izulogo

Teknopark Koordinatörlüğü

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'ne ait Teknopark'ın kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı için tıklayınız.

Uluslararası Bilim Parkları Birliği (IASP)’nin tanımına göre, Teknopark ;

Bir veya birden fazla üniversite veya diğer yüksek öğretim kurumu ve araştırma merkezleri ile resmi veya faaliyet bazında ilişkili,

Bünyesinde bilgiye ve ileri teknolojilere dayalı sanayi firmalarının kurulup gelişmesini teşvik etmek üzere tasarlanmış,

İçinde yer alan kiracı firmalara, teknoloji transferi ve iş idaresi konularında destek sağlayacak bir yönetim fonksiyonuna sahip, teşvik ve mülkiyete dayalı bir teşebbüstür.

Teknoparklar Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alır ve teknoparklar için 4691 numaralı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (Kanun No:4691) uygulanır.

Teknoloji üretmenin dört temel öğesi vardır:

 1. Araştırmacı nitelik sahibi insan gücü,
 2. Yeterli bilgi birikimi,
 3. Yeterli finansal kaynak,
 4. Programlı bir şekilde AR-GE çalışması yapmak.

Teknoloji geliştirmede, bu öğeler doğrultusunda dünyada birçok yöntem-birliktelik denenmiştir. Bunlardan en verimlisi, Üniversite-Araştırma kurumları ve Sanayi arasındaki diyalogla oluşmuş birlikteliktir.

Teknoloji üretmenin dört temel öğesi doğrultusunda teknoparkların ortak amacı;

Bilim ve teknoloji alanlarında yetişmiş insan gücünden yeni girişimciler yaratarak, üniversite ve ArGe kuruluşlarında birikmiş bilginin nitelikli girişimcilerin kurduğu teknoloji oryantasyonlu firmalar aracılığıyla ekonomik dönüşümünü sağlamaktır.

Hedefler ve İlkeler

 • Üniversite ve sanayi işbirliğinde sürdürülebilirliği sağlamak
 • İleri teknolojiye ve yüksek standartlara sahip üretken bir teknoloji merkezi olmak
 • Fikirlerin hızla ürüne dönüşmesine olanak sağlayan kuluçka hizmeti sunmak
 • Akademisyen ve öğrencilerin teknolojik fikirlerini destekleyerek şirket kurmalarını desteklemek
 • Teknoparkımızda yer alan firmaların Ar-Ge ve üretim desteklerine ulaşımını ve faydalanmasını sağlamak.
 • Uluslararası firmaların da Ar-Ge faaliyetleri için tercih ettiği bir teknoloji geliştirme bölgesi olmak
 • Öncelikli alanlara yönelik hedeflerini belirleyerek “Kümelenme” çalışmaları yürütmek

Misyonumuz

Üniversitedeki bilgi birikiminin geleceğe yön verecek katma değeri yüksek teknolojik ürünlere dönüşmesini sağlayacak bir ortam sunmak.

Vizyonumuz

Yeni fikirlerin değer yaratan çıktılara dönüşme sürecinin bütün aşamalarında yer alan uluslararası bir işbirliği merkezi olmak.  

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Sıkça Sorulan Sorular 

Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün imkanlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı ya da teknokenti.

Aynı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dâhil alt sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerin yer aldığı tematik Teknoloji Geliştirme Bölgeleridir.

Evet dönüşebilir. Teknoloji geliştirme bölgesinin ihtisas TGB’ye ya da Bölge alanının İhtisas TGB Bölge alanına dönüşmesi için Bölge alanı içerisinde faaliyette bulunan girişimcilerin en az yüzde yetmişbeşinin aynı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dâhil alt sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerden olması şartı aranır.
Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilk başvuru, ek alan, alan daraltma, alan genişletme ve alan iptali başvuruları için hazırlanması gereken Başvuru Dosyasında istenen bilgi ve belgelere ulaşılabilmek için tıklayın.
Kurucu Heyet Protokolü için hazırlanan formata aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir: https://btgm.sanayi.gov.tr/ServiceDetails.aspx?dataID=107
Yönetici Şirketin kurucuları arasında, Bölgenin bulunduğu ilde yer alan en az bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsü bulunması şartı aranır. Yönetici Şirkete ayrıca; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 5’inci maddesinin Birinci ve İkinci fıkralarında belirtilen kurum ve kuruluşlar ortak olabilir. Dernek tüzüğünde Ar-Ge faaliyetlerinde bulunabilir ibaresi bulunan derneklerle, tüzüğünde bilimsel amaçlı Ar-Ge yapabilir ibaresi bulunan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş vakıflar şirket ortağı olabilirken, gerçek kişiler ve şahıs şirketleri ortak olamazlar. Ayrıca; yasal bir zorunluluk olmamakla birlikte, üniversitenin, sanayinin ve kamunun dengeli işbirliği için sermaye yapısında da eşdeğer temsil, aranan bir niteliktir.
Yönetici Şirketin sermaye miktarı 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda istenilen sermaye miktarının iki katından az olamaz.

