izulogo

Diploma, Sertifika ve Diğer İlgili Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
DİPLOMA, SERTİFİKA ve DİĞER İLGİLİ BELGELERİN
DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

 

(Senato Tarihi: 24 Ocak 2013; Senato Sayısı: 2013/3)

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 
- (1) Bu yönergenin amacı; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde önlisans, lisans, lisansüstü, çift anadal veya yan dal eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, fahri doktora unvanı verilecek olanlar ile kursiyerler ve benzeri kişiler için hazırlanacak olan geçici mezuniyet belgesi, diploma, diploma eki, sertifika, katılım belgesi, yan dal sertifikası ile diploma defterinin düzenlenmesi ve şekli ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam
MADDE 2 
- (1) Bu yönerge; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde önlisans, lisans, lisansüstü, çift anadal veya yan dal eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, fahri doktora unvanı verilecek olanlar ile kursiyerlere veya benzeri kişilere verilecek olan geçici mezuniyet belgesi, diploma, diploma eki, sertifika, katılım belgesi, yan dal sertifikası ile diploma defterinin düzenlenmesi ve şekli ile ilgili usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak
MADDE 3 
- (1) Bu yönerge; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği ile Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar
MADDE 4 
- (1) Bu Yönergede geçen;

 

a) Hologram: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine ait bilgileri taşıyan etiketi,
b) Senato: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senatosunu,
c) Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,
ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Diplomalar, Sertifika ve Belgeler

 

Diplomalar
MADDE 5 
– (1) Fakülte ve yüksekokul lisans programlarının ilk dört yarıyılındaki bütün derslerinden başarılı olan, ancak öğrenim gördükleri programları tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere talep etmeleri durumunda, 18/03/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik” uyarınca önlisans diploması verilebilir.
(2) Fakülte ve yüksekokul lisans programlarından mezun olan öğrencilere lisans diploması verilir. Mezun olduğu anadal dışında çift anadal programını başarı ile tamamlayan öğrencilere de ikinci lisans diploması verilir.
(3) Enstitülerdeki yüksek lisans programlarını tamamlayan öğrencilere yüksek lisans diploması, doktora programlarını tamamlayan öğrencilere ise doktora diploması verilir.
(4) Bilim, teknoloji, sanat, kültür ve sosyal hayatın gelişmesi yolunda ve toplumun temel değerleri doğrultusunda seçkin hizmet ve katkıda bulunan kişilere fahri doktora diploması Senato kararı ile verilebilir.
(5) Üniversitenin; diğer bir yükseköğretim kurumu ile ortak yürüttüğü programda, her iki kurum tarafından imzalanan protokol hükümlerine tabi olarak başarılı olan öğrencilere ortak diploma verilir. Ortak diplomanın şekli ve içeriği programı yürüten kurum tarafından düzenlenir.

 

Sertifika ve belgeler
MADDE 6 
– (1) Kayıtlı olduğu yan dal programındaki bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler ile kayıtlı olduğu çift anadal programını tamamlayamayan veya tamamlamadan bu programdan ilişiğini kestirmek isteyen öğrencilere, başarmış oldukları çift anadal programındaki derslerin, yan dal programındaki asgari krediyi sağlaması halinde, yan dal sertifikası verilir.
(2) Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında başarılı olan öğrencilere yabancı dil hazırlık sertifikası verilir. Sertifikanın bir sureti öğrencinin dosyasında saklanır.
(3) Üniversiteye bağlı akademik birimler veya uygulama ve araştırma merkezleri tarafından düzenlenen her türlü kurs ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlayanlara sertifika, bu birimlerin faaliyetlerine katılanlara ise katılım belgesi verilir.
(4) Üniversiteye bağlı akademik birimlerin veya uygulama ve araştırma merkezlerinin kendi aralarında veya üniversite dışından benzer kurum ve kuruluşlarla ortak düzenledikleri kurs ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlayanlara ortak sertifika, bu birimlerin faaliyetlerine katılanlara ise ortak katılım belgesi verilir. Ortak sertifikanın veya ortak katılım belgesinin şekli ve içeriği programı yürüten kurum tarafından düzenlenir.
(5) Lisans programlarından normal öğrenim süresi içinde mezun olan, disiplin cezası almayan ve genel ağırlıklı not ortalaması 3.00-3.50 olan öğrencilere onur belgesi, 3.51- 4.00 olan öğrencilere ise yüksek onur belgesi verilir.

 

Geçici mezuniyet belgesi
MADDE 7 
- (1) Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara; yazılı talepleri üzerine, şekli ve içeriği Rektörlük tarafından belirlenen, fotoğraflı geçici mezuniyet belgesi verilir.
(2) Geçici mezuniyet belgesinin sağ alt köşesi, ilgili Dekan/Müdür tarafından imzalanır ve mühürlenir.
(3) Geçici mezuniyet belgesi almış olan öğrenciler bu belgeleri iade etmedikleri takdirde kendilerine diploma verilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diploma, Sertifika ve Katılım Belgelerinde yer alan bilgiler

Diplomada yer alan bilgiler
MADDE 8 
– (1) Diplomada aşağıdaki bilgiler yar alır ve şekli Senato tarafından belirlenir.

