Doktora Tez İzleme/Öneri Aşamasında Olan Öğrencilerin Dikkatine


2023-2024 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı tez öneri savunmalarının / tez izleme toplantılarının en geç 29 Aralık 2023 Cuma günü mesai saati bitimine kadar yapılması gerekmektedir. Bu süreyi geçiren öğrencilerin tez önerileri/tez izlemeleri başarısız sayılacaktır.

Güz döneminde doktora öğrencilerinin tez öneri/izleme evraklarının Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından en geç 05 Ocak 2024 Cuma gününe kadar Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne sevk edilmesi gerekmektedir.

Tez Öneri Savunmalarının / Tez İzleme Toplantılarının Yapılacağı Son Gün

29 Aralık 2023

Tez Öneri / Tez İzleme Evraklarının Gönderileceği Son Gün

05 Ocak 2024

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

  1. Tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır.
  2. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.
  3. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
  4. Tez izleme raporu ve tutanağının, tez danışmanları tarafından ÜBYS sistemi üzerinden Anabilim Dalı Başkanlığının onayı ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne sevk edilmesi gerekmektedir. Kurum dışı danışmanların evrakları Anabilim Dalı’na sevk etmesi yeterlidir.
  5. Derslerini, semineri ve en az üç tez izleme toplantısında süreleri içerisinde başarı ile tamamlamış, ağırlıklı genel not ortalaması 3,0 ve üzeri olan doktora öğrencileri tez savunma sınavına katılabilir.

İZÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin göre;

Tez Önerisi Savunması

MADDE 23 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya ret kararını salt çoğunlukla verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu aşamalarda geçen süreler öğrencinin doktora eğitim süresinden sayılır.

Tez İzleme Toplantıları

MADDE 23 –  (4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.