Özel mülkiyete konu arazilerin Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisinde yer almasını engelleyen bir mevzuat hükmü bulunmamakla birlikte, Kanun bu arazilerin kamulaştırma yolu ile ya da Yönetici Şirket tarafından satın alınarak, kiralanarak veya irtifak hakkı tesis edilerek temin edilmesini öngörmektedir. Özel mülkiyete konu arazilerin Bölge alanı yüzölçümü içerisinde oransal olarak fazla olması, arazi teminine ilişkin maliyetleri yükselteceğinden, yer seçimi aşamasında bu konuda dikkatli bir fizibilite çalışması yapılması önem taşımaktadır.

Alanın büyüklüğü ve konumu, kurulması planlanan Teknoloji Geliştirme Bölgesinin stratejisi ve hedefleriyle doğru orantılı olarak belirlenmelidir. Teknoparkın ulusal ya da uluslararası hedefleri, yerel beceri tabanının niteliği, teknoparkta yer alması muhtemel firma sayısı gibi unsurlar seçilecek arazinin konumuna ve büyüklüğüne etki eden faktörlerdir. Örneğin uluslararası hedefleri olan bir teknopark için havaalanına yakınlık ön plana çıkmaktadır. Bilgi tabanına yakın, görünür ve kolay erişilebilir bir yerde olması teknoparkın bir cazibe merkezi olması yönünde önemli avantajlar oluşturmaktadır. Ayrıca ilk aşamada gereğinden büyük arazilerin teknopark olarak belirlenmesi, ileride bu alanların atıl ve boş kalmasına neden olabilmektedir. Bunun yerine ihtiyaca göre kademeli olarak genişleme sürdürülebilir bir yaklaşım olarak benimsenmelidir.

Değerlendirme Kurulu kararının Bakanlar Kurulu Kararı için Başbakanlığa bildirilmesinin ardından Resmi Gazetede yayımlanmasına kadar geçen süre değişmekle birlikte ortalama 1,5-2 ayı bulmaktadır.

Bölge kuruluş kararının Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren; Yönetici Şirket kuruluşu bir yıl içerisinde sonuçlandırılır ve Bölge en fazla üç yıl içerisinde faaliyete geçirilir. Mücbir sebepler dışında, belirtilen süreler içerisinde; Yönetici Şirket kuruluşunun tamamlanamaması, Bölgenin faaliyete geçirilememesi hallerinde, Kurucu Heyet ya da Bölge Yönetici Şirketi süre uzatımı için Bakanlığa müracaat eder. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere Yönetici Şirket kuruluşu için en fazla altı ay, Bölgenin faaliyete geçirilmesi için en fazla bir yıl ek süre verilebilir. Bu ek süreler içerisinde; Bölge Yönetici Şirketinin kurulamaması durumunda Bakanlar Kurulunun Bölgenin ilanına ilişkin kararı, Bölge alanında faaliyete geçilememesi durumunda ise Bakanlar Kurulunun Bölge alanının ilanına ilişkin kararı hüküm ve sonuçları ile birlikte ortadan kalkar.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde hazırlanacak 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı kriterlerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir: http://btgm.sanayi.gov.tr/ServiceDetails.aspx?dataID=107

Evet zorunludur. Bazı başlıklara ilişkin veri bulunmaması durumunda, başlıkların rapordan tamamen çıkarılması yerine başlığın altına “mevcut veri bulunmamaktadır” ifadesinin eklenmesi gerekmektedir.

Eğer Tahmini Gelirler ve Diğer Kaynaklar başlıklarında bir meblağ belirtilmiş ise, söz konusu meblağın hangi kaynaklardan geleceği detayının belirtilmesi gerekmektedir. Zira Finansman Planına ilişkin veriler, Yönetici Şirketin Bölgede sunmayı planladığı hizmetlerin finansal yeterliliğinin ve sürdürülebilirliğinin Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilmesi açısından önem taşımaktadır.

Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu 5, 7, 9 ya da 11 üyeden oluşabilir. Yönetim Kurulu, kurulu oluşturan tüzel kişileri temsil eden gerçek kişilerden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri; tercihen üniversite mevzunu, şirketin faaliyet gösterdiği alanlarda teknik bilgiye ve/veya genel finansal hukuk bilgisine ve yönetsel deneyime sahip ve yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmamış, Yönetim Kurulu toplantılarının tamamına katılma imkân ve kararlılığında olan kişilerden seçilmelidir. Yönetim Kurulu üyelerinin en az dörtte birinin yükseköğrenim görmüş olması zorunludur.

Genel müdürlüğe atanacakların en az lisans derecesinde üniversite mezunu olması, şirketin yönetim konusunda yeterli bilgi, deneyim ve yeteneklere sahip olması şartı aranır. Genel Müdür ve diğer yöneticiler Yönetim Kurulu tarafından atanır. Ücret ve diğer çalışma şartlarını yine Yönetim Kurulu belirler.

Asliye Hukuk Mahkemesinin değer tespiti ve kararı ile Bölge arazisi ayni sermaye olarak gösterilebilir.

Bakanlık destekleri hakediş karşılığında inşaatlara verilmektedir. Dolayısıyla bu destekler sermayeye eklenemez.

Başvuru aşamasında kadastro mülkiyet paftası, ilgili Kadastro Biriminden Onaylı olarak temin edilerek, bu pafta üzerine talep konusu Teknoloji Geliştirme Bölgesi Alanı bir harita mühendisi tarafından aktarılmalı ve “Teknoloji Geliştirme Bölgesi Alanı Tarafımdan Aktarılmıştır” ibaresi ile imzalanıp kaşelenmelidir.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi başvurularında Resmi Gazete’ye Esas Harita, A4 normunda olmalıdır ve bir Harita Mühendisince hazırlanmalıdır. Kurucu Heyet temsilcisi (mevcut alanlara ilişkin değişikliklerde Yönetici Şirket Yetkilisi) ve hazırlayan Harita Mühendisince imzalanmalıdır. Haritada talep konusu TGB alanına ait 3 derecelik ülke koordinat sisteminde ED-50 ve ITRF 96 datumundaki koordinatlar ayrı ayrı bulunmalıdır. Talep konusu alanın ortasında uygun bir yere yüzölçümü yazılmalıdır. İl / İlçe ve Mahalle bilgileri sol üst köşede, ölçek ve kuzey oku sağ üst köşede yer almalıdır. Bu bilgilerin dışında ada parsel bilgileri vb. bulunmamalıdır.

Başvuru dosyasında yer alan taşınmazların tapu kayıtları, ilgili Tapu Müdürlüğünden güncel ve takyidatlı olarak temin edilmelidir.

Başvuru dosyasında yer alacak hâlihazır haritalar; öncelikle belediye sınırları içerisinde ilgili belediyeden, bunun dışında valiliklerden veya halihazır onama yetkisi bulunan kurumlardan onaylı olarak temin edilmelidir. Bu harita üzerine talep konusu Teknoloji Geliştirme Bölgesi Alanı bir Harita Mühendisi tarafından aktarılarak “Teknoloji Geliştirme Bölgesi Alanı Tarafımdan Aktarılmıştır” ibaresi ile imzalanıp kaşelenmelidir. Bölge alanına ait halihazır harita mevcut değil ise, yetkili kurumdan bu duruma dair bir yazı alınarak dosyaya konmalıdır.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi talep alanında yer alan taşınmazların maliklerinin tamamının, söz konusu taşınmaza Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmasına muvafakat edildiğine dair beyanı, dosyada yer almalıdır. Teknoloji Geliştirme Bölgesi alanını kapsayan taşınmaz ya da taşınmazlara ait her bir muvafakat beyanı : “Mülkiyeti Üniversitemize/Kurumumuza ait ………… İli, ………..İlçesi, ………….. Mahallesi, ………….. ada, ………… parsel numaralı taşınmaz üzerinde Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmasına muvafakat edilmektedir.” şeklinde olmalıdır. Varsa ilgili taşınmaz maliki olan kurumun yetkili karar organı (Yönetim Kurulu, mütevelli heyeti vb) kararı da bulunmalıdır.

Bölge kurmak amacıyla bir araya gelen, Bölgenin bulunduğu ilde yer alan en az bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsü temsilcileri ile Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlardan katılmak isteyen temsilcilerden oluşan ve bir protokol üzerinde oluşturulan heyettir.

Bölge alanı OSB içerisinde yer alması halinde İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre Bölge alanının sınırları içerisinde yer aldığı OSB yönetimi tarafından verilir.

