izulogo

Misafir Akademisyen Kabul ve Uygulama Yönergesi

                                                          İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

                                            MİSAFİR AKADEMİSYEN KABUL VE UYGULAMA YÖNERGESİ

   
BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç 

Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine misafir akademisyen kabulünün usul ve esaslarının düzenlenmesidir.  Dayanak

Madde 2 - (1)  Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar

Madde 3- (1) Bu Yönergede geçen; a) Misafir Akademisyen: Önceden belirlenen amaç ve program çerçevesinde belirli bir süre için araştırma ve/veya akademik faaliyetleri yürütmek üzere Üniversiteye geçici olarak kabul edilen araştırmacıları/sanatçıları/tasarımcıları, b) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini, 
c) Akademik Yıl: Üniversite Yönetimince belirlenen akademik takvimi, 
ç) Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü, 
d) Rektörlük: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünü, 
e) Yönerge: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Misafir Akademisyen Kabul ve Uygulama Yönergesini, 
f) Dekanlık: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’ne bağlı ilgili Fakültelerin Dekanlıklarını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kabul Edilebilirlik Kıstasları ve Akademik Faaliyete Dair Hususlar

Misafir akademisyenliğe kabul edilebilirlik kıstasları

Madde 4 – (1)  Misafir akademisyen olarak kabul edilecek kişilerin şahsiyetleri, konumları ve uzmanlıklarıyla Üniversitenin öğretim elemanları ve öğrencilerinin bilimsel, sanatsal ve entelektüel tecrübelerini geliştirmelerine, çeşitli konularda araştırma ve burs imkânlarından yararlanmaları için katkı sağlama potansiyeline sahip olmaları esastır. 
(2) Bu çerçevede, başka bir üniversite veya kurum mensubu veya çalışanı olmak kaydıyla prensip olarak aşağıda gösterilen vasıflardan herhangi birine haiz olan kişiler misafir akademisyen olarak kabul edilir: a) Kendi uzmanlık alanlarında akademik unvana sahip bulunanlar b) Çalışma alanlarında üstün başarılarından dolayı ulusal ya da uluslararası seviyede temayüz edenler c) Belli bir alanda üst düzey araştırmalar, bilimsel, sanatsal, kültürel ve Üniversite tarafından belirlenen diğer alanlardaki çalışmalarla meşgul olanlar ç) Kamu veya özel sektörde yöneticilik sıfatlarıyla temayüz etmiş bulunanlar Akademik faaliyetler 

Madde 5 – (1) Misafir akademisyenler, Üniversite’deki bir öğretim üyesinin koordinatörlüğünde belirli amaç ve program çerçevesinde tek başına ya da Üniversitenin öğretim elemanı/elemanlarıyla birlikte akademik faaliyetlerde bulunmak üzere kabul edilir. 
(2) Misafir akademisyenlerden; öncelikle, kitap veya makale şeklinde basılmak üzere İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ismi altında bilimsel eser üretmeleri veya İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ile birlikte oluşturulan ortak bir projede çalışmaları beklenir.  
(3) Bunlar, ayrıca ders verme, müfredat oluşturma, bölümdeki toplantı ve konuşmalara katılma, konferansa katılma, konuşma yapma ve öğrenci danışmanlığı yapma gibi akademik faaliyetlerde bulunurlar.  
(4) Misafir akademisyenler, çalışmaları ile ilgili olarak en az bir kere seminer vermek zorundadır.  
(5) Misafir akademisyenlerin akademik faaliyetleri ve Üniversite’de bulundukları dönemde ürettikleri patent, telif, endüstriyel tasarım, faydalı model gibi her türlü fikri ve sınai hakkın hak sahipliği ve kullanılması konusunda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Misafir Akademisyenin Kabulü İşlemleri ile Hakları ve Sorumlulukları 

