izulogo

Bilimsel Etkinlikleri Teşvik Yönergesi

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Bilimsel Etkinlikleri Teşvik Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM 

AMAÇ VE TANIMLAR

MADDE 1- AMAÇ

(1) Bu yönergenin amacı; yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantılara katılım ile bilimsel yayınları teşvik esaslarını, yararlanacakları ve yararlanma biçimlerini belirlemektir.
MADDE 2- KAPSAM
(1) Bu yönerge; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi adresli, yurtiçi ve/veya yurtdışı bilimsel toplantılarda sunulan bildirileri, araştırma makalelerini, vaka takdimlerini, patentleri, Türkçe veya yabancı dilde kitap, kitap bölümleri veya kitap çevirilerini kapsar.
MADDE 3- DAYANAK
(1) Bu Yönerge 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmenliği ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.
MADDE 4- TANIMLAR
(1) Bu Yönergede geçen tanımlar aşağıdaki anlamları ifade ederler:
a) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,
b) BETEK: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Bilimsel Etkinlikleri Teşvik Komisyonunu, 
c) Öğretim Elemanı: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde görev yapan tam zamanlı Prof., Doç., Yrd. Doç., Öğretim görevlisi, okutman, uzman, araştırma görevlisini,
d) Akademik Birim: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde bulunan Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Enstitü,  Fakülte ve Yüksekokullarda bulunan Bölüm, Anabilim/Ana sanat Dalı, Meslek Yüksek Okulu Programları,
e) Dekanlık: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İlgili Fakülte Dekanlığını,
f) Müdürlük: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İlgili Enstitü/Yüksekokul Müdürlüğünü, 
g) Mütevelli Heyet: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 
h) Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü, 
i) Senato: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senatosunu, 
j) Toplantı: Ulusal veya Uluslararası Konferans, Sempozyum veya Kongreyi,
k) UBYT: TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programını, 
İKİNCİ BÖLÜM 
MADDE 5- BETEK
(1) Rektör tarafından biri başkan olmak üzere görevlendirilen 5 (beş) öğretim üyesinden oluşur, üyelerin görev süresi 3 (üç) yıldır. 
(2) BETEK üyelerinden birinin ayrılması halinde yerine Rektör tarafından yeni üye atanır. 
(3) BETEK, gerektiğinde gönderilen çalışmalar ile ilgili olarak uzman görüşü alabilir veya çalışmayı bir alt komisyona inceletebilir.
(4) BETEK komisyonunun sekretaryasını yürütmek üzere bir idari çalışan görevlendirilir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
YAYIN TEŞVİKLERİ
MADDE 6- TEŞVİK MİKTARI
(1) Ödenecek teşvik tutarının alt sınırı Tablo-1 Sıra no 2’de verilen çarpandan az olmamak kaydıyla, UBYT tarafından belirlenen teşvik miktarları ve hesaplama metotları esas alınarak belirlenen miktarın tablodaki katsayının çarpımı ile elde edilen miktardır.
(2) Bu maddenin birinci fıkrası dışındaki yayınlar için UBYT tarafından belirlenen en yüksek teşvik miktarın Tablo -1’ de verilen katsayı ile çarpımından elde edilen miktar teşvik olarak ödenir.
 
Tablo -1
Sıra YAYINLAR Katsayı (%)
I. Dergilerde Yayınlanan Eserler
1 UBYT kapsamındaki dergilerde yayımlanan eserler 100    
2 Alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanan makaleler 30  
3 Uluslararası hakemli dergiler 20     
4 Ulusal hakemli dergiler 12  
5 Alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanan diğer yayınlar (Kitap Kritiği, Editöre Mektup) 8     
II. Yayımlanan Kitap, Kitap Bölümü veya Kitap Çevirisi
6 Uluslararası düzeyde yayımlanmış yabancı dilde bilimsel kitap veya ders kitabı 120
7 Ulusal düzeyde yayımlanmış bilimsel kitap veya ders kitabı 60
9 Uluslararası düzeyde yayımlanmış yabancı dilde bilimsel kitapta bölüm (Aynı kitapta en çok iki bölüm için ödeme yapılır) 30
10 Ulusal düzeyde yayımlanmış bilimsel kitapta bölüm (Aynı kitapta en çok iki bölüm için ödeme yapılır) 15
11 Tercüme kitaplar 15
12 Laboratuvar kitabı 15
13 Ulusal düzeyde yayımlanmış diğer kitaplar 10
III. Patentler
14 Uluslararası patentler 350
15 Ulusal patentler 120
 
