izulogo

Burs Yönergesi

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
BURS YÖNERGESİ

Senato Kararı : 17.12.2015 tarih ve 2015/23 sayılı kararı

Amaç

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin vereceği burslarla öğrencileri daha fazla çalışmaya ve başarılı olmaya özendirmek, seçkinliklerini ödüllendirmek, sosyal alanlarda da üstünlük sağlamaları için spor, sanat gibi dallardaki başarılarını desteklemek amacı ile verilecek bursları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin lisans ve lisansüstü programlardaki öğrencilerine ÖSYM bursları ile akademik başarı, spor ve sanatı teşvik ve diğer burslar hakkındaki ortak hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönerge 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmenliği ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Burs: Öğrenim ücretlerinden yapılan indirim ile ayni veya nakdi yapılan yardımı,

b) Mütevelli Heyet: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

c) Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,

ifade eder.

Burslardan Yararlanma

Madde 5- (1) Bir öğrenci ancak bir burstan yararlanır. Birden fazla burs veya indirim (kardeş indirimi, nakit veya ayni olarak verilen burslar vb. hariç) almaya hak kazanan öğrenci, yalnızca miktar olarak en yüksek olanından ve tek bir burstan yararlanır. Ancak burs komisyon kararı ile verilen burslarda bu hüküm uygulanmaz. Üniversitenin burslarından yararlanacak öğrencilerin belirlenmesinde her hangi bir fakülte veya bölüm/programa öncelik verilmez.

ÖSYS Burs ve İndirimleri

Madde 6- (1) ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınav sonucuna göre YKS Kılavuzu’nda yer alan kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere verilen burs ve indirimlerdir.

Tam Burs: öğrenim ücretinin tamamını;

%75 Burs: öğrenim ücretinin dörtte üçünü;

%50 Burs: öğrenim ücretinin yarısını ve

%25 Burs: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsar. Burslar öğrenim ücreti üzerinden indirim yapılarak uygulanır.

(2) Üniversitemizde ÖSYM burs ve indirimlerinin süresi; yabancı dil hazırlık sınıfı okuyacak öğrenciler için altı yıl, diğer öğrenciler için beş yıldır.

(3) ÖSYS burs ve indirimleri karşılıksız olup, lisans programının normal öğrenim süresince ve ilave bir yıl süreyle verilir ve ders geçme veya genel not ortalaması gibi başarı şartları aranmaksızın devam eder.

(4) ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavına girip üniversitemizi yeniden kazanan burslu öğrencilerimiz, Üniversitemiz lisans programlarına yeniden kayıt yaptırdıkları takdirde önceki burs haklarını kaybeder.

YKS Derece Bursları

Madde 7- (1) ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavı sonucuna göre (Ek yerleştirme ve ek puanla yerleştirilenler hariç); bu maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirlenen başarı dilimleri içerisinde yer alan ve üniversitemizin ilgili puan türündeki lisans programlarına yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere yılda dokuz ay süreyle verilen burstur. Derece bursları zorunlu yabancı dil hazırlık öğretimi için bir yıl, lisans öğretimi için dört yıl boyunca, programının normal öğrenim süresince verilir.

(2) SAYISAL ve EŞİT AĞIRLIK puan türlerinde; ilk 1000’e girenlere 3000 TL, 1001-2500 arasına 2500 TL, 2501-5000 arasına 2000 TL, 5001-7500 arasına 1500 TL, 7501-10000 arasına 1000 TL nakit burs verilir.

(3) DİL puan türünde; ilk 10’a girenlere 3000 TL, 11-100’e girenlere 2500 TL, 101-200’e girenlere 2000 TL, 201-300’e girenlere 1500 TL, 301-500’e girenlere 1000 TL, nakit burs verilir. 

(4) SÖZEL puan türlerinde; ilk 100’e girenlere 3000 TL, 101-500’e girenlere 2500 TL, 501-1000’e girenlere 2000 TL, 1001-2500’e girenlere 1500 TL, 2501-5000’e girenlere 1000 TL nakit burs verilir.

(5) Bu burslar; Öğrencinin,

a) Ağırlıklı not ortalamasının üst üste iki yarıyıl 2.00’nin altına düşmesi,

b) Yasal mazereti bulunmadan bir dönem kayıt yenilememesi,

c) Uyarma ve kınama cezası haricinde disiplin cezası almış olması,

ç) Kurum içi veya kurum dışı yatay geçiş yapması,

d) Üniversiteden ilişiğinin kesilmesi,

halinde kesilir ve yeniden verilmez.

