izulogo

Bilimsel Etkinlikleri Teşvik Yönergesi

BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ TEŞVİK YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

AMAÇ

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantılara katılım ile bilimsel yayınları teşvik esaslarını, yararlanacakları ve yararlanma biçimlerini belirlemektir.

KAPSAM

 

MADDE 2-(1) Bu yönerge; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi adresli, yurtiçi ve/veya yurtdışı bilimsel toplantılarda sunulan bildirileri, araştırma makalelerini, vaka takdimlerini, patentleri, Türkçe veya yabancı dilde kitap, kitap bölümleri veya kitap çevirilerini kapsar.

 

DAYANAK

 

MADDE 3- (1) Bu Yönerge 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmenliği ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

 

TANIMLAR

 

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen tanımlar aşağıdaki anlamları ifade eder:

a) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,

b) Komisyon: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Bilimsel Etkinlikleri Teşvik Komisyonunu (BETEK), 

c) Öğretim Elemanı: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde görev yapan tam zamanlı Prof., Doç., Dr. Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisini,

d) Akademik Birim: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde bulunan Fakülte, Enstitü,  Yüksekokul, Fakülte ve Yüksekokullarda bulunan Bölüm, Anabilim/Ana Sanat Dalı,

e) Dekanlık: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İlgili Fakülte Dekanlığını,

f) Müdürlük: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İlgili Enstitü/Yüksekokul Müdürlüğünü, 

g) Mütevelli Heyet: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 

h) Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü, 

i) Senato: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senatosunu, 

j) Toplantı: Ulusal veya Uluslararası Konferans, Sempozyum veya Kongreyi,

k) UBYT: TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programını, 

 

Komisyonun Oluşumu ve Görevleri

 

MADDE 5- (1) Rektör tarafından biri başkan olmak üzere görevlendirilen beş öğretim üyesinden ve bir raportörden oluşur; üyelerin görev süresi üç yıldır. 

(2) Komisyon üyelerinden birinin ayrılması halinde yerine Rektör tarafından yeni üye atanır. 

(3) Komisyon en az ayda bir olmak üzere Komisyon başkanının çağrısı ile toplanır. 

(4) Komisyon, gerektiğinde gönderilen çalışmalar ile ilgili olarak uzman görüşü alabilir veya çalışmayı bir alt komisyona inceletebilir.

(5) Komisyonun sekretaryasını yürütmek üzere bir idari çalışan görevlendirilir.

 

 


 

İKİNCİ BÖLÜM

Yayın Teşvikleri

Teşvik Miktarı

 

MADDE 6- (1) UBYT kapsamındaki dergilerde yayımlanan eserlere ödenecek teşvik miktarı UBYT tarafından belirlenen teşvik miktarları kadardır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrası dışındaki yayınlar için UBYT tarafından belirlenen teşvik miktarı Tablo -1’de verilen oranlar ile çarpımından elde edilen miktardır.

 

Tablo -1

 

SIRA

YAYINLAR

Teşvik Katsayısı (%)

 

I. Dergilerde Yayınlanan Eserler

 

1

UBYT kapsamındaki dergilerde yayımlanan eserler

100

2

Alan indeksleri (Tablo-3’te verilen) kapsamındaki dergilerde yayımlanan makaleler ile İZÜ dergilerinde yayınlanan makaleler

UBYT alt sınırının %80

3

Ulusal (TR dizin, hakemli üniversite dergileri) ve Uluslararası hakemli dergiler

UBYT alt sınırının %50

4

Alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanan diğer yayınlar (Kitap Kritiği, Editöre Mektup)

UBYT alt sınırının %20

 

II. Yayımlanan Kitap, Kitap Bölümü veya Kitap Çevirisi (Tablo-4.’te verilen)

 

5

Uluslararası düzeyde yayımlanmış yabancı dilde bilimsel kitap veya ders kitabı (lisans veya lisansüstü)

60

6

Ulusal düzeyde yayımlanmış bilimsel kitap veya ders kitabı (lisans veya lisansüstü)

30

7

Uluslararası düzeyde yayımlanmış yabancı dilde bilimsel kitapta bölüm (Aynı kitapta en çok iki bölüm için ödeme yapılır)