Teşviklerin Paylaştırılması 
MADDE 7-
(1) Teşvik miktarı, yayında adı geçen Üniversitemiz öğretim eleman(lar)ına ödenir.  Tek yazarlı çalışmalarda yazar ödenecek olan teşvik miktarının tamamını alır. Başlıca yazarın belirtildiği hallerde iki yazarlı eserlerde  başlıca  yazar tam puanın 0.8' ini, ikinci yazar 0.5' ini alır. Üç ve daha fazla yazarlı başlıca yazarın belirtildiği eserlerde ise, başlıca yazar toplam puanın yarısını alır, diğer yazarlar ise diğer yarısını eşit paylaşır. Başlıca yazarın belirtilmediği iki veya daha fazla yazarlı makalelerde her bir yazar için toplam puan yazar sayısına bölünür.
Başvuru  
MADDE 8-
(1) Öğretim elemanı, son bir yıl içerisinde yayınlanmış çalışmasını Yayın Teşviği Başvuru Formu (Tam metin ve künyesi ekinde olmak üzere) ile BETEK’ e iletir. BETEK gerekli değerlendirmeyi yapar ve sonucu en geç bir ay içerisinde Rektörlüğe sunar. Rektörlük tarafından, yayın sahibine iletilmek üzere ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe sonuç yazılı olarak bildirilir. Uygun görüş halinde teşvik ödemesi, usulüne göre yapılır.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Toplantılara Katılım Teşvikleri
MADDE 9-
(1) Öğretim elemanları, her akademik takvim yılında iki (2) yurtiçi ve/veya bir (1) yurtdışı bilimsel toplantıya katılacaklarını belgelemeleri halinde teşvik için başvurabilir. Toplamda üç (3) olarak belirlenen toplantı katılım sayısı Madde 13- de belirtilen üst sınırı geçmediği sürece üç (3) yurtdışı olabilir.  Bütçe olması halinde artı bir ulusal ve/veya uluslararası toplantı için teşvik başvurusu yapılabilir.
Destek Koşulları
MADDE 10-
Aşağıda şartları belirtilen bilimsel toplantılar için teşvik verilebilir:
(1) Her bir bildiri (sözlü veya poster) veya sanat çalışması için yalnız bildiriyi sunan katılımcıya destek verilir. Sözlü bildiride birden çok yazar varsa, yazarlardan sadece birisi teşvik alabilir; ancak,  diğer yazarlar ilgili birimin izni olması kaydıyla teşvik almaksızın toplantıya katılabilir. 
(2) Bilimsel toplantılarda ya da sanat çalışmalarında oturum başkanı, panelist, hakem vb. olarak davet edilenlere BETEK oluru ile ulaşım masrafı desteği verilebilir.
 