Hayır. Bu durumda Yapı Kullanım İzin Belgesi OSB yönetimi tarafından verilecektir. Ancak; Bölge Yönetici Şirketi tarafından yetki devri talebi yapılması gerekmektedir. Bu talebe dayalı olarak Bakanlık tarafından İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) üzerinden yetki devri yapılacaktır.

Kat İlavesi Ruhsatı veya Yapı Kullanma İzin Belgesinin Bakanlıktan alınması gerekmektedir. Ancak, yapı sahibi olarak ilgili Belediyeden Bakanlığa yetki devri talep edilmesi ve ruhsat evraklarının Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir.

İstenilen bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir: - Mimari Uygulama Projesi için; (Proje Kapağı, Mimari Proje Çizim Esasları, Proje Sorumluluk Beyanı, - Yapı Ruhsatı İçin; (Yapı Ruhsatı Talep Dilekçesi, Yapı Ruhsatı Müracaatında İstenilen Belgeler, Fenni Mesul Taahhütnamesi, Yapı Bilgi Formu.) - Yapı Kullanma İzin Belgesi talebi İçin; (Yapı Kullanma İzin Belgesi Talep Dilekçesi, Yapı Kullanma İzin Belgesi Müracaatında İstenilen Belgeler.) Söz konusu belgelere http://btgm.sanayi.gov.tr/ServiceDetails.aspx?dataID=107 bağlantısından ulaşılabilir.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun (FSEK) 16’ıncı maddesine göre mimari eser sahibi, eserindeki değişiklikleri men etme yetkisine sahip olduğundan Müellif, çizdiği proje üzerinde bir değişiklik yapılmasına izin vermediği takdirde, proje üzerinde yapılacak değişiklikler onun eser sahipliğinden doğan manevi hakkını ihlal etmiş olur. Bu nedenle, günümüzde imar yönetmeliklerinde, telif hukukunun temel kanunu olan Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa aykırı bir şekilde, tadilat projeleri bakımından ilk proje müellifinin onayının alınmasına genel bir kural olarak yer verilmektedir.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun Destek ve Muafiyetler başlıklı 8’inci maddesinin birinci bendi gereği, Bölgede yapımına başlanan idare binası, kuluçka merkezi ve altyapı inşaatlarına destek verilmektedir.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 8’inci maddesinin birinci fıkrasına göre eğitim giderleri için ödenek talep edilebilir. Ancak, kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları için Bakanlığa ayrılan bir bütçe olmadığından bu giderlere yönelik destek verilememektedir.

Genel Müdürlükçe ilan edilen yüksek teknoloji alanlarında yer alan teknolojik ürünlerin yatırımına izin verilir.

Yönetici Şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla, firmanın aynı olması koşuluyla teknolojik ürünün üretimi herhangi bir Bölge içerisinde yapılabilir.

Hayır. Ancak, Bakanlık desteği alınmayan, Bölge Yönetici Şirketi ya da girişimciler tarafından yapılan binalarda teknolojik ürün için yatırım izni verilmektedir.

Teknolojik ürün yatırımı için gerekli olan bina ve tesis yapılaşma miktarı, Bölgenin toplam yapılaşma hakkının (onaylı imar planına göre yapılaşma hakkının) % 35’inden fazla olamaz. Birden fazla alanı olan Bölgelerde bu tesislerin yapılaşma hakkı her bir Bölge alanı için ayrı ayrı hesaplanır.

Bölge yapılaşma hakkının % kaçı sosyal ve kültürel tesis alanı olarak kullanılabilir?

Yönetici Şirket; Bölgede akademik, ekonomik ve sosyal yapının oluşturulmasını sağlamak amacıyla; Bölgenin toplam yapılaşma hakkının % 25’ini aşmayacak kesimi üzerinde Bölge amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyetlere etkinlik kazandırmak ve Bölgenin ihtiyaç duyduğu ekonomik, sosyal ve kültürel altyapıyı oluşturmak üzere gerekli bina ve tesisleri kurabilir, işletebilir, kiraya verebilir.

Bölge alanı içerisinde yer alan taşınmazlar üzerinde Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi, Yönetici Şirket adına veya Yönetici Şirketin talebi halinde arazi maliki adına verilebilmektedir.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı; Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran il özel idaresine yetki verilen hususlarda il özel idaresi, büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu konularda büyükşehir belediyesi, bunların dışında kalan hususlarda büyükşehir ilçe veya ilk kademe belediyesi, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye ve organize sanayi bölgesi sınırları içinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği tarafından verilir.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerine kullandırılacak olan bir sonraki yıla ait Bakanlık bütçesinin oluşturulması için gönderilmektedir.

