izulogo

Uzaktan Öğretim Yönergesi

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNERGESİ

(Senato Tarihi: 27 Mayıs  2013; Senato Sayısı: 2013/8)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin uzaktan öğretim yapan programları ile uzaktan öğretim yoluyla verilen bazı derslerin eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak ortak esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin uzaktan öğretim yapan programlarına öğrenci kabulüne, bu programların ve uzaktan öğretim yoluyla verilen bazı derslerin eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirme esaslarına ve diğer eğitim-öğretim çalışmalarına ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen, 

a) İlgili birim: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine bağlı uzaktan öğretim yapan Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüleri, 

b) İlgili birim kurulu: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine bağlı uzaktan öğretim yapan Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü kurullarını, 

c) İlgili birim yönetim kurulu: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine bağlı uzaktan öğretim yapan Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü yönetim kurullarını, 

ç) Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü, 

d) Senato: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senatosunu, 

e) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü ve Kayıt İşlemleri İle İlgili Esaslar

Uzaktan öğretim programlarının kontenjanlarının belirlenmesi 

MADDE 5 – (1) Öğrenci kayıt ve kabul işlemleri hususunda; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

(2) Üniversitenin uzaktan öğretim programlarına kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci kontenjanları, yatay ve dikey geçiş kontenjanları her yarıyıl/yıl için ilgili birimlerin görüşü alınarak Senato tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyetinin onayından sonra Yükseköğretim Kuruluna teklif edilir.

Uzaktan öğretim programlarına öğrenci kabulü ve kayıt işlemleri 

MADDE 6 – (1) Uzaktan öğretim yapan lisans programlarına başvurabilmek için; Türkiye’deki lise ve dengi okullardan mezun olan Türk vatandaşı öğrencilerin, ÖSYS kılavuzlarında belirtilen ve her yıl ilan edilen YGS/LYS puanını almış olması şarttır. Türk vatandaşı olup, orta öğreniminin tamamını yurt dışında bitirenler için, diplomasının Türkiye’deki lise diplomasına eşdeğer olduğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından alacakları denklik belgesinin bulunması gerekir.

(2) Üniversitenin uzaktan öğretim programlarından birinde öğrenci olma hakkını kazanan aday; ÖSYM Başkanlığınca belirlenen süre içinde şahsen ya da vekili aracılığıyla kesin kayıt yapılmak üzere belirtilen belgelerle Üniversite tarafından önceden duyurulmuş kayıt merkezine başvurur. 

(3) Uzaktan öğretim yapan lisansüstü programlarına başvurmak isteyen öğrencilerin en az dört yıllık lisans diplomasına sahip olması ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer şartları sağlamaları gerekir. Türkiye vatandaşı öğrencilerden dört yıllık lisans diplomasını; uluslararası anlaşmalarla kurulmuş devlet üniversiteleri hariç, yurt dışındaki yabancı üniversitelerden almış olan öğrencilerin diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması gerekir. 

(4) Lisansüstü programlara kayıt hakkını kazanan asıl ve yedek adayların listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Sonuçlar enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Kayıtlar, akademik takvimde belirtilen günlerde yapılır. Kazanan adaylar, süresi içinde kesin kayıtlarını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybeder. Bu adayların yerine, başarılı bulunan yedek adaylar genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak kabul edilebilir. 

(5) Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan Türk ve yabancı uyruklu adaylar, enstitü tarafından duyurulan tarihlerde kayıt için istenen belgeleri teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırır. Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen kişilerin kayıt işlemleri iptal edilir. 

Uzaktan öğretim programlarında kayıt yenileme işlemleri 

MADDE 7 – (1) Uzaktan öğretim programlarına kayıtlı öğrenciler ders kayıtlarını, her yarıyıl başında akademik takviminde belirtilen süreler içinde uzaktan öğretim sistemi üzerinden yapar. 

(2) Akademik takvimde belirtilen süre içinde ders kaydını yaptırmayan, ancak mazereti ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci, belirtilen ek süre içinde ders kaydı yaptırabilir. 

(3) Üniversite tarafından ilan edilen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, o öğretim döneminde sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrencilerin öğrenime devam edebilmeleri için izleyen öğretim yarıyılında/yılında kayıtlarını yenilemeleri gerekir. 

