izulogo

Kuluçka Merkezi Yönergesi

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

KULUÇKA MERKEZİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Kuluçka Merkezi alanlarının kullanımı, yönetim ve işleyişine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu yönerge; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Kuluçka Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esas ve usullerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 14 üncü maddesi ile Resmi Gazetede 26.11.2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik …. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu yönergede geçen;

 1. Girişimci: İş fikri ile şirket kuran ya da kurmayı planlayan ve Kuluçka Merkezlerinde kendisine alan tahsis edilen gerçek ve tüzel kişileri,
 2. Girişimcilik Kurulu: Kuluçka Merkezlerine yapılan başvuruları değerlendiren kurulu, (bundan böyle GK olarak ifade edilecektir),
 3. İktisadi İşletme: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İktisadi İşletmesini,
 4. Kuluçka Firmaları: Öncelikli olarak kamu kurum ve kuruluşları tarafından Ar-Ge, teknolojik yenilik ve yazılım faaliyetlerine yönelik doğrudan desteklenen veya kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmeleri tarafından yarışma ile belirlenip, desteklenmesi uygun görülen veya teknolojik iş fikri sahibi yeni işletmeleri ve girişimcileri,
 5. Kuluçka Merkezi: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Kuluçka Merkezini,
 6. Mentör: Girişimcilere rehberlik ve danışmanlık yapan, konusunda tecrübeli gerçek ve tüzel kişileri,
 7. Ön Kuluçka Merkezi: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Ön Kuluçka Merkezini,
 8. Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,
 9. TTO: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisini,
 10. Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,
 11. Yatırımcı: Girişimcilerin projelerine mali destek sağlayan gerçek ve tüzel kişileri,

ifade eder.

Girişimcilik Kurulu ve girişimci onayı süreci

MADDE 5 – (1) GK; ilgili Rektör Yardımcısı, TTO Koordinatörü, TTO Müdürü ve TTO Müdürü tarafından görevlendirilen iki TTO çalışanından oluşur.

 1. GK, girişimcilerin başvurularını, iş planına göre iş paketleri doğrultusunda, gelişme/sonuç raporlarını ve ulaşılan aşamaları değerlendirip karara bağlayan kuruldur.
 2. GK, Kuluçka Merkezlerinin, girişimci fikirlere sahip olan kişilere tahsis edilmesi için yapılan başvuruları değerlendirerek, aldığı kararı Rektör onayına sunar.
 3. Rektör tarafından girişimci onayı verilen kişi veya kuruluşlar, Üniversite İktisadi İşletmesine yönlendirilir ve imzalanacak sözleşme karşılığında alan tahsisi yapılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuluçka Merkezleri Faaliyet Alanları ve Uygulama Esasları

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Kuluçka Merkezleri, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

 1. Girişimciliğin başlangıç aşaması veya kuluçka süresi olarak adlandırılan dönemdeki girişimciler için stratejik plan tasarımı, yenilikçilik, proje hazırlama ve yönetme, fikri ve sınai mülkiyet hakları, iş planı hazırlama gibi konularda ders, seminer, kurslar, eğitim programları organize etmek veya etkinlik düzenlemek; imkanları dâhilinde girişimci ve girişimci adaylarına mekân, altyapı, destek vb. hizmetleri bedelli veya bedelsiz olarak sağlamak,
 2. Girişimcilerin iş planlarının geliştirilmesine ve ticarileştirilmesine destek olmak,
 3. Yatırımcılar ile Kuluçka Merkezi içerisindeki girişimcileri bir araya getirecek faaliyetler düzenlemek,
 4. Girişimcilerin fikirlerini geliştirmelerini sağlamak ve yol göstermek üzere Mentör havuzu oluşturmak,
 5. Kuluçka Merkezinin amacı ile ilgili olan her türlü faaliyette bulunmak.

