izulogo

Bağıl Değerlendirme Yönergesi

T.C.

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

BAĞIL DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

Amaç 

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin başarı durumlarına ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’ne bağlı fakülte ve yüksekokulları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;

a) Ağırlıklı Ortalama: Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara ve bir de final sınavı yapılır. Ara sınav(lar), kısa sınav(lar), yarıyıl içi çalışmaları ile final sınavının dersin ağırlıklı not ortalamasına katkı oranları, fakülte/yüksekokul kurulları tarafından belirlenir. Ancak, final sınavının dersin ağırlıklı not ortalamasına katkı oranı %50’den az olamaz.

b) Bağıl Değerlendirme: Öğrencinin; ara sınav(lar)ı, kısa sınav(lar)ı, yarıyıl içi çalışmaları ile final sınavı katkı oranlarına göre hesaplanan ağırlıklı ortalamasını, sınıftaki o dersi alan tüm öğrencilerin puanlarını dikkate alarak, başarı düzeyini belirleyen bir sistemdir.

c) Bağıl Değerlendirme Katma Limiti (BDKL):  Bağıl değerlendirmeye alınacak öğrenci başarı notlarının 100 puan üzerinden belirlenen alt sınırıdır. Bu sınır tüm birimlerde ham başarı puanı 15 olarak uygulanır. BDKL altında kalan öğrencilere doğrudan FF notu verilir. Bu öğrenciler bağıl değerlendirmeye katılmaz.

ç) Başarı Katsayısı: Harflerle belirlenen başarı notunun 0.00 ile 4.00 aralığındaki karşılığıdır.

d) Başarı Notu Alt Limiti (BNAL): Bir dersten ya da uygulamadan başarılı olmak için gerekli başarı notu alt sınırı 30 olarak uygulanır. Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır ve doğrudan FF notu verilir. Ancak bu öğrencilerin notları bağıl değerlendirmeye dahil edilir.

e) Değerlendirme: Öğrenci puanını bir ölçütle karşılaştırarak bir değer yargısına ve/veya karara varma işlemidir.

f) Ham Başarı Notu: 100 puan üzerinden öğrencinin bir dersten ara sınav(lar), kısa sınav(lar), yarıyıl içi çalışmaları ile final sınav notlarından hesaplanan ağırlıklı nottur.

g) Not: Öğrenci puanlarının bir ölçütle karşılaştırılarak varılan değer yargısı ya da karar ifadesinin göstergesi olan harf ya da sayısal değerdir.

ğ) Ölçme: Öğrenci başarısının gözlemlenerek gözlem sonuçlarının sayı veya sayı sembolleri ile belirlenmesidir. Öğrenci başarısı 100’lük puanla belirlenir.

h) Final Sınavı Alt Limiti (FSAL) : Bir dersten veya uygulamadan başarılı olmak için gerekli final sınavı notu alt sınır değerini ifade eder. Final sınavı alt sınır değeri 30 olarak uygulanır. 100 puan üzerinden 30’nin altında not alan öğrenciler başarısız sayılır ve bu öğrencilere doğrudan FF notu verilir. Ancak bu öğrenciler bağıl değerlendirmeye dahil edilir.

Bağıl Değerlendirme Uygulama Esasları

MADDE 5 - (1) Bağıl Değerlendirme uygulama esasları üç farklı yöntemle belirlenir. Bu yöntemler aşağıda açıklanmıştır;

a) Bağıl değerlendirmeye katılan öğrenci sayısı 10 veya daha az ise kullanılan yöntem;

1) Bağıl değerlendirmeye katılan öğrenci sayısı 10 veya daha az ise; öğretim elemanı bağıl notları kendi uygun göreceği bir şekilde verir.

b) Bağıl değerlendirmeye katılan öğrenci sayısı 11 - 29 arasında ise kullanılan yöntem;

1) Bağıl değerlendirmeye katılan öğrenci sayısı 11 - 29 arasında ise; öğrencilerin ham başarı puanları sınıf ortalaması dikkate alınarak Tablo-1’e göre nota dönüştürülür.

Tablo-1

Sınıf Ortalama

Sınırları

Harfli Not Oranları (% Öğrenci Sayısı)

AA (4)

BA (3.5)

BB (3)

CB (2.5)

CC (2)

DC (1.5)

DD (1)

FD (0.5)

FF (0)

90 - 100

32

18

28

9

12

1

0

0

0

80 - 89.99

30

17

25

10

14

2

2

0

0

70 - 79.99

24

15

23

12

17

5

3

1

0

62.5 - 69.99

18

14

22

13

19

7

5

1

1

57.5 - 62.49

14

13

19

14

22

9

6

2

1

52.5 - 57.49

10

12

17

15

22

12

8

2

2

47.5 - 52.49

7

10

14

15

23

14

10

4

3

42.5 - 47.49

4

8

12

15

22

17

12

6

4

37.5- 42.49

3

6

9

14

22

19

13

8

6

32.5 - 37.49

2

4

6

13

19

20

14

12

10

27.5 - 32.49

1

3

4

12

17

22

15

13

12

22.5 - 27.49

0

2

3

10

14

24

17

16

14

£ 22.5

0

1

2

9

12

27

19

16

14

c) Bağıl değerlendirmeye katılan öğrenci sayısı 30 ve üzerinde ise kullanılan yöntem;

1) Bağıl değerlendirmeye katılan öğrenci sayısı 30 ve üzerinde ise; öğrencilerin ham başarı puanları sınıf ortalaması dikkate alınarak Tablo-2’ye göre nota dönüştürülür. Bu tablo aşağıdaki adımlar izlenerek hazırlanmıştır.