15

8

Ulusal düzeyde yayımlanmış bilimsel kitapta bölüm (Aynı kitapta en çok iki bölüm için ödeme yapılır)

10

9

Tercüme kitaplar (lisans veya lisansüstü bilimsel ders kitabı)

10

 

III. Patentler

 

10

Uluslararası patentler

200

11

Ulusal patentler

100

 

(3)

a) Türkçe yazılan kitaplar, ulusal kitap olarak kabul edilecektir. 

b) Kitap editörlüğü, kitap bölüm yazarlığına eş değer olarak kabul edilecektir. 

c) Teşvik için başvurulan kitap bölümü 8.000 kelimeden az olmamalıdır.

d) Herhangi bir indeks tarafından taranmayan bildiri kitabında yer alan yayınlar kitap bölümü olarak değerlendirilmez ve teşvik verilmez.

e) Teşvik verilecek kitapların her yıl Ocak ayında güncellenen yayınevi listesinde yer alması gerekir.

f) Teşvik verilecek kitapların dış ve/veya iç kapağında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin adı yer almalıdır.

g) Teşvik verilecek makalelerde yazar adının altına veya dipnota İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin adının adres olarak yazılması gerekir.

h) Alan indeksli dergi listesi her yıl Ocak ayı içerisinde güncellenir.

 

 

Teşviklerin Paylaştırılması 

 

MADDE 7- (1) Teşvik miktarı, yayında adı geçen Üniversitemiz öğretim elemanına ödenir.  Tek yazarlı çalışmalarda yazar, ödenecek olan teşvik miktarının tamamını alır. Başlıca yazarın belirtildiği iki yazarlı eserlerde  başlıca  yazar teşvik miktarının yüzde 60'ını, ikinci yazar yüzde 40'ını alır. Üç ve daha fazla yazarlı başlıca yazarın belirtildiği eserlerde, başlıca yazar belirlenen teşvik miktarının yarısını alır, diğer yazarlar ise diğer yarısını eşit olarak paylaşır. Başlıca yazarın belirtilmediği iki veya daha fazla yazarlı makalelerde her bir yazar için teşvik miktarı yazar sayısına bölünür.

Başlıca yazarın belirlenmesinde Üniversiteler Arası Kurul kriterleri esas alınır.

 

(2) Alan indekslerinde ve İZÜ dergilerinde yayınlanan makaleler için UBYT kapsamındaki dergilere verilecek teşvik miktarının alt sınırının %80’i, TR dizin ve diğer üniversite hakemli dergilerinde yayınlanacak makaleler için UBYT kapsamındaki dergilere verilecek teşvik miktarının alt sınırının %50’si ödenecektir.

 

Teşvik Başvurusu

 

MADDE 8- (1) Öğretim elemanı, son bir yıl içerisinde yayınlanmış çalışmasını Yayın Teşviki Başvuru Formu (Tam metin ve künyesi ekinde olmak üzere) ile Komisyon’a iletir. Komisyon gerekli değerlendirmeyi yapar ve sonucu Rektörlüğe sunar. Rektörlük tarafından, yayın sahibine iletilmek üzere ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe sonuç yazılı olarak bildirilir. Uygun görüş halinde teşvik ödemesi, usulüne göre yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bilimsel Toplantılara Katılım Teşvikleri

 

MADDE 9- (1) Öğretim elemanları, her akademik takvim yılında iki yurtiçi ve/veya bir yurtdışı bilimsel toplantıya katılacaklarını belgelemeleri halinde teşvik başvurusunda bulunabilir.

 

 

MADDE 10- (1) Tam metni sunulmuş sözlü bildiri veya sanat çalışması için sadece bildiriyi sunan katılımcıya destek verilir.

 

(2) Bilimsel toplantılarda ya da sanat çalışmalarında oturum başkanı, panelist, hakem vb. olarak davet edilenlere Komisyon oluru ile ulaşım masrafı desteği verilebilir.

 

(3) Teşvik verilecek bildirilerin bilimsel toplantıdan sonraki 1 ay içerisinde bildirinin yayın olarak hakemli bir dergiye sunulacağının beyan edilmesi veya bildirilerin indeksli (WOS, Scopus) veya alan indeksli dergilerde yayınlanacak bilimsel toplantılara sunulmuş olması gerekir.

