izulogo

Konukevleri İşletme Usul ve Esasları Yönergesi

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Konukevleri İşletme Usul ve Esasları Yönergesi

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bünyesinde hizmet veren konukevlerinde lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim görmekte olan öğrenciler ile akademik ve idari personel; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından düzenlenen kurs,  seminer,  konferans, sempozyum, kongre, panel,  hizmet içi eğitim, staj ve benzeri amaçlarla gelen kişilerin konaklama ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu yönerge, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi konukevlerinin yönetimi, işletilmesi ve konukevi çalışanlarının görev ve sorumlulukları ile denetime ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

Madde 2 - (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 47 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 3 - (1) Bu yönergede adı geçen;

Akademik Yıl: Üniversite Yönetimince belirlenen akademik takvimi,

Başkan: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

Daire Başkanı: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanını,

Depozito: Uzun süreli misafirlerden teminat olarak alınan parayı,

İdari Personel: Konukevleri müdürü, müdür yardımcılarını, konukevi memuru ve rehberi,

Kısa Süreli Misafir: Konukevlerinde yedi gün ve daha kısa süreli kalan kişiyi,

Konukevi: Bu yönergenin birinci maddesinde yer alan ihtiyaçları karşılamak amacıyla konukevi olarak hizmete sunulan Kız Öğrenci Konukevi, Erkek Öğrenci Konukevi, Misafirhane A blok (MA) ve Misafirhane B blok (MB) binalarını,

Misafir: Konukevi hizmetinden yararlananları,

Müdür: Konukevlerinden sorumlu yöneticiyi,

Müdürlük: Konukevleri müdürü ve müdür yardımcılarını,

Mütevelli Heyeti: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

Ortak Kullanım Alanları: Apartlar, etüt salonları, spor salonları, sinema-konferans salonları, çamaşırhaneler, ütü odaları, valizhaneler, mescitler, kafeteryalar, çok amaçlı salonlar, koridorlar vb. misafirlerin ortaklaşa kullandığı alanları,

Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,

Rektörlük: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünü,

Uzun Süreli Misafir:  Konukevlerinde yedi günden daha uzun süreli kalan kişiyi,

Ücret: Konaklama karşılığında alınan parayı,

Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,

Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu,

Yardımcı Personel: Konukevleri binasında çalışan teknik, güvenlik, temizlik, kafeterya vb. hizmetleri yürüten personeli,

Yazılı Bildirme: Metin, e-posta veya kısa mesaj yoluyla yapılan yazılı olarak bildirimi,

Yönerge: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Konukevleri İşletme Usul ve Esasları Yönergesini,

Yönetim Kurulu: Üniversite Konukevleri Yönetim Kurulunu, ifade eder.

Konukevleri Yönetimi

Madde 4 - (1) Konukevleri yönetimi; Yönetim Kurulu ve Müdür’den oluşur.

 

Yönetim Kurulunun Kuruluş, İşleyiş ve Görevleri:

Madde 5 - (1) Yönetim Kurulu, rektör veya rektörün görevlendireceği bir rektör yardımcısı ve bir öğretim üyesi ile genel sekreter, daire başkanı ve müdürden oluşur. Yönetim Kuruluna rektör veya rektör yardımcısı başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulu, gerek görüldüğü hallerde müdürün talebi genel sekreterin daveti üzerine toplanır; katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

(a) Konukevlerinde çalışacak personel ihtiyacını belirlemek ve genel sekreterliğe bildirmek,

(b) Konukevlerinde kalacak misafirlerin kabul şekli ile uygulanacak kuralları tespit etmek,

(c) Rektör ve yönetim kurulundan gelen teklifleri görüşüp karara bağlamak,

(ç) Bu yönergede belirtilen diğer görevleri yapmak.

 

Müdür

Madde 6 - (1) Müdür, Genel Sekreterin teklifi,  Rektörün uygun görüşü ve Başkanın onayı ile atanır.

(2) Müdürün görevi Konukevlerinin işletilmesini sağlamak ve Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamaktır.

