Hakkımızda

Yükseköğretim Kanunu’nun 46. ve 47. Maddeleri uyarınca kurulan Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu’nun ve Üniversite Yönetiminin yapacağı plan ve programları uyarınca, öğrencilerin ve personelin beden ve ruh sağlığının korunması, beslenme, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarının karşılanması; bu amaçla, üniversitenin genel olanakları ve bütçe olanakları nispetinde, kantin, yemekhane, toplantı ve konferans salonları, spor tesisleri, sağlık tesislerinin yapılması ve işletilmesiyle yükümlüdür.

Bu doğrultuda Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı hizmet verdiği kesimin tamamının, yapılan tesislerden ve düzenlenen faaliyetlerden; sosyal, kültürel, sportif etkinliklerden, danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmaları ve engelli öğrencilerimizin yaşamsal faaliyetlerini kolaylaştırıcı, aynı zamanda da eğitim ve öğretiminin desteklenmesi amacıyla, araştırma ve uygulama yapmayı hedef edinmiştir.

İZÜ’de “Hayatına Spor, Vücuduna Sağlık Kat!” Sloganı ile çalışmalarına devam eden spor birimi; eğitim, kurs, seminer, üniversite içi turnuva, üniversiteler arası turnuva, doğa yürüyüşleri ve teknik geziler başta olmak üzere edindikleri başarılarla üniversitemizi sportif alanda geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Spor Birimi


Muhammet SÖZER

Telefon: 0 (212) 692 87 75
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: muhammet.sozer@izu.edu.tr


Hatice Hamarat, Uzman Yardımcısı

Telefon: 0 (212) 692 87 75
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: hatice.hamarat@izu.edu.tr

 

Spor Birimi Ne Tür Çalışmalar Yapar?

Birim üniversite içinde ve İstanbul çapın da etkinlikler yapar. Ve Türkiye çapında yapılan üniversitelerarası organizasyonlara, üniversite içerisinde oluşturulan takımlar ile katım gösterir. Spor Birimimizin bünyesinde, her yıl içerisinde çeşitli branşların yer aldığı spor festivalleri, doğa yürüyüşleri, spor söyleşileri ve turnuvalar düzenlenmektedir. Aynı zamanda Türkiye çapındaki üniversitelerarası turnuvalara katılan sporcularımızın lisanslarının temin edilmesi işlemleri de yürütülmektedir.  Üniversite gençliğinin spor ihtiyaçlarının karşılanması, öğrencilerin sosyal ilişkilerini ve özgüvenlerini geliştirmek, dikkat ve koordinasyonlarını arttırmak, ülke sporuna kaynak oluşturan öğrenci ve sporcuların teşvik edilmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamaktır.

 

Etkinliklere Neden Katılmalıyım?

İZÜ’de birçok dalda spor yapma olanağına sahipsiniz. Halkalı Kampüsü, basketbol, voleybol, salon futbolu, tenis, badminton, geleneksel okçuluk, olimpik okçuluk, masa tenisi, golf gibi birçok spor branşları için gereken sportif altyapıyı tüm öğrencilerimize sunmaktadır. Sportif etkinliklere katılarak dikkat ve koordinasyonunuzu arttırabilir, sosyal ilişkilerinizi, özgüveninizi ve yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz.

 

Spor Bursları

Spor branşında milli takım seviyesine yükselmiş veya milli olmasa bile üniversite takımına seçildikten sonra yüksek performans göstermiş olan öğrencilere, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının teklifi ve Burs Komitesi’nin tespit edeceği oranlarda karşılıksız ‘sporcu bursu’ verilebilir. Bursun verilmesindeki esas, söz konusu öğrencinin eğitim başarısı öncelikli olmak üzere, kendi branşındaki okul takımında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’ni temsil etmesidir. Burs verilecek branşlar, Spor Birimi’nin görüşü alınarak, Burs Komitesi tarafından belirlenir.

