izulogo

Öğrenci Kulüpleri Yönergesi

T.C.

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Kulüpleri Yönergesi 

(2012/5 Sayılı 27.02.2012 tarihli 2 Nolu Senato Kararı)

Amaç ve Kapsam 

Madde 1 – (1) Bu yönerge, öğrencilerin ders dışı bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunabilmeleri amacıyla Üniversite bünyesinde kurulacak öğrenci kulüplerinin kuruluş ve işleyişi usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak 

Madde 2 – (1) Bu yönerge 2547 sayılı YÖK Kanunu’nun 47. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 – (1) Bu yönergede geçen;
a) Daire Başkanı/Başkanlığı: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanını/Başkanlığını,
b) Denetleme Kurulu: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Öğrenci Kulüplerinin Denetleme Kurulunu,
c) Genel Kurul: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Öğrenci Kulüplerinin Genel Kurulunu,
d) Genel Sekreter: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Genel Sekreterini,
e) Kulüp: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğrenci Kulüplerini,
f) Öğrenci: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğrencisini,
g) Öğrenci Konseyi: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğrenci Konseyini,
h) Öğrenci Kulüpleri Danışmanı: İlgili Öğrenci Kulübünün danışmanı olan öğretim elemanını,
i) Rektörlük ve Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğü ve Rektörünü,
j) Tüzük: İlgili Öğrenci Kulüpleri Tüzüğünü,  
k) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,
l) Yönetim Kurulu: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İlgili Öğrenci Kulübünün Yönetim Kurulunu,
m) Yürütme Kurulu: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yürütme Kurulunu, ifade eder.

Yürütme Kurulu 

Madde 4 – (1) Yürütme Kurulu, Rektörün görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı Başkanlığında Genel Sekreter, Spor Kültür ve Sağlık Daire Başkanı, bir öğretim üyesi ve Öğrenci Konseyi Başkanından oluşur. 
(2) Yürütmenin Kurulunun Görevleri
a) Kulüp faaliyetlerine ilişkin Genel Kuralları belirler. 
b) Yeni kulüp kurma başvurularını inceler ve açılıp, açılmayacağı konusunda karar verir. 
c) Mevcut kulüplerin faaliyetlerini denetler ve gerekirse kapatılmalarına karar verir.
d) Öğrenci Kulüplerinin faaliyet taleplerini değerlendirerek karar verir.
 
Kulüplerin Kuruluşu 

Madde 5 – (1) En az on (10) öğrenci, kurmak istedikleri kulübün tüzük taslağı ve bir öğretim elamanının kulüp danışmanlığını kabul ettiğine dair imzalı belge ile Daire Başkanlığı’na başvurur. Yürütme Kurulunun onayı ile kulübün kuruluşu tamamlanır. Önerilen kulübün faaliyet alanı daha önce kurulmuş faal bir kulübünki ile benzer olmamalıdır. Kulüp, kuruluşunu takiben en geç 15 gün içinde ilk Genel Kurulunu yapar ve kuruluşunun gerçekleştiği akademik yılsonuna kadar geçerli olacak organlarını seçer. Kulüplerin kuruluş amaçları ile uyumlu faaliyetlerde bulunmaları, üye sayılarını artırmaları beklenir. 
(2) Benzer uğraş alanları ve amaçları olan kulüpler ortak bir kulüp adı altında birleştirilir. 
(3) Kulüp başvuruları her akademik yılın başlangıç tarihinden itibaren dört hafta içerisinde tamamlanır. 
(4) Özel amaçlı kulüpler (spor vb.) ilgili uzman ve birimlerden görüş ve onay alındıktan sonra kurulurlar.