 

Başvuru ve Kabul

Madde 7 - (1) Konukevlerinde uzun süreli kalmak isteyen misafirler, ilan edilen tarihler arasında online başvurularını yapmak zorundadır.

(2) Kısa süreli konaklama talebinde bulunan misafirler, online başvuracakları gibi bizzat da Müdürlüğe başvururlar.

(3) Misafirlerin online yaptıkları başvurular, başvuru formundaki bilgiler esas alınarak, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde Müdürlük tarafından değerlendirilir Yerleşme hakkı kazanan misafirler kampüs bilgi sistemi üzerinden ilan edilir.

(4) Konukevlerinde kısa süreli kalmak isteyen misafirlerin talepleri, yer durumu dikkate alınarak müdürlük tarafından değerlendirilir.

 (5) Konukevlerinde misafirler en fazla akademik yıl bitimine kadar kalabilirler. Bu nedenle, konukevlerinde kalmak isteyen misafirler her akademik yıl için yeniden müracaat etmek zorundadır.

 (6) Mütevelli Heyeti tarafından Konukevi Bursu verilmesi kararlaştırılan başarılı öğrencilere öncelik tanınır.

(7) Konukevlerinin kontenjanları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(8) Konukevinden disiplinsizlik nedeniyle çıkartılan misafirlerin konukevlerinde kalma talepleri kabul edilmez.

 

Yerleşme

Madde 8 - (1) Yerleşme hakkı kazanan misafirler, yerleştirme takviminde belirtilen tarihler arasında, aşağıdaki belgeleri online olarak sistem üzerinden yükleyerek veya Müdürlüğe teslim ederek kesin kayıt yaptırırlar. Belirtilen tarihler arasında evrakını tamamlamayanlar yerleşme hakkını kaybederler.

(2) Konukevlerinde uzun süreli kalacak misafirlerden aşağıdaki belgeler istenir.

a)Toplu mekânlarda yaşamaya elverişli olduğuna dair resmi veya özel sağlık kurumundan alınan Sağlık Raporu,

b) Muhtarlıktan veya Nüfus Müdürlüğünden alınan ikametgâh beyanı,

c) Adliye veya e-devlet üzerinden sabıka kaydı,

ç) Üç adet vesikalık fotoğraf,

d) Yabancı uyruklu misafirler için ilgili makamlardan alınacak Türkiye’de oturma izin belgesi ile misafirin pasaportunda kimlik, vize bilgilerinin yer aldığı sayfaları ile Türkiye’ye son giriş tarihinin yazdığı sayfa fotokopisi,

e) Konukevlerine yerleşme hakkı kazanıp da kaydını yaptıran misafirlerin; Mütevelli Heyetinin belirlemiş olduğu konukevi ücretinin tamamını ve depozitoyu, nakden veya kredi kartı ile ödediğine dair belge.

 

Konukevi Ücretleri ve Ödeme Şekli 

Madde 9 - (1)Her akademik yılbaşında dönemlik/aylık/günlük konukevleri ücretleri ile depozito miktarı, Rektörlüğün teklifi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir,

(2) Ücret; nakden, banka kanalıyla taksitlendirmek suretiyle veya belirlenecek online ödeme sistemi üzerinden peşin tahsil edilir.

(3) Misafirlerden alınacak konaklama ücretinin hesabında konukevlerine kayıt tarihi esas alınır.

 

Konukevine Giriş ve Çıkışlar

Madde 10 - (1)Müdür tarafından farklı bir düzenleme yapılmadığı sürece konukevlerine son giriş saati 22.00, konukevlerinden sabah en erken çıkış saati 06.00’dır.

(2) Misafirler, hafta tatilleri ile resmi tatillerini konukevi dışında geçirmek için müdürlüğe bildirimde bulunmak mecburiyetindedir. 18 yaşını doldurmamış misafirler için ise ailesinin yazılı muvafakati aranır,

(3) Uzun süreli konaklayan misafirlerin izinleri ile ilgili kayıtlar müdürlük tarafından evci izin defterinde tutulur.