İlgili tablonun 7. İnşaat giderlerinden, 7.3 İdari Binalar, 7.5 İnkübatör-Kuluçka Binası ve 7.6 Diğer Altyapı İnşaatı haneleri ile 8. Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerinin Desteklenmesi Programından, 8.1 Kuluçka Programları, 8.2 Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve 8.3 Teknoloji İşbirliği Programları’nın Bakanlık hanesine ödenek talepleri yazılabilecektir. Diğer kalemlerde Bakanlık hanesine ödenek talepleri yazılmamaktadır.

İlgili tabloda yer alan dış hanesi, Bakanlık ve özkaynak haricinde sağlanan ödenekleri kapsamaktadır. Bunlar; şirket ortağından temin edilen, bankadan çekilen kredi veya Kalkınma Ajansları, TTGV gibi kuruluşlardan alınan katkıları kapsamaktadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 8’inci maddesinde geçen “… AR-GE ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik Yönetici Şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile ilgili giderlerin, Yönetici Şirketçe karşılanamayan kısmı, yardım amacıyla Bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanabilir.” hükmü kapsamında, ancak Bölge Yönetici Şirketince yürütülen ve yürütülecek programlar destek kapsamına alınmıştır. Başka şirketlerin yürüttüğü aynı programlar bu destek kapsamına girmediğinden desteklenememektedir.

Bakanlığın Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yürütülen işler açısından iş sahibi veya sözleşmeyi yapan yetkili makam sıfatını taşımaması nedeniyle Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde tamamlanan işe yönelik “İş Deneyim Belgesi” Bakanlıkça düzenlenememektedir. Söz konusu belgenin Teknoloji Geliştirme Gölgelerinde yürütülen işler açısından iş sahibi veya sözleşmeyi yapan yetkili makam niteliği taşıyan mercilerce bu belgenin verilebileceği değerlendirilmektedir.

Hakediş tarihi ile gönderildiği yıl aynı olan hakediş raporları değerlendirmeye alınır, Bakanlık bütçesi ile sınırlı olmak üzere ödenekten yararlanılabilir.

Bölge alanı içerisinde yer alan gerçek kişilere ait araziler üzerinde yapılan altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşasına Bakanlık bütçesinden ödenek kullandırılmaz. Ancak; altyapı inşasının, Bölge alanının genelini ilgilendiriyor olması durumunda altyapı harcamaları desteklenebilir.

Kanalizasyon, yağmur suyu şebekesi, yangın suyu şebekesi, ihbar ve ikaz sistemleri, drenaj, temiz su, pis su ve sulama suyu şebekesi ve su verimliliğine yönelik önlemler, su veya fosseptik kuyusu, geçici atık su depolama alanı ve biyolojik ve kimyasal atık su arıtma tesisi, elektrik, kesintisiz güç sistemi, jeneratör, enerji üretim tesisleri ve enerji verimliliğine yönelik önlemler, yol, otopark, çevre düzenlemesi ve peyzaj, doğal gaz, ısıtma ve havalandırma, iletişim, bilgi işlem ve bilgi yönetim altyapısı, Bölge içi veya çevresi aydınlatma, Bölge içi veya çevre güvenlik/alarm sistemleri, Bölge içi nükleer tesisler.

Altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası ile ilgili Bakanlığa sunulmuş olan işin ihale bedeli 100.000 TL ve altında ise ilgili hakediş raporları değerlendirmeye alınmaz ve ödenmez.

Yönetici Şirket hesabına aktarılan destek tutarının Kanun ve Yönetmeliğe uygun olmadığının ya da yerinde harcanılmadığının Bakanlıkça tespit edilmesi halinde, ödeme yapıldığı tarihten itibaren genel hükümlere göre hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödemenin iadesi sağlanır.

Uygulama Yönetmeliğinin Yönetici Şirketin görev ve sorumlulukları başlıklı 15’inci maddesinin (g) fıkrası gereği, Bölgede yer alan tüm binalar yangın ve doğal afetlere karşı sigortalarının yaptırılması görevi Yönetici Şirketin görev ve sorumluluğundadır.

Bu durum Parselasyon Planı’nın 3194 sayılı İmar Kanunu’nun hangi maddesi uygulanarak yapıldığına göre değişmektedir. Parselasyon Planı ilgili Kanun’un 15 ve 16. maddesi uygulanarak yapılıyor ise, parsel maliklerinin muvafakatı gerekirken 18. maddesi uygulanarak yapılıyor ise, parsel maliklerinin muvafakatı gerekmez.

