X. YÜRÜRLÜK:

Madde 29- Bu yönerge İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi senatosunca kabul edildiği tarih itibarıyla yürürlüğe girer.

Madde 30- Bu yönerge hükümlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Madde 31. Bu yönergede yer almayan konular için, ilgili yasa ve yönetmeliklerdeki hükümler geçerlidir.

 

EK 1 : YAYIN ÖNERİ FORMU
EK 2 : İLK SAYFANIN ARKA YÜZÜ İÇERİĞİ
EK 3 : YAYIN ÖNERİ DEĞERLENDİRME FORMU
EK 4 : YAYIN SÖZLEŞME FORMU
EK 5 : YAYIN DEVİR FORMU

 

 

Ek –1

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ YAYIN ÖNERİ FORMU

A.Bu bölüm yazar tarafından doldurulacaktır.

Eserin başlığı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hangi Amaçla Kullanılacağı

 

 Ders kitabı

 Yardımcı ders kitabı

 Çeviri Ders Kitabı

 Diğer (Açıklayınız)

Hangi düzeydeki öğrenciler için yazıldığı

 Ön lisans

 Lisans

 Lisansüstü

 Diğer (Açıklayınız)

Kullanılacağı ders(ler)in kodu ve adı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Önerilen baskı adedi

 500

 1000

 2000

 Diğer Belirtiniz .............

Yazarın herhangi bir yayıncı ile önceden yapılmış sözleşmesi var mı?

 Var (Açıklayınız)

 Yok

 

Basılması istenen eser için Telif Hakkı isteniyor mu?

 Evet

 Hayır

Basılması istenen eserçeviri isetelif hakkının üniversite tarafından ödenmesi isteniyor mu?

 Evet

 Hayır

Yazar :

Ünvanı ve Adı-Soyadı : . . . . . . . . . . . . . . . . .

Üniversite / Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : . . . . . . . . . . . . .

Tarih : . . . . . . . . . . . . . . . . .

İmza : . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yazar :

Ünvanı ve Adı-Soyadı : . . . . . . . . . . . . . . . . .

Üniversite / Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : . . . . . . . . . . . . .

Tarih : . . . . . . . . . . . . . . . . .

İmza : . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yazar :

Ünvanı ve Adı-Soyadı : . . . . . . . . . . . . . . . . .

Üniversite / Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : . . . . . . . . . . . . .

Tarih : . . . . . . . . . . . . . . . . .

İmza : . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Bu bölüm Dekan / Müdür tarafından doldurulacaktır.

Eserin kullanılacağı ders(ler)deki öğrenci sayısı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eserin kullanılacağı ders(ler)in niteliği

 Zorunlu

 Seçmeli

 Diğer (yazınız)

Önerilen baskı adedi

 500

 1000

 2000

 

 Diğer

Belirtiniz  .............

Daha önce bu ders(ler)de kullanılan kitaplar :

İsim ve yazarları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Baskı Adedi

 500

 1000

 2000

 Diğer

Belirtiniz  .............

Onaylayan Birim :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dekanı / Müdürü

Adı-Soyadı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tarih : . . . . . . . .

İmza : . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-2

İLK SAYFANIN ARKA YÜZÜ İÇERİĞİ

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları No: 000

 

Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’ne aittir. Bütün hakları saklıdır.

 

Kitabın tümü ya da bölümü/bölümleri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin yazılı izni olmadan Elektronik, optik, mekanik ya da diğer yollarla basılamaz, çoğaltılmaz ve dağıtılmaz. 

 

Copyright . . . . . . . . (basım yılı) by İstanbul Sabahattin Zaim University. All rights reserved.

 

No part of this book may be printed, Reproduced or distributed by any electronical, optical, mechanical or other means without the written permission of İstanbul Sabahattin Zaim University.

 

Kapak Düzeni (Kapak Düzenini Yapan Kişi ya da Komisyonun Adı):

 

Tasarım-Dizgi (Tasarım-Dizgi’yi yapan Kişi ya da Komisyonun Adı):

 

 

ISBN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Kaçıncı Baskı Olduğu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Basımevi, Şehir, Yıl . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Ek-3

 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi YAYIN ÖNERİSİ DEĞERLENDİRME FORMU

Eserin Adı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kullanılacağı Ders : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eserin başlığı içeriğine uygun mudur?

 Evet

 Hayır

Eser hangi düzeydeki öğrencilere yöneliktir?

