izulogo

Lisansüstü Programlara Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi

T.C.

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

PROGRAMLARA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, İstanbul Sabahattin Üniversitesi bünyesindeki Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülmekte olan lisansüstü programlara yabancı uyruklu öğrenci başvuru, kabulü ve kayıt süreçlerini düzenler.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge:

a) Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35/(2) maddesine,

b) İstanbul Sabahattin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1 ) Bu yönergede geçen:

a) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,

b) İZÜ: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,

c) Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senatosunu,

d) İZÜ YDY: İZÜ Yabancı dil yeterlik sınavını,

e) CAE (Cambridge Advanced English): Cambridge İleri Düzey İngilizce Sınavını,

f) CPE (Cambridge Proficiency Examination): Cambridge İngilizce Yeterlik Sınavını,

g) DİLMER: İZÜ Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ğ) EABED/EBD: Enstitü Anabilim Dalı/Enstitü Bilim Dalını)

h) Enstitü: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Lisansüstü Enstitüsünü,

ı) EYK: Enstitü Yönetim Kurulunu,

i) PTS (Pearson Test of English): Pearson İngilizce Sınavını,

j) TOEFL (Test of English as a Foreign Language): Yabancı Dil olarak İngilizce Sınavını,

k) YDS: Yabancı Dil Sınavını,

l) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Dil Sınavını)m) e-YDS: Elektronik Yabancı Dil Sınavını,

n) TÖMER: Türkçe Dil Öğretim Merkezini,

o) Yabancı uyruklu öğrenci: Lisans veya lisansüstü eğitiminin tamamını veya bir kısmını kendi ülkesi dışında bir ülkede yapmayı ve eğitim amacıyla o ülkeye taşınmayı seçen öğrenciyi,

ö) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjan, Başvuru Şartları, Dil Yeterlik Durumu

 

Kontenjan

MADDE 4 - (1) Lisansüstü programlara alınacak Yabancı uyruklu öğrenci sayısı, Anabilim Dallarının teklifi ile Enstitü Kurulunun kararı ve Senato onayı ile bir önceki yarıyılın başında belirlenir.

(2) Kontenjan artırımı, ilgili Anabilim Dallarının talebi üzerine Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayıyla yapılır.

Başvuru Şartları

MADDE 5 - (1) Lisansüstü programlara başvurabilmek için adayların Yabancı uyruklu öğrenci statüsünde olması gerekir. T.C. uyruklu olup lisans öğrenimini farklı bir ülkede tamamlayanlar da Yabancı uyruklu öğrenci statüsünde kabul edilir. K.K.T.C. uyruklu olanlar (öğreniminin tamamını K.K.T.C. eğitim kurumlarında bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç) Yabancı uyruklu öğrenci statüsünde sayılmaz.

(2) Lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu adayların yukarıdaki şartlar taşıması ve Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu cezası almamış olması gerekir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

MADDE 6 - (1) Üniversitelerin lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun olup, lisansüstü eğitim için öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar, internet sayfasında ilan edilen başvuru formunu Enstitünün belirlediği takvim çerçevesinde doldurup, aşağıdaki belgeleri ekleyerek çevrim içi (online) başvuru yaparlar.

(2) Yüksek lisans başvurusu için gerekli belgeler şunlardır:

a) Lisans diploması,

b) Adayın en son mezun olduğu eğitim kurumundan aldığı transkript,

c) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES, GRE, GMAT puanı aranmaz,

ç) Niyet mektubu,

d) Yabancı dil belgesi,

e) İki akademik referans mektubu,

f) Finansal destek mektubu ve/veya burs belgesi,

g) Fotoğraf.

(3) Doktora başvurusu için gerekli belgeler şunlardır:

a) Lisans ve/veya Yüksek Lisans diploması,

b) Adayın en son mezun olduğu eğitim kurumundan aldığı transkript,

c) Doktora programlarına öğrenci kabulünde ALES, GRE, GMAT puanı aranmaz,

ç) Niyet mektubu,

d) Yabancı dil belgesi,

e) İki akademik referans mektubu,

f) Finansal destek mektubu ve/veya burs belgesi,

g) Yazılı çalışma örneği: 30 sayfayı aşmayacak makale, ödev, tez veya benzeri yazılı çalışma örneği,

ğ) Fotoğraf.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

MADDE 7 (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin, lisansüstü programlara kesin kayıt yaptırabilmeleri için aşağıdaki belgeleri enstitü müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir:

a) YÖK onaylı okul tanıma belgesi.

b) Adayın mezun olduğu eğitim kurumuna ait diplomanın aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsolosluklarından veya noterden onaylı örneği.

c) Adayın mezun olduğu eğitim kurumuna ait transkriptin aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri /Konsolosluklarından veya noterden onaylı örneği.

