İslâm’ın Hedefleri Işığında İslâm Kalkınma Vizyonuİslâm’ın Hedefleri Işığında İslâm Kalkınma Vizyonu

Dr. Muhammad Umer Chapra 
İslâm’ın Hedefleri Işığında İslâm Kalkınma Vizyonu
Çeviri: Mustafa Yavuz Çakır ve Adem Esen
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yay., 2013

İslam’ın temel hedeflerinin anlatıldığı bu kitapta insanın temel ihtiyaçlarının karşılanması için gelir ve servetteki artışın gerekliliğinin yanısıra bu gelir ve servetin adaletli bir şekilde dağılımı kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Eserde uzun vadede ekonomik kalkınmayı sürdürmek için insanın maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanması mukayeseli bir şekilde incelenmiştir. İhtiyaçlarının sağlanması insanın temel hakkı olduğu ve bunun da İslami literatürde geniş anlamıyla makāsıdü’ş-şerîa yani İslam’ın temel hedefleri olarak ele alındığı belirtilmiştir. Yazar aynı zamanda tüm bu ihtiyaçlarının karşılanmadığı durumlarda insanın refahında sapma olacağını ve bu da nihayetinde toplumun ve medeniyetin gerilemesine yol açacağını vurgulamıştır. Yazar, çalışmada İslam’ın bu temel hedeflerinin neler olduğunu ve bunların insan refahının gelişmesindeki etkilerine ve sonuçlarına ne şekilde yardımcı olacağını mukayeseli bir şekilde ele almıştır.  

İslâm Ekonomisinin Temelleri

Prof. Dr. Sabahattin Zaim
İslâm Ekonomisinin Temelleri, 
Derleyen: Adem Esen, Turan Koç ve Mustafa Yavuz Çakır,
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yay., 2014

Ömrünü insanlığın hizmetine adamış bir ilim ve fikir adamı Hocaların Hocası Prof. Dr. Sabahattin Zaim Türkiye’de İslam iktisadının öncüsü olarak bilinmektedir. İslam ekonomisi konularını Türkiye’ye taşıyan ilk isimler arasında yer alır. Rahmetli Hocamızın İslam ekonomisi ve finansı ile ilgili ilk çalışmaları 1960’lı yılların başına kadar gitmektedir. Ömrünü araştırma yapmak ve öğrenci yetiştirmekle geçiren hocamız İslam iktisadı alanında da pek çok eser kaleme almıştır. Rahmetli Hocamızın İslam iktisadı alanında yazmış olduğu çeşitli makaleleri okuyuculara faydalı olması vesilesi ile merkezimiz tarafından derlenip İslam Ekonomisin Temelleri olarak yayınlanmıştır. Eserde seküler iktisat ile İslam iktisadının mukayesesi, zekâtın iktisadi önemi, Bediüzzaman Said Nursi’nin iktisat risalesi şerhi, İslam açısından iktisadi ve sosyal faaliyetlerle ilgili normatif kaideler, Türkiye’nin sosyal ve iktisadî siyaseti, İslam Ekonomisi ve İslam ülkeleri işbirliği gibi birçok konu ele alınmıştır.