 Önlisans

 Lisans

 Lisansüstü

 Diğer

(Açıklayınız)

Eserin ne tür bir yayın olarak düşünülmesi uygundur?

 Ders kitabı

 Yardımcı Ders kitabı

 Çeviri Ders Kitabı

 Diğer

Eser dil ve yazım kurallarına uygun mudur?

 Evet

 Hayır

Eserde kullanılan dil ve üslup anlaşılabilir düzeyde midir?

 Evet

 Hayır

Eserde kullanılan formül, simge ve birimler uluslararası standartlara uygun mudur?

 Evet

 Hayır

Eserde verilen resim, levha, şekil, grafik ve tablo / çizelge gibi görsel unsurlar nitelik ve nicelik yönünden yeterli midir?

 Evet

 Hayır

Eserde verilen yerli ve yabancı kaynaklar yeterli midir?

 Evet

 Hayır

Eserde kısaltılması, eklenmesi gereken veya içeriği uygun olmadığından tümüyle çıkarılması gereken bölümler, paragraflar vb. var mıdır?

 Evet

 Hayır

Önceden yayımlanmış başka eserlerden telif haklarına girebilecek düzeyde alıntılar var mıdır?

 Evet

 Hayır

Eseri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi yayını olarak basıldığı takdirde kaç yıl kullanılabileceğini düşünüyorsunuz?

 1-3 Yıl

 4-5 Yıl

 6-10 Yıl

 > 10 Yıl

 

(*) Değerlendirme :

 Yayınlanabilir

 Düzeltilerek yayınlanabilir

 Yayınlanamaz

Düzeltmeler yapıldıktan sonra incelenmesi / değerlendirilmesi

 Gerekir

 Gerekmez

Değerlendirmeyi Yapan Öğretim Üyesi :

Ünvanı ve Adı-Soyadı : . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bölüm : . . . . . . . . . . . . . . . .

Üniversite : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tarih : . . . . . . . . . . . . . . . .

Fakülte / Enstitü / Yüksekokul. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

İmza : . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Değerlendirmeye ilişkin gerekçe ve düzeltilmesi istenilen hususlar.(Gereğinde ek sayfa kullanılabilir)

 

Ek-4  

Adı-Soyadı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Görevi : . . . . . . . . . . . . . . . .

Doğum Yeri : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ana Adı : . . . . . . . . . . . . . . .

Doğum Yılı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Baba Adı : . . . . . . . . . . . . . . .

İş Adresi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sürekli Adresi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 İstanbul Sabahattin Zaim ÜNİversitesi YAYIN SÖZLEŞME FORMU

 

 

Yukarıda açık kimliği yazılı “. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ” adlı eser sahibi olarak, Üniversiteler Yayın Yönetmeliği ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayın Yönergesi uyarınca, telif hakkım saklı kalmak üzere, eserimin yayın hakkını İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğüne devrediyorum.

Eserimin bilim ve dil sorumluluğu tarafıma aittir. Bu çerçevede eserimin çıktılarının tamamını basılabilmesi için İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğüne teslim ettim.

 

 

Yazar :

 

Ünvanı ve Adı-Soyadı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Tarih : . . . . . . . . . . .

 

İmza : . . . . . . . . . .

Rektör :

 

Ünvanı ve Adı-Soyadı : . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Tarih : . . . . . .. . . . .

 

İmza : . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

Ek-5

 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi YAYIN DEVİR FORMU

                                              

Telif ettiğim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adlı eserin . . . . . . . . tarihli sözleşme gereğince İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğü tarafından adıma sağlanacak telif hakkını (rakam ve yazı ile) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .-YTL) bedel  karşılığında Telif Hakkı Kanununun 25. Maddesine göre İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğü'ne devir ettim.

 

Üniversiteler Yayın Yönetmeliği Madde-9 gereğince, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayın Komisyonu Başkanlığı’nın belirlediği telif ücreti ödeme planı ( Eserin, kitap satış noktasındaki satışından elde edilen gelirlerden, altışar aylık periyotlar halinde yazara ödenmesi suretiyle toplam telif ücretinin karşılanmasına kadar sürdürülmesi suretiyle yazara ödenmesi)  doğrultusunda tarafıma ödenmesini kabul ettim.

 

Yazar :

 

Ünvanı ve Adı-Soyadı :

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Tarih :

 

. . . . . . . . . . . . . . . .

 

İmza :

 

. . . . . . . . . . . . . . . .