izulogo

Muafiyet ve İntibak Yönergesi

T.C.
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ

(Senato Tarihi:18.05.2021; Senato Sayısı:2021/15)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine kayıt yaptıran lisans öğrencilerinin, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan veya denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumundan daha önce alıp başarılı oldukları derslere ilişkin muafiyet ve intibak esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2-(1) Bu yönerge, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine kayıt yaptıran lisans öğrencilerinin muafiyet ve intibak işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3-(1) Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-(1) Bu Yönergede geçen;

a)  AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını
b)  ANO: Ağırlıklı not ortalamasını
c)  
AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
ç)  Birim: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine bağlı Fakülteleri,
d)  
Değişim programları: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ile yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde Erasmus, Farabi veya Mevlana gibi öğrenci değişim ve staj programlarını,
e)  
İntibak: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi lisans programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan alıp başardığı veya muaf sayıldığı derslere göre devam edecekleri yarıyıl/yılı belirleme işlemini,
f) 
 Muafiyet: Daha önce alınmış ve başarılmış derslerin, içerik, kredi ve AKTS uyumuna göre öğretim planında  yer alan bazı derslerin yerine sayılması durumunu,
g)  
Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,
ğ)  Senato: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senatosunu,
h)  
Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Muafiyet Talebi, İntibak Komisyonu, Muafiyet İşlemleri

Muafiyet Talebi

MADDE 5-(1) Öğrenciler, kayıt tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde daha önce başardığı derslere karşılık kayıtlı olduğu programın öğretim planında yer alan hangi derslerden muafiyet talep ettiğini Kampüs Bilgi Sistemine girdikten sonra sistemden alacakları Ders Muafiyet Dilekçesi ile onaylı not durum belgesi ve ders içeriklerini ilgili fakülte sekreterliğine teslim ederek muafiyet talebinde bulunabilir.
(2) Öğrenciler kayıt tarihinden sonraki yarıyıllarda muafiyet ya da yapılan muafiyet ve intibak işlemlerinin iptaline yönelik talepte bulunamazlar ancak sonraki yarıyıllarda öğretim planına yeni eklenen dersler için muafiyet talebinde bulunabilir. Muafiyet talebi şahsen veya resmi vekiller tarafından elden yapılabilir.

(3) Muafiyet talep edilen ders farklı bir dilde alınmış ise onaylı Türkçe ders içeriğinin ve not durum belgesinin dilekçeye eklenmesi gerekir. Fotokopi, faks, onaysız veya eksik belgeler işleme alınmaz.
(4) Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği tanınmayan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan dersler için muafiyet işlemi yapılmaz.
(5) Üniversite’ye yeni kayıt olup kayıt donduran öğrencilerin öğrenime başladıkları ilk yarıyılın haftalık ders programlarının ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde muafiyet talebinde bulunması gerekir.
(6) Yabancı dil yeterlik sınavından başarılı olan öğrenciler sınav sonuçlarının ilanını takip eden beş iş günü içinde ilgili birime muafiyet talebinde bulunabilirler.
(7) Yabancı Dil Hazırlık Programını başarı ile tamamlayan öğrenciler bir sonraki yılın haftalık ders programlarının ilan edilmesinden sonraki beş iş günü içinde ilgili birime muafiyet talebinde bulunabilirler.
(8) Yabancı Dil Hazırlık Programından ulusal veya uluslararası sınavlardan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan “Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri” nde gösterilen “B2” Seviyesine eş değer bir puan alarak muaf olan öğrenciler muafiyet işleminden sonraki beş iş günü içinde ilgili birime muafiyet talebinde bulunabilir.

İntibak Komisyonu

MADDE 6-(1) İntibak Komisyonu, ilgili bölüm/program başkanlıklarınca önerilen ve ilgili dekanlıklar tarafından görevlendirilen en az üç öğretim elemanından oluşur. İntibak Komisyonu, öğrencinin muafiyet talep ettiği derslerle ilgili incelemeyi yapmak, muafiyet ve intibak işlemlerini sonuçlandırmakla görevlidir.