Parselasyon planları Bakanlığa dört suret olarak sunulmalıdır.

Bakanlıktan ödenek talep edecek Bölgeler, hakediş raporlarını; “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ödenek Kullanım Usul ve Esasları” nın 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ve içeriği Usul ve Esaslar’ın ekinde (Ek-2) yer alan hususlar doğrultusunda hazırlamalıdır.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun “Destek ve muafiyetler” başlıklı 8.maddesinin 1.fıkrasında geçen “Bölgelerin kurulması için gerekli alt yapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası ile AR-GE ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik Yönetici Şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile ilgili giderlerin, Yönetici Şirketçe karşılanamayan kısmı, yardım amacıyla Bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanabilir.” hükmü gereği ödenek talebi Bakanlık bütçesi ile sınırlı olarak değerlendirilmektedir.

Bakanlığa ödenek talebi amacıyla gönderilecek hakediş sayısı konusunda herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır.

Projeye ait sözleşme Yönetici Şirket ile Yüklenici Firma arasında imzalandığından işin Geçici Kabulü bu taraflar arasında yapılacak olup Bakanlık hiçbir şekilde işin Geçici ve Kesin Kabul süreçlerinde yer almamaktadır.

Yapı Kullanma İzin Belgesini Bakanlıktan almadan tesisin kullanılmaya başlanması halinde oluşabilecek her türlü riskten ve hukuki müeyyidelerden tamamen Yönetici Şirket sorumludur.

Halen yüksek/ileri teknolojileri kullanmakta olan yerli ve yabancı firmalardan, Ar-Ge birimlerini TGB’lerde oluşturarak yeni Ar-Ge projeleri gerçekleştiren firmalar, Üniversite, İleri Teknoloji Enstitüsü veya Kamu Ar-Ge Merkezinin imkanlarını kullanarak yazılım veya yenilikçi teknolojiler geliştirmek isteyen KOBİ’ler, TEKMER’lerde büyüyen firmalar, ticarileştirilebilecek fikri olan genç girişimciler yer alabilirler.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren girişimcilere sağlanan destek ve muafiyetler: - Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. - Bölgede çalışan; AR-GE, tasarım ve (AR-GE ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşmayacak sayıdaki) destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. - Bölgede yer alan işletmelerde çalışan AR-GE ve tasarım personelinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda Bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. - Bölgede yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan AR-GE ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. - Girişimcilerin münhasıran bu Bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de 31.12.2023 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır. - Bu Kanun kapsamında yürütülen yazılım, AR-GE, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesnadır. - 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan (AR-GE, tasarım ve destek) personelin sigorta primi işveren hissesinin % 50’si 5746 sayılı Kanun kapsamında Maliye Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personeli sayısı, AR-GE ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. - İşletmeler (Girişimciler), Bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları AR-GE veya tasarım projeleri sonucu elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi ile Bölgede yatırımı yapılabilmektedir. - 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, Bölgede faaliyette bulunanlara Bakanlık tarafından uygun görülen alanlarda gerçekleştirecekleri projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye destekleri, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde onunu ve öz sermayenin yüzde yirmisini aşmamak üzere, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılır. İndirim konusu yapılacak tutar yıllık olarak 500.000 Türk lirasını aşamaz.

Ar-Ge faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri destek personelinin söz konusu firmada çalışan toplam Ar-Ge personelinin yüzde onu kadarı Kanunla sağlanan indirim, istisna, teşvik ve muafiyetlerden yararlanabilir.

Teknolojik ürün, Bölge’de başlatılmış ve sonuçlandırılmış Ar-Ge projelerinin çıktısı olan, toplumsal ihtiyaçları karşılamak ve yaşam standardını yükseltmek amacıyla nitelikli işgücü tarafından bilimsel bilgi ve teknolojik araştırmalar kullanılarak ortaya çıkarılan, var olandan belirgin bir şekilde farklılık gösteren, katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek üründür.

Ar-Ge projesi olması ve değerlendirme komisyonunun onayı ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yürütülmesi durumunda yürürlükteki mevzuat bir engel oluşturmamaktadır.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, aşağıda belirtilen faaliyetlerin Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, ilgili Bölge yönetici şirketinin onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerin yüzde yüzü gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. a) Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları. b) Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar. c) Saha araştırması. ç) Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler. d) Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinlikler.

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda bu yönde engelleyici herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, bu yöndeki kazançlar vergi istisnası kapsamında değildir.

