Binek Otomobil Satışı İşi İhalesi


Binek Otomobil Satışı İşi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İhale Yönetmeliği çerçevesinde açık teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası

: 2023/03

1-Üniversitenin

a) Adresi

: Halkalı Mahallesi, Halkalı Caddesi, No:281, 34303Küçükçekmece/İstanbul

b) Telefon ve Faks Numarası

: 444 9 798-0(212) 693 8229

c) Elektronik Posta Adresi

: satinalma@izu.edu.tr

2-İhale Konusu Hizmetin

a) İşin Niteliği, Türü ve Miktarı

: 1 Adet Binek Otomobil (Audi A6 Sedan).

b) Yapılacağı Yer

: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Halkalı Kampüsü

3-İhalenin

a) Yapılacağı Yer

: Üniversitemiz Rektörlük Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati

: 26.01.2023 Saat: 11:00

 

4- Konsorsiyum ve iş ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez.

5- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere ihale tarihinden itibaren en az 30 gün geçerli geçici teminat mektubu ya da nakit teminat vereceklerdir.

7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri

7.1. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu

7.2. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun Geçici Teminat Mektubu veya teminatın nakit olarak ÜNİVERSİTE’nin idari şartnamede belirtilen banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuz/lar,

7.3. İsteklinin tüzel kişi olması durumunda teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri, noter onaylı veya ÜNİVERSİTE tarafından "aslı idarece görülmüştür" şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.4. İsteklinin vekaleten ihaleye katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş ve vekilin ihaleye katılmaya yetkili olduğunu gösteren noter onaylı vekaletname, noter onaylı veya Üniversite tarafından "aslı idarece görülmüştür" şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.5. Vekilin imza beyannamesi (noter tasdikli), noter onaylı veya Üniversite tarafından "aslı idarece görülmüştür" şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.6. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik numaralı),

8- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, tahmini bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

9- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

10- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

10.1. İhale dokümanı, Üniversite’nin adresinde İdari İşler Daire Başkanlığı Satınalma ve Destek Müdürlüğünde görülebilir. Doküman bedeli 100-TL (YüzTürkLirası) olup bu bedel Üniversite’nin KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. IBAN TR51 0020 5000 0083 3555 8000 06 SEFAKÖY 0205- 00206 hesabına isteklinin adı, unvanı, ihale adı ve numarası belirtilerek yatırılır. 

10.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

11- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğü İdari İşler Daire Başkanlığı Satınalma ve Destek Müdürlüğü-Küçükçekmece-İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.