Merkezi Derslikler Binası VRV Klima Sistemleri Grubu Mal Alımı, Kurulum ve Devreye Alma İşi


 

Merkezi Derslikler Binası VRV Klima Sistemleri Grubu Mal Alımı, Kurulum ve Devreye Alma İşi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16’ncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale kayıt numarası

: 2023/04

1-Üniversitenin

a) Adresi

: Halkalı Merkez Mahallesi, Halkalı Caddesi, No:281, 34303Küçükçekmece/İstanbul

b) Telefon ve faks numarası

: 444 9 798 - 0(212) 693 8229

c) Elektronik posta adresi

: satinalma@izu.edu.tr

2-İhale konusu hizmetin

a) İşin Niteliği, türü ve miktarı

: Merkezi Derslikler Binası VRV Klima Sistemleri Grubu Mal Alımı, Kurulum ve Devreye Alma İşi (Ayrıntılı bilgi ihale dokümanında belirtilmiştir)

b) Yapılacağı yer

: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Halkalı Kampüsü

c) Süresi

: Sözleşme imzasına müteakip en fazla 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

ç) Avans ve Şartları

: Bu iş için KDV hariç sözleşme bedeli üzerinden sözleşme tasarısında belirtilen şartlarda ve avans teminat mektubu karşılığında %30 avans verilecektir.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer

: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Rektörlük Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 21.03.2023 Saat: 11:00

4- Konsorsiyum ve iş ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez.

5- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere ihale tarihinden itibaren en az 60 gün geçerli geçici teminat mektubu ya da nakit teminat vereceklerdir.

7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

7.1. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu ve Teklif Cetveli (Teklif mektubu ekinde Teknik Şartname, İdari Şartname, Sözleşme Tasarısı’nın firma yetkilisi tarafından usulünce imzalanmış suretleri de bulunmalıdır.)

7.2. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki nakit teminatların idarenin bu şartnamede belirtilen banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

7.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri,

7.4. Firma tüzel kişiliğin ortakları, yönetim kurulu üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir şekli ve içeriği bu şartname ekinde belirlenen Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler Belgesi. Bu belge, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenecektir.

7.5. İsteklinin vekaleten ihaleye katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş ve vekilin ihaleye katılmaya yetkili olduğunu gösteren noter onaylı vekaletname,

7.6. Vekilin imza beyannamesi (noter tasdikli),

7.7. Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (Son 3 aya ait)

7.8. Ürünlerin ayrıntılı teknik özelliklerini ve marka model bilgilerini belirten belgeler.

7.9. İsteklinin teklif etmiş olduğu markanın, üreticisinin Türkiye’de yerleşik yetkili servislerinin olduğunu gösteren belgeler.

7.10. İsteklinin yürürlükteki mevzuata göre, ihaleye katılmasına engel teşkil etmediğini gösterir ihale ilan tarihinden sonra SGK’dan alınmış “İhalelere Katılmak İçin e-Borcu Yoktur Belgesi” veya yazısı.

7.11. İsteklinin yürürlükteki mevzuata göre, ihaleye katılmasına engel teşkil etmediğini gösterir ihale ilan tarihinden sonra İnternet Vergi Dairesi/Vergi Dairesinden alınmış “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” veya yazısı.

8- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

9- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

10. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

10.1. İhale dokümanı, Üniversite’nin adresinde İdari İşler Daire Başkanlığın Satınalma ve Destek Müdürlüğünde görülebilir. Doküman bedeli 2.000-TL (İkiBinTürkLirası) olup bu bedel Üniversite’nin KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. IBAN TR51 0020 5000 0083 3555 8000 06 SEFAKÖY 0205- 00206 hesabına isteklinin adı, unvanı, ihale adı ve numarası belirtilerek yatırılır. 

10.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

11- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğü İdari İşler Daire Başkanlığı Satınalma ve Destek Müdürlüğü-Küçükçekmece-İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.