izulogo

Akademik Personel Performans Değerlendirme Yönergesi

AKADEMİK PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde görevli akademik personelin performansını nesnel esaslara göre belirlemek suretiyle, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetleri ile akademik ve idari hizmetlerin verimliliğini arttırmak ve kalitesini yükseltmektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu yönerge; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde tam zamanlı ve kadrolu olarak en az bir yarıyıl görev yapan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi ve öğretim görevlilerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönerge, 2547 Yükseköğretim Kanununun 14’üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu yönergede geçen;

Akademik Personel: Profesör, doçent, yardımcı doçent ve öğretim görevlilerini,

Dekan: Akademik personelin bağlı olduğu Fakülte Dekanını,

Komisyon/PDK: Performans Değerlendirme Komisyonunu,

Müdür: Akademik personelin bağlı olduğu Enstitü/Yüksekokul Müdürünü,

Mütevelli Heyet: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

Performans: Akademik personelin eğitim-öğretim, bilimsel çalışma ve hizmet alanındaki bir yıllık faaliyetlerini,

Performans Değerlendirme Kriterleri: Akademik personelin eğitim-öğretim, bilimsel çalışma ve hizmet alanındaki faaliyet çeşitleri için hesaplanacak puanları ve her bir alanda bu puanların toplamının hangi yüzdelik oranlarla nihai değerlendirmeye katılacağını gösteren tabloyu,

Performans Hedefleri: Puan hedeflerini gösteren tabloyu,

Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,

Üniversite/İZÜ: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,

Yönetim Kurulu/ÜYK: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Esasları

Performans Değerlendirmesine Tabi Öğretim Elemanları

Madde 5- (1) Akademik performans değerlendirilmesi her yıl yapılır.

(2) Değerlendirme Üniversitenin akademik kadrosundaki profesör, doçent, yardımcı doçent ve öğretim görevlilerini kapsar. İngilizce/Arapça/Türkçe Hazırlık Okulu ve Rektörlüğe bağlı olarak çalışan öğretim elemanları bu yönerge kapsamında değerlendirilmez. Rektör, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Enstitü Müdürleri ve Genel Sekreter, akademik performans dışında, idari performanslarına bağlı olarak ayrıca Mütevelli Heyet tarafından değerlendirilip ödüllendirilebilir.

Performans Değerlendirmelerinde Temel Esaslar

Madde 6- (1) Akademik personelin performansı, fakülte/yüksekokul bazında eğitim-öğretim, araştırma-uygulama ve hizmet olarak belirlenen üç temel alanda değerlendirilir. Akademik personelin bireysel performans değerlendirme puanları Performans Değerlendirme Kriterlerinde belirtilen konular ile bu konulara ilişkin puanlar dikkate alınarak hesaplanır. Performans Hedefleri her bir fakülte/yüksekokul veya program için; Üniversitenin stratejik plan hedefleri ile fakülte, yüksekokul veya programın yapısı ve faaliyetleri dikkate alınarak Rektör oluruyla oluşturulur veya değiştirilir.

Performans Değerlendirmesinde İzlenecek Yöntem

Madde 7- (1) Akademik personelin performansı her bir takvim yılı (01 Ocak-31 Aralık) dikkate alınarak hesaplanır. Değerlendirmeye tabi öğretim elemanları bireysel performans değerlendirme formlarını ve ilgili belgeleri her yıl en geç 15 Ocak tarihine kadar sisteme yüklerler. Bu tarihte otomatik olarak kapatılan sistem 3 gün sonra 7 günlüğüne, değerlendirmelerini girmek üzere, bölüm başkanları ile dekan/müdürlere açılır. Nihai değerlendirme, birim amirlerinin görüşleri de dikkate alınarak, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Sonuçlar, Rektör onayı ile ilgili personele ve bilgi için dekanlık/müdürlüklere iletilir.

 

Performans Değerlendirme Notunun Hesaplanması

Madde 8- (1) Ana şablonda yer alan her bir ölçüt için öğretim elemanı tarafından doldurulan ham puan tablolarına bağlı kalınarak, öğretim elemanlarının puanlaması Rektörlük tarafından oluşturulan Performans Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır. Komisyon incelemesinde, ilgili öğretim elemanı tarafından sehven girilmiş puanlar düzeltilir ve eksik belgeyle girilmiş veriler hesaplama dışında tutulur. Her bir öğretim elemanının her ölçüt için aldığı ham puan, bağlı olduğu fakülte/yüksekokul bazında belirlenmiş Performans Hedefleri baz alınarak 100 üzerinden standartlaştırılır ve öğretim elemanına o ölçüt için 0-100 arasında bir şablon puanı verilir.