Girişimcilere sunulan imkân ve hizmetler

MADDE 7 – (1) Kuluçka Merkezlerinde yer alacak girişimcilere aşağıdaki imkan ve hizmetler sağlanır:

 1. Ön Kuluçkada yer almaya hak kazanan girişimcilere asgari üç ay, azami altı ay; Kuluçkada yer almaya hak kazanan girişimcilere asgari altı ay, azami 12 ay süre ile bu Yönergenin Ek-2 Hizmet Bedeli Tablosunda yer alan tablodaki bedel karşılığında yer tahsisi yapılır.
 2. Bu süre, girişimcinin talebine istinaden, GK onayı ile ön kuluçkada en fazla altı ay, kuluçkada 12 ay daha uzatılabilir.
 3. Üniversite, girişimciler tarafından ihtiyaç duyulan toplantı salonu vb. ortak mekânlar gibi hizmetleri imkânları dâhilinde bedelsiz olarak kullandırabilir.
 4. Ayrıca TTO aşağıdaki hizmetleri de Üniversitenin imkânları dâhilinde sağlar:
 1. Yarışma ve benzeri girişimciliği teşvik edici programların organize edilmesi.
 2. İlgili eğitim ve seminerlerin düzenlenmesi.
 3. Danışmanlık ve mentörlük hizmetlerinin verilmesi.
 4. Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili finansmana erişim konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi ve mevcut programlara yönlendirilmesi ve/veya uygun paydaşlarla bir araya gelinmesine destek olunması.
 5. Fikri mülkiyet hakları konusunda danışmanlık hizmetleri verilmesi.
 6. Üniversite-sanayi işbirliği, akademisyen eşleştirmesi, fikri mülkiyet haklarının yönetimi, şirketleşme, ticarileşme ve benzeri alanlarda destek olunması.

Performans Değerlendirme

MADDE 8 – (1) Kuluçka Merkezlerinde yer alan girişimcilerin gelişimi TTO tarafından değerlendirilerek, iş fikri sürecinden sapmalar var ise gerekli müdahaleler yapılarak sürecin kontrol altında yürütülmesi sağlanır.

 1. Ön kuluçkada yer alan girişimciler, faaliyet raporlarını üçer aylık dönemlerde GK’ya sunar.
 2. GK projede ulaşılan aşamaları değerlendirerek, faaliyetin devamına veya sonlandırılmasına ilişkin olumlu ya da olumsuz görüş bildirir.
 3. Değerlendirme neticesinde faaliyet raporları yetersiz bulunan girişimcilerin sözleşmesi GK tarafından tek yanlı olarak feshedilir.

Kuluçka Merkezinin tahliyesi

MADDE 9 – (1) Girişimci nihai faaliyet raporunu tahliye tarihinden en az 15 gün önce Ek-1’deki formata uygun olarak GK’ya sunar.

(2) Girişimci, sözleşmede belirtilen sürenin uzatılmaması halinde kuluçka merkezinde kendisine tahsis edilen alanı derhal boşaltmakla ve teslim aldığı hali ile TTO yetkilisine teslim etmekle yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Hizmet bedelleri

MADDE 10 – (1) Ön Kuluçka ve Kuluçka Merkezleri hizmet bedelleri GK önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Kuluçka merkezleri hizmet bedeli sözleşme imzalandıktan sonra aylık ve peşin olarak alınır.

(2) Belirlenen hizmet bedelleri tek bir girişimci içindir. Girişimci, birden fazla kişi ile faaliyet gösterecekse, her bir kişi için ayrıca hizmet bedeli alınır. Hizmet bedellerine KDV dâhil değildir.

(3) Uygulanacak hizmet bedelleri her yıl bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre belirlenerek ilan edilir.

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 11 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik, Üniversite Ana Yönetmeliği, Üniversite’nin tabi olduğu Satın Alma ve İhale Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararlar uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12 -(1)Bu yönerge, Üniversite Senatosu kararı ve Mütevelli Heyeti onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 -(1)Bu yönerge hükümlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü yürütür.


EKLER:

Ek-1 Faaliyet Raporu Formu

Ek-2 Hizmet Bedeli Tablosu

 

Ek-2: 2023 Yılı Hizmet Bedeli Tablosu:


Yerleşke

Girişimci Türü

Hizmet Bedelleri (KDV Hariç)

Ön Kuluçka

Kuluçka

Ofis Alanı*(m²)

İZÜ TTO

(Halkalı)

Üniversite Personeli, Öğrenci ve Mezunları

Bedelsiz

350 TL/Ay

200 TL/Ay

Diğer Girişimciler

İlk 3 ay bedelsiz,

İkinci 3 ay 350 TL/Ay

850 TL/Ay

250 TL/Ay

İZÜ TTO

(Altunizade)

Üniversite Personeli, Öğrenci ve Mezunları

İlk 3 ay bedelsiz,

İkinci 3 ay 250 TL/Ay

625 TL/Ay

220 TL/Ay

Diğer Girişimciler

İlk 3 ay bedelsiz,

İkinci 3 ay 500 TL/Ay

1250 TL/Ay

250 TL/Ay