(6) Kaydını donduran öğrenci, kaydını dondurduğu süre içerisinde bu burstan yararlanamaz.

(7) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans derecesi ile mezun olan öğrenciler bu burstan yararlanamaz.

Tanımı

Madde 8- (1) Öğrencilere, Üniversitemizde akademik başarı durumlarına göre kayıtlı oldukları programlardaki normal öğrenim süresi içerisinde verilen burstur. Akademik başarı bursu için öğrencinin yazılı başvurusuna gerek yoktur. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı akademik başarı bursunu almaya hak kazanan öğrencileri her akademik yıl sonunda belirler ve yazılı olarak Rektörlüğe bildirir.

Kapsamı

Madde 9- (1) Her akademik yıl sonunda, akademik başarı notu hesaplanan yıla kadar kayıtlı olduğu programın öğretim planında gösterilen tüm zorunlu ve seçmeli dersleri alıp başaran, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.40 olan ve sınıfında ilk üçe giren öğrencilere (Tam burslu öğrenciler dahil), sonraki akademik yıllarda ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden; birinciye %100, ikinciye %75 ve üçüncüye %50 oranında akademik başarı bursu verilir.

(2) Akademik başarı bursu almaya hak kazanan öğrencinin, bursunun devamı için, kayıtlı olduğu programın öğretim planında gösterilen tüm zorunlu ve seçmeli dersleri alıp başarması ve her akademik yıl sonunda ağırlıklı genel not ortalamasının 3.00 ve üzerinde olması gerekir.

Akademik Başarı Bursu Verme Kriterleri

Madde 10- (1) Akademik başarı bursu verme kriterleri şunlardır;

a) Akademik başarı bursu yalnızca normal öğrenim süresi içerisinde verilir,

b) Akademik başarı bursu azami süreler ile yabancı dil hazırlık sınıflarında verilmez,

c) Akademik başarı notu hesaplanan yılda muafiyet dersi olan öğrenciler bu burstan yararlanamaz, ancak başarı sıralamasına dahil edilir. (Üniversite tarafından muafiyet sınavı yapılan dersler ile değişim programlarında alınan dersler hariç),

ç) Akademik başarı notu hesaplanan yılda kayıt donduran, izinli sayılan ve kayıt yenilemeyen öğrenciler akademik başarı bursundan faydalanamaz.

d) İlgili akademik yılın yaz okulunda alınan notlar akademik başarı notu hesaplamasında dikkate alınmaz,

e) Disiplin cezası alan öğrenciler bu burstan yararlanamaz (Uyarma ve kınama cezası hariç),

f) Not ortalamasının eşit olması halinde öğrencilerden başarılan AKTS kredisi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması halinde ÖSYS merkezi yerleştirme sınav puanı yüksek olan öğrenciye, bu öğrencilerin Üniversiteye kayıt yıllarının veya kayıt türlerinin farklı olması durumunda ise yaşı küçük olana öncelik verilir.

g) Kurum içerisinde başka bir lisans programına yatay geçiş yapan öğrencilerin  akademik başarı bursu kesilir.

h)  Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans derecesi ile mezun olan öğrenciler bu burstan yararlanamaz.

Dereceye giren öğrencilere verilen başarı bursu

Madde 11- (1) Üniversitemiz lisans programlarından ilk üç dereceye girerek mezun olan öğrencilerden üniversitemiz lisansüstü programlarına kabul edilenlere, mezuniyet genel not ortalamaları 3.50 ve üzerinde olmak şartı ile öğrenim ücreti üzerinden;bölüm birincilerine %100, bölüm ikinci ve üçüncüsüne %80 oranında indirim yapılır. Diğer üniversitelerin lisans programlarından dereceye girerek mezun olan öğrencilerden üniversitemiz lisansüstü programlarına kabul edilenlere, mezuniyet genel not ortalamaları 3.50 ve üzerinde olmak şartı ile öğrenim ücreti üzerinden; üniversite birincilerine %100, fakülte birincilerine %80 ve bölüm birincilerine %60 oranında indirim yapılır.

(2) Üniversitemiz lisans programlarından ilk üç dereceye girerek mezun olan ve üniversitemiz lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerden mezuniyet genel not ortalamalarına bakılmaksızın bölüm birincilerine, ikincilerine ve üçüncülerine öğrenim ücreti üzerinden %75 oranında indirim yapılır.

