izulogo

Mali İşler Daire Başkanlığı

HAKKIMIZDA

 
Üniversitemizin mali işlerinin yürütülmesi ve takip edilmesiyle ilgili işlemleri yapan ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre kaydeden birimdir. Üniversitenin yıllık tahminî nakit ve bütçeleri çıkartılarak aylık gerçekleşenlerle gerekli karşılaştırma işlemlerini yapmakta, bütün finansal işlemleri takip ederek raporlamaktadır. Gerekli yasal beyannamelerin düzenlenerek verilmesi, Ar-Ge projelerinin finansal takibi, tüm faturalandırma işlemleri, öğrenim ve yurt ücretleri, burs ödemeleri, ayrılan öğrencilerle ilgili iade işlemleri, firma ödemeleri ve mutabakatları, bilanço ve gelir tablolarının çıkarılması işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur.
 
Ayrıca birimlerimiz ile birlikte ihtiyaçlarımız doğrultusunda ve gerektiği durumlarda ilgili kuruşlardan destek alarak ilgili çalışmalarını yürütmektedir. 
  

GÖREVLERİMİZ / FAALİYETLERİMİZ

 
İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı geliştirilmekte olan projelerimizden bazıları şunlardır:
Uyumsoft ERP yazılımının üniversiteye entegrasyonu
 

Muhasebe

 
 • Mali işlemlerin ön mali kontrolünü yapmak,
 • Muhasebe hizmetlerini yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütmek,
 • Üniversiteye ait tüm mal ve hizmet alımlarının faturalarını yasal mevzuata uygun olarak genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda muhasebe sistemine kaydetmek,
 • Mali tablo ve raporları hazırlamak ve sunmak,
 • Kurum bünyesinde yürütülmekte olan projelerin mali işlemlerini yürütmek,
 • Tüm mal ve hizmet alımlarına ilişkin faturaların bedellerinin ödeme planını düzenlemek ve bu plan dahilinde ödeme talimatlarının hazırlanarak yetkili kişilere imzalatıldıktan sonra ödeme işlemlerini gerçekleştirmek,
 • İş avansı ve ilgili mali işlemlerini yürütmek.
 

Bütçe

 
 • Kurum Bütçesini ve “Uygulama Esasları”nı hazırlamak ve sunmak,
 • Birimlere, bütçelerinin uygulanması sırasında gerekli koordinasyonu sağlamak, bütçe-harcama bilgilerini elektronik ortamda izleyebilme olanağını sağlamak,
 • Kurum Faaliyet Raporu’nu hazırlamak ve sunmak.
 

Öğrenci İşlemleri

 
 • Kurumun uygulayacağı “ücretler ile bu ücretlerin tahsil yöntemleri” hakkında Rektörlük ve Mütevelli Heyeti için tasarı hazırlamak ve uygulamak,
 • Öğrencilerin her türlü ücret tahsilini gerçekleştirmek,
 • Nakden ödenmesi gereken burs ödemelerini yapmak,
 • Mali yükümlülük içerikli öğrenci "talep/dilek" dilekçelerinin gereğini yerine getirmek,
 • Öğrenci faturalarını zamanında düzenlemek ve talep halinde Kampus içindeki ofislerimizde öğrencilerimize teslim etmek,
 • Öğrencilerimize mali yükümlülükleri hususunda bilgi vermek.
 

Finans

 
 • Öğrencilere çeşitli ödeme seçeneklerini ve ödeme yöntemlerini sunmak ve uygulamak,
 • Kendilerinden mal veya hizmet alınmış firma ya da kişilere banka üzerinden ödeme yapmak,
 • Bankalar ile olan finansal ilişkileri yürütmek,
 • Diğer finansal işlemleri yürütmek.
 

Personel

 
 • SGK işe giriş ve çıkış işlemleri işlemleri,
 • Özlük haklarıyla ilgili işlemler, (Personel puantaj ve bordroların hazırlanması ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi)
 • Emeklilik ve istifa işlemlerine ilişkin belgelerin (ibraname, ilişik kesme formu) hazırlanması,
 • Ücretlerin ve ek derslerin tahakkuku,
 • Yarı zamanlı personele ilişkin işlemlerin yürütülmesi,
 • Personel özlük v.b. bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılması ve güncellenmesi.
 

Satınalma

 
 • Üniversitemize verilen destek hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için gerekli olan mal ve hizmetlerin zamanında ve düzenli temini Satınalma birimimiz tarafından yapılır. Satın alma işlemleri alınacak hizmet ya da malzemelerin yaklaşık maliyetlerine bakılarak ihale veya doğrudan temin usulüyle gerçekleştirilir.
 • Yapılacak hizmetlerin zamanında, aksatılmadan ve tahsis edilen kaynakların en etkin ve verimli biçimde kullanılabilmesi için Satınalma birimimiz, doğrudan temin ve ihale yoluyla hizmet ve mal alımı yapabilmektedir.
 • Satınalma birimimizin başlıca görevleri aşağıda sıralanmıştır;
 • Her türlü demirbaş ve mefruşat alımı yapmak,
 • Her türlü temizlik malzemesi alımlarını yapmak,
 • Eğitim birimlerinde kullanılmak üzere her türlü malzemenin teminini yapmak,
 • Hizmet alımı ihalelerini yapmak,
 • Büro, işyeri makine ve teçhizat (bilgisayar dahil) alımlarını yapmak,
 • Makine-teçhizat, cihaz, bilgisayar ve taşıtların bakım onarımları ile bunların gerektirdiği yedek parçaların alımı,
 • Her türlü bilgisayar yazılımı ve elektronik ortamda bilgiye ulaşım hizmeti alımı,
 • Birimlerin ve Başkanlığımız talepleri doğrultusunda kamera, fotokopi, gibi makine teçhizatın bakım sözleşmelerinin yapılması.