Başvuruların Değerlendirilmesi

Madde 6 - (1)  Misafir akademisyenler, Üniversite’de çalışmak üzere ilgili Dekanlık aracılığıyla başvururlar 
(2) Misafir akademisyen olarak görev yapmak amacıyla başvuruda bulunan kişinin özgeçmişi, ilgili bölümün öğretim elemanları, ilgili Fakülte Dekanı ve ilgili Rektör Yardımcısı tarafından değerlendirilir. Başvurulan bölümün uygun görmesi durumunda ilgili Dekan, misafir akademisyenin kabul edilmesini Rektörlüğe önerir.  
(3) Dekanın değerlendirilmek ve onaylanmak üzere Rektörlüğe gönderdiği öneride aşağıdaki bilgiler yer almalıdır: 
a) Başvuruda bulunan akademisyenin misafir akademisyen olarak çalışmak istediğini gösterir açıklama; 
b) Misafir akademisyenin başvurduğu bölümde yapacağı faaliyetlerin doğasını tanımlayan bir açıklama; c) Misafir akademisyenin kabul edilmesi halinde Üniversite’nin elde edeceği düşünülen faydalar; ç)  Misafir akademisyene yapılması öngörülen ödemelerin kimin tarafından ve nasıl yapılacağı; d)  Misafir akademisyenin kullanacağı unvan; e) Misafir akademisyenin Üniversite’de bulunacağı dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri; f) Misafir akademisyenin güncel özgeçmişi. 
 
Kabul

Madde 7 - (1) Değerlendirme sürecinin olumlu tamamlanması durumunda başvuruda bulunan kişi, Rektörün onayıyla, misafir öğretim üyesi olarak kabul edilir ve kendisine Üniversite’de bulunduğu dönemde haiz olduğu görev ve sorumluluklarını içeren bir mektup gönderilir.  
(2) Misafir akademisyenler en çok bir yıl süreyle kabul edilir. Ancak ilgili Dekanlık ve Rektör tarafından uygun görülmesi halinde bu süre uzatılabilir.  
 (3) Üniversite’nin bir akademik yılda kabul edebileceği misafir akademisyen sayısından daha fazla başvuru alınması halinde kimlerin misafir akademisyen olarak kabul edileceği konusundaki nihai kararı Rektör verir. 

Misafir Akademisyenin Hakları ve Sorumlulukları

Madde 8 - (1) Misafir Akademisyenler Üniversite’de kaldıkları süre zarfında akademik, bilimsel, sanatsal ve diğer alanlarda yapacakları çalışmalarında ve faaliyetlerinde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ismini kullanmak zorundadır. 
(2) Misafir akademisyenler bu statülerinin devamı süresince Üniversite internet sayfası ve her türlü Üniversite yayınında “Misafir Akademisyen / Visiting Scholar” olarak gösterilir ve kendilerine geçici Üniversite kimliği verilir.  
(3) Üniversite’nin tam zamanlı öğretim elemanlarına sağlanan imkânlar, mümkün olduğu ölçüde misafir akademisyenlere de sağlanır. Bu imkânlardan bazıları kütüphane ve laboratuvarların kullanımı, konaklama, posta hizmetleri, bilgi merkezine erişim, Üniversite’de verilenle sınırlı olmak üzere sağlık hizmeti ve Üniversite tarafından verilen e-mail adresi olup tanınan imkânlar bunlarla sınırlı kalmak zorunda değildir. Yaptığı faaliyetlerin gerektirmesi durumunda misafir akademisyene ofis saatlerinde kullanabileceği mekân sağlanır. Misafir akademisyene sağlanacak imkânlar kabul mektubunda açıkça belirtilir. 
(3) Misafir akademisyenlerin giderlerinin Üniversite dışı kaynaklardan sağlanması esastır. Gerekli durumlarda ilgili akademik birimlerin önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla ilgili mevzuat çerçevesinde Üniversite fonları kullandırılabilir

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler Programın Yürütülmesi 

Madde 9- (1) Misafir akademisyenin Üniversite’de kaldığı sürede vize, resmi izin, lojistik, rehberlik gibi konularda ihtiyaç duyduğu hizmetler, ilgili Dekanlığın/Enstitünün koordinasyonunda yürütülür. 
(2) Misafir Akademisyen Programı’nın yürütülmesinden sorumlu birim ilgili Dekanlık ve Enstitü Müdürlüğüdür. 

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller Madde 8- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senatosu kararları ve yürürlükte olan ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 9 - (1) İş bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği 07/07/2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girer. Yürütme Madde 10- (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü yürütür.