MS Powerpoint


Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğretim üyesi olan Dr. Öğr. Üyesi Hakan GENÇOĞLU tarafından 22 Aralık 2020 tarihinde saat 19.00'da Microsoft Teams üzerinden online olarak MS Powerpoint Eğitimi verilecektir. Eğitime katılmak isteyenler aşağıdaki linki kullanabilirler:


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njk2NjFlYjgtMjZiMC00ZWE4LWIwZTgtZjdiYzUwYWE1MjJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22246f2c5b-6edc-4e52-ba9a-314727ac5049%22%2c%22Oid%22%3a%221e15aa78-3dea-495a-b678-52bf586c1ac8%22%7d