(4) Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun bir şekilde kaydolmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremez. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir. 

(5) Alınması gereken yarıyılda alınmamış veya alındığı halde başarısız olunan dersler, dersin tekrar açıldığı ilk yarıyılda tekrar alınır.

Öğretim ücreti 

MADDE 8 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir ve yıllık olarak tahakkuk ettirilir. Yıllık öğrenim ücretleri ve ders/kredi başına düşen öğrenim ücretleri her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte ilan edilir. 

(2) Üniversite tarafından ilan edilen tarihler arasında kayıt yenilemeyen öğrenciler, öğrenim ücretini ilgili mevzuat hükümlerine göre öder. 

(3) Normal öğrenim süresinde mezun olamayan öğrenciler, özel öğrenciler ve yaz okulunda ders alan öğrenciler kayıt oldukları her ders için, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ders veya kredi başına ücret öder. 

(4) Kayıtlı oldukları programları azami öğrenim süresinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrenciler, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan, ilgili yarıyıla ait Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücretini veya yazıldığı derslere ait ders veya kredi ücretini ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzaktan Öğretim İle İlgili Esaslar

Akademik takvim

 

MADDE 9 – (1) Üniversitede uzaktan öğretim yapan birimlerde eğitim-öğretim, Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yapılır. Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur, Senato gerektiğinde bu yarıyıllara ek olarak Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yaz öğretimi yapabilir. 

(2) Her yarıyıl en az yetmiş iş gününden oluşur. Final, bütünleme ve mazeret sınavlarının günleri bu sürenin dışındadır. 

Öğretim dili 

MADDE 10 – (1) Üniversitede uzaktan öğretim yapan programlarda eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Uzaktan öğretim yapan bazı programlarda Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dilde öğretim yapılabilir. 

Eğitim ve öğretim yöntemleri 

MADDE 11 – (1) Üniversitenin uzaktan öğretim yapan programlarında eğitim-öğretim; iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olup, internet üzerinden yapılır. Ayrıca eğitim-öğretim; video-telekonferans sistemleri, gerek duyulursa eğitim CD-ROM’ları, sayısal kütüphane, kaynak kitaplar ve benzeri diğer uzaktan eğitim araçları ile desteklenir. 

Öğretim programları ve kredilendirme 

MADDE 12 – (1) Uzaktan öğretim programlarının asgari şartlarını taşıyan ve tamamıyla başarıldığında diploma almaya hak kazandıran eğitim-öğretim çalışmalarının tamamı öğretim programında gösterilir. Öğretim programlarında, her yarıyılda okutulacak derslerin; adları, kodları, haftalık kredi saatleri ve AKTS kredi değerleri gösterilir. 

(2) Uzaktan öğretim programları ile örgün öğretim programlarının ders adı, müfredat ve kredi yönüyle uyum içinde olması gerekir. 

(3) Uzaktan öğretim programlarında dersler “eşzamanlı” ve “eşzamansız” olarak verilir. Derslerin kredi yükü “eşzamanlı” ve “eşzamansız” olarak verilen iki bölümün toplamından oluşur ve uzaktan öğretim yapan bölüm/program ve anabilim dallarının öğretim programlarında gösterilir. 

(4) Eşzamansız öğretim boyutu öğrencinin bilgisayar başında kendi kendine istediği kadar tekrarlayabileceği yaklaşık bir saatlik bölümden oluşur. Eşzamanlı eğitim boyutunda ise, önceden duyurulmuş bir takvim ve program çerçevesinde konu anlatımı, soru cevap, tekrar ve benzeri etkinlikleri kapsayan canlı video bağlantısından oluşur. 

Derslere Devam zorunluluğu 

MADDE 13 – (1) Öğrencilerin derslere devam durumları, uzaktan öğretim sistemindeki öğrenci hareketleri ile tespit edilir. Derslere devam zorunluluğuna ilişkin olarak İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Danışmanlık 

MADDE 14 – (1) İlgili birim yönetim kurulunca her program için bir akademik danışman ve her ders için bir ders danışmanı görevlendirilir. Ders danışmanları, öğrenciyle ilgili birim yönetim kurulunun belirlediği formatlarda internet üzerinden eş zamanlı ve internet üzerinden farklı zamanlarda iletişim kurmakla yükümlüdür. 