 

Hizmetlerimiz

 

 • Öğrencilerin, akademik ve idari personelin, sağlık, kültür ve spor hizmetlerini planlamak, yürütmek ve denetlemek.
 • Öğrencilere burs ve kredi temini, beslenme, barınma, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme ile ulaşım ve iş bulma alanlarında yardımcı olacak hizmetleri yürütmek.
 • İstatistiki bilgilerin takibini, düzenlenmesini ve ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlamak,
 • Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,
 • Bağlı birimlerin faaliyetlerini denetleyerek neticelerini Genel Sekretere ileterek bilgi akışını sağlamak
 • Birim içinde etkin bir kayıt ve dosya sistemi kurmak, yürütmek ve geliştirmek.
 • Birimin işlerinin en az masrafla, tespit edilmiş kalite, miktar ve zaman standartları çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, bağlı personeli sürekli ve süreli olarak denetlemek.
 • Birimin temel fonksiyonu olarak belirtilen ve doğrudan yönetilen faaliyetlere ilişkin olarak yönetim düzeyinde genel politikalar ve grup politikaları ile uyumlu politikalar belirlemek, bu hususta Genel Sekretere önerilerde bulunmak,
 • Yıllık çalışma programlarını ilgili birimlerle işbirliği yaparak hazırlamak, Genel Sekretere sunmak,
 • Astların belirlenen politikaları anlamalarını ve belirlenmiş faaliyetlerin uygulanmasını, yerine getirilmesini sağlamak.
 • Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için, birimine tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartlar belirlemek,
 • Temel fonksiyon olarak belirlenen faaliyetlerin etkin, verimli, ekonomik ve nitelikli olarak yerine getirilebilmesi için kendinin ve astlarının faaliyetlerini programlamak ve çizelgelemek. Rutin işlerin formlara bağlanmasına, işlerin basitleştirilmesine çalışmak, sonucu Genel Sekretere iletmek.
 • Birimdeki personel arasında ve bunlarla organik görev ilişkisi bulunan diğer birimlerin personeli arasında aksamayan, uyumlu bir haberleşme ve işbirliği düzenini kurmak, onay için Genel Sekretere önermek.
 • Birim faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanıp, yürütülebilmesi için gereken düzeyde sorumluluk ve yetkiyi astlarına devretmek sonuçlara yönelik sorumluluk ve yetkiyi elinde tutmak.
 • Birimdeki kadrolara ilişkin görevler, yetkiler ve sorumluluklar ile bu kadro görevlerine atanacaklarda aranan özel niteliklerde değişikliği gerektiren hususları tespit etmek, Genel Sekretere önermek.
 • Daire faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli elemanların seçiminde, görevden alınmalarında, terfi ve atamalarında, ödüllendirme ve cezalandırmalarında Genel Sekretere öneride bulunmak. Astlarından kendisine iletilen personel hareketlerine ilişkin önerileri incelenmek, değerlendirmek Genel Sekretere öneride bulunmak,
 • Astlarından kendisine iletilen personel hareketlerine ilişkin önerileri incelemek, değerlendirmek, onaylamak.
 • Sürekli olarak personelin eğitim ihtiyacını tespit etmek, sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için gerekli bilgi ve donanımla donatılmalarını sağlamak. Astları tarafından önerilen hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını incelemek, bu hususta programlar hazırlamak, Genel Sekretere iletmek,
 • Astlar için gerekli yönlendirmeyi yapmak, astların işlerine koordine etmek, gerektiğinde yardımcı olmak.
 • Başkanlığa havale edilen iş ve evrakların astlara havalesini yapmak ve gereğini sağlamak, cevap yazılarının hazırlanmasını, günlük işlerin imza takibinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Bağlı personelinin, günlük mesaiye geliş ve gidişlerini kontrol ederek mesaisini aksatan personele gereğini yapmak,
 • Verilecek diğer benzeri görevleri yapmak.