izulogo

Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavları Uygulaması Esasları

T.C.

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

MAZERETLERİN KABULÜ VE MAZERET SINAVLARININ YAPILIŞI, MADDİ HATA VE MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ İLE SINAV NOTLARINA İTİRAZ VE NOT DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA ESASLARI

(Senato Tarihi: 17 Ocak 2012; Senato Sayısı: 2012/1)

 

Amaç

 

Madde 1-  (1) Bu Esaslar; mazeretlerin kabulü, mazeret sınavlarının yapılışı, maddi hata, maddi hatanın düzeltilmesi, sınav notlarına itiraz ve not değişikliği ile ilgili hususlarda üniversitemizde uygulamada birliğin sağlanması amacıyla düzenlenmiştir.

 

Tanım

 

Madde 2-  (1) Mazeret sınavı; mazereti nedeniyle ara sınav ve bütünleme sınavına katılamayan öğrenciler için yapılan sınavdır. Mazeret sınavları ara sınav ve bütünleme sınavlarının bitimini izleyen 15 (on beş) gün içinde ilgili yönetim kurullarınca belirlenen tarihlerde yapılır.

 

Mazeretlerin Kapsamı

 

Madde 3-  (1) Mazeretlerin kapsamı bu maddenin a, b, c, ç, d, e fırkaralarında açıklanmıştır.

 

a) Hastalık

 

1) Öğrencinin ameliyat geçirmesi, hastaneye yatmasını gerektirecek nitelikte ciddi bir rahatsızlığının veya heyet raporu almasını gerektirecek bir durumun varlığı halinde, bu durumunun bir raporla belgelenmesi;

i- 3 (üç) günü geçmeyen rahatsızlıklarda tek hekim raporu,

ii-  4 (dört) - 20 (yirmi) gün arası raporu gerektiren hastalıklarda ilgili hastane başhekimliği onaylı raporu,

iii- 21 (yirmibir) gün ve aşan süreli raporu gerektiren hastalıklarda ilgili hastanenin sağlık kurulu raporu ibrazı zorunludur.

2) Raporun bitim tarihini izleyen günden itibaren 5 (beş) gün içinde ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe ibrazı zorunludur.

 

b) Öğrencinin Akrabasının - Yakınının Vefatı

 

1) Öğrencinin akrabalarından-yakınlarından (anne, baba, eş, çocuk, dede, nine, kardeş, amca, dayı, hala, teyze) birinin sınava girmesini engelleyecek bir tarihte vefatı durumunda, vefat belgesinin, sınav tarihinden itibaren en geç 5 (beş) gün içinde ilgili Dekanlık/Müdürlüğe sunulması gerekir.

 

c) Kaza veya Beklenilmeyen Durumlar

 

1) Sınava gelmek üzere yola çıkmış bir öğrenci, sınava yetişmesini engelleyecek bir trafik kazasına uğramışsa, trafik şubesinden alınan veya taraflarca düzenlenen kaza tutanağını ibraz etmesi,

2) Öğrencinin ikamet ettiği binada sınav arifesi veya sınav günü, sınava girmesini engelleyecek nitelikte bir olayın (yangın, sel, deprem, çökme, yıkım) vukuu bulması halinde mülki idare amirliğinden alacağı belgeyi ibraz etmesi,

Yukarıda sayılan belgelerin sınav tarihinden itibaren en geç 5 (beş) gün içinde ilgili Dekanlık/Müdürlüğe sunulması gerekir.

 

ç) Gözaltı ve Tutukluluk Hali

 

1) Öğrenci herhangi bir nedenle karakola götürülmüş ve bundan dolayı sınava girememişse, ilgili karakol amirinden alacağı belgeyi ibraz etmesi,

2) Öğrenci gözaltına alınmışsa, ilgili savcılıktan veya emniyet biriminden alacağı belgeyi ibraz etmesi,

3) Öğrenci tutuklanmış ise tutuklama kararının bir suretinin ibrazı,

Yukarıda sayılan belgelerin serbest bırakıldığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde ilgili Dekanlık/Müdürlüğe sunulması gerekir.

