Hakkımızda

Personel Daire Başkanlığı, Üniversitemizin personel politikası doğrultusunda, Akademik ve İdari personelinin işe alınmadan, emeklilik veya ayrılmaya kadar, her türlü özlük işlemlerini kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek, personelden orta ve uzun vadede en etkili şekilde faydalanabilmeye yönelik olarak planlamalar yapmakla yükümlüdür. 

Bu amaçla Personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili araştırma ve çalışmalarda bulunur. Gerektiğinde Oryantasyon, Hizmet İçi Eğitim ve Kişisel Gelişim Eğitim Programları hazırlayarak, çalışanların verimlilik, moral ve motivasyonunu geliştirerek, kurum kültürünün oluşturulmasına katkıda bulunur. 

Personel Daire Başkanlığı, 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatlanması Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin 29. maddesiyle öngörülen görevleri yerine getirmektedir.

HİZMETLERİMİZ 

 • Üniversitenin personel planlaması ve politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, akademik ve idari personel yapısını planlamak, gerektiğinde personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak, 
 • Personel dağılımı konusunda uzun ve orta vadeli projeler üreterek, personelden en etkin biçimde yararlanmak, 
 • Tüm üniversite personelinin (akademik ve idari personel) her türlü özlük haklarıyla ilgili (sözleşme, atama, terfi, görev süresi uzatma, görevlendirme ve izin, disiplin, intibak, hizmet ve çalışma belgesi, ilişik kesme ve emeklilik vb.) hizmetleri kanun, tüzük, yönetmelik ve kararlara uygun olarak en kısa zamanda, eksiksiz ve doğru bir biçimde yapmak, 
 • Personel özlük vb. bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması ile üniversite personel veri tabanının oluşturulması ve güncellenmesini sağlamak, 
 • Akademik Kadro ilanları, kadro işlemleri, memur alımı gibi genel prosedürleri yürütür; bu konularda ilgili kurumlarla gerekli yazışmaları yapmak, 
 • Yabancı uyruklu öğretim elemanları, saat ücretli öğretim elemanları ve kısmi zamanlı idari personelin özlük işlemlerini yürütmek, 
 • Akademik personel bilgilerinin YÖKSİS veri tabanına ve ÖSYM Öğretim Elemanı Bilgi Derleme Sistemine girilmesi, gerektiğinde değişikliklerin işlenmesi, 
 • Akademik personelin paso işlemlerini ve bütün personelin kimlik kartı işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Personelin eğitim ihtiyacını tespit etmek,  sorumlu olduğu görevleri en iyi şekilde yerine getirebilmesi amacıyla, idari personel için hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programları planlayıp uygulayarak üniversitenin işleyiş ve gelişimine katkıda bulunmak, 
 • Personel sicil dosyalarını düzenlemek ve muhafaza etmek, 
 • Personel ile ilgili duyuruları hazırlamak, 
 • Kendisine bağlı birimler arasında işbirliği sağlamak ve koordinasyon oluşturmak,
 • Rektörlük ve Genel Sekreterlik tarafından verilen benzeri görevleri yapmak,
E-posta: personel@izu.edu.tr