 

Konaklama Süresi

Madde 11 - (1)Konukevlerinde kısa süreli kalma yedi gün, uzun süreli kalma ise dokuz ay ile sınırlıdır. Bahar yarıyılının bütünleme sınavlarında ve yaz okulu döneminde konaklayanlara yemek ve kahvaltı hizmeti verilmez.

(2)Konukevlerinde uzun süreli kalabilmek için her akademik yılı başında misafirin yeniden kayıt yaptırması ve konukevlerine kabul edilmesi şarttır.

(3) Normal eğitim-öğretim süresi içinde öğrenimini bitirmemiş öğrencilerin konukevlerinde kalmak istemeleri halinde, yönetim kurulu tarafından en fazla bir öğrenim yılı daha konukevlerinde kalma imkânı verilebilir. Bu misafirlerden aylık konukevi ücretinin iki katı alınır.

(4) Yirmi sekiz yaşını bitiren kişiler, yeniden öğrenim hakkı kazanmış olsa bile, konukevlerine kabul edilmezler. MA ve MB kodlu konukevleri için kabulde yaş şartı aranmaz.

(5) Kısa süreli misafirler için konaklama süresi Müdürlüğün onayı ile en fazla yedi gün daha uzatılabilir.

 

Çıkış/İlişik Kesme

Madde 12 - (1) Konukevlerine yerleşme hakkı kazanıp, kesin kayıt yaptıran misafirler;

a) Konukevine fiilen yerleşmeden yerleşme hakkından vazgeçen misafirlerin ilişki kesme taleplerini akademik ders başlangıç tarihine kadar Müdürlüğe (Yazılı, e-posta, posta vb. yolla) yazılı olarak bildireceklerdir.

 

b) Akademik ders başlangıç tarihinden sonra ayrılmak isteyenler ise en geç yedi gün içinde Müdürlüğe bizzat dilekçe ile yazılı olarak müracaat edeceklerdir.

 

(2) Madde 12-1/a uyarınca ilişiği kesilen misafirlere başvurusu onaylanmış olmasına rağmen belirtilen süre içerisinde bu hakkından vazgeçerse, ödemiş oldukları ücretin %10 u kesilerek iade edilir. Misafir, akademik ders başlangıç tarihinden itibaren madde 12-1/b uyarınca konukevinden ayrıldığı takdirde, Öğrencinin giriş tarihinden itibaren kaldığı hafta sayısı hesaplanır. Kaldığı haftaların ücreti ile geriye kalan haftaların toplam ücretinin %30’u kesilerek, kalan kısım iade edilir. Konaklama kesintisinde 1 hafta, Pazartesi gününden Pazar gününe kadar olan zaman dilimini ifade etmekte olup hafta içerisindeki giriş ve çıkışlar bir tam hafta olarak değerlendirilir.

(3) Konukevlerinden ayrılan misafirlerin yeniden yerleşme talepleri, kontenjan durumu dikkate alınarak Müdürlük tarafından değerlendirilir.

(4) Yaz dönemi için konukevinde kalmak talebinde bulunmayan misafirler akademik yılsonunda en geç 7 gün içinde konukevinden ayrılmak zorundadır.

(5) Akademik Yılsonu/Final sınavları bitimi itibariyle kalmak isteyen öğrencilere sadece konaklama hizmeti verilir, kahvaltı ve akşam yemeği hizmeti verilemez.

(6) Müdürlük tarafından geçerli bir mazereti olmaksızın, izinsiz on gün üst üste konukevine kalmayan misafirlerin çıkışı yapılır.

(7)  Konukevlerinde kalan öğrencilerin her ne sebeple olursa olsun üniversiteden ilişiği kesilmesi halinde konukevleri ile de ilişiği kesilir.

(8) İki haftadan fazla üniversiteden uzaklaştırma cezası alanlar ceza süresi bitimine kadar konukevlerinde barınamazlar.

(9) Disiplin cezası gerekçesiyle ilişiği kesilen öğrenciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. Diğer durumlarda ilişiği kesilmesi halinde kalmadığı süreye tekabül eden ücretinin tamamı iade edilir.