Yazılım, Ar-Ge veya tasarım faaliyeti yürüten firmaların, Bölgede faaliyete geçtikleri tarih itibarıyla tamamlamış oldukları projelerden elde edecekleri kazançların istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Diğer taraftan, mükelleflerin Bölgede faaliyete geçmeden önce başlayıp, Bölgede faaliyete geçtikten sonrada devam ettirdikleri yazılım, Ar-Ge veya tasarıma dayalı projelerden sağladıkları kazancın ancak, projenin Bölgede gerçekleştirilen kısmına ilişkin kazanç kısmı istisnadan yararlanabilecektir.

Bölge Yönetici Şirketince, kuluçka firmalarına, Bölgede uygulanan birim metrekare kira ücretlerinin; kamu destekli Ar-Ge projesine sahip olanlar için yüzde yirmibeşinden, diğerleri için yüzde ellisinden fazla olamaz. Ar-Ge projesi süresi esas alınarak kuluçka firmalarına en fazla 36 aya kadar yer tahsis edilir.

Proje Değerlendirme Komisyonu, Bölgede Ar-Ge faaliyetinde bulunmak üzere yer almak isteyen girişimcilerin münhasıran Bölgede yürütecekleri her bir Ar-Ge projesinin, Yönetici Şirketin belirleyeceği, konusunda uzman iki üyesi öğretim elemanı, bir üyesi ise sektör uzmanı veya 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik kapsamında lisansı olan bireysel katılım yatırımcısı olmak üzere proje ile ilişkisi olmayan en az üç üyeden oluşmaktadır.

Bölgede 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı Ar-Ge personeli çalıştırılabilir. Ayrıca Kamu kurum ve kuruluşları personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler.

İlgili projenin yeni geçilecek olan Bölge tarafından Proje Değerlendirme Komisyonunda yeniden değerlendirilmesi kaydıyla geçebilir.

Bölgede geliştirilen proje sonucu ortaya çıkan ürünün Bölgeden ayrıldıktan sonraki satışından elde edilen kazancı da istisna kapsamında değerlendirilir.

Bölgede yer alan ve projelerinin tamamlanma tarihinden itibaren yeni bir proje sunmayan girişimcinin son projesinin tamamlanma tarihinden itibaren üç ay içerisinde yeni bir Ar-Ge veya tasarım projesi başlatılması gerekmektedir.

Kendisine ve Bölgede bulunan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin kendi serbest muhasebeci mali müşaviri veya yeminli mali müşavirince onaylı yıllık bilgilerin her yılın Mayıs ayı sonuna kadar elektronik ortamda Genel Müdürlüğe Yönetici Şirket tarafından iletilmelidir. Bu duruma uygun hareket edilmemesi halinde Haziran ayından itibaren girişimcilerin üç aylık muafiyet belgelerinin onaylanmaması söz konusudur.

Başka bir kamu ve uluslararası Ar-Ge destek programları kapsamında desteklenen ya da Ar-Ge projesi olduğu belirtilmek üzere kamu kurumu ve kuruluşlarınca oluşturulan projesinin Bölge işletme yönergesinde aksi yönde bir uygulama öngörülmedikçe yeniden incelemeye ve onaya tabi tutulmadan girşimciye Bölgede yer tahsis edilebilir.

Bölgede çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin, yürüttüğü yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesi ile ilgili Bölge dışında geçirdiği süreye ilişkin yazılım veya Ar-Ge çalışması yapılan kurum veya kuruluştan aldığı belge yönetici şirkete sunulur.

Kuluçka firmalarının Kuluçka Merkezlerinde aynı ortamda bir arada bulunmaları önerilmektedir, ancak bu durum bir zorunluluk teşkil etmemektedir.

Bölge Yönetici Şirketi, Bölge alanında faaliyete geçildikten sonra üç yıl içerisinde teknoloji transfer ofisini kurmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü, kendi bünyesinde bir birim oluşturarak veya başka bir tüzel kişilik ile aralarında düzenlenecek bir protokol çerçevesinde teknoloji transfer ofisi kurarak yerine getirir.

Yönetici Şirket, kuruluş tarihinden itibaren ilk bir yıl içerisinde Bölgenin en az üç yıllık stratejik planının hazırlanması, stratejik plan süresinin dolması durumunda ya da ihtiyaç duyulması halinde yenilenerek Genel Müdürlüğe Bakanlık Biltek Portali üzerinden iletilmesi görevinin yerine getirilmesi ile yükümlüdür.

