Üniversitemiz öğrenci ve personeli ile kurum dışından gelen araştırmacılar
aşağıdaki kurallar çerçevesinde kütüphane hizmetlerinden yararlanabilirler.

1. Üniversitemize mensup öğrenci, akademik ve idari personel kütüphanenin doğal üyesi olarak kabul edilir. Ancak, kütüphaneden ödünç kitap alabilmesi için kurum kimliğini ibraz edip, üye olmaları gerekmektedir.

2. Üniversitelerarası işbirliğinin gereği olarak kütüphanemiz, diğer üniversitelerin öğretim elemanları ve öğrencilerinin yararlanmasına açıktır. Ancak, bu kişiler ödünç materyal alabilmesi, kendi üniversitelerinin kütüphanesinin aracılığı ile mümkündür.

3. Akademik personel 2 aylık süre ile 10 adet kitap ödünç alabilir. Öğrenci 15 gün, idari personel ise 30 gün süre ile 3 adet kitap ödünç alabilir. Ansiklopedi, sözlük, atlas vb. danışma kaynaklarından sadece 1 adet ve 7 gün süre ile ödünç alınabilir. Ödünç kitap verme süresi, kitabın kütüphaneye gösterilmesi ve bir başka kullanıcı tarafından istenmemesi şartıyla 2 defa uzatılabilir. Gerektiğinde Daire Başkanlığı, ödünç verme süreleri ve verilebilecek materyal sayılarını yeniden belirleyebilir.

4. Kütüphane materyalleri izinsiz dışarıya çıkarılamaz. İzinsiz olarak çıkarmaya teşebbüs edenler için yasal yollara başvurulur.

5. Aşağıdaki kitaplar ödünç verilmez.
    • Tezler, Nadir Eserler ve 1960 yılı öncesinde basılmış eserler.
    • Öğretim elemanları tarafından tespit edilerek ödünç verilmemesi istenilen ders kitapları.

6. Öğrenciler mezun olduklarında veya kayıtlarının silinmesi durumunda kütüphaneden ilişik kesme belgesi almak zorundadır. Kütüphaneye borçlu olan öğrencilere ilişik kesme belgesi verilmez.

7. Üniversiteden emekli, nakil, istifa, askerlik vs. sebeplerle ayrılan personel, ödünç aldığı kitapları iade ederek kütüphaneden ilişik kesme belgesi almak zorundadırlar. Kütüphaneye borçlu olan personele ilişik kesme belgesi verilmez.

8. Ödünç aldığı materyalleri, ödünç verme süresi geçtiği halde iade etmeyen kullanıcıya başka materyal ödünç verilmez.

9. Kurum dışından gelen, herhangi bir konuda araştırma yapmak isteyen kişiler kütüphanemizi kullanabilir. Bunun için bizzat kütüphaneye gelerek başvurulması gerekmektedir.
Kütüphanemiz gerekli gördüğü durumlarda, özellikle final ve vize sınavları dönemlerinde kurum dışından gelen kullanıcıların kullanım haklarında kısıtlama yapabilir. Kısıtlama olup-olmadığını ve güncel durum bilgisini kütüphane web sayfamızda bulabilirsiniz.

10. İZÜ mensupları, Kütüphanede bulunması için kitap, dergi vs. materyal talebinde bulunabilirler.  Bu taleplerini;
    • Sözlü olarak şahsen Kütüphane personeline iletebilirler.
    • "kutuphane@izu.edu.tr" veya "kasim.celik@izu.edu.tr" adreslerine yazabilirler.
    • Fakülte veya Bölüm Başkanlığı olarak resmi yazı ile talepte bulunabilirler.
      Yapılan talepler işleme alınır ve söz konusu materyallerin kütüphaneye kazandırılması sağlanır.

11. Kütüphanelerimize yiyecek ve içecek (su hariç) ile girilmez.

12. Cezai Hükümler:
    • Ödünç alınıp gününde iade edilmeyen her kitap veya dergi için günlük 50 Kuruş ceza uygulanmaktadır. Para cezası 25.00 TL’yi aşan kişilere ödünç kitap verilmez.
    • Tamiri mümkün olmayacak ölçüde yıpratılan veya kaybedilen kütüphane materyali için, ödünç alandan materyalin aynısı ya da daha yeni baskısı talep edilir. Aynısı ya da daha yenisini bulmak mümkün olmaz ise, materyalin rayiç bedelinin %50 fazlası ödünç alandan tahsil edilir.
    • Personel ödünç aldığı materyalleri 2. hatırlatma ihtarından sonra da iade etmez ise kaybolduğu varsayılır. Bu durumda, materyalin rayiç bedeli %50 fazlasıyla ilgilinin maaşından kesilmek üzere Bütçe Daire Başkanlığına bildirilir.
    • Gerek geç getirilen, gerekse kaybolan materyaller için tahsil edilen paralar, Üniversiteye gelir kaydedilir. Bu gelirler öncelikle Kütüphanenin ihtiyaçları için kullanır.