(3) Üniversitemizin lisans programlarından mezun olan ve üniversitemiz lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilere mezuniyet genel not ortalamalarına ve mezuniyet derecelerine bakılmaksızın öğrenim ücreti üzerinden %50 oranında indirim yapılır.

Kurum Çalışanlarına Uygulanan Burslar

Madde 12- (1) Anlaşmalı kamu veya özel kurum veya kuruluşlarda çalışan ve lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilere öğrenim ücreti üzerinden %40’a varan oranlarda indirim yapılabilir. En az 10 kişilik grup kayıtlarında %10 ilave indirim yapılabilir.

Üniversite Burs Komisyonu

Madde 13- (1) Bu bölümde yer alan burslarla ilgili değerlendirmeleri yapmak ve gerekli kararları almak üzere, Mütevelli Heyeti tarafından Üniversite Burs Komisyonu oluşturulur. Komisyon, başkan haricinde en az üç üye ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanından oluşur.

Burs Başvuruları

Madde 14- (1) Burslara müracaat etmek isteyen öğrenciler, Burs Başvuru Formunu doldurarak ve komisyon tarafından istenen diğer belgeleri de başvuru formuna ekleyerek Sağlık, Kültür ve Spor Başkanlığı’na verir.

(2) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, öğrencilerin burs taleplerini ve bu taleplere dayanak teşkil eden belge ve bilgileri de toplayarak incelenmek üzere Üniversite Burs Komisyonuna gönderir. Komisyon, başvuruları inceleyerek değerlendirir ve aldığı kararları Mütevelli Heyetinin onayına sunulmak üzere Rektörlüğe gönderir.

(3)  Mütevelli Heyetince onaylanan kararlar Rektörlük tarafından, gereği için İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına; bilgi için Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

Spor Bursu

Madde 15- (1) Spor bursu, aşağıda belirtilen şartlardan en az birini sağlayan üniversitemiz öğrencilerine verilir. Spor Burs oranı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının önerisi üzerine Üniversite Burs Komisyonu tarafından karara bağlanır.

(2) Spor bursu verme kriterleri şunlardır; Üniversitemiz öğrencilerinden;

a) Branşında Olimpiyat oyunlarında yer alan, son 4 (dört) yılda Dünya, Avrupa, Balkan, Akdeniz Oyunlarında ferdi veya takım olarak ilk üçte yer alanlara ve Üniversite takımı adına yarışmalara katılanlara ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %100 oranında indirim yapılabilir.

b) Son üç yıl içerisinde milli takım kadrosunda yer alıp, resmi müsabakalara katılmış olan ve ilgili dalda aktif lisanslı sporculuğu devam edenlere, milli oldukları dalda Üniversite'mizin okul takımında yer aldıkları sürece ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %75’e kadar indirim yapılabilir.

c) Süper lig, 1. veya 2. lig takımlarının A takım veya Paf/Genç takımlarında yer alan ve lisansı devam eden, resmi müsabakalarda yer alanlara, ilgili dalda Üniversite'mizin okul takımında yer aldıkları sürece ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden % 50 oranında indirim yapılabilir.

ç) Türkiye Kulüplerarası Şampiyonalarda ve Türkiye Liselerarası Şampiyonalarda, ferdi ve takım olarak son üç yıl içerisinde ülke çapında ilk üçte yer alanlara, ilgili dalda Üniversite'mizin okul takımında yer aldıkları sürece ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden;

Birincilik almış sporculara %50,

İkincilik almış sporculara %40,

Üçüncülük almış sporculara %30   oranlarına kadar indirim yapılabilir.

d) Üniversite'mizin okul takımlarında yer alıp Üniversitelerarası Spor Federasyonu tarafından koordine edilen Üniversitelerarası şampiyonaların en üst kategorisinde ferdi veya takım olarak şampiyon olanlara, ödemeleri gereken öğrenim ücretinin % 30’na kadar indirim yapılabilir.

(3) Spor Bursu bir yıl için verilir, bursun sonraki yıllarda devam edip etmeyeceği ve oranı öğrencinin burs alma şartlarını devam ettirmesi ve başarısı dikkate alınarak Üniversite Burs Komisyonu tarafından karara bağlanır. Burslar, gerekli şartların sağlanması halinde takip eden akademik yıl için verilir.