 

d) Üniversite ve Diğer Resmi Kurumlarca Görevlendirme Hali

 

1) Öğrenci ulusal veya uluslararası yarışma, sportif faaliyet, üniversite tanıtım fuarı vb. nedenle üniversite veya diğer resmi kurumlarca yapılan görevlendirme nedeni ile sınava girememişse, görevlendirme belgesinin, sınav tarihinden itibaren en geç 5 (beş) gün içinde ilgili Dekanlık/Müdürlüğe sunulması gerekir.

 

e) Diğer Mazeretler

 

1) Yukarıda 5 ana başlık altında sayılan mazeretler dışındaki bir mazeret nedeni ile öğrenci sınava girememişse bu mazeretin belgelenmesi gerekir. Örneğin; öğrenci sınav günü kampüs içerisinde rahatsızlanmışsa üniversite doktoru tarafından verilen rapor veya sınav saatinde rahatsızlanmış ise dersin öğretim elemanı ve sınav gözetmeni tarafından hazırlanan tutanak vs.

 

Mazeretin Kabulü

 

Madde 4 - (1) Yukarıda sayılan mazeretlerden biri nedeni ile sınava giremeyen öğrenci, mazeret sınavına girmek istediği ders veya dersleri belirten dilekçeyi, gerekli belgeyi de ekleyerek, Dekanlığa/Müdürlüğe sunar. Mazeretin kabul yetkisi ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu’ndadır. Mazereti kabul edilmeyen öğrenci o dersin sınavından sıfır almış sayılır.

 

Mazeret Sınav Sonuçları

 

Madde 5 - (1) Mazeret Sınav sonuçları aşağıdaki yöntemle Öğrenci Bilgi Sistemine işlenir.

a) Mazeret Sınav Notu girilecek olan öğrencinin notunun ilgili öğretim elemanı tarafından Öğrenci Bilgi Sistemine girilebilmesi için öğrenci işleri yetkili personeli tarafından öğretim elemanına ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu Kararı’na istinaden not giriş hakkı tanımlanır.

b) Mazeret sınavını yapan öğretim elemanı sınav tarihini takip eden 5 (beş) gün içerisinde sınav sonuçlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na gönderilmek üzere ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe teslim eder.

c) Kendisine Mazeret Sınavı Not giriş hakkı tanımlanan öğretim elemanı, belirtilen süre içerisinde not girişini yaparak ilan eder.

 

Sınav Notlarına İtiraz

 

Madde 6 - (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilanından itibaren 5 (beş) gün içinde ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe dilekçe vererek maddi hata yönünden itiraz edebilirler. Daha sonra yapılan itirazlar kabul edilmez. İtiraz üzerine sınav kâğıdı dersin öğretim elemanı tarafından, konunun kendisine intikal ettirilmesinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde incelenir ve sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe bildirilir. Dersin öğretim elemanının gerekçeli yazısı ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu tarafından sonuçlandırılarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Not değişikliği ancak ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile yapılabilir.

(2) Dersin öğretim elemanı öğrenci notunu hatalı bir şekilde girmiş ve bunu fark etmeden önce ilan etmiş ise bu not değişikliği ancak ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile yapılabilir.

(3) Öğrenci Bilgi Sisteminde not değişikliği ile ilgili süreç aşağıdaki gibidir.

a) Sınav notu hatalı girilen öğrencinin notunun öğretim elemanıtarafından düzeltilebilmesi için öğrenci işleri yetkili personeli tarafından öğretim elemanına ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu Kararına istinaden not giriş hakkı tanımlanır.

b) Kendisine not değişikliği giriş hakkı tanımlanan öğretim elemanı, belirtilen süre içerisinde not değişikliğini yapıp ilan eder.

c) Dersin öğretim elemanı not değişikliği girişini tamamlandıktan sonra sistemden alacağı sınav sonuçlarının son halini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na gönderilmek üzere Dekanlığa/Müdürlüğe teslim eder.