Muafiyet İşlemleri

MADDE 7-(1) Muafiyet işlemleri, öğrencinin başvurusunu takip eden on beş iş günü içinde İntibak Komisyonu tarafından değerlendirilerek ilgili birimin yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
(2) 
Muafiyet talebi ilgili birimin yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar, öğrenci muafiyet talebinde bulunduğu derslere kayıt olmakla ve devam etmekle yükümlüdür. Muafiyet verilen dersler Kampüs Bilgi Sistemine işlendikten sonra öğrencinin haftalık ders programından silinir.
(3) Muafiyet talep edilen ders ile muaf sayılacak dersin adının aynı olması gerekmez. Ancak, bu derslerin içerikleri ile kredi veya AKTS değerleri en az %70 oranında uyumlu olmak kaydıyla harf notu da dikkate alınarak ilgili birim kurulları kararıyla muafiyet verilebilir. Uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında alınan derslerin muafiyet işlemlerinde bu şart aranmaz. Uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında alınacak dersler öğretim planında hangi dersin yerine sayılacağına ve program amaçları ile program öğrenme çıktılarına katkısına bakılarak belirlenir.
(4) Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan ve “DD”, “DC” harf notu ile muaf olunan dersler not yükseltmek amacıyla tekrar alınabilir.
(5) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5 inci maddesinin i fıkrası gereği, zorunlu olarak okutulan derslerin muafiyet işlemleri kredi uyumuna bakılmaksızın yapılır.
(6) Öğrenci diğer yükseköğretim kurumlarından geçer not alınan tarih itibariyle en fazla on yıl içinde başarılan dersler için muafiyet talep edilebilir. Ancak, bu şart 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5 inci maddesinin i fıkrası gereği zorunlu olarak okutulan dersler için aranmaz.
(7) Daha önce öğretim dili Türkçe olan programlarda alınan derslerin, yabancı dille okutulan derslere muafiyet talebi ancak ilgili yabancı dil yeterliliğine sahip öğrenciler için değerlendirmeye alınır. Yabancı Dil Hazırlık sınıfı muafiyet işlemleri "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri ile İstanbul Sabahattin Üniversitesi “Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi” hükümlerine göre yapılır.
(8) Öğrenciler açık veya uzaktan öğretim lisans programlarında yalnızca en az “BB” ve üzeri harf notu ile (100 üzerinden en az 80) başarılı oldukları dersler için muafiyet talebinde bulunabilirler. Açık veya uzaktan öğretim önlisans programlarında başarılı olunan dersler için muafiyet talebinde bulunamaz, ancak örgün önlisans programlarında başarılı olunan derslere muafiyet verilip verilmemesine ilgili birim kurulları tarafından karar verilir. Bu şart 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5 inci maddesinin (i) fıkrası gereği zorunlu olarak okutulan dersler için uygulanmaz. 
(9) Çift anadal veya yandal programlarında alınan dersler anadal programında muaf sayılamaz. Ancak, anadal programında alınan dersler çift anadal programında muaf saydırılabilir. Bunun için öğrencilerin muafiyet taleplerinin her yarıyıl bütünleme sınavlarını takip eden beş iş günü içinde ilgili birime yapılması gerekir.
(10) Başka bir yükseköğretim kurumunun yaz öğretiminde alınan derslerin muafiyet işlemleri karşı kurum tarafından düzenlenen not durum belgesine istinaden, Üniversite'nin Yaz Öğretimi Yönetmeliği’nde belirlenen esaslara göre ilgili Birim Yönetim Kurulu tarafından yapılır, öğrencilerin ayrıca muafiyet talebinde bulunmasına gerek yoktur.
(11) Erasmus+ Programında alınan derslerin muafiyet işlemleri Üniversite’nin Erasmus+ Program Yönergesi ve Erasmus+ Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Akademik Tanınma Kılavuzu’nda belirlenen esaslara göre yapılır.
(12) Daha önce eğitim gördüğü yükseköğretim kurumlarında muafiyet işlemi gerçekleştirilen dersler için, başvurunun, dersin ilk alındığı kurumun evrakları ile yapılması gerekir.
(13) Önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması sureti ile seminer, bitirme tezi, çalışması veya projesi derslerinden muafiyet talep edilemez.
(14) Not durum belgesinde AKTS değeri olmayan derslerin AKTS değeri; ilgili derslerin haftalık saatleri toplamının iki katı olarak kabul edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Azami Sürelerin Belirlenmesi, İntibak İşlemleri ve Not Dönüşümü