 

(4) Bir sonraki dönemde verilecek teşvikler, bir önceki uluslararası bildirinin yayın sürecindeki durumu dikkate alınarak değerlendirilecektir. Yayınlanmadıysa veya yayın sürecinde değilse en az bir dönem destek verilmeyecektir.

 

(5) Öğretim elemanlarının katılacağı bilimsel toplantıların (sempozyum, kongre ve benzeri) dekanlık/ müdürlük tarafından onaylanması gerekmektedir.

Başvuru Şekli Ve Süreç

MADDE 11- (1) Toplantıya katılacak öğretim elemanı, Bilimsel Toplantılara Katılım Teşviği Başvuru Formunu, bildirinin özetini veya tam metnini, davet veya kabul yazısını da ekleyerek elektronik ortamda ilgili bölüm başkanlığına teslim eder. 

(2) En az 30 gün önceden bölüm başkanlığına başvuru yapılmalıdır.

(3) Bölüm başkanlığı onayı alan başvuru ilgili Dekanın/Müdürün değerlendirmesine sunulur. 

(4) Dekan/Müdür tarafından onanan başvuru Komisyon’a iletilir. 

(5) Komisyon tarafından onaylanan başvuru Rektörlük makamına arz olunur. 

(6) Karar Rektörlük yoluyla başvuru sahibine, ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe ve Personel Daire Başkanlığı’na bildirilir. 

(7) Başvurunun kabulü halinde başvuru evraklarının yazılı çıktıları Komisyon tarafından arşivlenir.

 

ÖDEME ŞARTLARI VE USULÜ

 

MADDE 12- (1) Yurtiçi toplantılarda toplantı süresi artı bir gün ve yurtdışı toplantılarda toplantı süresi artı iki gün için destek verilir fakat bu süre toplamda beş günü geçemez.

(2) Yurtdışında yapılan bilimsel toplantılar için kayıt/katılım bedeli, vize, ulaşım masrafları (uçak, tren, otobüs, toplu taşıma, araç kiralama, yakıt, otoyol, köprü, otopark) ve harcırah teşvik kapsamında karşılanır.

(3) Yurtiçinde yapılan bilimsel toplantılar için kayıt/katılım bedeli, ulaşım masrafları (uçak, tren, otobüs, toplu taşıma, araç kiralama, kendi aracı için yakıt-yıpranma, otoyol, köprü, otopark) ve harcırah teşvik kapsamında karşılanır.

(4) Yurtiçi harcamalarda günlük harcırah miktarı  6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesine göre hesaplanır (Ek Gösterge 7000 ve üstü esas alınır). 

(5) Avrupa ülkeleri için harcırah miktarı Erasmus+ programınca belirlenen tutarlardır.  Yurtdışı harcamalarda günlük harcırah miktarı  6245 sayılı Harcırah Kanununun 34 üncü maddesine göre hesaplanır. (Ek Gösterge 7000 ve üstü esas alınır).

(6) Bilimsel toplantıdan dönüş yapan öğretim elemanı en geç bir ay içerisinde bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen harcırah dışında kalan harcama belgelerinin asıllarını ve katılım belgesini Komisyon’a teslim eder.

 

DESTEK MİKTARLARI

 

MADDE 13- (1) Verilecek teşvik miktarının üst sınırı Tablo-2’de belirtilmiştir. Yabancı para cinsinden belirlenen teşvik miktarları harcama tarihindeki Merkez Bankası Döviz Alış Kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir.

 

Tablo -2

 

ÜLKELER

TEŞVİK ÜST SINIRI

Türkiye

1.250-TL

Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler, Yakın Avrupa ve Kuzey Afrika Ülkeleri

900 €

 

Orta ve Batı Avrupa ve Orta Afrika Ülkeleri

1.100 €

 

ABD ve Kanada, Orta ve Güney Amerika, Atlantik Ada, Güney Afrika Ülkeleri ve Güney Asya Ülkeleri

1.500 €

Avustralya, Japonya, Çin, Tayvan, Filipinler, Sri Lanka, Güney Kore, Yeni Zelanda, Endonezya

2.000 €

 

 

 

TABLOLARIN GÜNCELLENMESİ

 

MADDE 14- (1) Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4  Komisyonun önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından en geç iki yılda bir güncellenir.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNERGE

 

MADDE 16- (1) 02/01/2018 tarih ve 2018/01 sayılı Senato kararıyla kabul edilen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Bilimsel Faaliyetleri Teşvik Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

YÜRÜRLÜK 

MADDE 17- (1) Bu yönerge Senatonun kabulünden sonra yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME 

MADDE 18- (1) Bu yönergeyi Rektör yürütür.

