ULAKNET KULLANIM POLİTİKASI

MADDE 1. AMAÇ

Bu kullanım politikası; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) bir enstitüsü olan Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından işletilen Ulusal Akademik Ağ'ın  (ULAKNET) kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

MADDE 2. KAPSAM

Bu kullanım politikası; ULAKNET’i kullanan, tüm kuruluşları ve kullanıcılarını kapsar.


MADDE 3. TANIMLAR

Bu kullanım politikasında yer alan;

ULAKBİM; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na bağlı Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi  Merkezi’dir.

ULAKNET; 17/07/1963 tarih ve 278 sayılı “TÜBİTAK Kurulması Hakkında Kanun”daki görevlendirme çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve TÜBİTAK mevzuatına uygun olarak, eğitim ve araştırma kuruluşlarının elektronik haberleşme hizmeti ve/veya elektronik haberleşme altyapısı gereksinimlerinin karşılandığı Ulusal Akademik Ağ’dır.

ULAKNET Kullanım Politikası (UKP); İşbu ULAKNET Kullanım Politikasıdır.

Alt Politikalar; ULAKBİM’in ULAKNET aracılığı ile verdiği servislerin kullanım ilke ve esaslarını  belirlemek amacıyla oluşturduğu ek politikalardır.

Kullanıcı Kuruluş; UKP’yi imzalayarak ULAKNET’e bağlanan; yükseköğretim kurumları, TÜBİTAK birimleri, kamu ve özel araştırma kuruluşları ile başvuruları ULAKBİM Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen kuruluşlardır.

Kullanıcılar; Kullanıcı Kuruluşun, kurum altyapı ve kaynaklarını kullanmakla yetkilendirdiği öğrencileri, öğretim üyeleri, araştırmacıları ve/veya diğer mensuplarıdır. Kullanıcı Kuruluşun üyesi olmadığı halde, kurum ağ kaynaklarına girişte ve ağa bağlı kaldığı süre içinde, kimlik doğrulaması ve yetkilendirmesi yapılabilen geçici/misafir kullanıcılar da bu grup içindedir.

İmzalayan Taraf; Kullanıcı Kuruluş adına UKP’yi imzalayan, kuruluşun üst yönetiminde görevli kişi veya makamdır. Bu makam üniversitelerde rektör veya rektör tarafından yetkilendirilmiş rektör yardımcısı, diğer kurumlarda Genel Müdür, Kurum Başkanı, Enstitü/Birim Müdürü veya eşdeğeridir.

ULAKNET Uç Yönetim Sistemi (UUYS); Kullanıcı Kuruluşa ait bilgilerin tutulduğu ve ULAKBİM ile Kullanıcı Kuruluş arasındaki iletişimin hızlandırılması amacıyla kullanılan web tabanlı sistemdir.

UUYS Yöneticisi; İmzalayan Tarafın UUYS üzerinde yapılan işlemlerden sorumlu olarak atadığı/yetkilendirdiği kişidir.


TÜBİTAK EKUAL; bazı metin ve bibliyografik veri tabanlarının, Türkiye’deki akademik ve araştırma kurumlarının erişimine açılması için ULAKBİM tarafından 2006 yılında başlatılan ve açık adı “Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı” olan servistir.

TRUBA: Yüksek başarımlı, grid, bulut ve benzeri hesaplama sistemleri ile bilimsel veri ambarlarının ülkemizdeki araştırmacı kesimler tarafından etkin ve verimli kullanımı, ülkemizdeki benzer amaçla hizmet veren diğer merkezler ve bu merkezlerin hizmetleri arasındaki eşgüdümün sağlanması, dolayısı ile Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) kapasitesinin geliştirilmesi için elektronik ortamda bilimsel araştırma yapılabilmesi amacıyla kurulmuş ve ULAKBİM tarafından geliştirilip işletilen açık adıyla ”Türk Ulusal E-Bilim E-Altyapısı”dır.

OLTA; Dış ağlardan ULAKNET'e veya ULAKNET'ten dış ağlara yapılabilecek güvenlik ihlalleri ile ilgili bilgilerin, Kullanıcı Kuruluşun ağ yöneticilerine bildirildiği ve ULAKNET Olay Kaydı Alt Politikasına göre takip edildiği Olay Takip Servisidir.

ULAKNET Ağ İşletim Merkezi (NOC): ULAKBİM Ağ Teknolojileri Birimi bünyesinde çalışan ve ULAKNET’in teknik yönetiminden sorumlu olan birimdir.