(2) Her bir öğretim elemanının, her bir ölçüt için aldığı şablon puanı, bağlı bulunduğu fakülte/yüksekokulun ana şablonunda o ölçüt için belirlenmiş ağırlıkla çarpılır. Her bir ölçüt için hesaplanan değerlerin sütun toplamı öğretim elemanının nihai puanını verir.

(3) Öğretim elemanlarının performansları bağlı oldukları fakülte/yüksekokulun kendi içindeki nihai puan sıralaması üzerinden değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Performans Kategorileri ve Sonuçların Kullanımı

Performans Değerlendirme Kategorileri

Madde 9- (1) Öğretim elemanlarının ödül değerlendirmesine tabi tutulabilmesi için;

a) Son iki yarıyıl (yeni başlayan öğretim elemanları için son yarıyıl) öğrenci ders değerlendirme anketinin ortalamasının en az 80 olması gerekir.

b) Üniversite yönetimince yapılmış̧ akademik/idari görevlendirmelerde ilgili yöneticiler tarafından başarılı bulunmuş olması gerekir.

(2) Değerlendirmeye tabi tutulan öğretim elemanlarının performansları altı kategoriye ayrılır:

Üstün Başarı    : 95 – 100 arası

Çok İyi             : 85 – 94.99 arası

İyi                    : 75 – 84.99 arası

Yeterli             : 61 – 74.99 arası

Orta                : Birim ortalaması ile 60 arası

Ortalama Altı  : Birim ortalaması altı

(3) Ödül değerlendirmesine tabi eser kategorileri:

A Kategorisi: SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, “Emerging Sources Citation Index + Scopus” kapsamında taranan dergilerde yayınlanmış veya DOI numarası alınmış makale.

B Kategorisi: Uluslararası tanınmış (BETEK Yönergesinde belirtilen ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından güncellenen liste) yayınevleri tarafından yayınlanmış bir/iki yazarlı kitap.

C Kategorisi: Tanınmış ulusal yayınevleri (BETEK Yönergesinde belirtilen ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından güncellenen liste) tarafından yayınlanmış tek yazarlı kitap.

D Kategorisi: Uluslararası düzeyde tanınmış, küratörlü, jürili sergilere (bienal vb.) ya da yurtdışındaki müze ve tanınmış sanat kuruluşları kalıcı koleksiyonlarına kabul edilmiş sanat yapıtları/tasarımları olmak veya uluslararası boyutta sergi, film, tiyatro, gösteri ile kişisel sanat ve tasarım çalışması.(Serginin uluslararası olarak değerlendirilmesi için serginin uluslararası olduğunun bölüm, anabilim dalı veya ana sanat dalı kurullarınca onaylanmış olması gerekir. )

 

Bu eserler İZÜ adresli olmalıdır.

(4) Ödül değerlendirmesi için asgari eser sayıları: Tablo: 1

 

En İyi

Çok İyi

İyi

Müh. ve Doğa Bil. Fak. (Mimarlık-İç Mimarlık Böl. Hariç)
Sağlık Bilimleri Fak.
Tıp Fak.

 

A Kategorisinde5 eser

 

A Kategorisinde4 eser

 

A Kategorisinde3 eser

İşletme. ve Yön. Bil. Fak.
İnsan ve Toplum Bil. Fak.

A Kategorisinde3 eser(B kategorisinden 1 eser A Kategorisi eser yerine sayılabilir)

A Kategorisinde2 eser(B kategorisinden 1 eser A Kategorisi eser yerine sayılabilir)

A veya B kategorisinde1 eser

Eğitim Fak.
İslami İlimler Fak.

A Kategorisinde3 eser(B veya D kategorisinde 1'er eser A Kategorisi eser yerine sayılabilir)

A Kategorisinde2 eser(B veya D kategorisinde 1'er eser A Kategorisi eser yerine sayılabilir)

A, B veya D kategorisinde1 eser

Hukuk Fak.
Mimarlık ve İç Mimarlık Böl.