 

a) Diplomanın ön yüzünde;

    1) Üniversitenin logosu ve adı,
    2) Fakülte/Yüksekokul/Enstitü adı,
    3) Diploma Türü (Önlisans/Lisans/Tezsiz Yüksek Lisans/Tezli Yüksek Lisans/Doktora),
    4) Öğrencinin adı ve soyadı,
    5) Bölüm/Anabilim Dalı/Program adı ve diploma metni,

 

b) Diplomanın arka yüzünde;

     1) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası/Yabancı Uyruklular için Pasaport Numarası,
     2) Diploma numarası,
     3) Üniversiteye kayıt tarihi,

     4) Eğitim dili,
     5) Ağırlıklı genel not ortalaması,

     6) Mezuniyet tarihi,
     7) Mezuniyet Dönemi
     8) Diploma düzenleme tarihi,
     9) İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanının onayı,
(2) Lisans öğrencilerinin mezuniyet tarihi; ilgili Fakülte/Yüksekokul yönetim kurulunda öğrencinin mezuniyeti hakkındaki karar alındığı tarihtir.

(3) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında kayıtlı öğrencilerinin mezuniyet tarihi; tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. Tezsiz yüksek lisans programlarında kayıtlı öğrencilerin mezuniyet tarihi ise ilgili Enstitü yönetim kurulunda öğrencinin mezuniyeti hakkındaki karar alındığı tarihtir.
(4) Diplomalar, ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü yönetim kurulunca mezuniyetine karar verilen ve Rektörlüğe bildirilen öğrenciler için, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi çerçevesinde bastırılır.
(5) Diplomanın sol alt köşesinde ilgili Dekanın/Müdürün, sağ alt köşesinde Rektörün unvanı, adı, soyadı, ve imzası, diplomanın alt orta yerinde ise Üniversitenin hologramı yer alır. Diplomalar, görevdeki Rektör ve Dekan/Müdür tarafından imzalanır.
(6) Diploma basımında hata yapıldığında, diploma yeniden düzenlenerek Rektörlük onayına sunulur. Yeni düzenlenen diplomada yapılan düzeltmeler diploma defterinde de yapılır. Hatalı diplomalar, her yılın sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanı, diplomayı hazırlayan personel ve öğrenci işlerinde görevli bir memurdan oluşan üç kişilik komisyon tarafından bir tutanak ile imha edilir.

 

Diplomada yer almayacak bilgiler
MADDE 9 
- (1) Çift anadal programlarından mezun olanların diplomalarında, çift anadal programlarından mezun oldukları belirtilmez. Bu bilgi, öğrenci transkriptinde yer alır.
(2) Diplomada unvan yer almaz.

 

Sertifikada yer alan bilgiler
MADDE 10 
- (1) Sertifikanın ön yüzüne kurs veya benzeri çalışmanın tam adı, ilgilinin adı, soyadı ve varsa kazandığı unvan yazılır. Verilecek olan sertifika ilgili Dekan/Müdür ile gerektiğinde Rektör tarafından imzalanır.
(2) Sertifikanın arka yüzünde, ilgilinin; TC kimlik numarası/pasaport numarası, ana ve baba adı, doğum yeri ve tarihi, sertifikanın veriliş tarihi, sertifika numarası ile kurs veya benzeri çalışmanın süresi yer alır.
(3) Sertifikanın şekli Rektörlük tarafından belirlenir.

 

Katılım belgesinde yer alan bilgiler
MADDE 11 
- (1) Katılım belgesinin ön yüzüne kurs veya benzeri çalışmanın tam adı, ilgilinin adı, soyadı ve varsa kazandığı unvan yazılır. Verilecek olan belge ilgili Dekan/Müdür ile gerektiğinde Rektör tarafından imzalanır.
(2) Katılım belgesinin şekli Rektörlük tarafından belirlenir.

 

Diploma ve sertifika numarası
MADDE 12
- (1) Diploma ve sertifika numaraları, Birimin Kısa Adı-Yıl-Diploma/Sertifika Sıra No esasına göre verilir. (Örnek: MDBF-2013-0001)
(2) Diploma ve sertifika numaraları her yıl 0001’den başlatılarak verilir.

 

Diploma eki
MADDE 13 
– (1) Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere diplomalarına ek olarak, formatı Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış diploma eki verilir.
(2) Diploma eki, Öğrenci İşleri Daire Başkanı tarafından imzalanır (Diploma ekinde sol alt köşede Öğrenci İşleri Daire Başkanının adı, soyadı ve imzası, sağ alt köşede Üniversitenin hologramı yer alır).

