izulogo

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde bulunan gizlilik dereceli birimler ile unvanların neler olduğunu tespit etmek, bu birim ve unvanlarda çalışacak personel hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin gizlilik dereceli birim ve unvanları ile bu birim ve unvanlara atanacak personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 12/04/2000 tarihli ve 24018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 6. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede adı geçen:

a) Üniversite : İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’ni,

b) Rektör : İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,

c) Senato : İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senatosu’nu

ç) Gizlilik Dereceli Yer: Gizlilik dereceli mesaj, rapor, doküman, bilgi, belge, araç, gereç ve tesisler ile korunmaması halinde iç ve dış milli menfaatlerimizin zarar görebileceği materyallerin muhafaza edildiği, bulundurulduğu ve bunların korunması için güvenlik tedbirleri alınmış olan her türlü dolap, kasa, oda ve sınırlandırılmış bölgeyi,

d) Gizlilik Dereceleri: Yetkisiz kimselere açıklanması sakıncalı görülen bilgilerin önem derecesine göre sıralanması ve adlandırılmasını,

e) Arşiv araştırması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanmasını,

f) Güvenlik soruşturması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesini,

g) Yönetmelik: 14/2/2000 tarih ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’ni ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yer, Görev ve Sorumluluk

Gizlilik dereceli yer ve görevler

MADDE 5- (1) Gizlilik dereceli birimler ve görevler şunlardır:

a) Rektörlük, dekanlıklar, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve araştırma merkezleri,

b) Daire Başkanlıkları,

c) Üniversite birimlerinin evrak ve arşiv servisleri,

ç) Birimlerde gizlilik ve güvenlik gerektiren görevlerde çalışan personel,

(2) Bu birimlerde görev yapan personelin hangileri hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacağı bu Yönergenin 6 ncı maddesinde gösterilmiştir.

 

Hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılacak Personel

MADDE 6- (1) Yönergenin 5 nci maddesi kapsamında haklarında mülki idare amirliklerince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak personel şunlardır:

a) Üniversite kadrolarına ilk defa veya yeniden atanacak akademik ve idari personel,

b) Dekanlar,

c) Enstitü, Yüksekokul ve Araştırma Merkezi Müdürleri,

ç) Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Sekreterleri,

d) Daire Başkanı ve Müdürler,

e) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında görev yapan personel,

f) Üniversite birimlerinin evrak ve arşiv servislerinde görev yapan personel,

g) Birimlerde gizlilik ve güvenlik gerektiren görevlerde çalışan personelden, Rektörün güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasını istediği personel,

 

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yenilenmesi

MADDE 7- (1) Gerekli görülen hallerde atamaya yetkili amirin talebi üzerine güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yenilenmesi istenebilir.

Sorumluluk

MADDE 8- (1) Bu yönerge kapsamındaki personel hakkında, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması hususunda Personel Dairesi Başkanlığı sorumludur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer Hususlar

MADDE 9- (1) Güvenlik soruşturmasını talep edecek ve yapacak makamların, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile araştırılacak hususların ve izlenecek yöntemin belirlenmesi ve akabinde araştırma sonuçlarının değerlendirilmesinde, iş bu yönergeye dayanak teşkil eden yönetmelik hükümleri esas alınacaktır.

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 10- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, 12/04/2000 tarihli ve 24018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu yönerge İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senatosunun …../….. /2018 tarih ve …………  nolu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Yönerge Rektör tarafından yürütülür.