ç) Yabancı uyruklu öğrencilerden Üniversite tanınırlık belgesi, Türk Vatandaşı olup Yurtdışında eğitimini tamamlayanlardan ise Diploma Denklik Belgesi.

d) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsolosluklarından veya noterden onaylanmış örneği.

e) Öğrenim ücretinin birinci taksitinin ödendiğine dair banka makbuzu veya burs belgesi.

f) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ya da Cumhurbaşkanlığı kararıyla vizeden muaf tutulmayan ülkelerin vatandaşları için, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden/Konsolosluklarından alınacak Öğrenci Vizesi ya da geçerli ikamet izni, ikametgâh belgesi.

g) Bir adet vesikalık fotoğraf,

ğ) Yabancı dil belgesi,

h) Eğitim dili tamamen Arapça ya da İngilizce olan lisansüstü programlara kayıt yaptıracak Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt oldukları programın dil yeterliğini belgelemeleri gerekmektedir. Arapça veya İngilizcenin anadil ya da resmi dil olduğu ülkelerde eğitim dili kayıt olunacak programın dili (Arapça veya İngilizce) olan lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olan adaylarda yabancı dil yeterlilik şartı aranmaz. Aşağıdaki tabloda belirtilen yabancı dil sınavlarının herhangi birinden yeterli puana sahip olan adaylar lisansüstü programa kabul edilebilirler

 

TOEFL IBT

 

CAE

 

CPE

 

PTE

Akademik

 

İZÜ YDY

 

YOKDİL

 

e-YDS

 

YDS

84

B

C

71

70

70

70

70

 

ı) Bu belgelerden herhangi birisini ibraz edemeyen adaylar, üniversitenin yapmış olduğu yabancı dil sınavına tabi tutulur. Bu sınavdan 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı bulunarak programa kabul edilir ve derslere başlar. Başarısız olanlar ise en fazla iki dönem olmak üzere yabancı dil hazırlık programlarına yönlendirilir. Yabancı dil hazırlık eğitiminde de başarısız olan yabancı uyruklu lisansüstü öğrenci adaylarının kayıtları bir yılsonunda silinir.

i) Eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara kayıt yaptırabilmek için Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe dil yeterliğini belgelemeleri gerekmektedir. Türkiye’de bir Yüksek Öğretim Kurumunda Türkçe eğitim veren bir programdan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerde Türkçe dil şartı aranmaz. Bunun dışındaki adayların lisansüstü eğitimlerine başlayabilmeleri için, TOMER, DILMER veya TYS gibi Türkçe yeterlilik sınavlarından alacakları en az B2 düzeyinde Türkçe bildiğine dair belgeye sahip olmaları gerekir. Anabilim dallarının talebiyle bu puan düzeyi yükseltilebilir.

j) TOMER, DILMER veya TYS gibi Türkçe yeterlilik sınavlarından en az B2 düzeyinde Türkçe belgesine sahip olmayan adaylar, üniversitenin yapmış olduğu Türkçe yeterlilik sınavına tabi tutulur. B2 seviyesinde başarılı olan adaylar programa kabul edilir ve derslere başlar. Başarısız olanlar ise en fazla iki dönem süren ve bu süre sonunda B2 seviyesinde Türkçe yeterlilik almak şartıyla hazırlık programına yönlendirilir. Türkçe yeterlilik eğitiminde de başarısız olan yabancı uyruklu lisansüstü öğrenci adaylarının kayıtları bir yılsonunda silinir.

k) “Türkiye Bursları” programı kapsamında burslu başvuran yabancı uyruklu yüksek lisans veya doktora adayları, ilgili lisansüstü programlara bilim sınavı olmaksızın doğrudan kaydedilir. Ancak öğrencilerin lisansüstü derslere başlayabilmeleri için yukarıdaki İngilizce veya Türkçe dil yeterlik koşullarını yerine getirmiş olması gerekir.

l) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuruların Değerlendirilmesi, Sonuçların Duyurulması ve Öğrenim Ücreti


Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması

MADDE 8 - (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin yüksek lisans ve doktora başvurularının ön incelemeleri çevrim içi başvuru ekranı üzerinden Uluslararası Ofis ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından yapılır. Ön incelemeden geçen adayların başvuru evrakları, ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarına iletilir. Değerlendirmeye alınacak başvurular, Anabilim Başkanlıklarınca oluşturulan Anabilim Dalı Lisansüstü Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir. Değerlendirme, adayın diploması, genel not ortalaması, varsa yabancı dil sınav notu, niyet mektubu ve referans mektupları dikkate alınarak ilan edilen kontenjan dâhilinde yapılır. Değerlendirme sonuçları Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne iletilir. Nihai sonuçlar Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından adaylara duyurulur.

(2) Lisansüstü programa kabul edilen Yabancı uyruklu öğrencilerin listesi, dönem başında enstitü tarafından, onaylanmak üzere Enstitü Yönetim Kurulu’na sunulur. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan öğrenciler eğitim-öğretime başlayabilirler.

Öğrenim Ücreti

MADDE 9 - (1) Öğrenim ücretleri her yıl Üniversite tarafından belirlenir ve Üniversite ve enstitü web sayfalarında duyurulur.

(2) Üniversite tarafından belirlenen ücretler, üniversitenin anlaşmalı olduğu bankaların ilgili hesap numaralarına Üniversitece belirlenen ödeme planına göre yatırılır.

(3) Kayıt hakkı kazanıp kayıtları yapılan öğrenciye, kaydının silinmesini talep etmesi durumunda yatırılan ücretten, lisansüstü taahhütnamesine göre kesinti yapılarak iade yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler Hüküm Bulunmayan Durumlar

MADDE 10 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan durumlarda, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar, YÖK kararları, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları esas alınır.

Yürürlük

MADDE 11 - (1) Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 - (1) Bu Yönerge İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.