Kulüplerin Faaliyetleri

Madde 6 – (1) Kulüpler çalışmalarını aşağıdaki esaslara göre yürütürler.
a) Kulüpler Madde 1’de belirtilen temel amaçlar çerçevesinde tüzüklerinde tanımlanan faaliyet alanlarına uygun etkinlikler ile tanıtım çalışmalarında bulunabilirler. Tüm kulüp faaliyetleri Yürütme Kurulu’nun belirlediği genel kurallar çerçevesinde yürütülür.
b) Kulüp Yönetim Kurulu, her akademik yılın başında o akademik yıl için öngördüğü faaliyet programlarını bir taslak şeklinde Daire Başkanlığı’na teslim eder. Bu program ve bütçe taslağında esas, giderlerin kulüp faaliyet alanı ile tutarlılık göstermesi, gelirlerin ise öngörülen giderleri karşılamak amacına yönelik olmasıdır. Akademik yılın sonunda yürütülen faaliyetlerin Kulüp Denetleme Kurulu’nca onaylanmış ayrıntılı dökümü ve mali bilançosu Daire Başkanlığına teslim edilmek zorundadır. Belgelerini ibraz etmeyen kulüpler bir sonraki akademik yılda faaliyete başlayamazlar.
c) Kulüpler, Üniversite'nin eğitim ilkelerine, akademik çalışma ortamına ve disiplin esaslarına uygun şekilde faaliyette bulunurlar. Üniversite’nin fiziki ortamına zarar verecek faaliyetlerde bulunamazlar.
d) Kulüpler, Üniversite içinde ya da dışında yapmak istedikleri her türlü faaliyeti yazılı olarak Öğrenci Kulüpleri Danışmanlarına bildirmek ve onlardan onay almak zorundadırlar. Kulübün faaliyetleri gereği üyelerinin katılacağı yarışma, konferans, kongre gibi etkinlikler; etkinliğin günü yeri ve saatini belirterek ve katılması istenen üye listesiyle birlikte en az bir hafta önce Öğrenci Kulüpleri Danışmanlarının bilgisine sunulmak zorundadır. 
e) Yasa, tüzük, yönetmelik ve benzerlerinde aksi öngörülmedikçe kulüp faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu faaliyetlerin Üniversite içinde veya dışındaki tanıtımı, duyurusu, reklamı ve benzeri çalışmalar Daire Başkanının onayı ile yapılır.
f) Kulüplerin yayın ve diğer faaliyetlerinde, Daire Başkanı gerekli gördüğü hallerde kulüp danışmanının görüşünü alır. 
g) Kulüpler kendi faaliyet alanlarının dışına çıkmamaya ve özellikle diğer kulüplerin alanlarına girmemeye özen gösterirler. Anlaşmazlık durumunda karar mercii Yürütme Kuruludur.

Üyelik

Madde 7 -  (1) Kulüp üyeliği sadece öğrencilere açık olup aşağıdaki kurallar geçerlidir. 
a) Bir öğrenci birden fazla kulübe üye olabilir.
b) Üyelik kayıtları, her akademik yarıyılın başında yapılır. 
c) Daire Başkanlığı’na teslim edilen üye listesindeki bütün isimler kulüp başkanlığı seçimlerinde oy kullanabilir veya kulüp başkanlığına aday olabilir. 
d) Tanımlanan üyelik şartlarına sahip olmayan kişiler ancak fahri üye, danışman veya çalıştırıcı sıfatıyla kulüp faaliyetlerine katılabilirler; seçme, oy verme ve seçilme hakları yoktur. Çalıştırıcılık ve danışmanlık gibi fahri üyelikler her yıl yenilenmek zorundadır. Daire Başkanlığı gerekli gördüğü takdirde akademik yıl içinde bu kişilerin görevlerine son verilmesini isteyebilir.
e) Üyelikten çıkarılma, Kulüp Yönetim Kurulu’nun gerekçeli teklifinin Kulüp Genel Kurul üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kabulüyle olur.
f) Mezuniyetle birlikte üyelik bitmiş sayılır. Mezun öğrenci “Şeref Üyesi” olarak adlandırılır ve oy hakkından yoksundur. 
g) Üyelik konusundaki tüm anlaşmazlıklar Daire Başkanlığı’na başvurularak sonuçlandırılır.

Tüzük 

Madde 8 – (1) Kulüplerin Tüzükleri bu yönerge hükümlerine göre hazırlanır. 
(2) Tüzüğün değiştirilmesi Genel Kurul üye tam sayısının en az üçte biri veya Yönetim Kurulu tarafından teklif edilebilir. Teklif, Genel Kurul’a katılan üye tam sayısının oy çoğunluğuyla kabul edilir. Tüzük değişikliğinin yürürlüğe girmesi Yürütme Kurulu’nun onayı ile kesinleşir.