A, B veya C kategorisinde3 eser

A, B veya C kategorisinde2 eser

A, B veya C kategorisinde1 eser

 

 

Geri Bildirim

 Madde 10- (1) Performans Değerlendirme Komisyonu tarafından nihai hali verilen puanlamalar ilgili personele iletilerek, varsa itirazlar için 7 gün süre verilir. Nihai hali verildikten sonra Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Fakülte/yüksekokullara öğretim elemanlarına ait nihai sonuçlar birimlere iletildikten sonra bölüm/program başkanları ve dekan/müdürler birlikte ilgili öğretim elemanları ile görüşerek, kendileri hakkındaki değerlendirme ve önerilerini öğretim elemanına iletir ve öğretim elemanın bu konulardaki görüşünü kayıt altına alırlar. İlgili öğretim elemanı ile bölüm/program başkanı ve dekan/müdürün üzerinde anlaşacakları öğretim elemanı için hazırlanacak kısa (1 yıl), orta (2 yıl) ve uzun (4 yıl) dönemli performans planlamaları forma eklenerek, 15 gün içerisinde ÜYK’ya iletilir. Bu plan öğretim elemanlarından beklenen araştırma ve yayın performansı, proje geliştirme, ders geliştirme ve verme, üniversite hizmetlerine katılım ve sair görev ve beklentileri içerir ve ÜYK tarafından bir sonraki performans değerlendirmesinde dikkate alınır.

Sonuçların Kullanımı

Madde 11- (1) Performans değerlendirme dilimleri sözleşme yenilenmesinde, performansa dayalı yıllık ücret artışının belirlenmesinde, teşvik ve ödüllerin dağıtılmasında, üniversite araştırma fonundan yararlanılmasında ve bireysel araştırma fonunun belirlenmesinde, akademik yükseltmelerde, akademik ve idari görevlendirmelerde dikkate alınır.

(2) Bu Yönerge kapsamında verilen Akademik Ödül’e başvurabilmek ya da aday gösterilebilmek için son performans değerlendirmesinde “Üstün Başarı”, “Çok iyi”  ve “İyi” kategoride yer almak gerekir.

(3) “Üstün Başarı”, “Çok iyi” ve “İyi”  kategorilerinde yer alan akademik personelden;

“En İyi” kategorisine girenlere net maaşının 3 (üç) katı kadar;

“Çok iyi”  kategorisine girenlere net maaşının 2 (iki) katı kadar;

“İyi” kategorisine girenlere net maaşının 1 (bir) katı kadar teşvik ödülü verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

 

Madde 12- Bu Yönerge Üniversite Senatosunun 14/01/2020 tarihli toplantısında kabul edilerek aynı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13- Bu yönerge İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

FAKÜLTELERE GÖRE YÜZDE AĞIRLIK (%)

ALAN

ALT ALAN

İŞLETME VE YÖNETİM
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ /
İNSAN VE TOPLUM
BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ /
İSLAMİ İLİMLER
FAKÜLTESİ

HUKUK
FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK VE
DOĞA BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ /
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ /
TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM

DERSLER VE DANIŞMANLIK

30

30

30

30

ARAŞTIRMA- UYGULAMA

YAYIN

30

30

25

30

PROJE VE ÖDÜLLER

15

10

10

15

HİZMET

ÜNİVERSİTE HİZMETLERİ,
İDARİ GÖREV

10

10

10

10

MESLEKİ ETKİNLİK

5

10

15

5

ÜST YÖNETİCİ
DEĞERLENDİRMESİ

10

10

10

10

 

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
FAKÜLTE BAZLI AĞIRLIK ORAN VE HEDEF PUAN TABLOSU

Sıra

Kriter

Tip

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Eğitim Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

İslami İlimler Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Hedef Puan

Hedef Puan

Hedef Puan

Hedef Puan

Hedef Puan

Hedef Puan

Hedef Puan

1

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayın Grupları

240

480

240

240

480

240

120

2

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Proje ve Ödüller

100

200

100

100

200

100

50

3

Hizmet Kriterleri

Üniversite Hizmetleri, İdari Görev

50

50

50

50

50

50

50

4

Hizmet Kriterleri

Mesleki Etkinlikler

100

150

100

100

150

100

80

5

Eğitim Kriterleri

Dersler ve Danışmanlık

30

30

30

30

30

30

30

 