I. Adım: Bağıl değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin Sınıf ortalaması bulunur: 

 

Adsız1

Adsız
= Sınıf puanlarının ortalaması

X= Öğrenci başarı puanı

N= Sınıf mevcudu (bağıl değerlendirmeye katılacak öğrenci sayısı)

                        II. Adım: Sınıfın Standart Sapması bulunur: 

 Adsız2

S= Standart sapma

∑X2= Bağıl değerlendirmeye katılan öğrenci başarı puanlarının karelerinin toplamı

(∑X)2= Bağıl değerlendirmeye katılan öğrenci başarı puanlarının toplamlarının karesi

III. Adım: Önce her bir öğrencinin Z puanı hesaplanır. Z puanının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılır:
Adsız3
Z= Bir öğrencinin Z puanı

IV. Adım: Z puanları aşağıdaki formül yardımı ile T puanına dönüştürülür.

T = 50 + 10 (Z)

V. Adım: Her bir öğrencinin T puanı hesaplandıktan sonra Tablo 2’ye göre harf notu belirlenir.

Tablo – 2

Sınıfın Ortalama Not Ağırlığı

Bağıl Notların T notu cinsinden Sınıf Değerleri

AA

(4)

BA

(3.5)

BB

(3)

CB

(2.5)

CC

(2)

DC

(1.5)

DD

(1)

FD

(0.5)

FF

(0)

>90 ≤ 100

≥ 55

50 - 54.99

45 - 49.99

40 - 44.99

35 -39.99

30 - 34.99

25 - 29.99

20 - 24.99

19.99

>80 ≤ 89.99

≥ 57

52 - 56.99

47 - 51.99

42 - 46.99

37 - 41.99

32 - 36.99

27 - 31.99

22 - 26.99

21.99

>70 ≤ 79.99

≥ 59

54 - 58.99

49 - 53.99

44 - 48.99

39 - 43.99

34 - 38.99

29 - 33.99

24 - 28.99

23.99

>62.5 ≤69.99

≥ 61

56 - 60.99

51 - 55.99

46 - 50.99

41 - 45.99

36 - 40.99

31 - 35.99

26 - 30.99

25.99

>57.5 ≤ 62.49

≥ 63

58 - 62.99

53 - 57.99

48 - 52.99

43 - 47.99

38 - 42.99

33 - 37.99

28 - 32.99

27.99

>52.5 ≤ 57.49

≥ 65

60 - 64.99

55 - 59.99

50 - 54.99

45 - 49.99

40 - 44.99

35 - 39.99

30 - 34.99

29.99

>47.5 ≤ 52.49

≥ 67

62 - 66.99

57 - 61.99

52 - 56.99

47 -51.99

42 - 46.99

37 - 41.99

32 - 36.99

31.99

>42.5 ≤ 47.49

≥ 69

64 - 68.99

59 - 63.99

54 - 58.99

49 - 53.99

44 - 48.99

39 - 43.99

34 - 38.99

33.99

>37.5 ≤ 42.49

≥ 71

66 - 70.99

61 - 65.99

56 - 60.99

51 - 55.99

46 - 50.99

41 - 45.99

36 - 40.99

35.99

>32.5 ≤ 37.49

≥ 73

68 - 72.99

63 - 67.99

58 - 62.99

53 - 57.99

48 - 52.99

43 - 47.99

38 - 42.99

37.99

>27.5 ≤ 32.49

≥ 75

70 - 74.99

65 - 69.99

60 - 64.99

55 - 59.99

50 - 54.99

45 - 49.99

40 - 44.99

39.99

>22.5 ≤ 27.49

≥ 77

72 - 76.99

67 - 71.99

62 - 66.99

57 - 61.99

52 - 56.99

47 - 51.99

42 - 46.99

41.99

< 22.49

≥ 79

74 - 78.99

69 - 73.99

64 - 68.99

59 - 63.99

54 - 58.99

49 - 53.99

44 - 48.99

43.99

2) BDKL şartını sağlayan ama Final Sınavı Alt Limiti (FSAL) ve Başarı Notu Alt Limitini (BNAL) aşamayan öğrencilere doğrudan FF verilir ve sınıf ortalamasına dahil edilir.

3) Bağıl değerlendirme sonucu, öğrenciye aldığı puanın Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 31. maddesinin birinci fıkrasında gösterilen not dönüşüm tablosundaki karşılığından daha düşük harf notu verilmez.

4) Aynı ham başarı notuna sahip öğrencilere bağıl değerlendirme sonucu farklı harf notu verilmez.

5) Staj, proje, tez, seminer ve benzeri derslerde bağıl değerlendirme sistemi kullanılmaz.

Yürürlük

MADDE 6 - (1) Bu Yönerge İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 - (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü yürütür.