Organlar

Madde 9 – (1) Kulüplerin organları:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu

Genel Kurul

Madde 10 – (1) Kulübün genel karar organıdır.
a) Kulübün üyelerinden oluşur.
b) Yönetim Kurulu’nun isteği üzerine her akademik yarıyılda en az bir kere toplanır. Yönetim Kurulu, kulüp üyelerinin üye tam sayısının en az üçte birinin imzası ile Genel Kurulu toplantıya çağırır. Genel Kurul belirtilen sıklıkta toplanmadığı takdirde Yürütme Kurulu, kulüp faaliyetlerini dondurmak yetkisine sahiptir.
c) Genel kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Salt çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıda toplantı yeter sayısı aranmaz. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
d) Her akademik yılın sonunda, bir sonraki akademik yıl için Yönetim ve Denetleme Kurullarının asıl ve yedek üyelerini seçer. Seçim sürecini Daire Başkanlığı yürütür.
e) Üyelikten çıkarılma tekliflerini karara bağlar.
f) Her akademik yılın başında öngörülen faaliyet program taslağını onaylar.
g) Tüzük değişikliklerini oylar.
h) Gerektiğinde Yönetim Kurulu’nu görevden alır.

Yönetim Kurulu

Madde 11 – (1) Kulübün yürütme organıdır.
(2) Her akademik yıl (lisansüstü öğrencileri hariç olmak üzere), Genel Kurul tarafından seçilen en az üç üyeden oluşur. Seçimden sonra içlerinden bir başkan, bir başkan yardımcısı ve kulüp sekreterini seçerler. Yeni yönetim kurulu seçildikten sonraki yaz dönemi başlangıcından itibaren görevi bir yıllığına devralır. Seçilen başkan en fazla iki akademik yıl başkanlık yapabilir.
(3) Yönetim Kurulu üyeleri seçilirken her üye için ayrıca bir yedek üye seçilir. Asıl üyenin süresinden önce ayrılması durumunda yerine seçimde aldıkları oy miktarı esas alınarak yedek üyeler getirilirler. Yedek üyeler Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler ancak karar ve imza yetkileri yoktur. Seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri Daire Başkanlığı’na bildirilir.
(4) Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine kulüp üyesi olup başka bir kulübün Yönetim Kurulu’nda yer almayan adaylar seçilebilir. Üniversite’de, hazırlık dönemi hariç 8 yarıyılını doldurmuş olan öğrenciler Yönetim Kurulu’na üye olamazlar.
(5) Kulüp danışmanı, Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir, ancak oy kullanamaz.
(6) Fahri üyelik, danışmanlık ve çalıştırıcılık tekliflerini oylar ve karar verir.
(7) Yönetim Kurulu, danışman, çalıştırıcı veya fahri üye konumundaki kişileri toplantılarına davet edebilir. Bu kişilerin oy hakkı yoktur.
(8) Yönetim Kurulu Genel Kurula katılanların salt çoğunluğunun oylarıyla görevden alınabilir.
(9) Çalışmaların en iyi şekilde yürütülmesinden, tüzüğün uygulanmasından, kulübün mali gelir ve giderleriyle, demirbaş malzemelerinden Genel Kurul’a ve Daire Başkanlığı’na karşı sorumludur.
(10) Akademik yılın başında kulübün tahmini bütçesini ve öngörülen faaliyet programını, akademik yılın sonunda ise faaliyet raporunu ve mali bilânçoyu Daire Başkanlığı’na sunar. Her toplantıda tutanak düzenler, talep edildiğinde Daire Başkanlığı’na ibraz eder.

Denetleme Kurulu 

Madde 12 – (1) Genel Kurul adına Yönetim Kurulu’nu ve kulüp faaliyetlerini denetler.
(2) Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından akademik yılsonunda bir sonraki akademik yıl için seçilir. Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu üyesi olmayan üç üyeden oluşur.
(3) Denetleme Kurulu üyeliği için Yönetim Kurulu üyeliği için aranan şartlar geçerlidir.
(4) Denetleme Kurulu, kulübün yıllık faaliyet raporunu, evrakını,  inceler. Elde edilen gelir ve yapılan harcamaların tüzüğe, bütçe taslağına ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğunu denetler.

Evrak 

Madde 13 – (1) Üye Kayıt Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri, Genel Kurul Tutanakları, Üye Aidat Makbuzları, Üniversite tarafından kulübün kullanımına sunulmuş demirbaş eşyanın listesi ve Gelen- Giden Evrak Defteri; her kulübün usulüne uygun olarak tutması ve talep halinde Yürütme Kuruluna ve Üniversitenin ilgili birimlerine gösterilmesi gereken evraklardır.