 

Tablo 3: ULUSAL/ULUSLARARASI ALAN İNDEKSLERİ

 

DOÇENTLİK TEMEL ALANI

GEÇERLİ ALAN İNDEKSLERİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı

 

ISI Database'e giren eğitimle ilgili indeksler:

Australian Education Index, British Education

Index, Journals Indexed in ERIC, Education Full

Text (H. W. Wilson) Database Coverage List

 

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı

Bu temel alan için geçerli alan indeksi yoktur.

Filoloji Temel Alanı

Bu temel alan için geçerli alan indeksi yoktur.

Güzel Sanatlar Temel Alanı

Bu temel alan için geçerli alan indeksi yoktur.

 

Hukuk Temel Alanı

Bu temel alan için geçerli alan indeksi yoktur.

İlahiyat Temel Alanı

 

Bu temel alan için geçerli alan indeksi yoktur.

 

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı

 

The Avery Index to Architectural Periodicals

DAAI (Design and Applied Arts Index)

Art Index (Art Research Database, EBSCO)

ICONDA (The International Construction Database)

Ergonomics Abstracts (Ergo-Abs)

 

Mühendislik Temel Alanı

Bu temel alan için geçerli alan indeksi yoktur.

Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Bu temel alan için geçerli alan indeksi yoktur.

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

 

ISI Database'e giren ilgili indeksler veya

SCOPUS

 

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı

Bu temel alan için geçerli alan indeksi yoktur.

 

Spor Bilimleri Temel Alanı

 

ISI Database'e giren eğitim/spor bilim alanıyla ilgili indeksler, Australian Education Index, British Education Index, Journals Indexed in

ERIC, Education Full Text (H. W. Wilson)

Database Coverage List

 

 

 

 

TABLO-4

ULUSAL/ULUSLARARASI YAYINEVLERİ

ULUSAL/ULUSLARARASI YAYINEVLERİ

FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK TEMEL ALANI

-ELSEVİER YAYINEVİ -BİLİM

-AKADEMİ -BİLGİTEK

-LİTARATÜR -PALME

-NOBEL -ALFA

SAĞLIK BİLİMLERİ TEMEL ALANI

-NİKA -NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

-BİLLUR -ÇİZGİ KİTAPEVİ

-HEDEF CS -SRA (STRATEGİC RESEARCHES ACEDEMY)

-KÖK YAYINCILIK -LAMBERT AKADEMİK YAYINEVİ

-EĞİTİM YAYINEVİ -EĞİTEN KİTAP YAYINCILIK

-İKSAD INTERNATIONAL PUBLISHING -PAGEM YAYINCILIK

-IJOPEC PUBLICATİON -US AKADEMİ YAYINLARI

-EKİN YAYINEVİ -INTERTIP

-GÜNEŞ TIP -INTECH OPEN

-GÜLER OFSET


HUKUK TEMEL ALANI

-SEÇKİN YAYINCILIK -ÇAĞA HUKUK VAKFI

-YETKİN -DAYINLARLI

-FİLİZ KİTAPEVİ -AKADEMİ

-BETA YAYINLARI -ALKIM

-SAVAŞ YAYINEVİ -DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

-ON İKİ LEVHA -LEGAL

-7 TURHAN KİTAPEVİ -HUKUK AKADEMİSİ

-VEDAT KİTAPÇILIK -GAZİ

-ADALET YAYINEVİ -FAKÜLTELER BARIŞ YAYINEVİ

-DER YAYINLARI LEGAL YAYINCILIK -İKİNCİ SAYFA YAYINEVİ

-BEŞİR KİTAPEVİ -İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

-SAYRAM YAYINLARI -HUKUK YAYINLARI

-DORA YAYINLARI -İMAJ YAYINEVİ

-4T YAYINEVİ -İLETİŞİM YAYINLARI

-ARİSTO YAYINEVİ -İDEAL KÜLTÜR YAYINCILIK

-AKADEMİ YAYINEVİ -KAZANCI HUKUK

-EKİN YAYINEVİ -KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

-BANKACILIK VE TİCARET H. ARAŞ. E -YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