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlar 

MADDE 15 – (1) Uzaktan öğretim programlarında yapılacak olan tüm sınavlar için, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

(2) Öğrencinin yarıyıl içinde derse gösterdiği ilgi ve edindiği bilgi, ara sınav, ödev ve tartışmalara katılımları sürekli olarak denetlenir ve uzaktan öğretim sistemi tarafından kayıt altına alınır. Her bir ders için yarıyıl içi etkinliklerinin neler olduğu ve bunların dağılımı dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından öğrenciye önceden duyurulur. 

(3) Sınavlar çoğu zaman klasik sınav yöntemleriyle yani belli gün ve saatlerde bir araya gelinmek suretiyle yapılmaktadır. Ara sınavlarda online uygulamalar söz konusu olsa da final sınavları için klasik yüz yüze yöntemler tercih edilir. 

(4) Her yarıyılda en az bir ara sınav bir de final sınavı yapılır. Sınav tarihleri ve yeri ilgili birim tarafından en az iki hafta önce ilan edilir. Her yarıyıl sonunda final sınavı sonunda başarısız olmuş öğrenciler ile her ne sebeple olursa olsun final sınavına girmemiş olan öğrencilere önceden belirlenen ve duyurulan yer ve merkezlerde, gözetim altında bir bütünleme sınav hakkı tanınır. Final sınavında geçerli olan başarı notu hesaplama usulü bütünleme sınavında aynen uygulanır ve bütünleme sınavı notu final sınavı notu yerine geçer.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Ortak derslerin uzaktan öğretimle verilmesi 

MADDE 16 – (1) Üniversitede örgün öğretim yapan programlarda okutulan; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Bilişim Teknolojileri ortak dersleri ile seçmeli derslerden bazıları uzaktan öğretimle verilebilir. Bunlardan hangilerinin uzaktan öğretimle verileceği Senato tarafından belirlenir. 

(2) Öğrencilerin bu derslere kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrenci bilgi sistemi ve uzaktan öğretim sistemi üzerinden yapılır. 

Diğer üniversitelerin uzaktan öğretim programlarından alınacak dersler 

MADDE 17 – (1) Üniversitenin örgün ve uzaktan öğretim programlarında verilmekte olan derslerin bir kısmı başka bir üniversitenin uzaktan öğretim programlarında verilen dersler arasından da alınabilir. Bu uygulamaya ilişkin olarak ilgili üniversite ile Yükseköğretim Kurulu'nca belirlenecek esaslara göre protokol yapılır. Diğer üniversiteye bu amaçla yapılacak ödemeler bu protokolde belirtilir. 

Yurtdışındaki kurum ve kuruluşlardan alınacak dersler 

MADDE 18 – (1) İleri iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak eğitim-öğretim yapan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından denklikleri tanınan kurum ve kuruluşlar ile üniversite arasında bu amaçla işbirliği yapılabilir. Bu tür işbirliğini kapsayan protokol ve anlaşmalar Yükseköğretim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girer. 

Uzaktan öğretim materyalleri telif hakları 

MADDE 19 – (1) Uzaktan öğretim programlarında yer alan dersler birer özgün eser olarak değerlendirilir ve telif ücretine tabidir. Telif ücreti miktarı ilgili birimin önerisiyle, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. 

Tebligat ve adres bildirme 

MADDE 20 - (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt esnasında bildirdiği daimi adrese posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek, bu adrese tebligat yapılmasını isteyen öğrenciye elektronik yolla da tebligat yapılabilir. 

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresi yanlış veya eksik olarak bildirmiş olan veya adreslerini değiştirdikleri halde bunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile bildirmemiş olan öğrencilerin, bildirdikleri adrese yapılacak tebligatlar geçerlidir. 

Yönergede hüküm bulunmayan haller 

MADDE 21 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri, Mütevelli Heyeti, Senato ve ilgili birimlerin yönetim kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 22 – (1) Bu yönerge, Üniversite Senatosu kararı ve Mütevelli Heyeti onayından sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 23 – (1) Bu Yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.