Öğrenci Kulüpleri Danışmanlarının Görevleri 

Madde 14 – (1) Kulüplerin etkinliklerinin programlanması ve gerçekleştirilmesi,
(2) Öğrenci etkinliklerini desteklemek amacıyla bütçeye konulmuş ödeneğin ve temin edilen yardımların tüm gelirlerinin kulüp için yerinde ve dengeli bir biçimde kullanılmasına özen gösterilmesi,
(3) Öğrenci kulüpleri için sağlanan oda veya odalar ile mekanların tahsis amacına uygun kullanımının temin edilmesi,
(4) Yeni kurulacak öğrenci kulüplerinin faaliyet esasları belgelerini hazırlamalarına yardımcı olunması ve kulüpler arası eşgüdümün ve iletişimin sağlaması.

Mali Hususlar

Madde 15- (1) Üniversite tarafından verilen ofis ve diğer malzemeler kulüp başkanına zimmetlenir. Demirbaş eşya kulüp dışı etkinliklerde kullanılamaz. 
(2) Öğrenci Kulüplerinin gelirleri; Üniversite Mütevelli Heyeti'nin onayı ile Üniversite bütçesinden Öğrenci kulüplerine aktarılabilecek olan ödenekten, miktarı kulüpler tarafından belirlenebilecek olan üyelik aidatından, kulüp etkinliklerinden elde edilecek olan gelirden, bağış ve yardımlar ile diğer gelirlerden oluşur.
(3) Öğrenci Kulüplerinin giderleri; Kulüp etkinliklerinin gerektirdiği ulaşım, yemek ve organizasyon giderleri ile eğitmen ücretleri ve diğer giderlerden oluşur.
(4) Yapılan faaliyetlerin bütün gelir ve giderleri faaliyet sonunda belgelenmek ve yılsonu faaliyet raporu ile birlikte Daire Başkanlığı’na teslim edilmek zorundadır.

Fesih ve Kapatma

Madde 16 – (1) Her kulüp Genel Kurul kararıyla kendini feshedebilir.
(2) Yürütme Kurulu’nca belirlenmiş Genel Kurallara uymayan kulüpler Yürütme Kurulu kararı ile de kapatılabilir. 
(3) Üye sayısı iki yarıyıl üst üste 10’un altında kalan kulüplerin faaliyetlerine son verilir.
(4) Dönem içinde en az bir (1) etkinlik/faaliyet yapmayan veya bu etkinlik/faaliyetleri bu maddeye istinaden sadece kulübün kapanmaması için niteliksiz olarak yapan kulüpler dönem sonunda Daire Başkanlığı tarafından yazılı olarak ihtar edilir; devam eden dönemde de belirtilen şekilde hiç bir etkinlik/faaliyet yapmazsa kulüp Yürütme Kurulunun kararı ile kapatılır.
(5) Yürütme Kurulu bu yönergede öngörülen yükümlülüklerin ihlali durumunda uyarma, benzeri faaliyetlere izin vermeme, sorumluları görevden alma, kulüp tüzüğünde belirtilen faaliyet alanlarını sınırlama, kulüp faaliyetlerini dondurma ve kapatma dâhil ihlalin ağırlığı ile orantılı olarak uygun göreceği önlemleri alır ve yaptırımları uygular.
(6) Yazılı olarak Öğrenci Kulüpleri Danışmanlarına bildirilmemiş ve onay alınmadan Üniversite içinde ya da dışında gerçekleştirilmiş kulüp faaliyetlerinin tespit edilmesi halinde, izinsiz faaliyette bulunan kulübün faaliyeti durdurulabilir ya da kulüp kapatılabilir
(7) Fesih kararı alan kulüp bu durumu yazılı olarak Daire Başkanlığı’na bildirir. Fesh olunan veya kapatılan kulüp, her türlü dokümanları ve demirbaşları Daire Başkanlığı’na teslim eder.

Yürürlük

Madde 17 – (1) Bu yönerge, İstanbul Sabahattin Üniversitesi Mütevelli Heyeti kararı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 – (1) Bu yönergeyi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü yürütür.