(4)- Spor bursu, aşağıda belirtilen hallerde sona erer;

a) Öğrencinin üst üste iki yarıyıl genel not ortalamasının 2.00’nin altına düşmesi,

b) Disiplin cezası almış olması, (Uyarı ve kınama cezası hariç)

c) Öğrencinin kendi isteği ile üniversite takımdan ayrılması veya üniversite takımının teknik direktörü ya da antrenörü tarafından disiplinsizlik, performans yetersizliği veya daimi sakatlık nedenlerinden takımdan çıkarılması,

ç) Bursu almaya hak kazandıran başarının devam ettirilememesi durumunda

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının önerisi ile sona erer.

Sanat Bursu

Madde 16- (1) Güzel sanat dallarında uluslararası yarışmalarda birincilik alan öğrencilere verilir.

(2) Sanat Bursunun hangi sanat dalları için ve hangi miktar/oranda verileceği ve bir sonraki yıl devam edip etmeyeceği Üniversite Burs Komisyonunun teklifi ve Mütevelli Heyeti onayı ile belirlenir.

 

Konukevi Bursu

Madde 17- (1) Konukevi bursu, ihtiyacı ve başarısına bağlı olarak öğrenciye Üniversitenin konukevlerinde ücretsiz veya kısmi ücretli olarak kalma imkânı sağlar. Konukevi bursuna müracaat etmek isteyen öğrenciler, Burs Başvuru Formunu doldurarak ve Konukevleri Müdürlüğü tarafından istenen diğer belgeleri de başvuru formuna ekleyerek Konukevleri Müdürlüğü’ne verir. Başvurular Konukevleri Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve kararını Rektörlüğe sunar.

2) Üniversitemiz lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerden (Ek yerleştirme ve ek puanla yerleşenler hariç); SAYISAL ve EŞİT AĞIRLIK puan türlerinde; 10.001 ile 30.000 arasına girenlere, SÖZEL puan türlerinde; 5.001-10.000 arasına girenlere ve DİL puan türünde; 501-750 arasına girenlere Üniversitemiz konukevlerinde yemek ve kahvaltı hariç ücretsiz konaklama imkânı sağlanır. Üniversitemiz konukevlerine Kampüs Bilgi Sistemi üzerinden Konukevleri Yönetimi tarafından ilan edilen tarihlerde başvuru yapmayanlar bu haktan yararlanamazlar.

 

3) Konaklama bursundan yararlananlardan konukevleri yönergesi uyarınca Geçici Uzaklaştırma veya Kesin Çıkarma cezası alan öğrenciler disiplin cezası aldığı tarihten itibaren bu haklarını kaybederler.

(4) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans derecesi ile mezun olanlar YKS Derece Bursundan yararlanamaz.

Destek Bursu

Madde 18- (1) Üniversite Burs Komisyonu, her akademik yılbaşında burs başvurusu yapan öğrencilerin maddi durumlarını inceleyerek destek bursu verebilir. Destek bursu nakdi olup, yalnızca bir akademik yıl için geçerlidir ve öğrenciye sekiz ay boyunca aylık olarak verilir. Destek bursu başvuruları her akademik yılbaşında yenilenebilir.

 

Tercih Bursu

Madde 19- (1) Üniversitemiz lisans programlarının %25 veya %50 Burslu programlarını ilk beş (5) tercihi arasında yapan ve bu tercihlerinden birine ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerden %25 Burslu olanların burs oranı %30’a, %50 Burslu olanların burs oranı ise %55’e yükseltilir.

(2) Bu burstan, Üniversitemizin herhangi bir lisans programında okumakta iken yeniden sınava girerek ÖSYM tarafından lisans programlarımızdan birine yerleştirilen öğrenciler yararlanamaz.

Yatay Geçiş Bursu

Madde 20- (1)  Diğer yükseköğretim kurumlarından üniversitemiz lisans programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin daha önceki lisans programına kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, üniversitemizde geçiş yapmak istediği lisans programının aynı yıldaki tam veya kısmi burslu programının taban puanına eşit veya yüksek ise; öğrenci “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ile “Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilen usul ve esasları” çerçevesinde, Üniversitemizde geçiş yapmak istediği lisans programının ilgili yıldaki YKS puanının karşılık geldiği tam veya kısmi burslu programına ilgili burs oranıyla yerleştirilir. Ayrıca YKS puanı ücretli programa karşılık gelen öğrenci de %25 Burslu olarak yerleştirilir, bu kural üniversitemiz öğrencileri için uygulanmaz. Yatay geçiş yapan öğrenciye verilen tam veya kısmi burs kayıt yaptırılan lisans programının normal öğrenim süresince ve ilave bir yıl süreyle devam eder.