ULAKNET Haberleşme Listeleri; ULAKBİM tarafından kurulan “ulak-y@ulakbim.gov.tr” ve “ulak- teknik@ulakbim.gov.tr” Internet adreslerine sahip elektronik haberleşme gruplarıdır.

İstenmeyen Trafik; ULAKNET üzerindeki servis kalitesini etkileyecek, bozacak, karışıklık yaratacak veya ULAKNET üzerinde başkalarına kullanım olanağı vermeyecek ağ trafiğidir.


MADDE 4. GENEL HÜKÜMLER

4.1.ULAKNET, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve yönetmeliklerine uygun olarak kullanılır. Kullanıcı Kuruluşun, Kullanıcılarına, ULAKNET’i Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve ilgili mevzuata uygun olarak kullandırması kendi sorumluluğundadır.

4.2.ULAKNET, eğitim, öğretim, bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme, bilimsel, teknolojik ve kültürel bilginin yayılması veya erişilmesi amaçları ile kullanılmalıdır. Kullanıcı Kuruluş, ULAKNET’i doğrudan veya dolaylı olarak ticari amaçlarla kullanamaz, Kullanıcılarına veya üçüncü kişilere ticari getiri karşılığında kullandıramaz.

4.3.ULAKNET, 4.1 ve 4.2 maddelerinde belirtilen kapsamda ve UKP ve ilişkili Alt Politikalarda çizilen idari ve teknik çerçevede yönetilir ve kullanılır.

4.4.Kullanıcı Kuruluş, UKP’ye uymak amacıyla, gerekli teknik, idari düzenlemeleri yapar ve yeterli sayıda teknik personeli istihdam eder.

4.5.Kullanıcı Kuruluşun UKP’ye uygun şekilde, Kullanıcıları için kendi kullanım politikasını oluşturması beklenir. Kullanıcı Kuruluşun kullanım politikaları ve Kullanıcı Kuruluş veya Kullanıcıların "Yasal Sorumluluk Reddi (Disclaimer)" metinleri, UKP’nin bir kısmını ya da tamamını geçersiz kılamaz.

4.6.Kullanıcı Kuruluş, ULAKNET aracılığı ile sunulan yeni servislerin kullanılmasına ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunur. Bu amaçla yeni servislerin yaygınlaştırılması ULAKBİM tarafından teşvik edilebilir.

4.7.ULAKNET’in verimli ve güvenli kullanımı için; Kullanıcı Kuruluş, Kullanıcılarının İstenmeyen Trafik oluşturmasını engellemeli, yeterli düzeyde sistem ve ağ güvenliği sağlamalıdır. Kullanıcı Kuruluş,ULAKBİM’in onayı olmaksızın, Kullanıcıları dışındaki üçüncü kişilerin veya kuruluşların ULAKNET'e erişimini sağlayamaz.

4.8.UKP’nin hükümlerinin herhangi birinin, ULAKBİM tarafından geçerliliği kabul edilen herhangi idari ve/veya teknik sebepten dolayı geçici veya süresiz olarak uygulanamaz olması, geri kalan kısmının geçerliliğini ve sürekliliğini etkilemez.


MADDE 5. HAK, YETKİ, SORUMLULUK ve UYGULAMALAR

5.1.Kullanıcı Kuruluş, ULAKNET'i, Kullanıcılarına, UKP ile belirlenen hükümler çerçevesinde kullandırma hak ve sorumluluğuna sahiptir.

5.2.ULAKNET dışında küresel Internet bağlantısı bulunan Kullanıcı Kuruluşlar, vermekte oldukları ağ servislerine ait trafiğin, Kullanıcı Kuruluştan Internet yönüne doğru oluşan kısmını ULAKNET üzerinden yönlendirmek zorundadırlar.

5.3.Kullanıcı Kuruluşun TÜBİTAK EKUAL servislerine, gidiş ve dönüş yönünde ULAKNET bağlantısı üzerinden erişmesi zorunludur.

5.4.Kullanıcı Kuruluş, araştırmacılarının TRUBA servislerinden yararlanması için gerekli desteği verir. Kullanıcı Kuruluş, yerleşkelerindeki hesaplama ve depolama kaynaklarının TRUBA’ya dâhil edilmesi durumunda ise, TRUBA servislerinin aksamaması için, kendi birimleri arasındaki eşgüdümü sağlamak ve yeterli düzeyde güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

5.5.Kullanıcı Kuruluş, OLTA Sistemi üzerinden istenilen bilgileri zamanında, doğru ve eksiksiz olarak girmekle ve olay kayıtlarının kapatılması için gerekli önlemleri almakla sorumludur.