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

KRİTER TÜR PUAN TABLOSU

Sıra

Kriter Adı

Tip

Tür

Puan

1

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

40

2

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayınlanan veya poster olarak sergilenen bildiri

20

3

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

Poster, Sözlü sunum

10

4

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

SCI-Expanded (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanmış tam makale (Yayınlanmak üzere DOI numarası almış makale)

120

5

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

SCI-Expanded (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde editörlük

120

6

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

SCI- Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde editörlük

120

7

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük

120

8

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

SCI- Expanded, SSCI, AHCI dışındaki ve Scopus uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale(Yayınlanmak üzere DOI numarası almış makale)

80

9

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale (yabancı dilde) (Yayınlanmak üzere DOI numarası almış makale

60

10

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

SCI-Expanded (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanmış derleme (Yayınlanmak üzere DOI numarası almış derleme)

60

11

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar

60

12

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

SCI- Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türündeki yayınlar

40

13

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

SCI- Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam derleme(Yayınlanmak üzere DOI numarası almış derleme)

40

14

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

SCI-Expanded (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde hakemlik

40

15

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

SCI- Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde hakemlik

40

16

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

Diğer uluslararası hakemli dergilerde hakemlik

40

17

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki derleme (yabancı dilde) (Yayınlanmak üzere DOI numarası almış derleme

30

18

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale (Türkçe)

30

19

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar

20

20

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

Alanında yurtdışında yayımlanan kitap (Yabancı dil)

150

21

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

Alanında yurtdışında yayımlanan kitaplarda editörlük

100

22

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

Ders Kitabı (Yabancı Dil)

60

23

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

Alanında yurtdışında yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

50

24

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

Bilimsel / Teknik (Sunulmuş veya Basılmış) Rapor

40

25

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale (Ulakbim veritabanlarına dahil olan)

50

26

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

30

27

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri

20

28

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayınlanan bildiri

15

29

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

Sözlü sunum, poster

10

30

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

Diğer Bilimsel, Sanatsal veya Mesleki Hakemli Dergilerde, Ulusal veya Uluslararası Sempozyum ve Kongre Bildiri Kitapçığında Editörlük

50

31

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

Diğer Bilimsel, Sanatsal veya Mesleki Hakemli Dergilerde, Ulusal veya Uluslararası Sempozyum ve Kongre Bildirilerinde Hakemlik

15

32

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

Uluslararası makale, bildiri ve kitaplarda diğer yazarlar tarafından yapılan atıflar

12

33

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

Ulusal makale, bildiri ve kitaplarda diğer yazarlar tarafından yapılan atıflar

6

34

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

Alanında yayımlanan bilimsel kitap (İlgili üniversitenin yayın kurulundan geçmesi koşulu ile)

70

35

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

Alanında yurtdışında yayımlanmış bilimsel kitap çevirisi

50

36

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

Ders kitabı (İlgili üniversitenin yayın kurulundan geçmesi koşulu ile)

40

37

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

Alanında yayımlanan bilimsel kitaplarda editörlük

40

38

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

Alanında yayımlanan bilimsel kitaplarda bölüm (İlgili üniversitenin yayın kurulundan geçmesi koşulu ile)

35

39

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

Bilimsel / Teknik (Sunulmuş veya Basılmış) Rapor

25

40

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

Yardımcı ders kitabı (İlgili üniversitenin yayın kurulundan geçmesi koşulu ile)

20

41

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

Alanında yurtdışında yayımlanmış bilimsel kitap bölümü çevirisi

15

42

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

Makale çevirisi

15

43

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Yayınlar

Google Scholar, Academia, ResearchGate akademik yayın platformlarına üye olmak ve profilini yayınlarıyla ilgili güncel tutmak

10

44

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Patentler

Yurtdışı patenti almak

200

45

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Patentler

Yurtiçi patenti almak

100

46

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Değişim Aktiviteleri

Erasmus

20

47

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Değişim Aktiviteleri

Mevlana veya

20

48

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Değişim Aktiviteleri

Farabi

20

49

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Ödüller

Alanında uluslararası bilimsel nitelikli yarışmalarda ilk üç dereceye giren araştırma, proje, mimari, tasarım ödülü