Evet. Stratejik Plan faaliyete geçme tarihini değil, Bölge Yönetici Şirket kuruluş tarihini esas almaktadır.

Yönetici Şirket, her yılın sonunda kendisine ve Bölgede yer alan Ar-Ge veya tasarım faaliyetinde bulunan işletmelere sağlanan destek ve muafiyetlerin etki değerlendirmesini yapmak üzere, Genel Müdürlükçe belirlenen Teknoloji Geliştirme Bölgesi Etki Değerlendirme Raporu Hazırlama Usul ve Esaslarına göre hazırlanan raporun, bir önceki yıl ile karşılaştırmasının yapılması, grafiksel ortamda gösteriminin sağlanması ve her yıl Haziran ayı içerisinde Genel Müdürlüğe iletilmesi görevinin yerine getirilmesi ile yükümlüdür.

Performans Endeksi Bilgileri, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Stratejik Planlarının doğrulayıcısı, Etki değerlendirme Raporlarının destekleyicisi ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri içerisinde genel sıralamadaki başarısının göstergesi olması bakımından önemlidir.

Bu istisnadan yararlanacak işletmeler Genel Müdürlükçe belirlenen başvuru formu ve eklerine göre taleplerini Bölge yönetici şirketine bildirir. Bölge yönetici şirketi Yönetmeliğin 14 üncü maddesi kapsamında projeye uygunluğu açısından ithal eşya talebinin uygun olup olmadığını değerlendirir. Bölge yönetici şirketi bu kapsamda ithalini uygun gördüğü eşyaya ilişkin bilgileri de içeren başvuruyu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe iletir. Genel Müdürlük başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu onaylayarak gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere Tek Pencere Sistemi üzerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirir.

20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde gümrük işlemlerine konu olan eşyaya ilişkin olarak farklı kurumlarca düzenlenmesi gereken izin, onay ve belgelere ilişkin başvuruların tek bir noktaya yapılarak (e-başvuru) ilgili kuruma iletildiği ve ilgili kurumca düzenlenen belgelerin doğrudan gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere elektronik ortamda (e-belge) gönderildiği, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan ve yürütülen sistemdir.

Bölgelerde Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yer alan 4691 sayılı Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırma faaliyetlerinde bulunan bütün firmalar gümrük vergisi istisnasından yararlanabilirler.

Girişimci şirket, yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesinin Bölge dışında geçirilmesi gereken kısımlarına ilişkin gerekçeli teklifi ile çalışanların projeler itibarıyla sayıları ve nitelikleri, bu personelin projelerde görev aldığı süreler, ücretlerine ilişkin bilgiyi yönetici şirkete sunar.

Bölgede çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin, yürüttüğü yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesi ile ilgili Bölge dışında geçirdiği süreye ilişkin yazılım veya Ar-Ge çalışması yapılan kurum veya kuruluştan aldığı belge yönetici şirkete sunulur. Yönetici şirket sunulan belgeler doğrultusunda dışarıda geçirilen süreyi hesaplar ve ilgili kurumlara bildirir.

İlgili mevzuattan kaynaklı herhangi bir süre sınırlaması bulunmamaktadır. Ar-Ge ve/veya tasarım projesi içeriğine göre Bölge Yönetici Şirketince uygun görülen süreler içerisinde çalıştırabilir.

Ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına müracaat edeceklerdir. Türkiye'de geçerli ikamet izni olan yabancılar veya bunların işverenleri başvurularını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yurt içinden de yapabilir.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde, Yönetici Şirkette ya da girişimci firmada yönetici olarak istihdam edilmesi halinde mezuniyet düzeyinde sınırlama bulunmamaktadır. Ancak, Ar-Ge veya tasarım personeli olarak istihdam edilmesi durumunda en az lisans mezunu olma şartı aranır.

İthal edilen eşyalarda, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.

Hayır yeterli değildir. İşletmenin, girişimci firmaya kuruluşunda veya sonrasında ortak olması ve sermaye koyması zorunludur.

Herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak, indirime konu destek miktarı yıllık 500.000 TL’yi aşamaz.

Bölgede yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.

Teşvikten yararlanılması için Bölge yönetici şirketinin onayının alınması ve Bakanlığın bilgilendirilmesi zorunludur. İlgili istisnanın uygulanabilmesi için lisansüstü eğitimde geçirilecek süre, üniversiteden onaylı ders programı dikkate alınarak Bölge yönetici şirketinin onayı ile hesaplanır. Bu hesaplamalarda lisansüstü eğitimde alınan dersler kapsamında yapılacak araştırmalar da dikkate alınabilir.