izulogo

Lisansüstü Seminer Yönergesi

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI SEMİNER DERSİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri bünyesinde yürütülmekte olan lisansüstü programlardaki seminer dersinin işleyişiyle ilgili ilkeleri belirlemektir.

Dayanak

Madde 2 - (1)  Bu Yönerge 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile 20 Nisan 2016 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Müdür: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Enstitü Müdürlerini,

b) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

 

Seminer Dersinin Amacı, Açılma ve Değerlendirme Kriterleri

Madde 4 – (1)  Öğrencinin, bilimsel araştırma yöntemlerinde ve istatistik derslerinde öğrendiği bilgiler doğrultusunda bilimsel bir metnin nasıl yazılacağını uygulamalı bir şekilde öğrenmesi ve seminer dersine kayıtlı olunan yarıyıl sonunda bir çalışma ortaya koyması bu dersinin temel amacını oluştur.

(1)  Tezli yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerinin ders aşamasını tamamlayabilmesi için, anabilim dalları tarafından verilen en az yedi (7) adet dersi ve seminer dersini alıp başarması zorunludur.

(2)  Seminer dersi yüksek lisans ve doktora programlarında her yarıyıl açılabilir, ancak öğrenci bu derse ders aşamasının en erken ikinci yarıyılında kayıt yaptırabilir.

(3) Seminer dersi kredisiz olup, haftada iki (2) saat olarak açılır. Öğrenci bu derse kayıtlı olduğu yarıyıl sonunda “Başarılı” veya “Başarısız” olarak değerlendirilir.

(5)   Seminer dersi, ilgili anabilim dalında yetkin öğretim üyeleri tarafından verilir.

(6)  Seminer dersine öğrencinin yüzde 70 oranında devam etmesi zorunludur. Seminer dersinin devam şartını yerine getirmeyen öğrenci bu dersten başarısız sayılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Seminer Dersinin İşlenişi

Tezli Yüksek Lisans Programı Seminer Dersi

Madde 5 - (1)  Seminer dersinin ilk iki haftasında dersin öğretim üyesi, öğrencilerini araştırma yöntemleriyle ilgili eksiklerini giderecek şekilde bilgilendirir. Bir araştırma sorusunun ortaya atılması, bunun tez formatına dönüştürülmesi, çalışma yönteminin belirlenmesi gibi konularda öğrencinin eksikleri giderilir.

(2) Üçüncü ve dördüncü haftalarında, öğrencilerin ilgi alanları ve donanımları göz önünde bulundurularak her öğrenci için yüksek lisans teziyle ilgili bir konu belirlenir. Öğrenci isterse tez konusu haricinde bir konuyu da seçebilir.

(3) Beşinci ve altıncı haftalarında, öğrenci dersin hocasıyla birlikte araştırma konusunu, çalışacağı konunun ana ve alt sorularını, yöntemini, taslağını ve ana bölümlerini belirler.

(4) Öğrenciler, yedinci haftadan itibaren öğretim üyesinin nezaretinde çalışma konularıyla ilgili okumalara başlar. Öğretim üyesi, öğrencinin bir hafta boyunca yaptığı okumaları ve araştırmaları her hafta düzenli olarak takip eder.

(5) Öğrenci, derse kayıtlı olduğu yarıyıl sonuna kadar çalışma konusuyla ilgili yaptığı okumaları belirlenen süre içerisinde sınıfta sunar. Öğrencinin yarıyıl boyunca kaç sunum yapacağı veya sunum yapıp yapmayacağı, seminer dersini alan öğrencilerin sayısına bağlı olarak dersin hocası tarafından belirlenir. 

(6) Öğrenci, derse kayıtlı olduğu yarıyıl sonunda bir araştırma önerisini dersin hocasına sunar. Öneride, araştırma konusu, literatür taraması, yöntemi, varsa kullanılacak ölçme araçları ve muhtemel kaynaklardan oluşan bir kaynakça yer alır. İsteyen öğrenci bunun yerine araştırma konusuyla ilgili literatür taraması üzerinden araştırma yöntemlerine uygun bir çalışma da ortaya koyabilir.

Doktora Programı Seminer Dersi

Madde 6 - (1) Doktora programının seminer dersi, öğrenciyi iki konuda hazırlamaya çalışır. Bir yandan öğrencinin doktora tezine dönüşecek bir araştırma konusu belirlemesini sağlarken, bir yandan da öğrenciyi doktora yeterlilik sınavına hazırlar.

(2) Dersi veren öğretim üyesi, ilk haftalarda eğilimlerini, ilgi alanlarını, donanımlarını ve yüksek lisans çalışmalarını dikkate alarak her öğrencinin doktora tezine dönüşecek bir araştırma konusu fikri geliştirmesini sağlar.

(3) Çalışma konusunu belirlendikten sonra öğrenci, konuyla ilgili literatür taramasını gerçekleştirir ve araştırma yapar, elde ettiği bilgi ve bulguları sınıf ortamında sunar. Öğrencinin kaç sunum yapacağı veya sunum yapıp yapmayacağı, dersi alan öğrenci sayısına bağlı olarak dersin hocası tarafından belirlenir.

(4) Seminer dersinin öğretim üyesi, yarıyıl boyunca öğrenciye doktora yeterlilik konusunda da rehberlik eder. Anabilim dalı tarafından yeterlilik için gerekli görülen ve hazırlanan temel ve yardımcı kaynaklar konusunda öğrenciyi bilgilendirir ve öğrencinin bunları okuması için bir yol haritası belirler.

(5) Öğrenci, derse kayıtlı olduğu yarıyıl sonunda araştırma konusuyla ilgili literatür taramasına dayanan bir ödevi veya doktora tez önerisine dönüşebilecek bir çalışmayı dersin hocasına teslim eder. Öğrencinin seminer dersini başarıp başarmadığı bu ödevin yanı sıra, yarıyıl boyunca sınıf içinde sergilediği performansa göre belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

Madde 7 - (1) Bu yönerge 2017-2018 Eğitim Öğretim yılının ikinci yarısından itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8- (1)Bu yönerge hükümleri ilgili Anabilim Dalı Başkanı ve Enstitü Müdürü tarafından yürütülür.