Öğrenim Sürelerin Hesaplanması ve İntibak İşlemleri

MADDE 8-(1) Ağırlıklı genel not ortalaması ile kurumlar arası yatay geçiş yapan öğrencinin azami öğrenim süresi hesaplanırken, öğrencinin önceki programında geçirmiş olduğu süreler hesaplamaya dahil edilir.
(2) Merkezi yerleştirme puanı ile eş değer bir programa yatay geçiş yapan öğrencinin azami öğrenim süresi hesaplanırken, öğrencinin önceki programında geçirmiş olduğu süreler hesaplamaya dahil edilir, farklı bir programa yatay geçiş yapan öğrencinin azami öğrenim süresi ise öğrencinin yatay geçiş yaptığı programın azami öğrenim süresinden intibakının yapıldığı sınıf çıkartılarak yeniden belirlenir.
(3)
Kurum içinde eş değer bir programa yatay geçiş/programlar arası geçiş yapan öğrencinin azami öğrenim süresi hesaplanırken, öğrencinin önceki programında geçirmiş olduğu süreler bu hesaplamaya dahil edilir, farklı bir programa geçiş yapan öğrencinin azami öğrenim süresi ise öğrencinin geçiş yaptığı programın azami öğrenim süresinden intibakının yapıldığı sınıf çıkartılarak yeniden belirlenir. 
(4) Yabancı dil hazırlık sınıfını güz yarıyılında başarı ile tamamlayan ve bahar yarıyılı başında lisans programında öğrenimine başlayan öğrencinin intibakı 1. sınıfın 2. yarıyılına yapılır.
(5) Çift anadal programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin intibakları 2. sınıfa, yandal programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin intibakları ise 4. sınıfa yapılır.
(6) İntibakı yapılan öğrencilerin mezun olabilmeleri için Üniversitede en az iki yarıyıl öğrenim görmeleri ve bu süre içinde en az 60 AKTS ders alıp başarmaları gerekir.
(7) Ağırlıklı genel not ortalaması ile kurumlar arası yatay geçiş yapan öğrencinin intibakı, yatay geçiş başvurusu yaptığı sınıfa yapılır, diğer öğrencilerin intibaklarının yapılacağı sınıf ise muafiyet verilen derslerin AKTS değerleri toplamı dikkate alınarak Tablo-1’e göre belirlenir. Sınıf intibakı yapılan öğrencilerin daha sonraki yarıyıllarda herhangi bir nedenle sınıf intibakları değiştirilmez.

Tablo-1: İntibak Sınıfı Hesap Tablosu *

Kredi Transferi Yapılan AKTS Toplamı

İntibak Yapılacak Sınıf

İntibak Yapılacak Yarıyıl

Kalan Azami Süre

0-15 AKTS

1. Sınıf

1. Yarıyıl

14 Yarıyıl

16-45 AKTS

1. Sınıf

2. Yarıyıl

13 Yarıyıl

46-75 AKTS

2. Sınıf

3. Yarıyıl

12 Yarıyıl

76-105 AKTS

2. Sınıf

4. Yarıyıl

11 Yarıyıl

106-135 AKTS

3. Sınıf

5. Yarıyıl

10 Yarıyıl

136-165 AKTS

3. Sınıf

6. Yarıyıl

9 Yarıyıl

166-195 AKTS

4. Sınıf

7. Yarıyıl

8 Yarıyıl

196-240 AKTS

4. Sınıf

8. Yarıyıl

7 Yarıyıl

*Yukarıdaki tablo çift anadal, yanal programlarına kayıt yaptıran öğrenciler ile ara dönemde zorunlu yabancı dil hazırlık programını başarı ile tamamlayıp lisans programlarına başlayanlar ve ağırlıklı not ortalaması ile kurumlar arası yatay geçiş yapan öğrenciler için kullanılmaz. Ağırlıklı genel not ortalaması ile kurumlar arası yatay geçiş yapan öğrencilerin intibakları, yatay geçiş başvurusu yaptıkları sınıfa yapılır..

