izulogo

İç Kontrol Birimi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

 

T.C.
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

İÇ KONTROL BİRİMİNİN

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bünyesinde yürütülecek iç kontrol faaliyetlerine ilişkin ilke, iş, işlem ve süreçleri belirlemektir.

 

Dayanak

Madde 2- (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu Yönergede geçen;

a)      Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,

b)      İç Kontrol Birimi: Rektörlüğe bağlı faaliyet gösterecek İç Kontrol Birimini,

c)      Başkan: İç Kontrol Birim Başkanını,

ç)      İç Kontrol: Üniversitenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere gerçekleştirilecek yöntem ve süreçler ile idari, malî ve diğer kontroller bütününü,

d)      Değerlendirme Raporu: İç kontrol sonucunda hazırlanacak olan ve idari, mali karar ve işlemlerin uygun bulunup bulunmadığını belirten ve/veya Rektöre öneriler içeren yazılı raporu ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İç Kontrol

İç kontrolün amacı

Madde 4- (1) İç kontrolün amacı;

   a) Üniversitenin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,

  b) Üniversite varlıklarının kötüye kullanılmasını ve israfın önlenmesini,

  c) Üniversitenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,

  ç) Karar oluşturmak ve faaliyetleri izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,

  d) Üniversitenin faaliyetleriyle ilgili her türlü idari ve malî karar ve işlemlerde usulsüzlüğün önlenmesini,

  sağlamaktır.

 

İç kontrolün kapsamı

Madde 5- (1) Üniversitenin ve sermaye koyduğu teşebbüslerin tüm işlem ve faaliyetleri iç kontrol kapsamındadır.

(2) İç kontrol görevi, İç Kontrol Birimi tarafından yerine getirilir.

(3) İç Kontrol faaliyetleri, bu Yönergede belirtilen kontroller ile Rektörün talimatı veya İç Kontrol Biriminin risk değerlendirmesi sonucunda iç kontrol işlemine tabi tutulmasında yarar görülen ve Rektör tarafından uygun görülen her türlü idari ve mali karar ve işlemlerin kontrollerden meydana gelir.

(4) İdari ve mali karar ve işlemler kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması açısından da kontrol edilir.

 

 

 

İç kontrolün niteliği

Madde 6- (1) İç kontrol sonucunda verilen rapor, danışma ve önleyici niteliği haiz olup tek başına idari ve mali karar ve işlemlerin uygulanmasında bağlayıcı değildir.

(2) İdari ve mali karar ve işlemlerin iç kontrole tabi tutulması ve iç kontrol sonucunda uygun rapor verilmiş olması, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

 

İç Kontrol görevi

Madde 7- (1) İç kontrol görevi, Rektörün talimatları ve Üniversite düzenlemeleri çerçevesinde İç Kontrol Birimi tarafından yerine getirilir.

(2) İç Kontrol Birimi, Rektör tarafından aksine bir talimat verilmedikçe Üniversitenin idari, mali karar ve işlemlerini, Rektör tarafından belirlenecek tür, tutar ve konular çerçevesinde ve riskli alanları da dikkate almak suretiyle yılda bir kez değerlendirecektir.

(3) Rektör her türlü idari, mali karar ve işlemlerin İç Kontrol Birimince kontrol ettirilmesine yönelik ayrıca talimat verebilir.

 

Raporlama

Madde 8- (1) İç Kontrol Birimi, İç kontrol sonucunda idari, mali karar ve işlemlerin uygun bulunup bulunmadığını belirten ve/veya Rektöre öneriler içeren yazılı bir rapor hazırlayarak Rektöre sunar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                                                         Çeşitli ve Son Hükümler

Görevler ayrılığı ilkesi

Madde 9- (1) İç kontrol görevini yürütenler, onay belgesi ve ekleri ile şartnamelerin hazırlanması, mali karar ve işlemlerin belgelendirilmesi, mal ve hizmetlerin teslim alınması gibi mali karar ve işlemlerin hazırlanması ve uygulanması aşamalarında görevlendirilemezler ve ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunda başkan ve üye olamazlar.

 

Birimlerin bilgi ve belge sunma yükümlülüğü

Madde 10- (1) Üniversitenin tüm birimleri, İç Kontrol Birimi tarafından istenilen bilgi, belge ve dokümantasyonu zamanında ve eksiksiz olarak sağlamakla yükümlüdür.

 

Yürürlük

Madde 11- (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 12- (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.