 

Disiplin Kuralları

Madde 13 - (1) Misafirler, Yönergede tanımlanan kurallara uymak zorundadır. Kuralların ihlali halinde aşağıda belirtilen cezalar uygulanır.

a) Uyarma: Misafire, davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazılı bildirilmesidir.

b)Kınama: Misafire, davranışlarında kusurlu bulunduğunun yazılı bildirilmesidir.

c) Geçici Uzaklaştırma: Misafirinin kayıtlı olduğu konukevinden, bir aya kadar, geçici bir süre içerisinde barınamayacağının kendisine yazılı bildirilmesidir.

ç) Kesin Çıkarma: Bir aydan fazla uzaklaştırma cezası alan misafirin konukevinden sürekli olarak çıkarıldığının kendisine yazı ile bildirilmesidir. Bu cezayı alanlar bir daha konukevlerine alınmazlar.

 

Disiplin Cezaları

Madde 14 - Uyarma Cezası

(1) Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a)Ziyaretçilerini, bu amaçla ayrılmış yer ve zamanlar dışında kabul etmek,

b) Konukevi giriş/çıkış saatlerine uymamak ve bunu alışkanlık haline getirmek,

c) Başkalarını rahatsız edecek biçimde apart ve ortak alanlarda gürültü yapmak,

ç) Konukevindeki eşya ve malzemelerin yerini izinsiz değiştirmek ve odanın standart şeklini bozmak,

d) Oda dışında pijama, gecelik, şort vb. kıyafetlerle dolaşmayı alışkanlık haline getirmek,

e) Ortak kullanım alanlarına Müdürlükçe yasaklanmış eşyaları koymak,

f) Su, elektrik ve doğalgaz gibi maddelerin tüketiminde savurganlığa sebep olmak,

g) Ortak kullanım alanlarında ve odalardaki demirbaş eşyaların temizliğine ve kullanımına özen göstermemek veya hasar vermek (uyulmadığı takdirde o alanı kullanan tüm misafirler için bu fıkra hükmü uygulanır ve hasar ayrıca ödetilir).

h) Odalarda veya ortak kullanım alanlarında hayvan bulundurmak,

ı) İdareden izinsiz bir şekilde odalarda mevcut demirbaş listesinde olmayan eşyalar bulundurmak,

i) Bina girişlerinde güvenlik görevlilerinin yönlendirmelerine uyarıldığı halde riayet etmemek,

j) Atık malzeme ve çöpleri gelişigüzel yerlere atmak,

k) Akşam yoklamalarında bulunmamak veya imza atmaktan kaçınmak,

l) Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak.

(2)  Yukarıda belirtilen fiil ve hallerin tekrarında bir üst ceza uygulanabilir.

 

Madde 15 - Kınama Cezası

(1) Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Konukevinin herhangi bir yerinde yemek hazırlamak, bu ve buna benzer amaçlarla elektrikli, ispirtolu, gazlı ve benzer araç-gereçler bulundurmak, kullanmak veya kullandırmak,

b) Konukevi ve müştemilatı içinde izinsiz bağış toplamak ve kermes düzenlemek,

c) Konukevi araç ve gereçlerini veya hizmetlilerini özel işlerinde kullanmak,

ç) Konukevi ve müştemilatının duvar vb. yüzeylerine herhangi bir yerine resim çizmek, yazı yazmak, izinsiz afiş,  fotoğraf, vb. duyuru asmak,

d) Başkasına ait eşyayı izinsiz kullanmak,

e) Konukevi ve müştemilatında iskambil kâğıtları, okey takımı, vb. oyun araç ve gereçlerini bulundurmak, oynamak ve oynatmak,

f) Demirbaş eşyaları amacı dışında kullanmak,

g) Kendisine sunulan internet hizmetini, kumar, pornografik siteler, yasa dışı faaliyetler gibi amaçlar için kullanmak; Üniversitenin internet ağında zarara neden olmak; İZU Ağ Kullanım Politikası kurallarına aykırı davranışlar sergilemek,

h) Kesin kayıt sırasında verilen cep telefonu numarası, e-posta adresi, veli iletişim bilgileri gibi bilgileri ve bu bilgilerdeki değişiklikleri en geç on beş (15) gün içerisinde Müdürlüğe beyan etmemek,

ı) Konukevi giriş ve çıkış saatlerine, imza ve yoklama kurallarına her yarıyılda üç defa geçerli mazereti olmadan uymamak,

i) 5727 sayılı yasa ile yasaklanmış yerlerde tütün ve tütün ürünlerini ortak kullanım alanlarında veya odada kullanmak,

Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak.