120

50

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Ödüller

TÜBİTAK ve TÜBA bilim ödülü

120

51

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Ödüller

Bilimsel, sanatsal amaçlı uluslararası burslar

90

52

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Ödüller

Bilimsel, sanatsal amaçlı ulusal burslar

60

53

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Ödüller

Yurtdışı deneyimi

60

54

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Ödüller

Alanında uluslararası bilimsel nitelikli yarışmalarda ilk üç dereceye giren araştırma, proje, mimari, tasarım mansiyonu

60

55

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Ödüller

Uluslararası kongrelerde ilk üç dereceye giren araştırma ve sunular

60

56

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Ödüller

Alanında ulusal bilimsel nitelikli yarışmalarda ilk üç dereceye giren araştırma, proje, mimari, tasarım ödülü

60

57

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Ödüller

Alanında ulusal bilimsel nitelikli yarışmalarda ilk üç dereceye giren araştırma, proje, mimari, tasarım mansiyonu

30

58

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Ödüller

Ulusal kongrelerde ilk üç dereceye giren araştırma ve sunular

30

59

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Projeler

NATO-SFS, AT (COST, AVICENNE, EUREKA, FP6, FP7, vb.) UN, NSF, UNDP, UNESCO, MED-CAMPUS, British Council vb. Uluslararası kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerde proje yöneticiliği

120

60

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Projeler

TÜBİTAK, DPT ve benzeri Ulusal kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerde proje yöneticiliği

90

61

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Projeler

NATO-SFS, AT (COST, AVICENNE, EUREKA, FP6, FP7, vb.) UN, NSF, UNDP, UNESCO, MED-CAMPUS, British Council vb. Uluslararası kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerde görev almak

60

62

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Projeler

Üniversite bilimsel araştırma projelerinde (BAP) proje yöneticiliği

50

63

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Projeler

TÜBİTAK, DPT ve benzeri Ulusal kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerde görev almak

40

64

Araştırma - Uygulama Kriterleri

Projeler

Üniversite bilimsel araştırma projelerinde (BAP) görev almak

25

65

Hizmet Kriterleri

İdari Görevler

Üniversitelerde / Kamu Kurum ve Kuruluşlarında yöneticilik (Rektör, Rektör Yrd., Dekan, Genel Müdür, Müdür, Genel Sekreter ve daha yukarı makamlar)

30

66

Hizmet Kriterleri

İdari Görevler

Üniversitelerde / Kamu Kurum ve Kuruluşlarında yöneticilik (Koordinatörlük, Bölüm Başkanlığı, Dekan Yrd., Genel Sekreter Yrd. Daire Bşk.)

20

67

Hizmet Kriterleri

İdari Görevler

Üniversitelerde / Kamu Kurum ve Kuruluşlarında kurul üyeliği, üst düzey yöneticilik ve danışmanlık

10

68

Hizmet Kriterleri

İdari Görevler

Kulüp vb. Öğrenci etkinliklerinde danışmanlık

5

69

Hizmet Kriterleri

İdari Görevler

Ulusal medyada okul tanıtımına katkı sağlamak

5

70

Hizmet Kriterleri

İdari Görevler

Yerel ya da sadece online medya kuruluşlarında okul tanıtımına katkı sağlamak

3

71

Hizmet Kriterleri

İdari Görevler

Üniversite bünyesindeki komisyon ve kurul üyelikleri, vb. görevler

3

72

Hizmet Kriterleri

İdari Görevler

Fakülte bünyesindeki komisyon ve kurul üyelikleri, vb. görevler

2

73

Hizmet Kriterleri

İdari Görevler

Sosyal faaliyet, etkinlik, konferanslarda konuşmacı ya da organizatör olmak

2

74

Hizmet Kriterleri

İdari Görevler

Merkez Müdürlüğü

1

75

Hizmet Kriterleri

Etkinlikler

Uluslararası bilimsel toplantı ve etkinlik (sempozyum, kongre ve konferans gibi) düzenleme kurulu başkanı olmak

80

76

Hizmet Kriterleri

Etkinlikler

Ulusal bilimsel toplantı ve etkinlik (sempozyum, kongre ve konferans gibi) düzenleme kurulu başkanı olmak

40

77

Hizmet Kriterleri

Etkinlikler

Uluslararası bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre ve konferans gibi) davetli konuşmacı olmak

40

78

Hizmet Kriterleri

Etkinlikler

Uluslararası bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre ve konferans gibi) görev almak