(2) Programlar arası geçiş yapan öğrenciler, ÖSYS yerleştirme bursu ve Kardeş İndirimi haricindeki diğer burslardan (YKS Derece Bursu, Konukevi Bursu, Akademik Başarı Bursu, Kültür, Sanat, Spor Bursu ve diğer Nakit Burslar v.b.) ve indirimlerden (İlk Beş Tercih İndirimi) yararlanamaz.

(3) Üniversitemize merkezi yerleştirme ile kayıt yaptıran öğrenci, programlar arası geçiş yapmak istediği lisans programına, Üniversitemize ÖSYM tarafından yerleştirildiği burs oranı ile yerleştirilir.

(4) Üniversitemize Kurumlararası Yatay Geçiş ile kayıt yaptıran öğrenci,  programlar arası geçiş yapmak istediği lisans programına, öğrencinin merkezi yerleştirme puanının geçiş yapmak istediği programın ilgili yıldaki ÖSYS puanına karşılık gelen burs oranı ile yerleştirilir.

Kardeş ve Eş Bursları

Madde 21- (1) Üniversitemizde aynı düzey diploma programlarında öğrenim görmekte olan her bir kardeşe ve eşe ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %10 oranında indirim yapılır. Bu indirim öğrencilerin aynı anda öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.

Şehit ve Gazi Bursu

Madde 22- (1) Üniversitemiz lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilerden; şehit eşi ve çocuklarına %100 öğrenim bursu verilir, gazinin kendisi eşi ve çocuklarına ise ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %50 oranında indirim yapılır.

(2) Şehit veya gazi belgesinin Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğünden alınmış olması gerekir.

Personel Bursları

Madde 23- (1) Üniversitemizde çalışan personele, Üniversitemizin lisansüstü programına kayıt yaptırmaları halinde ödemeleri gereken  öğrenim ücreti üzerinden %60 oranında ilave indirim yapılır.

(2) Üniversitemizde çalışan ve bir yılını doldurmuş personelin eş ve çocuklarına, üniversitemiz öğrencileri olmaları halinde ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %40 oranında ilave indirim yapılır.

Kurucu Vakıf Bursu

Madde 24- (1) İlim Yayma Vakfı ve/veya İlim Yayma Cemiyeti idari kadrolarında veya bunlara bağlı Eğitim Kurumlarında çalışan personele, üniversitemiz lisansüstü programlarına kayıt yaptırmaları halinde öğrenim ücreti üzerinden %50 oranında indirim yapılır.

(2) İlim Yayma Vakfı ve/veya İlim Yayma Cemiyeti idari kadrolarında veya bağlı Eğitim Kurumlarında çalışan veya görev alan ve bir yılını doldurmuş kişilerin eş ve çocuklarına üniversitemiz öğrencileri olmaları halinde ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %25 oranında indirim yapılır.

(3) İlim Yayma Vakfı’na bağlı, Özel İrfan Koleji mezunlarından, bu kolejde 3 tam yıl okuyanlara %15, 6 tam yıl okuyanlara %25 ve 8 tam yıl okuyanlara normal öğrenim süresince ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %30 oranında indirim yapılır.

(4) İlim Yayma Vakfı ve/veya İlim Yayma Cemiyeti'nin orta öğrenim veya üniversiteye hazırlık yurtlarında 1 tam yıl barınanlara üniversitemiz öğrencileri olmaları halinde,  belgelendirmeleri şartı ile ödemesi gereken öğrenim ücreti üzerinden normal öğrenim süresince %25 oranında indirim yapılır.

Özel Burslar

Madde 25- (1) İsteyen özel ve tüzel kişiler, Üniversitemize bağışta bulunarak kendilerinin, yaşayan veya vefat etmiş yakınlarının adına şartlı veya şartsız burs verebilirler. Bu bursların verileceği öğrenciler, Üniversite Burs Komisyonu kararı ile belirlenir.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 26- (1)
 Üniversite Senatosunun 24.06.2015 tarih ve 2015/12 sayılı kararı ile kabul edilen yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 27- (1) Bu yönerge, Üniversite Senatosu kararı ve Mütevelli Heyeti onayından sonra, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 28- (1) Bu yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.