(2) Yukarıda belirtilen fiil ve hallerin tekrarında bir üst ceza uygulanabilir.

 

Madde 16 - Geçici Uzaklaştırma Cezası

(1)  Geçici uzaklaştırma cezasının verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır;

a) Konukevi ve müştemilatı içinde çirkin sözler söylemek, küfür, hakaret, tehdit, taciz ve küçük düşürücü eylemlerde bulunmak,

b) Devlet yönetimine veya yöneticilerinin herhangi birisine karşı veya yönetimin bir kararını protesto amacıyla her çeşit gösteri düzenlemek, kışkırtmak, bu gösteriye ka­tılmak, konukevleri içinde siyasi veya ideolojik amaçlı toplantı ya da tören düzenlemek, nutuk atmak,

c) Konukevine veya başkasına ait eşya ya da malzemeleri olduğu yerden başka bir yere taşımak ve Konukevi dışına çıkarmak,

ç) Konukevi çalışanlarına karşı hakaret etmek, sövmek vb. davranışlarda bulunmak,

d) Konukevi görevlilerinin görevlerini yapmasını veya disiplin yönünden izleme ve soruşturma ile ilgili işleri güçleştirmek,

e) Konukevinin sağlık, düzen, huzur ve disiplininin sağlanması için yönetimce ilan edilen veya duyurulan kararlara uymamak, duyurulara zarar vermek,  

f) Konukevinde kalmayan bir şahsın idareden izinsiz bir şekilde binaya girişini sağlamak, kurumun imkânlarından yararlandırmak (tespit odada yapılmadığı takdirde bu fıkra hükmü odada barınan tüm misafirler için uygulanır, ayrıca barındıran misafire günlük misafirhane ücretinin iki katı ücret ödetilir.),

g) Konukevi/oda denetimlerinde veya arıza onarımında oda kapısını açmamak veya denetimi engellemek,

Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak.

(2) Yukarıda belirtilen fiil ve hallerin tekrarında bir üst ceza uygulanabilir.

 

Madde 17 - Kesin Çıkarma Cezası

 (1) Konukevlerinden kesin çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Konukevlerinde veya üniversitenin herhangi bir yerinde hırsızlık yapmak,

b) Bina içinde veya dışında toplumun ahlak ve adap anlayışına aykırı hal ve tavır içinde olmak; öpüşmek vb. cinsel fiilleri işlemek; cinsel tacizde bulunmak,

c) Ne sebeple olursa olsun üniversite veya yardımcı personelini, misafiri tehdit etmek, personelin görevini yapmasına engel olmak, fiili saldırıda bulunmak, yönetime, uygulamalara ve yönergelere karşı tek başına veya toplu olarak imza veya dilekçe toplamak, im­zalamak, başkalarını buna katılmaya kışkırtmak veya zorlamak, konukevini bu amaçla işgal etmek,

ç) Üzerinde ya da kendi kullanımına bırakılmış yerlerde her türlü ateşli, patlayıcı, kesici, delici, boğucu, yanıcı, aşın­dırıcı, yaralayıcı, darp edici, zehirleyici vb. her türlü saldırı ve savunma araç gereci ile insan sağlığına zararlı her türlü madde ve malzeme bulundurmak,

d) Konukevi içinde ve çevresinde alkollü içecekler ile kullanımı yasaklanmış keyif verici maddeler bulundurmak, satmak, tüketmek, ya da alkollü olarak gelmek, başkasının bu fiilleri yapmasına aracılık etmek,

e) Konukevlerinin bina ve tesislerinin bir bölümünü veya tümünü işgal etmek, bu bina ve tesislerden bir kısmını veya tümünü dernek, kulüp veya benzeri çalışmalar için izinsiz kullanmak,