Başvuru Şekli ve Süreç
MADDE 11-
(1) Toplantıya katılacak öğretim elemanı, Bilimsel Toplantılara Katılım Teşviği Başvuru Formunu, bildirinin özetini veya tam metnini, davet veya kabul yazısını da ekleyerek elektronik ortamda ilgili bölüm başkanlığına teslim eder. 
(2) En az 30 gün önceden bölüm başkanlığına başvuru yapılmalıdır.
(3) Bölüm başkanlığı onayı alan başvuru ilgili Dekanın/Müdürün değerlendirilmesine sunulur. 
(4) Dekan/Müdür tarafından onanan başvuru BETEK’ e iletilir. 
(5) BETEK tarafından onaylanan başvuru Rektörlük makamına arz olunur. 
(6) Karar Rektörlük yoluyla başvuru sahibine, ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe ve İdari Mali İşler Daire Başkanlığı’na bildirilir. 
(7) Başvurunun kabulü halinde başvuru evraklarının yazılı çıktıları ilgili akademik birimde iki yıllığına arşivlenir.
Ödeme şartları ve usulü
MADDE 12-
(1) Yurtiçi toplantılarda toplantı süresi artı bir (1) gün ve yurtdışı toplantılarda toplantı süresi artı iki (2) gün için destek verilir fakat bu süre toplamda beş (5) günü geçemez.
(2) Yurtdışında yapılan bilimsel toplantılar için; Kayıt/katılım bedeli, vize, ulaşım masrafları (uçak, tren, otobüs, toplu taşıma, araç kiralama, yakıt, otoyol, köprü, otopark) ve harcırah teşvik kapsamında karşılanır.
(3) Yurtiçinde yapılan bilimsel toplantılar için: Kayıt/katılım bedeli, ulaşım (uçak, tren, otobüs, toplu taşıma, araç kiralama, kendi aracı için yakıt-yıpranma, otoyol, köprü, otopark) ve harcırah için ödeme yapılır. 
(4) Yurtiçi harcamalarda günlük harcırah miktarı  6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesine göre hesaplanır (Ek Gösterge 7000 ve üstü esas alınır). 
(5) Avrupa ülkeleri için harcırah miktarı Erasmus+ programınca belirlenen tutarlardır.  Yurtdışı harcamalarda günlük harcırah miktarı  6245 sayılı Harcırah Kanununun 34 üncü maddesine göre hesaplanır. (Ek Gösterge 7000 ve üstü esas alınır).
(6) Bilimsel toplantıdan dönüş yapan öğretim elemanı en geç bir ay içerisinde; 
a) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen harcama kalemlerinin, harcırah hariç, asıllarını İdari Mali İşler Daire Başkanlığına,
b) Katılım belgesinin kopyasını ve bildirinin konferans programındaki yerini gösterir belgeleri ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe teslim eder.
Destek Miktarları
MADDE 13-
(1) Öğretim elemanına kabul edilmiş her teşvik başvurusu için ülkelere göre 
Tablo-2’de belirtilen en fazla üst sınırda ödeme yapılır.
Tablo -2
 
Ülkeler *
Türk Lirası Karşılığı
 
Türkiye 1,000 ₺
Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler, Yakın Avrupa ve Kuzey Afrika Ülkeleri 900 €
Orta ve Batı Avrupa ve Orta Afrika Ülkeleri 1.100 €
ABD ve Kanada, Orta ve Güney Amerika, Atlantik Ada, Güney Afrika Ülkeleri ve Güney Asya Ülkeleri 1.500 €
Avustralya, Japonya, Çin, Tayvan, Filipinler, Sri Lanka, Güney Kore, Yeni Zelanda, Endonezya 2.000 €
 
MADDE 14-
(1) BETEK her ayın ikinci ve dördüncü haftası komisyon başkanının çağrısı ile toplanır. 
(2) Tablo 1 ve 2  BETEK’in önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun onayı ile en geç iki yılda bir güncellenir.
MADDE 15-
(1) Bu yönergedeki teşviklerden idari çalışanlar da yararlanabilir. Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde çalışan idari çalışanlar başvurularının ilk değerlendirmesi ilgili merkez müdürlüğünce yapılır. Diğer çalışanların başvurularının ilgililik ve yeterlilik değerlendirmesini BETEK komisyonu yapar. 
BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönerge
MADDE 16-
27/05/2013 tarih ve 2013/08 sayılı Senato kararıyla kabul edilen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Bilimsel Faaliyetleri Teşvik Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük 
MADDE 17-
Bu yönerge Senatonun kabulünden sonra yürürlüğe girer.
Yürütme 
MADDE 18-
Bu yönergeyi Rektör yürütür.
 
AÇIKLAMA:
 
a. Kitap bölümü ile ilgili başvurularda; eğer başvuruya ilişkin bölüm 10 sayfadan (veya 8.000 kelimeden) az ise, kitaptaki bölüm sayısına bakılacaktır. Eğer kitaptaki bölüm sayısı 10’dan fazla ise, bölüm üst sınırı 10 olarak alınacak ve teşvik miktarı 10’a bölünerek verilecektir. 
b. Türkçe yazılan kitaplar, ulusal kitap olarak kabul edilecektir. 
c. Kitap editörlüğü, kitap bölüm yazarlığına eş değer olarak kabul edilecektir. 
d. Makalelerde yazar adının altına veya dipnota İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin yazılmaması halinde teşvik verilmeyecektir.
e. Basılmış araştırma raporları, Bilimsel Etkinlikleri Teşvik Yönergesindeki “Diğer Yayınlar” kategorisinde değerlendirilecektir.