5.6.Kullanıcı Kuruluş, UUYS aracılığı ile istenilen bilgileri zamanında, doğru ve eksiksiz olarak girmekle, girilen bilgilerin güncelliğini sağlamakla yükümlüdür. İmzalayan Taraf, UUYS Yöneticisi bilgilerini UKP’nin ekinde ULAKBİM’e bildirir. UUYS Yöneticisinin değişmesi durumunda, İmzalayan Taraf, yeni UUYS Yöneticisi bilgilerini resmi yazıyla ULAKBİM’e bildirir. Bu çerçevede yetkili UUYS Yöneticisinin veya sisteme giriş yetkisi olmayan herhangi bir kişinin faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkabilecek sonuçlardan Kullanıcı Kuruluş sorumludur.

5.7.Kullanıcı Kuruluş, ULAKNET'in işletilebilmesi için ULAKBİM ile işbirliği yapmakla yükümlüdür. Buna göre;

  • Kullanıcı Kuruluş, idari ve teknik sorumluların üyesi olduğu ULAKNET Haberleşme Listelerini takip etmekle, ULAKBİM tarafından istenilen bilgileri doğru ve zamanında sağlamakla, ULAKBİM tarafından duyurusu yapılan hat arızaları, kesintiye sebep olacak bakım çalışmaları hakkında Kullanıcılarını en kısa sürede bilgilendirmekle sorumludur. 
  • Kullanıcı Kuruluş, ULAKBİM tarafından düzenlenen ULAKNET idari ve teknik sorumlularının bir araya geldiği çalıştay, eğitim ve toplantılara katılımı teşvik etmelidir.
  • ULAKNET ile ilgili her türlü sorun ve arıza bildirimi, NOC aracılığı ile ve Kullanıcı Kuruluşun UUYS Yöneticisi tarafından tanımlanan ve yetkilendirilen sorumlular tarafından yapılır. NOC ile iletişimde e-posta: noc@ulakbim.gov.tr; Telefon: 0-312-298 93 88; Faks: 0-312-298 93 93 kanalları kullanılır.


MADDE 6. HİZMETİN SONA ERMESİ, YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK

6.1.ULAKBİM, UKP’ye veya Alt Politikalarına uyulmadığını tespit etmesi durumunda, Kullanıcı Kuruluşa sunduğu servislerin bir kısmını veya tamamını sona erdirme hakkına sahiptir. Buna göre;

  • Kullanıcı Kuruluş UKP’yi ihlal eder ve ULAKBİM tarafından yazılı olarak uyarılmasından itibaren on (10) gün içinde bunu telafi edemez ise ULAKNET erişimi kesilir. İhlali oluşturan tüm şartların ortadan kalkmasına dek bu durum devam eder. Aynı sebepten ihlalin tekrarı durumunda, Kullanıcı Kuruluşun bağlantısı yazılı uyarıya gerek kalmaksızın kesilir.
  • Alt Politikalara uyulmaması durumları ve uygulanacak yaptırımlar Alt Politikalar ile belirlenir.

 6.2.Kullanıcı Kuruluş, ULAKBİM'in yasal ve teknolojik değişimleri göz önünde tutarak UKP’yi değiştirebileceğinden haberdardır. Değiştirilen kullanım politikası, ULAKBİM Internet sayfasında (http://www.ulakbim.gov.tr) yayınlanır, ULAKNET Haberleşme Listelerinde duyurulur ve Kullanıcı Kuruluş tarafından imzalanarak ULAKBİM’e ulaştırıldığı tarihte yürürlüğe girer. Yeni politika yürürlüğe girene dek en son imzalanan politika geçerlidir. Yeni politikanın ULAKBİM tarafından duyurulmasını takiben 3 ay içerisinde imzalanmaması durumunda, eski politika geçerliliğini yitirir ve Kullanıcı Kuruluşa ULAKNET üzerinden verilen servisler durdurulur.

6.3.ULAKBİM tarafından oluşturulan Alt Politikalar, ULAKBİM Internet sayfasında yayınlanması ve ULAKNET Haberleşme Listelerinde duyurulmasını takiben yürürlüğe girer.

6.4.İmzalayan Taraf, UKP’yi tam olarak anladığını, tanıdığını ve uyacağını kabul ve taahhüt eder. Eki dâhil beş sayfa ve altı maddeden oluşan UKP, İmzalayan Taraf tarafından imzalanarak ULAKBİM’e ulaştırıldığı tarihte yürürlüğe girer. Yürürlük itibarıyla Kullanıcı Kuruluş tarafından daha önce imzalanmış olan “ULAKBİM Kabuledilebilir Kullanım Politikası” yürürlükten kalkar.