f) Bina içinde ya da dışında Devletin Güvenlik Kuvvetleri’ne karşı gelmek, hakaret etmek, müessir fiilde bulunmak ya da silah kullan­mak,

g) Milli birlik ve bütünlük duygularını zedeleyici ya da bozucu amaçla Konukevlerine yasa dışı bayrak asmak, sembol kullanmak, marşlar söylemek, ideolojik resim taşımak ya da benzer uğraşlarda bulunmak,

h) Her ne şekilde olursa olsun yasa dışı örgütlere yarar sağlayıcı faaliyette bulun­mak, onların faaliyetlerine katılmak ya da faaliyette bulunanlara yardımcı olmak,

ı) Kaldığı bina ya da eklentileri içine veya dışına her türlü zarar vermek (zarar ayrıca ödeti­lir),

i) Geçici olarak üniversite Konukevlerinden uzaklaştırma cezasına uy­mamak,

j) Konukevi yönetimlerine, konaklama şartlarını etkileyici gerçek dışı ya da eksik bilgi ver­mek veya yerleşme için gerekli şartlardan birini kaybetmek,

k) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre bir aydan fazla süre ile Yükseköğretim Kurumundan uzaklaştırma cezası almış olmak,

l) Geçici çıkarma cezasını gerektiren fiili tekrar işlemek,

m) Usulüne uygun olarak verilen kararlara rağmen Konukevini boşaltmamak,

n) Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışları kendi barındığı birim veya üniversitenin bir başka biriminde işlemek ya da işlemeye teşebbüs etmek,

 

Soruşturma Açma ve Disiplin Cezası Verme Yetkisi

Madde 18 - (1)Misafirlerin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı soruşturma açma yetkisi müdüre aittir. Müdür, soruşturmayı bizzat yapabileceği gibi soruşturmacı tayin ederek de yaptırabilir. Disiplin soruştur­masının açılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili olarak bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri kıyasen uygulanır.

 

Savunma Hakkı

Madde 19 – (1) Hakkında disiplin soruşturması açılan misafire isnat edilen suçun neden ibaret olduğu, savunmasını yapacağı tarihten en az yedi gün önce yazılı olarak bildirilir. Bu yazıda; öğrenciden belirtilen gün, saat ve yerde savunmasını yapmak üzere hazır bulunması istenilir.

(2) Savunma yapmak üzere gelen kişinin savunmasını yazılı olarak sunmayı talep etmesi halinde kendisine üç günden az olmamak üzere süre verilebilir. Yazılı savunma sunulduktan sonra soruşturmacı soruşturulana ek sorular yöneltebilir.

(3) Soruşturulana gönderilecek davetiyede; çağrıya özürsüz olduğu halde uymadığı veya özrünü zamanında bildirmediği takdirde, savunmadan vazgeçmiş sayılacağı ve diğer delillere dayanılmak suretiyle hakkında gerekli kararın verileceği belirtilir.

(4) Geçerli bir özür bildiren veya mücbir sebep dolayısıyla davete uymadığı anlaşılan soruşturulana uygun bir süre verilir. Soruşturulan tutuklu ise savunmasını yazılı olarak gönderebileceği bildirilir.

(5) Soruşturma, soruşturulanın kendini gereği gibi savunmasına imkân verecek şekilde yürütülür.

 

Disiplin Cezalarının Uygulanması ve İtiraz

Madde 20 - (1) ‘Uyarma’ ve ‘Kınama’ cezaları, müdür tarafın­dan; konukevinden  ‘Geçici Uzaklaştırma’ ve ‘Kesin Çıkarma’ cezaları ise Yönetim Kurulu tarafın­dan verilir.

(2) Uyarma ve kınama cezaları verildiği tarihten; diğer cezalar ise yönetim kurulunun karar tarihinden itibaren kesinleşir.

(3) Ceza almış misafir, öğrenci ise almış olduğu her ceza, öğrencinin dosyasına işlenir.

(4) Geçici ve kesin uzaklaştırma cezaları öğrencinin yanı sıra ailesine ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na da yazılı olarak bildirilir.