-ASTANA -MONOPOL YAYINLARI

-ATLAS AKADEMİ -TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

-ANAYASA MAHKEMESİ -UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ YAYINLARI

-ANKARA -PALME YAYINEVİ

-DİGESTA -MALİYE VE HUKUK

-ARIKAN -NOBEL


 

İLAHİYAT TEMEL ALANI

-SAGE YAYINLARI -İNSAN YAYINLARI

-DİVAN KİTAP -KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI

-ENDÜLÜS YAYINLARI -KİTAP DÜNYASI YAYINLARI

-ENSAR NEŞRİYAT -LİSANS YAYINLARI

-GECE KİTAPLIĞI -LİTERA YAYINCILIK

-GRAFİKER YAYINLARI -M.Ü İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI

-HÜNER YAYINEVİ -TÜRKİYE DİYANET VAKFI

-İLAHİYAT YAYINLARI -RAĞBET YAYINLARI

-YEDİVEREN KİTAP

 


 

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER TEMEL ALANI

-GECE KİTAPLIĞI -KÖMEN YAYINEVİ

-JAGİELLONLAN UNİVERSİTY İNSTİTUTE OF -EĞİTİM YAYINEVİ

PUBLİC AFFAİRS -FRONTPAGE PUBLİCATİON

-IVPE -UNİVERSİTY PRESS “ST. KLIMENTOHRIDSKI”

-LGI GLOBAL -PALET YAYINEVİ

-IJOPEC PUBLİCATİON LİMİTED -GAZİ KİTAPEVİ

-CAMBRİDGE SCHOLARS PUBLISHING -PETER LANG YAYINEVİ

-SPRİNGER -ÇİZGİ YAYINEVİ

-NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK -ATLAS YAYINEVİ

-BİLGİN KÜLTÜR SANAT YAYINLARI -SAGE YAYINEVİ

-SEÇKİN YAYINCILIK -BİLLUR YAYINEVİ

-PARADİGMA AKADEMİ -ÇANKIRI ARAŞTIRMA MERKEZİ YAYINEVLERİ

-IJOPEC YAYINEVİ -ENSAR NEŞRİYAT

-İKSAD YAYINEVİ -HİPER YAYINEVİ

-EKİN BASIM YAYIN DAGİTIM -COMİNG SOON

-ARKEOLOJİ VE SANAT YAYINLARI -AKADEMİSYEN YAYINEVİ

-BİLGİN KÜLTÜR SANAT YAYINLARI -SONÇAĞ YAYINLARI

-SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI -ALFA YAYINLARI

-HECE YAYINLARI ANKARA -MAHYA YAYINLARI

-ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BASINEVİ -YAPI KREDİ YAYINLARI

-ÖTÜKEN YAYINLARI -REMZİ KİTABEVİ

-TİMAŞ YAYINLARI -SAY YAYINLARI

-SELENGE YAYINLARI -İDEA YAYINEVİ

-BERİKAN YAYINLARI -SENTEZ YAYINCILIK

-AKÇAĞ YAYINLARI -İZ YAYINCILIK

-TÜRK TARİH KURUMU YAYINLARI -VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI

-TÜRK DİL KURUMU YAYINLARI -SİVAS CUMHURİYET ÜNV. MATBAASI VE

-İSAM YAYINLARI YAYINEVİ

-YEDİTEPE YAYINLARI -S.Ü. MEVLANA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

-IRCICA YAYINLARI YAYINLARI

-ERDEM YAYINLARI

 

 

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

-MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINEVİ -NOBEL YAYINEVİ

-YEM YAYINEVİ -ELSEVİER PUBLICATION

-LİTERATÜR YAYINEVİ -SAGE PUBLICATION

ZİRAAT, ORMAN VE SU ÜRÜNLERİ TEMEL ALANI

-GÜLERMAT MATBAA VE YAYINCILIK