Not Dönüşümü

MADDE 9-(1) İntibak komisyonu önerisi ile ilgili Birim Yönetim Kurulu tarafından tanınarak muafiyet verilen dersler için harfli not muafiyeti uygulanır ve bu derslerin notları ANO ve AGNO hesabında değerlendirmeye alınır.
(2) Daha önce Üniversite’nin aynı düzeyinde başka bir programda öğrenim görmüş olan öğrenciler için notlu kredi transferi uygulaması yapılır. Bu öğrenciler için ilgili Birim Yönetim Kurulu tarafından muafiyetleri kabul edilen derslerin notları, not durum belgesine daha önce aldıkları harf notları olarak işlenir ve bu dersler ANO ve AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılır.
(3) Birden fazla dersin bir derse muaf sayılması durumunda, bu derslerin başarı notu ağırlık katsayıları ile not durum belgesinde belirtilmişse AKTS değerleri, AKTS değerleri belirtilmemişse kredi değerleri, o da belirtilmemişse haftalık ders saatleri çarpılarak elde edilen çarpım sonuçları toplanır, çıkan sonuç ilgili değerler (AKTS, kredi veya haftalık ders saatleri) toplamına bölünür ve bulunan ağırlıklı not ortalamasına göre yeni harf notu belirlenir. Bir dersin birden fazla derse muaf sayılması durumunda ise harf notu, muaf sayılan tüm dersler için verilir.
(4) 4’lük sisteminde alınan ve muafiyet verilen derslerin notları dönüşüm yapılmaksızın aynı harf notu ile Kampüs Bilgi Sistemine işlenir. Farklı bir not sisteminde alınan notlarının 4'lük sisteme dönüşümü ise, Yükseköğretim Kurulu’nun “4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları" tablosu esas alınarak yapılır. Bu notlar rakamlı not sisteminde verilmiş ise puanları 100’lük sisteme dönüştürülerek, harf notlu sisteminde verilmiş ise katsayıları esas alınarak değerlendirilir.
(5) Not durum belgesinde “Başarılı”, “Yeterli”, “Geçti”, “Muaf’ vb. notu olan dersler için (TR) harf notu verilir ve bu dersler ANO ve AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

Sonuçların İlanı

MADDE 10-(1) Muafiyet ve intibak işlemleri, öğrencinin başvurusunu takip eden on beş iş günü içinde ilgili İntibak Komisyonları tarafından değerlendirilerek ilgili Birim Yönetim Kurulu tarafından sonuçlandırılır.
(2) Eğitim öğretim başladıktan sonra yapılan muafiyet taleplerinin en geç bir hafta içinde değerlendirilerek karara bağlanması gerekir.

Sonuçlara İtiraz

MADDE 11-(1) Muafiyet ve intibak işlemleri hakkındaki kararlara yönelik itirazlar ilgili Birim Yönetim Kurulu kararının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Kampüs Bilgi Sistemine işlendiği tarihten itibaren beş iş günü içinde ilgili birime dilekçe ile yapılır. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
(2) Muafiyet ve intibak işlemine ilişkin itirazlar, itiraz tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili İntibak Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve sonuç öğrenciye tebliğ edilir.

Muafiyet Sınavları

MADDE 12-(1) Muafiyet sınavı yapılacak dersler her akademik yıl başında Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek ilan edilir. Bu sınavlara başvuru tarihleri ile günü, saati ve yeri ilgili birimler tarafından belirlenerek ilan edilir. Öğrenciler muafiyet sınav başvurularını Kampüs Bilgi Sistemi üzerinden yapar.
(2) Muafiyet sınavı sonucunda başarılı olan öğrencilere, sınavı yapan öğretim elemanı tarafından 100’lük sistemdeki not aralıklarına göre doğrudan harf notu verilir ve öğrencinin not durum belgesinde ANO ve AGNO hesabına katılır.
(3) Muafiyet sınavı yapılan dersten muaf olan öğrenciler, not yükseltmek amacıyla “DD”, “DC” harf notu olan dersleri tekrar alabilir.
(4) Muafiyet Sınavı sonucunda muaf olunan dersin yerine üst yarıyıldan/yarıyıllardan ders alınamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Hususlar

MADDE 13-(1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hususlarda, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır, ayrıca ilgili birim kurulları tarafından muafiyet ve intibak işlemlerine ilişkin özel şartlar belirlenebilir.


Yürürlük

MADDE 14-(1) Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15-(1) Bu Yönerge, Rektör tarafından yürütülür.