(5) Misafir, disiplin cezasının kendisine tebliğ tarihini izleyen yedi gün içerisinde uyarma ve kınama cezalarına itirazı yönetim kuruluna, geçici uzaklaştırma ve kesin çıkarma cezalarına itirazı ise üniversite yönetim kuruluna yapabilir.

(6) Misafirin öğrenci olması halinde, disiplin cezasını gerektiren eylemi ve davranışı aynı zamanda Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine de aykırılık teşkil ediyorsa Rektörlüğe yazılı bilgi verilir.

 

Konukevlerinin Olağanüstü Hallerde Kapatılması

Madde 21 - (1) Aşağıda belirtilen hallerde konukevleri geçici bir süre için kapatılabilir.

a) Konukevlerinde yasa, tüzük ve yönergelere aykırı amaçlarla ya da yönetimin izni olmayan faaliyetler nedeniyle huzur ve güvenliği sarsıcı ya da yok edici olayların çıkması, yönetimin çalışma ya da misafirlerin güven içinde konaklama imkânının ortadan kalkması,

b) Salgın hastalık veya doğal afet sonucu insan sağlığını ve güvenli konaklama şartlarını tehdit eden unsurların ortaya çıkması.

(2) Gerekli görülmesi halinde Konukevleri, Mütevelli Heyetinin veya Rektörlüğün talebi doğrultusunda geçici veya kalıcı olarak kapatılabilir.

(3) Kapatma kararı vermeye Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir. Gecikmesinde sakınca görülen hallerde Rektör de kapatma kararı verebilir. Ancak bu halde Rektör kapatma kararını iki hafta içinde Üniversite Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.

(4) Konukevlerinin kapatılması halinde, konukevlerinden yararlananlar, en geç on gün içerisinde boşaltma kararına uyarlar. Boşaltma kararına uyulmaması halinde, güvenlik kuvvetlerince konukevleri boşaltılır.

 

Çeşitli Hükümler

Madde 22 - (1) Misafir, odasındaki demirbaş eşya ve malzemeyi imza karşılığında bir tutanakla teslim alır ve oda demirbaşlarının her türlü zarar ve kaybından sorumludur. Herhangi bir zarar söz konusu olduğunda misafir zararı tazmin eder. Zarar tazmin edilmediği takdirde misafirin konukevinden kaydı silinir ve yasal takibe geçilir.

(2) Müdürlüğü bilgilendirmeksizin kesin ayrılmalarda misafire zimmetli demirbaş eşya veya malzemelerin kaybı ya da hasarı tespit edildiğinde öncelikle varsa depozitodan karşılanır, bakiye kısım için yasal takibe geçilir.

(3) Ortak kullanım alanlarındaki demirbaş eşya ve malzemenin hasar görmesi halinde, sorumlu ya da sorumlular tespit edilemezse hasar bedeli ilgili birimde barınan tüm misafirlerden tahsil edilir.

(4) Müdürlükçe yasaklanmış olan her türlü eşya ve maddeler tespit edildiğinde toplanarak imha edilir. Ayrıca, misafirin ayrılma tarihinden itibaren Müdürlük tarafından emanet kabul edilmez. Bırakılan eşya veya malzemeler aynı şekilde imha edilir.

(5) Misafirlerin tüm eşya ve parasının sorumluluğu kendisine aittir, herhangi bir durumda Konukevi yöneticileri sorumlu tutulamaz.

(6) Konukevlerinde indirim talebinde bulunan misafirler Müdürlüğe dilekçe ile başvurur. Konukevleri Yönetim Kurulu tarafından durumları akademik yıl başlangıcı itibariyle değerlendirilir. 

 

Madde 23 - (1) Bu yönergede düzenlenmemiş konularda Üniversite senatosu tarafından alınacak kararlar doğrultusunda hareket edilir.

 

Madde 24 - (1) Misafirler kendilerine imza karşılığı verilen bu yönerge ile konukevleri kurallarına uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

 

Yürürlük ve Yürütme

Madde 25 - (1) Bu yönerge, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

(2) Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür.