izulogo

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1(1) Bu yönerge, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde yürütülen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi, kamuoyuna duyurulması ve ilgili usul ve esaslar ile diğer hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

Madde 2(1) Bu Yönerge Resmi Gazetede 26.11.2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik" ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3(1) Bu Yönergenin uygulanmasında;

 1. Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüsü tarafından proje ekibinde yer verilen; öğretim elemanlarını, proje konusu ile ilgili lisans ve lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrencileri ve eğitimlerini tamamlamış uzmanlığı nedeniyle proje yürütücüsü tarafından projede görev verilen kişileri,
 2. Bilimsel Araştırma Projesi: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma altyapısı kurma ve geliştirme projelerini,
 3. Komisyon: Kurum içi ve dışı fonlanan proje önerilerinin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında Üst Yönetici tarafından her fakültenin öğretim üyelerinden en fazla dört yıl süre ile seçilecek ve fakülte bazında görev yapacak en az yedi en çok on bir kişiden oluşan kurulu,
 4. Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’ni,
 5. Üst Yönetici: Rektör tarafından, Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi konusunda görevlendirilen Rektör Yardımcısını,
 6. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü: Üniversite’nin bu yönerge kapsamında belirtilen proje çalışmalarının koordinasyonunun sağlandığı birimi,
 7. BAP Koordinatörü: Koordinatörlük faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu, Üst Yönetici tarafından memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, bilimsel araştırma projelerine ait faaliyetleri bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilen ve Üst Yönetici’ye karşı sorumlu kişiyi,
 8. Proje Ekibi: Proje yürütücüsü ve araştırmacılardan oluşan ekibi ifade eder.
 9. Proje Yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış kurum mensubu araştırmacıları ifade eder.
 10. Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü’dür.
 11. Senato: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senatosu’dur.
 12. YÖKSİS: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ortak veri tabanıdır.
 13. ARBİS: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından tasarlanan ve geliştirilen ortak veri tabanıdır.
 14. Hakem: Sunulan projelerin ve gerektiğinde proje gelişme ve sonuç raporlarının değerlendirilmesi için Komisyon kararıyla görüşlerine başvurulan ve projelerin kapsadığı alanda uzmanlığı ile tanınan bilim insanlarını ifade eder.
 15. Bursiyer: İlgili yıl yatırım programında yer alan araştırma alt yapısı kurma ve geliştirme projeleri dışında yürütülen bilimsel araştırma projelerinde proje kapsamında burslu görevlendirilecek tezli yüksek lisans ve doktora programındaki öğrencileri ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Madde 4 – (1) Komisyon;

 1. Bu Yönergede belirtilen görevlerin yürütülmesi için rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısı başkanlığında senatonun önerisiyle rektör tarafından görevlendirilen, en az yedi en çok on bir öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurulur. Komisyon üyeleri, Üniversite’de var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
 2. Komisyon üyeleri; görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde, senatonun önerisi üzerine rektör tarafından görev süreleri dolmadan görevden alınabilirler.
 3. Komisyon’un görev, yetki ve sorumlulukları;
 1. Hakemleri belirler.
 2. Proje önerilerini, devam etmekte olan projelerle ilgili gelişme ve sonuç raporlarını değerlendirerek karara bağlar.
 3. Kurum içi desteklenen bilimsel araştırma projelerinin ek süre ve ek bütçe taleplerini değerlendirir.

 (2) BAP Koordinatörü; Bu Yönergenin uygulanmasında;

 1. Komisyon toplantı tarihlerini belirler ve Toplantı gündemini hazırlar.
 2. Tüm proje faaliyetlerini kurul kararları doğrultusunda düzenleyerek ilgili birimlere bildirir.
 3. Projeler ile ilgili idari ve mali işlemlerin yapılmasını ve eşgüdümünü sağlar.
 4. Proje başvurularının Komisyon tarafından değerlendirmesi öncesi hakemlere gönderilmesini organize eder.
 5. Proje Yürütücüleri, hakemler ve başvurulan kurumlar arasındaki iletişim ve yazışmaları koordine eder.
 6. Proje gelişmeleri, bütçe kullanımları gibi etkinlikleri içeren çalışma raporlarını hazırlayarak Rektör veya Rektör tarafından görevlendirilen Rektör Yardımcısına sunar.

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Proje Tipleri

Madde 5 - (1) Bu yönergenin uygulanmasında önerilen projeler aşağıdaki tipler çerçevesinde ele alınır.

 1. A tipi proje: Kurum içi desteklenen; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve üniversite lisans/lisansüstü öğrencilerinin bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir. (İZÜ BAP, İZÜ ÖGR vb.)
 2. B tipi proje: Üniversite - Sanayi İşbirliği Araştırma Projeleri: Kısmen veya tümüyle sanayi kuruluşlarından destek alınarak başlatılan araştırma – geliştirme projeleridir. Sanayi destekli danışmanlık ve işbirliği projeleridir.
 3. C tipi proje: Ulusal Destekli Projeler: TÜBİTAK ARDEB, TÜBİTAK BİDEB ve diğer ulusal kurumlar (Kalkınma Ajansları, Bakanlıklara ait araştırma ve geliştirme destekleri) tarafından desteklenen projelerdir.
 4. D tipi proje: Kısmen veya tümüyle uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen (HORIZON, ERASMUS, COSME, Uluslararası İkili İşbirliği vb. projeler) veya Avrupa Birliği destek programları kapsamında yürütülen uluslararası projelerdir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Proje Başvuruları, Değerlendirmeleri ve Yönetim Süreçleri

Madde 6 – (1) Proje Başvuruları ve Değerlendirilmeleri;

 1. A Tipi projeler (İZÜ BAP, İZÜ ÖGR vb.) : Bilimsel araştırma projeleri için başvuru ve değerlendirme takvimi Komisyon tarafından belirlenerek ilan edilir. Proje başvuruları, projenin gerekçesi, yöntem, özgün değer, yaygın etki/katma değer, çalışma takvimi ve bütçe dökümünün ayrıntılı olarak yer aldığı ilgili çağrıda yayınlanan Başvuru Formu ile yapılır. Proje yürütücüsü; proje önerisini değerlendirilmesi için BAP Koordinatörlüğüne iletir. BAP Koordinatörü’nün görüşü alınarak Hakemler tarafından ön değerlendirmesi yapılan projeler Komisyon’da değerlendirilerek karara bağlanır. Kabul edilen projeler, kabul edildiği tarihten itibaren 15 işgünü içerisinde başlatılır. A tipi araştırma projeleri ek süreler dâhil en çok on iki ay içerisinde tamamlanır. BAP projelerinden sonra proje yürütücülerinden bilimsel yayın veya TÜBİTAK, İSTKA gibi ulusal düzeyde bir proje yazması beklenir. İZÜ ÖGR projelerinde BAP komisyonu önerisiyle projeler birleştirilip genişletilebilir.
 2. B Tipi Projeler (Özel Kurum/Kuruluşlar ile gerçekleştirilen Danışmanlık Projeleri): Üniversite-sanayi işbirliğinin desteklenmesine yönelik projeler, BAP Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilerek destek kararı ve görevlendirmeler hususunda TTO ile koordineli olarak Rektörlüğe sunulur.
 3. C ve D Tipi Projeler: Proje yürütücüsü; proje önerisini BAP Koordinatörlüğü’ne iletir. Proje önerileri, BAP Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilir ve revize önerileri ile birlikte Rektör’ün onayına sunulur. Proje dosyası ilgili kuruluşa (TÜBİTAK ARDEB, TÜBİTAK BİDEB, ISTKA, Bakanlıklar, Kalkınma Ajansları, HORIZON, ERASMUS, COSME, Uluslararası İkili İşbirliği vb.) gönderilir. Proje kotası bulunan destekleyici kurum çağrılarında ise proje önerileri arasında BAP Koordinatörü’nün gerekli görmesi halinde Komisyon değerlendirmesi istenir. Komisyon tarafından değerlendirilerek sıralanan projeler kota dâhilinde ilgili kuruma sunulur.

Madde 7 - (1) A tipi projelere başvuru takvimi, BAP Koordinatörü tarafından verilen karar doğrultusunda yılda en az bir (1) kez yapılacak şekilde belirlenir.

Madde 8 – (1) Komisyon, başvuru yapılan proje değerlendirmeleri esnasında gerekli gördüğü takdirde Proje Yürütücüsü’nü sözlü sunuma çağırabilir.

Madde 9 – (1) A tipi projelerde Proje Başvuru Dokümanlarında eksiklik bulunan ve hazırlama formatına uygun hazırlanmayan ve/veya bilgi eksikliği olan projeler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 10 – (1) Etik uygunluk kararı gereken tüm projeler için, proje yürütücüsü İZÜ Etik Kurul onay sürecini takip eder ve etik kuruldan alınan kararı, BAP Koordinatörlüğü’ne iletir.

Madde 11 – (1) A tipi proje başvuruları ve sonuç raporlarına, proje ekibinin güncel ARBİS ve YÖKSİS özgeçmişleri eklenir. Bu doğrultuda Proje başvurusu yapan kişilerin YÖKSİS ve ARBİS bilgilerinin güncellemesi gereklidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali İşler ve Satın Alma

Madde 12 – (1) BAP Koordinatörlüğü kendi ihtiyacı ve/veya yapılacak projelere ilişkin her türlü satın almayı, Üniversitenin tabi olduğu satın alma ve ihale mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmek üzere İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’na gönderir.

(2) Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından finanse edilen projelerle ilgili harcamalar, ilgili kurum ve kuruluşun yayınladığı satın alma prosedürü ve talimatları öncelikli olmak üzere, Üniversitenin tabi olduğu satın alma ve ihale mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

(3) Proje yönetim sürecinde Üniversite formları kullanılır.

(4) Mali işlemler, Üniversitenin İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

(5) A Tipi projeler, Komisyon tarafından uygun görüldüğü takdirde proje başına İZÜ BAP için en fazla 25.000 TL İZÜ ÖGR için en fazla 2.500 TL olmak üzere her fakülte için yılda 3 tane, her araştırma merkezi için 2 tane BAP projesi olacak şeklinde desteklenir. Bu miktarlar yıllık TEFE ve TÜFE ortalamasına göre arttırılır. Belirlenen miktarı aşan projeler BAP Komisyonun uygunluk raporu ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararından sonra Mütevelli Heyet Başkanının onayıyla kabul edilir. 

(6) C ve D Tipi projelerde (TÜBİTAK ARDEB, TÜBİTAK BİDEB, HORIZON, Uluslararası İkili İşbirliği Projeleri vb.); proje yürütücüsüne, Rektörlük onayıyla üniversite tarafından aşağıdaki tabloda belirlenen miktarlarda proje teşvik ödülü, yeni projeleri teşvik amacıyla brüt olarak ödenir.

Proje Bütçesi Aralığı (TL)

Proje Teşvik Ödülü (TL)

0-500.000

%2

500.000-1.000.000

%1

1.000.000 ve üzeri

%0,50

Örnek: 1.150.000 TL toplam bütçe ilk 500.000 TL’ ye kadar olan kısmına %2, sonraki 500.000TL’ için %1, sonraki kalan 150.000 TL için %0,5 oran uygulanarak teşvik miktarı hesaplanır. 10.000+5.000+750=15.750 TL

(7) B tipi projelerde 2547 sayılı YÖK kanununun 58 inci Maddesinin (k) bendine göre ödeme yapılır.

(8) A tipi proje ödenekleri, belgelendirmek şartıyla; yurtiçi ve yurt dışı yolluk, hizmet, tüketim malları ve malzeme, demirbaş, büro makineleri alımları ve bunlara ilişkin diğer giderler için kullanılır.

(9) A tipi projeler için projeye özel muhasebe yardımcı hesabı açılır.

ALTINCI BÖLÜM

Projelerin Yürütülmesi, Raporlanması, İzlenmesi ve Sonuçlandırılması

Madde 14 – (1) Kabul edilen projelerin parasal hareketleri, fon veren kurum sözleşmesinde aksine hüküm bulunmaması durumunda üniversitenin projeye özel hesaplarında takip edilir. Hesabın açılması ve hesap hareketleri BAP Koordinatörünün talebi üzerine İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı sorumluluğunda gerçekleştirilir.

(2) A tipi projelerde görev alan proje yürütücüleri, proje kapsamında yapılan çalışmaları ve gelişmeleri içeren ara raporu, sözleşme tarihinden itibaren altı ay sonunda BAP Koordinatörlüğü’ne sunar. Sonuç Raporu sözleşmede belirtilen proje bitiş tarihini izleyen 2 ay içerisinde BAP Koordinatörlüğü’ne sunulur. Koordinatörlük sonuç raporlarını, hakemlere değerlendirmeye gönderebilir. İlgili raporlar BAP Koordinatörlüğü tarafından Komisyon’a sunulur.

(3) Projelerin Komisyon tarafından onaylanan çalışma takvimine ve bütçe planına uygun olarak yürütülmesi esastır.

(4) Proje yürütücüsü, projeyi bilimsel, teknik, idari, hukuki ve mali yönlerden, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuata uygun bir şekilde yürütmekten sorumludur. Yürütücü ve diğer proje görevlileri proje ödeneğinin proje amaçlarına uygun, etkin ve verimli olarak kullanılmamasından doğacak her türlü zararı kusuru ölçüsünde gidermekle yükümlüdür. Proje yükümlülüklerini yerine getirmeyen yürütücü 3 yıl BAP projesine başvuramaz. 

Projelerin Sonuçlandırılması

Madde 15 – (1) Araştırmacı/Proje yürütücüsü, BAP projesi bitiminden sonra bir yıl içerisinde projeden ulusal ve/veya uluslararası bir bilimsel makale veya kitap içerisinde bölüm niteliğinde yayın üreterek BAP Koordinatörlüğüne bildirecektir. Araştırmacı/ Proje yürütücüsü proje kapsamında fikri sınai mülkiyete konu herhangi bir buluş/eser ortaya çıkması halinde bunu gecikmeksizin BAP Komisyonuna bildirecektir.

(2) B, C ve D tipi Projelerde; Proje yürütücüsü/araştırmacısı, destek verilen projenin ne şekilde sonuçlandığını rapor olarak BAP Koordinatörlüğü’ne sunar. Yayınlarda projeden destek alındığı mutlaka belirtilir.

Madde 16 – (1) Özel hesapta izlenen tutarlar proje süresi ile sınırlı olmak üzere bilimsel araştırma projeleri için gerekli olan sözleşmeli olarak çalıştırılacakların harcamaları, yolluk ve hizmet alımları, tüketim malları ve malzeme alımları, makine ve teçhizat alımları ile bilimsel araştırma projeleri için gerekli diğer giderleri, yılı yatırım programında yer alan araştırma alt yapısı kurma ve geliştirme projeleri dışındaki projeler kapsamında görevlendirilecek tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrencilere verilecek burslar ile 2547 sayılı Kanunun ek 34’üncü maddesi kapsamında doktora sonrası araştırmacı olarak istihdam edilecek sözleşmeli personelin harcamalarını karşılamak üzere kullanılır.

(2) Onaylanan proje planlarında personel çalıştırılması öngörülmediği sürece, bilimsel araştırma projelerinde özel hesaptan personel çalıştırılamaz, bu amaçla herhangi bir ödeme yapılamaz.

(3) Bursiyerlerde aşağıdaki şartlar aranır:

 1. Türkiye’de ikamet etmek,
 2. Kırk yaşından gün almamış olmak,
 3. Bir kurum veya iş yerinde çalışmıyor olmak,
 4. Aynı dönemde TÜBİTAK yurtiçi lisansüstü burs programı ve bursiyeri veya aynı dönemde başka bir projede Bursiyer ise durumu ayrıca değerlendirilir.

 (4) Bursiyerlere, belirlenen burs miktarı görev yapılan ayı takip eden ay içerisinde ilgili formların düzenlenip İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’na teslim edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde proje bütçesinden ödenir.

 (5) A tipi projelerin, öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilen başvuru programlarında (İZÜ BAP, İZÜ ÖGR veya diğerleri) en fazla iki Bursiyer görevlendirilebilir. Ancak projeden ayrılan bursiyer yerine yeni bir Bursiyer görevlendirilebilir.

 (6) Bir Bursiyer aynı anda birden fazla A tipi projede görev alamaz ve proje yürürlüğe girdikten sonra görevlendirilen Bursiyer sayısı artırılamaz.

Madde 17 – (1) Proje kapsamında satın alınan makine ve teçhizatlar Üniversitenin demirbaş kaydına işlenir. İlgili proje yürütücüsüne zimmetlenir. Proje bitiminde ilgili makine ve teçhizatlar Üniversite’nin Saymanlık Birimi’ne teslim edilir.

Madde 18 – (1) Tüm projeler için alınan mal ve hizmet alımı işlemleri ile demirbaş kayıtları, proje kapanışı sonrası BAP Koordinatörlüğü tarafından denetlenir.

Madde 19 – (1) A tipi projelerde aşağıdaki hallerde Komisyon kararı ile projeler iptal edilir:

 1. Projenin mali desteğiyle sağlanan her türlü sarf malzeme, kitap, yazılım, demirbaş veya hizmetlerin proje amacı dışında kullanımı,
 2. Komisyon tarafından kabul edilen bir mazeret gösterilmeden, ara raporun bir aydan, sonuç ve kapanış raporunun iki aydan fazla gecikmesi,
 3. Komisyon ve/veya BAP Koordinatörü tarafından projede ilerleme kaydedilmediğinin tespit edilmesi,
 4. Herhangi bir nedenle proje yürütücüsünün görevden ayrılması,
 5. Proje Sonuç Raporunun, yapılan uyarı ve verilen ek süreye rağmen verilmemesi, doğrudan reddedilmesi, düzeltilmemesi veya önerilen düzeltmelerin iki kez reddedilmesi,
 6. Proje öneri, gelişme, sonuç ve kapanış raporlarında yanlış bilgi verilmesi,
 7. Yönergenin 20’nci maddesine aykırılık saptanması,
 8. Yürütücü veya ekibine bağlı olmayan mücbir sebeplerin ortaya çıkması neticesinde projenin sürdürülemez hale gelmesi ve sonuçlandırılamayacağının anlaşılması.

(2) İptal, proje yürütücüsünün talebi ile veya re’sen Komisyon kararı ile yapılır.

(3) Kurum dışı fonlanan projelerin iptali veya sonlandırılmasında ilgili fon veren kurumun usul ve esasları ile sözleşme hükümleri uygulanır.

Madde 20 – (1) Yürütücü, kamu kurumlarının uymak zorunda oldukları etik davranış mevzuatına, insan ve hayvanların deneysel amaçla kullanılmasının gerekli olduğu hallerde mevzuat hükümlerine, projenin yürütülmesi sırasında evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve yayın kurallarına ve İZÜ Etik Kurulu ve Davranış İlkeleri Yönergesi’ne uymak ve uyulmasını sağlamakla yükümlüdür.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

Madde 21 – (1) Projeden kaynaklanan yayınlarda, yayın dilinde “İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından desteklenmiştir. (Proje No : …)” dipnotu yer almalıdır. Yapılan yayınların bir kopyası BAP Koordinatörlüğü’ne sunulur.  

(2) Bilimsel araştırma projeleri birimi tarafından desteklenen projelerden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’ne aittir. Bilimsel yayın, kitap ve benzeri eserlerin telif hakları Üniversite yönetim kurulu kararı ile kısmen veya tamamen eser sahiplerine devredilebilir.

(3) Gelir getirici, patent, buluş veya ürün ortaya çıkması durumunda ortaya çıkacak gelirin dağılımı Üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenen ilkelere uygun olarak gerçekleştirilir. Konuyla ilgili mevzuatta hak sahiplerine ödenmesi öngörülen oranlar hakkında bir düzenleme bulunması halinde ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Teknoloji Transfer Ofisi Fikri Haklar Birim Yönergesi ’ne başvurulur.

 

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 22 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik, Üniversite Ana Yönetmeliği, Üniversite’nin tabi olduğu Satın Alma ve İhale Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Mütevelli Heyeti ve Rektörlük kararları uygulanır.

Yürürlük

Madde 23 - (1) Bu yönerge, Üniversite Senatosu kararı ve Mütevelli Heyeti onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 24 - (1) Bu yönerge hükümlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü yürütür.