Diploma defteri
MADDE 14 
– (1) Diploma defterinin sol sayfasında mezun öğrencinin aşağıda yazılı bilgileri bulunur;
a) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası/Yabancı Uyruklular için Pasaport Numarası,
b) Uyruğu,
c) Adı ve soyadı,
ç) Baba adı,
d) Ana adı,
e) Doğum yeri,
f) Doğum tarihi,
g) Nüfusa Kayıtlı Olduğu: il, ilçe, mahalle, köy,
ğ) Nüfus Cüzdanı: Seri no, cilt no, aile sıra no ve sıra no’su,
h) Fakülte/Yüksekokul/Enstitü adı,
ı) Bölüm/Program/Anabilim/Bilim Dalının adı,
i) Öğrenci numarası,
j) Öğrenim ücreti durumu (Tam Burslu, %50 Burslu, %25 Burslu, Ücretli),
k) Üniversiteye kayıt tarihi,
l) Üniversiteye kayıt şekli (ÖSS, Ek kontenjan, YÖS, DGS vs.),
m) Üniversiteye yerleşme puanı (ÖSS, DGS),
n) Aldığı ödül ve cezalar,
o) Kullandığı izinler (Kayıt dondurma),
ö) Staj bilgileri,
p) Adres ve iletişim bilgileri,
r) Mezuniyet yılı/dönemi,
s) Mezuniyete ait ilgili yönetim kurulunun karar tarihi ve sayısı,
ş) Diploma numarası,
t) Diploma düzenleme tarihi,
u) Diploma veriliş sebebi,
ü) Ağırlıklı genel not ortalaması,
v) Öğrencinin imzası,
y) Öğrencinin fotoğrafı,
z) Açıklama kısmı,
(2) Diploma defterinin sağ sayfasında öğrencinin mezuniyet transkripti bulunur. Mezuniyet transkripti ilgili Bölüm/Program Başkanı ile Dekan/Müdür ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı tarafından imzalanır.

 

Diploma, diploma eki ve geçici mezuniyet belgesi
MADDE 15 
- (1) Diplomalar, ilgili yönetim kurullarının mezuniyet kararlarının Rektörlüğe intikalinden sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca hazırlanarak Rektörün onayına sunulur.
(2) Diploma, diploma eki ve geçici mezuniyet belgesi yalnızca hak sahiplerinin kendilerine veya noter onaylı vekaletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilir. Diploma sahibinin yurt dışında bulunması halinde, vereceği vekaletnamenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından alınmış olması gerekir. Vefat eden kişinin diploması, istekleri halinde kanuni mirasçılarına verilir.
(3) Diploma ve diploma eki; ilişik kesme belgesinin teslimi veya verilmişse geçici mezuniyet belgesinin iadesi halinde diploma defteri imzalatılarak teslim edilir.
(4) Diplomanın, diploma ekinin ve geçici mezuniyet belgesinin bir sureti öğrencinin dosyasında saklanır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

 

Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi ve sertifikaların kaybı veya tahribatı
MADDE 16
- (1) Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi veya sertifikasını kaybeden kişi; başvuru dilekçesi ve nüfus cüzdanı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat eder.
(2) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı kendi kayıtlarını göz önünde tutarak müracaatı inceler. Müracaatı uygun bulunduğu taktirde; diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi veya sertifikanın yenisini hazırlar ve ilgiliye teslim eder.
(3) Tahribata uğraması sebebiyle orijinal şekil ile ibraz edilen diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi veya sertifika için de aynı yol izlenerek yenisi verilir.

 

Mahkeme kararına dayalı nüfus kaydı değişikliği
MADDE 17 
– (1) Mahkeme kararına dayalı ad, soyad veya nüfus kaydı değişikliklerinde, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından diplomanın arkasına gerekli açıklama yapılıp tarih yazılarak, imzalanır ve mühürlenir. Bu işlemin yapılabilmesi için, ilgilinin vukuatlı nüfus kayıt örneği ile nüfus cüzdanını ve mahkeme kararının noterden onaylı suretini bir dilekçe ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına sunması gerekir.
(2) Diploma defterinde gerekli düzeltmeler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır ve şerhli diplomanın fotokopisi ile diğer belgeler öğrencinin dosyasında muhafaza edilir.
(3) İlgili talep ettiği takdirde, bu Yönergenin ilgili madde hükümlerine göre, ön yüzünde mahkeme kararına dayanan değişiklik bilgilerini içeren ikinci nüsha düzenlenebilir. Mezuniyetten sonra, Mahkeme kararına dayalı kimlik bilgileri değişikliği, diplomanın arkasına tarih yazılarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yetkililerince imzalanır ve mühürlenir.

 

Yönergede hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 
– (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

 

Yürürlük
MADDE 19 
– (1) Bu yönerge İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme
MADDE 20 
– (1) Bu yönerge hükümlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü yürütür.