Halil İnalcık Tarih ve Toplum Bilimleri kutuphane 

Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi Mecmuası (7 Sayı) Transkripsiyon Çalışması

19. yüzyılın ortasına doğru Osmanlı toplumuna giren süreli yayıncılık, 2.Meşrutiyet'in getirdiği serbestlik havası içinde hız kazanmış, siyasi, ticari, edebi ve mesleki çok sayıda dergi yayın hayatına girmiştir. Türkiye'de ilk bilimsel ve mesleki dergiler de, 19. yüzyılın ortasından itibaren yayınlanmaya başlamıştır. Bu dergilerin bazıları şahısların gayretiyle yayınlandığı gibi, ilmi ve mesleki cemiyetler ve bazı devlet müesseseleri de kendi konularıyla ilgili dergilerin yayınlanmasına öncülük etmişlerdir.

Bu proje ise, bir devlet kurumu olan Ticaret ve Ziraat Nezareti himayesinde faaliyet gösteren Halkalı Ziraat Mektebinin öğretim üyeleri tarafından yayınlanan Halkalı Ziraat Mekteb-i Alisi Mecmuası hakkında bir inceleme projesi niteliği taşımaktadır.

1917-1918 yıllarında 7 sayılık bir yayın hayatı olan mecmua, lisans öğrencilerimiz tarafından transkripte edilmektedir. Ziraat; tarım ve veterinerlik fakülteleri açısından büyük bir kaynak eser niteliği taşıyan Osmanlıca mecmua, lisans öğrencilerimizin gayretleriyle yeniden literatüre kazandırılacaktır.

Danışmanlığını Doç. Dr. Beytullah Kaya, Dr. Nuray Ocaklı ve Dr. Abdullah Tok’un yaptığı proje, Genç Tarihçiler Kulübü’nün çalışmaları ile devam etmektedir.  

Halkalı Ziraat Mekteb-i Alisi Daimi Sergi ve Kitapçık Çalışması

Tanzimat’la birlikte değişmeye başlayan yönetim anlayışı içerisinde, yapılmak istenen ıslahatlar için ödenek arayışına girilmiştir. Bunun için ilk akla gelen alan ise, Osmanlı Devleti’nin en önemli gelir ve geçim kaynağını oluşturan ziraat alanı olmuştur. Sürekli büyüyen Avrupa sanayisine hammadde üretmek ve böylece dış ticaret dengesini sağlamak için sanayi ürünlerinin yetiştirilmesi teşvik edilmek istenmiştir. Bunun için öncelikle eski usul ziraat anlayışından uzaklaşıp, modern usullere göre ziraatın yaygınlaştırılması düşünülmüştür. Bu amaçlar doğrultusunda 1848 yılından başlanarak çeşitli dönemler ziraat okulu açılmış ya da açılması için teşebbüste bulunulmuştur. Nihâyet âli düzeyde ziraat eğitimi veren bir okul 1892 yılında açılabilmiştir. Halkalı Ziraat Mektebi adını alan bu okul bir dönem Baytar Mektebi ve Orman Mektebi ile birlikte de eğitim vermiştir. Halkalı Ziraat Mektebi mezunları yalnız çiftçi olmakla kalmamış, devletin çeşitli kademelerinde milletvekili, idareci, memur veya farklı statülerdeki okullarda öğretmen olarak da görev almışlardır.

19. ve 20 yüzyılda Osmanlı Devleti içinde devrinin en modern en kapsamlı Ziraat eğitimini veren Halkalı Ziraat Mektebini ve bu mektepte yetişip İmparatorluğun dört bir yanına yayılarak gittikleri yerlerde Ziraat ve hayvancılığı; çağdaşlaştıran öğrencileri araştırılmış olacaktır. Mektebin o dönemdeki koşulları ve eğitim sistemini; birinci el arşiv kaynakları, makaleler, tezler, kitaplar, araç gereçler ve mecmualar kullanarak incelemek ve sergilemek amaçlanmaktadır. Danışmanlığını Doç. Dr. Beytullah Kaya, Dr. Nuray Ocaklı ve Dr. Abdullah Tok’un yaptığı proje, Genç Tarihçiler Kulübü’nün çalışmaları ile devam etmektedir. 

“Osmanlı Sosyo Ekonomik Tarihi’nin Öncüleri” Kitap Çalışması

Osmanlı Devleti’nin ekonomik ve sosyal sistemi üzerine yazılmış olan literatürün incelenmesini, bir araya toplanmasını ve Osmanlı Devleti sosyal ve ekonomik yapısı üzerine bütüncül bir yaklaşımla var olan kaynakların gözden geçirilmesini amaçlamaktadır. Çalışmada, Osmanlı ekonomik ve sosyal sistemi üzerine çalışan öncü hocalar örneklem olarak seçilmiştir. Çalışmada, 10 öncü hoca seçilmiş ve bunların çalışmalarının incelenmesi ve bu çalışmalardan Osmanlı Devleti ekonomik ve sosyal sisteminin daha anlaşılır hale getirilerek bütüncül bir yaklaşımla sunulması amaçlanmaktadır.