İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

MUHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ STAJ UYGULAMA ESASLARI

1.      AMAÇ ve KAPSAM

1.1.  Stajların amacı, öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve tecrübelerini pekiştirmek, laboratuvar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, staj yapacakları işyerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyonu ve kullanılan teknik ve yöntemleri tanımlamalarını sağlamaktır.

1.2.  Bu uygulama esasları üniversite staj yönergesi ile uyumlu olmak üzere Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilecek olan tüm zorunlu stajlardaki ortak esasları belirlemektedir.

1.3.  Bu uygulama esası işle belirlenen hususlar, eğer öğrenci transkriptinde gösterilmesi isteniyorsa gönüllü stajlar için de aynen uygulanacaktır.

1.4.  Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bölümleri, bölümlerinin stajları ile ilgili sayı, süre, hangi dönem yapılacağı, staj yapılacak yerin asgari şartları gibi hususları ayrıca uygulama esasları belirleyerek duyuracaklardır.

2.      UYGULAMA ESASLARI

2.1.  Herhangi bir akademik dönemde öğrencinin kayıtlı olduğu staj dersi dışında dersi yoksa, öğrenci stajını ilgili yarıyıl içinde gerçekleştirebilir.

2.2.  Staj öncesinde, bölüm staj komisyonunun onayı alınmalıdır. Staj başlangıcından en az 10 işgünü önce staj başvuru formu ilgili komisyona teslim edilmelidir.

2.3.  Belirlenen staj dönemi içerisinde daha önce öngörülemeyen bir resmi tatil veya kurumun kendisinin ilan ettiği tatiller oluşması ve bu sürenin toplam staj süresinin % 10 ‘unu geçmemesi kaydıyla, resmi staj dönemi değiştirilmeksizin, stajının sonuna gün eklenerek eksik günler tamamlanmalıdır.

2.4.  Stajlar tamamlandıktan sonra, staj dosyalarının bölüm staj komisyonlarına teslim edilmesi için verilen son tarihi bölüm uygulama esasları belirler.

2.5.  Öğrencilerin yaz dönemi stajlarını yapabilmeleri için Staj 1 ve Staj 2 derslerini almış olmaları gereklidir (Mimarlık ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri farklılık gösterebilir). Eğer bu derslerden herhangi biri veya ikisi de öğrenci tarafından alınmamışsa öğrenci yaz döneminde staj yapma talebini ilgili bölüm staj komisyonuna iletir. Staj komisyonu öğrencinin bitirmiş olduğu ders yükü, başarı durumu, önerilen staj yeri uygunluğu vb. hususları değerlendirerek öğrencinin stajıyla ilgili son kararı verir.

2.6.  Dikey geçiş ve yatay geçiş (Agno veya Ek madde-1)  ile fakültemize kayıt yaptıran öğrenciler, eğer daha evvel staj yaptılarsa, stajlarının sayılabilmesi için bölüm staj komisyonlarına başvuruda bulunabilirler. Staj Değerlendirme Komisyonu daha önce gerçekleştirilen stajların uygun olduğuna kanaat getirirlerse öğrenci staj yapmış sayılır ve staj dersleri de tamamlanmış kabul edilir. Eğer staj kabul edilir ancak süresi yetersiz olursa komisyon öğrenciden aynı kurum veya başka kurumda eksik süresini tamamlamasını ister. Daha önce yapılan stajlar için azami kabul süresi beş (5) yıldır.  Beş (5) yıldan daha önce gerçekleştirilen stajlar için başvuru kabul edilmez.

2.7.  Erasmus vb. ikili anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirilen yurtdışı staj hareketlilikleri dışında, yurtdışında yapılacak stajlar Bölüm Kurul kararıyla kabul edilebilir.

3.      DİĞER HÜKÜMLER

3.1.  Bu uygulama esaslarına uygun olarak her bölümün hazırladığı kendi uygulama kılavuzu bölüm kurulunun görüşü ve “Fakülte Kurulu” nun onayı ile yürürlüğe girer ve revize edilir.

3.2.  Bu staj uygulama esasları, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi “Fakülte Kurulu” nun görüşü ve Üniversitemiz Senato’ sunun onayladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

3.3.  Staj uygulama esasları, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisans Öğretimi Staj yönergesi ile uyumlu olmak kaydı ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi “Fakülte Yönetim Kurulu” onayı ile revize edilerek uygulanabilir.