40

79

Hizmet Kriterleri

Etkinlikler

Ulusal bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre ve konferans gibi) görev almak

20

80

Hizmet Kriterleri

Etkinlikler

Ulusal bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre ve konferans gibi) davetli konuşmacı olmak

20

81

Hizmet Kriterleri

Etkinlikler

Uluslararası bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre ve konferans gibi) oturum başkanlığı yapmak

10

82

Hizmet Kriterleri

Etkinlikler

Ulusal bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre ve konferans gibi) oturum başkanlığı yapmak

5

83

Hizmet Kriterleri

Etkinlikler

İlgili kuruluşlar (Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Uluslararası Kuruluşlar) tarafından düzenlenen, planlama, mimari proje, kentsel tasarım, peyzaj tasarım, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı düzeyinde, herhangi bir yarışmada (öğrenci yarışmaları hariç) jüri üyeliği (asil ya da yedek) yapmış olmak

5

84

Hizmet Kriterleri

Uygulamalı Faaliyetler

Özgün sanat eserlerinin, bestelerin, tasarımların veya yorum çalışmalarının yurt dışında sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli ve telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydı ile sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması; gösterime, dinletime girmesi veya tasarım projelerinin dış ülkelerde uygulanmış olması

100

85

Hizmet Kriterleri

Uygulamalı Faaliyetler

Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile uluslararası jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek

60

86

Hizmet Kriterleri

Uygulamalı Faaliyetler

Özgün sanat eserlerinin, bestelerin, tasarımların veya yorum çalışmalarının yurt içinde sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli ve telif hakkı ödenmiş; sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydı ile sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması; gösterime, dinletime girmesi veya tasarım projelerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanmış olması

60

87

Hizmet Kriterleri

Uygulamalı Faaliyetler

Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile ulusal jürili yurtdışı karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek

40

88

Hizmet Kriterleri

Uygulamalı Faaliyetler

Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurtdışında kişisel etkinliklerde bulunmak (festival, sergi, proje uygulaması, gösteri, dinleti, gösterim vs.)

40

89

Hizmet Kriterleri

Uygulamalı Faaliyetler

Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, çalıştay (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak

30

90

Hizmet Kriterleri

Uygulamalı Faaliyetler

Ulusal ölçekte sempozyum, festival, çalıştay (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak

20

91

Hizmet Kriterleri

Uygulamalı Faaliyetler

Sahne sanatlarında (dans, bale, tiyatro, halk oyunları) sanat grupları hazırlamak ve bu grupların gösterilerinin yurtdışında sunumunu sağlamak

20

92

Hizmet Kriterleri

Uygulamalı Faaliyetler

Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmalarının yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak (festival, sergi, proje uygulaması, gösteri, dinleti, gösterim vs.)

20

93

Hizmet Kriterleri

Uygulamalı Faaliyetler

Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurt içinde jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek

20

94

Hizmet Kriterleri

Uygulamalı Faaliyetler

Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımları ya da yorum çalışmaları ile yurt dışında karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek

20

95

Hizmet Kriterleri

Uygulamalı Faaliyetler

Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurt içinde karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek

10

96

Hizmet Kriterleri

Uygulamalı Faaliyetler

Sahne sanatlarında (dans, bale, tiyatro, halk oyunları) sanat grupları hazırlamak ve bu grupların gösterilerinin yurtiçinde sunumunu sağlamak

10

97

Eğitim Kriterleri

Verilen Dersler

Tamamlanan Lisansüstü Dersi

1.5

98

Eğitim Kriterleri

Verilen Dersler

Tamamlanan Lisans Dersi

1

99

Eğitim Kriterleri

Tez Danışmanlıkları

Tamamlanan Doktora Tezleri

40

100

Eğitim Kriterleri

İkinci Tez Danışmanlıkları

Tamamlanan Doktora Tezleri

20

101

Eğitim Kriterleri

Proje Yöneticiliği

Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri

5

102

Eğitim Kriterleri

Tez İzleme Komitesi

Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri

5

103

Eğitim Kriterleri

Tez Danışmanlıkları

Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri

20

104

Eğitim Kriterleri

İkinci Tez Danışmanlıkları

Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri

10

105

Eğitim Kriterleri

Tez İzleme Komitesi

Tamamlanan Doktora Tezleri

5